Obrázok používateľa CEZ OKNO
NA VLNE ČASU: Interview s Johnom Sheliakom časť 3. (SK/EN)

Kto by nechcel poznať budúcnosť? Kedy si nájde partnera/ku, či sa ožení/vydá, vyhrá v športke a nejedného zaujíma aj dátum smrti. Čas je skrátka dosť zaujímavá komodita. V poslednej dobe jeho cena rastie do závratných výšok. A to som ešte nespomenul záhady. 2012 - každý o tom vie aspoň niečo. Skeptici tvrdia, že je to celé jeden veľký humbuk, nadšenci tomu veria natoľko, že pivnicu už dnes prestavujú na nedobytný sklad potravín, ktorý vydrží aj nejaký ten menší atómový výbuch. Ale teraz vážne. Niektorí vedia viac, než všetci ostatní. A delia sa s nami o plody vlastného dlhoročného skúmania. Dokonca cestujú krížom cez celý oceán a pevninu až sem k nám. Dámy a páni, John Sheliak!

SK | EN

„Ešte som nebol v Európe na dovolenke, tak som rozmýšľal, že to môže byť príležitosť na oddych a preskúmanie časti sveta, ktorý som doteraz nezakúsil, rovnako ako príležitosť pokračovať v dialógu osobne, a spojiť sa s ďalšími, ktorí zdieľali podstatné rysy môjho pohľadu na svet. Tak sa stalo, a zvyšok je, ako hovoríme, história...“

Rozhovor s Johnom Sheliakom (Owl Dancer) časť tretia

Niektoré zdroje nešetria optimizmom a tvrdia dokonca, že to bude „veľká jazda“, niečo ako duchovná show pripravená len a len pre nás. Vesmírna húsenková dráha. Šancu máme všetci, jedná sa ale naozaj o tak „hromadný a bezproblémový“ vzostup?

Myslím, že to najlepšie, čo môžme urobiť vzhľadom k akémukoľvek procesu metamorfózy alebo ‚transformácie‘, ktorá sa nás môže týkať, je používať kvantový svet, dynamiku nelineárnych systémov alebo metamorfózu z húsenice na motýľa ako filozofické vzory. Používaním vzoru kvantového sveta sa vraciame späť k tomu istému opisu prírody, o akom sme hovorili predtým.

Z náhodného procesu, ktorý produkuje udalosti s priradenými pravdepodobnosťami, dostaneme kozmos s výnimočnou krásou a poriadkom. Taký proces povoľuje stavy konfliktu alebo utrpenia, chaotické fázy a deštruktívne fázy; ale celková tendencia procesu sú stále vyššie zoradené stavy. Použitie takého modelu a metafory pre objavujúci sa horizont udalosti 2012 umožňuje človeku usúdiť, že akýmkoľvek sa ‚nepredvídaný‘ stav ukáže byť, má veľmi vysokú pravdepodobnosť, že bude jedným z vyšších stavov (higher-ordered state) – stavom rozšírenej krásy a zázraku v rámci vyššie integrovaného systému. Tiež si myslím, že to, ako daný jednotlivec mohol fungovať a zažívať taký stav, bude závisieť prevažne na kapacite toho jednotlivca pre vedomú voľbu, a asimiláciu toho, čo je pravdepodobne úplnejšou informáciou.

Podobné závery je možné vyvodiť, keď sa používa metamorfózny vzor húsenica - motýľ. Neexistuje žiadna 100% záruka, že sa húsenica transformuje na nejaký typ nepredvídaného ‚motýľa‘; ale pravdepodobnosť je vysoká, že taký výsledok sa bude manifestovať. My ako jednotlivci v tomto prípade by sme mohli byť analogickí k bunkám takého nepredvídaného stvorenia, ktoré sa stalo vyššie integrovaným, aby slúžilo nejakému väčšiemu celku. V tomto prípade neexistuje žiadny spôsob, ako spoznať, aká by mohla byť forma alebo povaha takého nepredvídaného ‚stvorenia‘. Avšak, v rámci kontextu tohto konečného stavu bytia, by si každý jednotlivec stále pravdepodobne zachoval podstatnú slobodu voľby, ktorá sa riadi formou a povahou takého nepredvídaného stavu. Ako vo filme The Matrix, niektoré pravidlá je možné ohnúť, a iné rozbiť.

