Obrázok používateľa CEZ OKNO
Sedem divov internetového sveta 2010!

Poznáte internetové stránky, alebo portál, o ktorom by sa dalo povedať, že je "Divom internetového sveta"?
Viete o tom NAJ webdesigne?
Alebo sa na niektorej stránke cítite obzvlášť príjemne?
Tak ste tu potom správne - v siedmich kolách môžete rozhodnúť o udelení titulu ZLATÁ MYŠ!

ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY

ceny venoval SZM.COM

WEB HOSTING NA 1 ROK

1. cena: BIZNIS PROFI

2. cena: BIZNIS STANDARD

3. cena: PROFI

4. cena: STANDARD

TRAJA VYLOSOVANÍ ČITATELIA

ceny venoval magazín PC REVUE

PREDPLATNÉ NA 1 ROK


Vyplňte formulár jednotlivých kôl a odošlite - a to je všetko! :)

• Pošlite nám link na zaujímavý začínajúci projekt na redakcia@cez-okno.net

Pravidlá súťaže „Zlatá myš“

• Poznáte internetové stránky, alebo portál, o ktorom by sa dalo povedať, že je "Divom internetového sveta"? Viete o tom NAJ webdesigne? Alebo sa na niektorej stránke cítite obzvlášť príjemne? Neváhajte a napíšte nám! (redakcia@cez-okno.net)
• Tipy na „Div internetového sveta“ môžete na redakčný mail zasielať až do 21. 11. 2010 do polnoci. Napíšte, prečo práve "Váš tip" je ten správny. Autorov mailov, ktoré nás zaujmú budeme kontaktovať, najlepší budú odmenení a ich príspevky môžeme po dohode zverejniť na stránkach CEZ-OKNO.net
• O víťazoch rozhodne usporiadateľ - redakcia internetového denníka CEZ OKNO (ďalej len usporiadateľ) po porade s partnermi súťaže
• Výhercovia budú známi najneskôr 1. 12. 2010 o polnoci
• Výherca bude o výhre upovedomený na kontaktný mail a musí do 7 kalendárnych dní po obdržaní avíza o výhre zaslať v odpovedi kontaktné údaje potrebné pre odovzdanie, či doručenie výhry
• Za platnosť mailovej adresy a ďalších údajov je zodpovedný účastník súťaže
• Ak výherca na avízo v stanovenej lehote neodpovie, prepadá jeho výhra v prospech ďalšieho výhercu v poradí
• Čitateľská súťaž štartuje 1. 7. 2010 a končí po siedmich kolách 21. 11. 2010 o polnoci
• Zúčastniť sa môže KAŽDÝ návštevník portálu CEZ-OKNO.net (registrácia NIE JE potrebná)
• Kontaktné údaje usporiadateľ, redakcia internetového denníka CEZ OKNO.net (ďalej len usporiadateľ), neposkytne tretej strane - budú slúžiť len na komunikáciu usporiadateľa so súťažiacimi
• Súťažiaci odoslaním formulára dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže, nebudú poskytnuté tretej strane
• V každom kole platí pravidlo: 1 súťažiaci = 1 súťažný formulár = 1 nick = 1 osoba (poštová adresa) – i dodatočne zistené nezrovnalosti môžu znamenať vylúčenie zo súťaže
• Výsledky budú zverejnené najneskôr 16. 12. 2010
• Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ a Organizátor neberú zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
• Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien a príjemných prekvapení :)

Ak chcete súťaž podporiť cenami, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Mediálni partneri
Iné správy - Portál nezávislých zdrojov informácií

Ak chcete súťaž mediálne podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Bannery súťaže pre mediálnych partnerov

200x200

<embed style="width:200px; height:200px;"></embed> type="application/x-shockwave-flash"<br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/zlata-mys-2010.swf" />

125x158


<a href="http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zlata-mys"><br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/zlata-mys-2010-logo-125px.jpg" /><br /></a>

468x60


<a href="http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/zlata-mys"><br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/zlata-mys.gif" /></a>

Autor kresby: © Ľubomír Kotrha - Všetky práva vyhradené
Prevzaté so súhlasom autora z www.kotrha.webnode.sk

exkluzívne.cez.okno

Sekcie: 
jún 27, 2010 19:54 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top