február 29th

Hrozba stále prítomná I.

Z Maďarska ako i zo Slovenského juhu sa čoraz viac ozývajú hlasy o revízii Trianonu a prijímajú sa aj kroky, ktoré by v príhodnej situácii mohli viesť k zmenám politicko – geografického usporiadania. Po Trianone, kde boli určené politické hranice Česko – Slovenska a teda aj Slovenska fakticky fyzicky ešte toto územie „nepatrilo“ Československu, muselo sa vojensky (legionári a dobrovoľnícke zbory) obsadiť, pretože Maďari sa dobrovoľne nechceli vzdať týchto území.

Slovensko má 5 397 036 obyvateľov

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na Slovensku sa zvyšuje, ale stále pomalším tempom – vyplýva to zo sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré bolo v máji 2011. Podľa zverejnených výsledkov Štatistického úradu mala Slovenská republika k 21. máju 2011, čo je rozhodujúci okamih posledného sčítania ľudu, 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov.

9 způsobů jak dosáhnout osobního míru a svobody

„Co mohu udělat, abych zlepšil stav naší civilizace?“ Není pochyb, že je to velmi těžká otázka, protože problémy, kterým čelíme, jsou obrovské. Nicméně je mnoho osobních kroků, které můžete provést a které vám dají kontrolu nad vaším vlastním vědomím a vlastním životem. Mít mír ve svém osobním životě a plně pochopit, o čem je svoboda, to je první krok směrem ke změnám ve společnosti, protože společnost je jen sbírka lidí. Sbírka lidí, které jste součástí a máte schopnost ji ovlivnit.

Ekologické alternatívy v architektúre

V poslednej dobe je citeľný nárast potreby a požiadavky na architektúru prijateľnejšiu k prostrediu. Je to spôsobené najmä tým, že až tretina spotreby fosílnych palív pripadá na stavebníctvo. Tento problém sa rieši v mnohých oblastiach dotýkajúcich sa výstavby, od výroby a dopravy materiálu na stavbu, až po riešenie odpadov vznikajúcich pri asanácii. Všetky náklady spojené s výstavbou možno previesť na energiu.

Stránky

Top