Ak niekto zahŕňa niektoré z vlastností dynamiky nelineárnych systémov – alebo teórie chaosu – mohol by tiež usúdiť, že sa možno veľmi dobre približujeme k ‚horizontu udalosti‘ cez fázu nepokoja, ktorá vedie k rozdvojeniu v systéme. Toto znamená, že by systém na druhej strane súčasnej trajektórie a fázy mohol byť perturbovaný a rozdelený na 2 alebo viac nezávislých alebo oddelených trajektórií, alebo ciest. Tento proces bifurkácie by potom mohol mať za následok niekoľko rôznych trajektórií alebo ciest na druhej strane tohto ‚horizontu udalosti‘, ktorá by jednotlivcov alebo skupiny jednotlivcov zobrala do celkom oddelených konečných stavov alebo nepredvídaných stavov, každý majúc svoj vlastný budúci atraktor stavu. V záverečnej analýze je ťažké predstaviť si celkom ‚bezproblémový‘ proces, ako to nazývate. Akýkoľvek proces narodenia nevyhnutne produkuje krv a nejaký krik, a je všeobecne nepríjemný.


Foto Karol Hlávka John Sheliak a Milka Janegová v Bratislave

V článku na Viewzone v tejto súvislosti spomínaš „vzorce správania, ktoré budú ovplyvňovať tvorbu nášho osudu“. Ale to nie je jediné odhalené tajomstvo I-Ting. Analýzou hexagramov Terence McKenna prišiel na grafy vyjadrujúce tzv. Časovú vlnu. Znovuobjavil ju. Neskôr matematik Mathew Watkins prišiel so svojou námietkou, ktorá grafy spresňovala. Čo všetko sa z nich môžeme dozvedieť?

Už som opísal moje vnímanie a skúsenosť týkajúcu sa evolúcie Časovej Vlny od jej začiatku ako „first order difference“ pre sekvenciu 64 hexagramov kráľa Wena. Tiež som popísal intervenciu Matthewa Watkinsa s jeho námietkou, a jej implikáciami pre Časovú Vlnu. Podrobnejší popis tohto procesu je zahrnutý v liste na mojej webstránke www.johnsheliak.com

Faktom je, že takto typicky funguje veda. Niekto navrhne teóriu na opísanie formy a funkcie nejakej vlastnosti alebo povahy, ktorá bola pozorovaná. V tomto prípade Terence navrhol teóriu času založenú na priestorovom toku jednej matematickej vlastnosti I-Ťing. Samotné I-Ťing má dočasné vlastnosti (časové) určené časovým obdobím, v priebehu ktorého sa vrhnú (hodia) mince alebo paličky, a časovým obdobím, ktoré sa týka položených otázok. Táto teória je vyjadrená graficky vo forme a funkcii Časovou Vlnou. Keďže je v tejto grafickej forme prirodzene začlenená matematika, hrá podstatnú úlohu v transformácii z štrukturálnych vlastností I-Ťing na štrukturálne vlastnosti Časovej Vlny, ktoré potom opisuje a charakterizuje samotná Teória Novosti.

Pôvodná matematika obsahovala procedurálne chyby, ktoré skresľovali štrukturálne vlastnosti Časovej Vlny a tým skresľovali takisto základové vlastnosti novosti. Watkins naznačil, že tieto chyby boli osudné pre Teóriu Časovej vlny a Novosti, zatiaľ čo si myslím, že tie chyby by nemuseli byť osudné, keby sa opravili a celý proces sa matematicky formalizoval. Vykonal som túto matematickú formalizáciu, opraviac chyby odkryté Watkinsom, a vytvoriac Časovú Vlnu, ktorá uchovala mnoho z celkovej formy Časovej Vlny a opravil som jej skreslenia Novosti. Tak bol ten proces jedným z neustále zlepšujúceho matematický vývoj Časovej Vlny, aby mala lepšiu šancu previesť vlastnosti Novosti z historického času presnejšie.


Foto Karol Hlávka Vysoká nad Kysucou, pohľad z okna

Klesanie na grafe znamená vždy niečo negatívne a vrcholy sú tie najlepšie udalosti? Akú úlohu hrajú stúpania a klesania? Čo sú to tzv. „Novoty“?

