Každý môže poznať budúcnosť

Som skeptik. Neverím na veštice ani na jasnovidcov. Samozrejme, že som pochyboval, že by som mohol predpovedať budúcnosť. Práve preto som si robil výskum pre tento článok a zistil som, ako sa mýlim. Každý môže nahliadnuť do budúcnosti a dokonca tak robíme neustále. Tak toto sa mi nemalo stať!
Výlet začína pri experimente, ktorý sa uskutočnil v roku 1976. Doktor Kornhuber požiadal niekoľko dobrovoľníkov, aby sa dali napojiť na EEG elektródy, ktoré im budú merať mozgovú aktivitu. Potom ich požiadal, aby neočakávane ohli ukazovák na pravej ruke a aby to zopakovali ľubovoľne niekoľkokrát za sebou. Chcel zmerať ako rýchlo došlo od vnútorného rozhodnutia pohnúť prstom k skutočnému pohybu prsta. Výsledky boli nečakané.

Čarodejnícky manuál pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Mágia. S týmto pojmom sa spája väčšinou poverčivé odmietanie. Pritom nezahŕňa nič tajomné, iba silu predstavivosti. Naša fantázia je totiž mocnou čarodejnicou. Imagináciou konkrétnej udalosti, situácie alebo želaného cieľa mág či čarodejnica vymedzujú predpoklady na vznik presne toho istého obrazu v realite. Vytvárajú akýsi astrálny model budúcej hrubohmotnej skutočnosti, ktorý je neskôr realizovaný. Nastáva paralelná súvislosť medzi astrálnym a materiálnym svetom, lebo podobné priťahuje podobné. Stačí vidieť v snovom svete to, čo má byť, akoby už jestvovalo, a reálne výsledky sa následne javia ako séria náhod. Mágiou vlastne nachádzame cestu k jednote vnútorného a vonkajšieho. Čo pripomína aj Platónovu predstavu sveta.

Záhady britských alchymistov

Roger Bacon sa narodil v roku 1214 v Ilchestri v Anglicku, doktorát z teológie získal o dvadsaťšesť rokov v Paríži, kde na artistickej fakulte vyučoval asi do roku 1247. Neskôr sa vrátil do Anglicka, kde sa venoval experimentálnemu bádaniu a v roku 1250 vstúpil do rehole františkánov. Po skončení filozofických štúdií bol opäť vyslaný okolo roku 1257 do Paríža a vo Francúzsku zostal až do svojej predpokladanej smrti v roku 1292. Nezvyčajnosť a originálnosť jeho myšlienok vzbudili nedôveru predstavených, ktorí mu neskôr zakázali vyučovať i publikovať. Napriek tomu vďaka ochrane, ktorú Baconovi poskytol pápež Klement IV. uzreli svetlo sveta mnohé dôležité a významné diela ako trilógia Opus maius, minus et tertium (1265-1268), rozsiahla encyklopédia z rokov 1271 – 1276 Compendium philosophiae a prírodovedne orientované spisy Libellus de alchymia, Speculum alchymiae, Theathrum chymiscum, Alchymia maior a i.

Top