december 21st

Okom Boha Hóra 10 - Philae, ženský princíp

Dnes sa pozrieme na ostrov Philae, od staroveku zasvätený kultu bohyne Isis, ženskej sile, stvoriteľke spirituality v ženskej mysli a zamyslíme sa nad tým, prečo mali ženy v egyptskej civilizácii privilegované postavenie. Egyptský vesmír bol založený na páre. Na rovnocennom spojení maskulínneho a feminínneho princípu. Ich úlohou bolo vytvárať poriadok uprostred chaosu. Zdokonaľovať svet a neskôr ho zachovať na večné časy. Kňazi Hórovho oka vysvetľovali ľudu, že jediný Boh, ktorý je všadeprítomný, má svoju mužskú časť – múdrosť so všetkými informáciami a ženskú časť – homogénnu substanciu s nekonečnou láskou.

december 20th

James: WingMakers Interview 3

„God-Spirit-Soul komplex“ (GSSC) čili „Komplex Bůh-Duch-Duše“ – Toto je centrální prvek „HMS“ týkající se mechanismu oddělených kotev. Individualizovaný člověk, bez HMS, je v terminologii „WingMakers“ nazýván „Sovereign Integral“. To je skutečná podstata každé lidské bytosti a ve své podstatě i každého projeveného života. V tomto modelu „Sovereign Integral“ (Svrchované Jednoty) jsme Bohy v našem lokálním multiversu, a z pohledu kolektivní úrovně jsme tvz. „Prvotní zdroj“ v tomto multiversu.

Dĺžka trvania spoločnosti je priamo úmerná jej morálnosti

Chaos je pre spoločnosť tým, čím je choroba pre telo. (Aj štátny útvar je telo; jeho jednota je väčšmi organická než umelá.) Spoločnosť zbližuje; chaos rozdeľuje. Spoločnosť je súdržná; chaos nesúdržný. Spoločnosť je konštruktívna; chaos deštruktívny. (Celý filozofický smer sa dnes hrdo nazýva podľa tohto procesu.) Augustín definoval jednotiacu dušu spoločnosti (civitas = mesto, štát) ako spoločnú lásku. Preto jestvujú napokon len dva „štáty", Boží štát (tých, čo milujú Boha) a Svetský štát (tých, čo uctievajú svet, modloslužobníkov). Spoločnosť sa môže rovnako ako jednotlivec pravdivo hlásiť k nádhernému Augustínovmu výroku: „Amor tnem, pondus meum" - moja láska je mojím bremenom, mojou tiažou, mojím osudom. Moje bytostné zakorenenie je mojím osudom.

december 19th

Nibiru versus Atlantida 7

Jak jsem naznačil v předchozím materiálu existuje velká pravděpodobnost, že původní Atlanťané mohli disponovat obří postavou, přičemž celá řada literárních odkazů by tuto skutečnost potvrzovala. S tím souvisí i domněnka, že to byl právě kolizní kurz tajemné planety Nibiru, který donutil Atlanťany k migraci. Systémovou analýzou mne dostupných pramenů jsem nabyl přesvědčení, že šlo o čtyři základní migrační větve (směrem k americkému kontinentu, k africkému kontinentu a dále do Asie a to především do regionu dnešní Indie a dalších soudobých himálajských států a samozřejmě je třeba brát v potaz i Evropu).

Stránky

Top