Pozitívne a negatívne nie sú termíny, ktoré by som použil na opísanie toku grafu Časovej Vlny. Novosť je zostupná vlastnosť grafu Časovej Vlny. Toto znamená, že novosť sa zväčšuje, keď graf klesá alebo zostupuje, a novosť sa zmenšuje, keď graf stúpa alebo vzrastá. Toto je len vlastnosť fraktálového rozšírenia konečnej sady čísel, ktorá sa vypočíta z prvého poradia „difference number set“. Terence popísal zníženie Novosti ako ‚zvyk‘ alebo formu entropie, kde poradie je klesajúce. Novosť je proces, v ktorom sa vytvára nové poradie, alebo sa na to dá pozerať ako na rozklad („breakdown“) starých a strnulých foriem, ktoré uvoľnia cestu vytvoreniu nových foriem. Zvyk je proces, v ktorom existujúce formy pokračujú v ‚zlučovaní sa‘ alebo ‚konštelovaní sa‘ do opakujúcich sa degenerujúcich vzorov, alebo zvyšujúco strnulých foriem. Pokiaľ ide o ‚inovácie‘, pozerá sa na ne ako na nové, pretože zastupujú rozklad („breakdown“) starej kalcifikovanej formy, ktorá uvoľňuje cestu novej a tekutejšej forme.

Malo by sa tu poznamenať, že vyjadrenie Novosti v grafe Časovej Vlny je veľmi obsiahle. Na planetárnej stupnici sa Novosť buď zvyšuje alebo znižuje v rozšírení zmyslu. Toto znamená, že celkový súčet všetkých udalostí, ktoré by sa dali charakterizovať konceptom Novosti v priebehu akéhokoľvek časového obdobia alebo stupnice, sa buď zvyšuje alebo znižuje. Všimnite si, že akákoľvek daná jednotlivá udalosť, ako je napr. vynájdenie tlačiarenského lisu, narodenie Krista, zemetrasenie alebo vulkanická erupcia, globálne alebo miestne vojny, by sa všetky dali charakterizovať použitím konceptu Novosti, ktorý bol opísaný predtým. Potom vyvstane otázka, ktorá z udalostí ktorejkoľvek simultánnej sady udalostí je dominantná a preto ovplyvňuje smer Novosti Časovej Vlny. Ak je planetárny konflikt ako svetová vojna simultánny s inou udalosťou planetárnej stupnice, ako objavenie všeobecnej relativity, potom ako by graf Časovej vlny odpovedal na takú sadu udalostí v rovnakom čase („co-temperal event set“), ak sa jedna udalosť považuje za novú, zatiaľ čo iná udalosť sa považuje za obvyklú? Vo všeobecnej osnove grafu Časovej Vlny nie je žiadny spôsob, ako povedať, ktorá z týchto udalostí by bola dominantná bez priradenia špecifickej hodnoty Novosti k špecifickým udalostiam.

Avšak, existujú matematické techniky pre získavanie špecifických informácií z akéhokoľvek všeobecného tvaru vlny. Tieto techniky vlastne získavajú početnosť alebo priestorové komponenty pre daný tvar vlny, v závislosti na tom, či je tvar vlny časovo alebo priestorovo závislý. Fourierova transformačná analýza a vlnková transformačná analýza („wavelet transform analysis“) sú dve rozsiahle používané matematické techniky pre získavanie takých informácií zo všeobecného tvaru vlny. Toto je presne to, čo sa pokúšam robiť so softvérom Časovej Vlny, na ktorom pracujem. Príkladové grafy takých analýz sú zobrazené na mojej webovej stránke www.johnsheliak.com


Foto Karol Hlávka Pracovňa Johna Sheliaka na Slovensku, Vysoká nad Kysucou (tu vznikal tento rozhovor)

Čo by si odkázal našim čitateľom?

Akokoľvek významné posolstvo by záviselo na tom, kto sú Vaši čitatelia. Hoci vo všeobecnosti by som nechal čitateľom, ktorí chcú vyvodiť svoje vlastné závery, zvážiť vedecké alebo matematické koncepty, ktoré som doteraz opísal. A čitateľom, ktorí môžu vychádzať mystickejšej perspektívy, by som tiež odovzdal posolstvá, ktoré som dostal v snoch. Ako som povedal skôr, sny a čas snenia sú významnou súčasťou môjho životného procesu, tak dávno, ako si len dokážem spomenúť. Poskytovali mi informácie, vedenie, náhľady do životného procesu, upozornenia, vizionárske obrazy, liečenie atď. Jedným z najvýznamnejších a najpodstatnejších snov, ktoré som mal za posledné dve dekády, mi poskytol jasné, silné a hlboko cítené posolstvo. To posolstvo ma informovalo v silných a veľmi jasných termínoch, že skutočne nie je nič, čoho by sme sa mali obávať; a že sme všetci súčasťou niečoho, čo je tiež súčasťou nás, čo je súcitné, extrémne veľké a neohraničené, a tak výnimočné, že dokonca naše múdre a tvorivé predstavy nedokážu chápať jeho pravú povahu. To posolstvo bolo jedným z uistení, nie len pre mňa, ale pre kohokoľvek, kto je ochotný si ho vypočuť. Dokonca hoci sa my všetci musíme vysporiadať s naším rutinnejším životným procesom a bojovať, mali by sme si vždy pamätať a udržiavať vo svojom vedomí, čo som zažil ako túto veľkú kozmickú pravdu. Nie sme sami, a my všetci sme súčasťou neohraničeného, súcitného a tvorivého vedomia, ktoré je milujúce a chce, aby sme boli úspešní a rástli vo forme a vedomí.

- koniec (začiatok?) -

Rozhovor sprostredkoval Karol Hlávka

Otázky: Sokol

Foto © Karol Hlávka

Preklad: PH, Sokol

Ďalšie uverejnenie článku len s povolením redakcie!

exkluzívne.cez.okno

www.johnsheliak.com


Foto Karol Hlávka John Sheliak odlieta z Viedne...


Celé interview postupne nájdete na tejto adrese.


Interview with John Sheliak (Owl Dancer) part three

***************************************************************************************************************
Some sources don´t spare on optimism and they even declare that it will be a „great ride“, something like a spiritual show prepared only and only for us. A cosmic merry-go-round. We all have a chance, but does it really concern such a „collective and troublefree“ ascension?

***************************************************************************************************************
I think that the best we can do when considering any process of metamorphosis or ‚transformation‘ that might be upon us is to use the quantum world, non-linear system dynamics, or the metamorphosis from caterpillar to butterfly as philosophical templates. Using a quantum world template we come back to the same description of nature that we discussed before.

From a random process that is producing events with assigned probabilities we get a cosmos with extraordinary beauty and order. Such a process does permit states of conflict or suffering, chaotic phases, and destructive phases; but the overall tendence of the process is to increasingly higher ordered states. The use of such a model and metaphor for a looming 2012 event horizon allows one to conclude that whatever the ‚emergent‘ state of being turns out to be, it has a very high probability of being one of a higher-ordered state – one of expanded beauty and wonder within a more highly integrated system. I also think that how any given individual might function and experience such a state will depend largely on that individual’s capacity for conscious choice, and the assimilation of what may likely be more complex information.

Similar conclusions might be drawn when using a caterpillar-to-butterfly metamorphosis template. There is no 100% guarantee that the caterpillar will transform into some type of emergent ‚butterfly‘; but the probility is high that such a result will become manifest. We as individuals in this case could be analogous to the cells of such an emergent creature, that have become more highly integrated to serve some greater whole. In this case there is no way to know what the form or nature of such an emergent ‚creature‘ might be. However, within the context of this final state of being, each individual would still likely maintain substantial freedom of choice that is governed by the form and nature of such an emergent state. As in the film The Matrix, some rules might be bent, and other rules might be broken.

If one also includes some of the features of non-linear systems dynamics – or chaos theory – one might conclude that we may very well be approching an ‚event horizon‘ through a purturbation phase, that leads to bifurcations in the system. This means that the system on the other side of the current trajectory and phase might be purturbed and split into 2 or more independent or seperate trajectories, or paths. This process of bifurcation could then result in several different trajectories or paths on the other side of this ‚event horizon‘ that would take individuals or groups of individual into entirely separte end states or emergent states, with each having its own future state attractor. In the final analysis it is difficult to imagine an entirely ‚trouble free‘ process at you call it. Any birth process inevitably produces blood and some screaming, and is generally unpleasant.

***************************************************************************************************************

You mention in connection with this in the article on Viewzone „behavior formulae, which will influence a creation of our destiny“. But this is not the only unveiled secret of I-Ting. By an analysis of hexagrams, Terence McKenna found graphs expressing the so called Time wave. He has re-discover it. Later the mathematician Mathew Watkins came with his objection, which clarified the graphs. What all can we learn from them?

***************************************************************************************************************
I’ve already described my perception and experience concerning the evolution of the Timewave from its beginnings as the first order of difference for the King Wen sequence of 64 hexagrams. I’ve also described the intervention of Matthew Watkins with his Watkins‘ Objection, and its implications for the Timewave. A more detailed description of this process is included in my paper posted on my website.

The facts are that this is typically how science works. Someone proposes a theory to describe the form and function of some feature of nature that has been observed. In this case Terence proposed a theory of time based on the spatial flow of one mathematical feature of the I-Ching. The I-Ching itself has temporal features (time-like) determined by the time period during which the coins or sticks are cast (thrown), and the time period that is related to the questions asked. This theory is expressed graphically in form and function by the Timewave. Since the mathematics are naturally embedded in this graphical form, they play an essential role in the transform from I-Ching structural features to Timewave structural features, which are then described and characterized by Novelty Theory itself.

The original mathematics contained procedural errors that distorted the structual features of the Timewave and thereby distorting the underlying novelty features as well. Watkins implied that these errors were fatal to the Timewave and Novelty Theory, whereas I tought that the erros might not be fatal if they were corrected and the entire process formalized mathematically. I performed this mathematical formalization, thereby correcting the errors uncovered by Watkins, and creating a Timewave that preserved much of the overall form of the Timewave and corrected its novelty distortions. So the process was one of steadily improving the mathematical development of the Timeewave so that it had a better chance of rendering the novelty features of historical time more accurately.

***************************************************************************************************************

Does descending on the graph always mean something positive and are tops the best events? What a role do risings and descendings play? What are the so called „Innovations“?

***************************************************************************************************************

Positive and negative are not the terms that I would use to describe the flow of the Timewave graph. Novelty is a descending feature of the Timewave graph. This means that novelty increases when the graph descends or decreases, and novelty decreases when the graph ascends or increases. This is just a feature of the fractal expansion of the final number set that is calculated from the first order of difference number set. Terence described a novelty decrease as ‚habit‘ or a form of entropy where order is decreasing. Novelty is the process in which new order is created, or it can be seen as the breakdown of old and rigid forms that gives way to the creation of new forms. Habit is the process in which existing forms continue to ‚coalesce‘ or ‚constellate‘ into repeating degenerate patterns, or increasingly rigid forms. In these terms ‚innovations‘ are seen as novel because they represent the breakdown of old and calcified form that gives way to new and more fluid form.

It should be noted here that the expression of Novelty in the Timewave graph is very broad. On a planetary scale Novelty is either increasing or decreasing in the broadest sense. This means that the sum total of all events that could be characterized by the concept of Novelty during any given time period or scale is either increasing or decreasing. Notice that any given single event such as the invention of the printing press, the birth of Christ, an earthquake or volcanic eruption, and global or local wars could each be characterized using the concept of Novelty that was decribed previously. The question then arises as to which event(s) of any given simultaneous set of events is dominant and therefore influences the novelty direction of the Timewave. If a planetary conflict like a world war is simultaneous with another event of planetary scale like the discovery of general relativity, then how would the Timewave graph respond to such a co-temperal event set if one event is considered novel while the other event is considered habitual? In the general plot of the Timewave graph there is no way to tell which of these events would be dominant without assigning a specific novelty value to specific events.

However, there are mathematical techniques for extracting specific information from any general waveform. These techniques actually extract frequency or spatial components for a given waveform, depending on wheter the waveform is temporally dependent or spatially dependent. Fourier transform analysis and wavelet transform analysis are two widely used mathematical techiques for extracting such information from a general waveform. This is precisely what I am attempting to do with the Timewave software that I am in the process of writing. Example graphs of such analyses are shown on my website.

***************************************************************************************************************

What a message would you give to our readers?

***************************************************************************************************************

Any meaningful message would depend on who your readers are. In general though, I would let the readers who want to draw their own conclusions, consider the scientific or mathematical concepts that I’ve desribed so far. Additoinally, for readers who can relate to a more mystical perspective, I would also pass on messages that I’ve received in dreams. As I said earlier, dreams and dreamtime have been a significant part of my life process as far back as I can remember. They have provided me with information, guidance, life process insights, warnings, visionary imagery, healing etc. One of the most significant and meaningful dreams that I’ve had over the past two decades concluded by giving me a clear, powerful, and deeply felt message. That message informed me in strong and very clear terms that there is truly nothing for us to fear; and that we are all part of something, which is also part of us, that is compassionate, extremely large and unbounded, and so extraordinary that even our clever and creative imaginations cannot begin to grasp its true nature. That message was one of assurance, not only for me but for anyone who was willing to hear it. Even though we all have to deal with our more routine life process and struggle, we should always remember and hold in our awareness what I experience as this great cosmic truth. We are not alone, and we are all part of an unboounded, compassionate, and creative consiousness that is loving, and that wants us to succeed and grow in form and awareness.

- the end/beginning -

www.johnsheliak.com

Special Thanks to Milka Janegova & Karol Hlavka

Sokol, CEZ OKNO


Full interview coming soon...


november 07, 2010 23:32 popoludní

 

 

Top