Obrázok používateľa CEZ OKNO
Znovuzrození Alchymie V. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXXI.)

Staré civilizace tyto substance používaly nejen jako ingredience prodlužující život vybraných osob, ale především jako nosný princip některých mystérií, kterými museli procházet králové, adepti na nejvyšší kněžské úřady a další vybrané osobnosti, než mohli převzít vysoké funkce pro něž byli vybráni. Všeobecně se jednalo o proces zasvěcení adepta do vyššího stavu vědomí během několikastupňových obřadů. V průběhu posledního stupně zasvěcení, kterému se říkalo „mystéria znovuzrození“, prošel adept nejen přestavbou svého těla na molekulární úrovni (obnovení původní matrice DNA), ale současně i přestavbou všech úrovní svého vědomí. Pokud měl adept příliš poškozenou a degenerovanou DNA, nebo se během předcházející etapy zasvěcení důsledně nezbavil negativní energie, v lepším případě zešílel, v horším případě zemřel. Adeptů, kteří neuspěli v závěrečné fázi zasvěcení, byla prý až jedna pětina.

Mystéria znovuzrození

Poslední a nejnáročnější stupeň mystérií se údajně prováděl v podzemní svatyni, kam nesměl proniknout ani paprsek slunce, povolené bylo pouze světlo svíčky či olejové lampičky. Jednou ze zachovaných mysterijních svatyní je hypogeum Hal Safflieny na Maltě:

Ti, kdo mystéria znovuzrození úspěšně absolvovali byli titulování jako Mahátmové, Nesmrtelní Mistři, Znovuzrození a podobně.

Nejstarší mystéria byla na Zemi přinesena dvěma duchovně pokročilými bytostmi jménem Ay a Tyia, pocházejícími ze sirianské rasy Katayy. Tato mystéria byla založena asi před 80.000 roky na dnes neexistujícím pacifickém kontinentu Mu (Elmurie) a vešla ve známost jako „mystéria IBEZ“. Kde mystérii IBEZ prošlo úspěšně asi 1.000 Mahátmů. Po zániku Elmurie se mysterijní škola rozdělila a vzniklo několik škol mystérií, které převzaly úlohu původních mystérií IBEZ, především to byla atlantská mystéria na ostrově Undal a mysterijní škola v Nagalandu. Asi 200 let před zánikem Atlantidy (cyklus Nimiru v roce 15.679 př.n.l.), byla atlantská škola přenesena Thothem do Egypta, kde bylo vybudováno rozsáhlé podzemní město a nad ním Velká pyramidu a Sfinga. Asi kolem roku 500 př.n.l. jedna větev této mysterijní školy přesídlila do oblasti Masada a Mahátmové zde založili Essenský gnostický řád, jehož členem byla i Ježíšova matka Marie a údajně i sám Ježíš. V pozdějším období byla egyptská mystéria prováděna především v egyptské Gíze (v podzemním chrámu Sfingy). Původní mystéria IBEZ byla posléze přizpůsobena místním zvyklostem jako na příklad: Eleusinská mystéria bohyně Demeter, Hermova mystéria, mystéria Isidy a Osirise a mnoho dalších, o nichž se lze více dočíst knihách J. Scheuflera: Mystéria tajných společností a rosikruciánská alchymie a J. Matouška: Gnose.

Většina těchto mystérií byla založena na tom, že adept požíval ústy v několika etapách zvyšující se dávky “bílého jedlého zlata” (mfkzt). Helénští Řekové, kteří převzali princip egyptských mystérií členili “svatý výcvik adepta” k mahátmovství do tří etap: katharsis (očistění), myésis (zasvěcení) a epopteia (znovuzrození). Tento výcvik probíhal pod vedením zkušeného zasvěcence zvaného “mystagog” či “mentor”. Egyptské manuskripty se letmo zmiňovaly, že se občas přihodilo, že faraón po požití mfkzt někdy zešílel. Nezasvěceným nebylo známo proč se tak děje a zasvěcení byli vázání přísnými pravidly mlčení. Teprve v roce 2000 obdržela Anna Hansen Hayesová (Ashayana Deane) channellingové informace o “Keylontické vědě” (obdoba starobylé “Posvátné geometrie”) ze zdroje známého jako Guardian Alliance, který je vázán úzce k sirianské rase Katayy. Informace o tomto mediu jsou sice dost rozporné, ale informace vztahující se k “bílému prachovému zlatu”, nelze jednoduše pominout, konečně posuďte sami. A. H. Hayesová uvádí následující:


“V roce 1998 já jsem obdržela od Guardian Alliance soubor dat o této substanci, který jsem neměla možnost publikovat.

Guardian Alliance upozorňuje, že „bílé prachové zlato“ a příbuzné substance, sice umožňují dosáhnout dočasného zlepšení tělesné kondice a získat zážitek duchovní expanze, ale současně narušují první 3 vlákna (strands) matrice DNA tím, že vytváří “molekulární zhutnění”. Substance přechodně oživí spící kódy ve vyšší úrovni vláken matrice DNA, vystřelená kvanta energie vyšší frekvence do matrice DNA pak otevřou dočasná “okna” do vyšší dimenze a současně povzbudí fyzické tělo. Ale emise kódů vyšší úrovně matrice způsobuje překrytí emise spodní úrovně matrice, čili jev označovaný jako ”overkill frekvence“. Vyšší frekvence začnou ničit přirozené krystalické uspořádání mřížky skalárních vln ve spodní části matrice, podobně jako kladivo rozdrtí křemenný krystal. Spodní části matrice postupně zdegenerují, což vyvolává mutace na fyzické úrovni DNA a degeneraci odpovídajících tělesných systémů. Guardian Alliance upozorňují, že v rámci této „bioregenerační techniky“ je nutno současně s aktivací kódu ve vyšší úrovni matrice DNA, aktivovat i kódy spodní části matrice, aby mohla přijmout vyšší frekvence vyšších dimenzí vědomí. Jedině to je přirozená cesta, která nepoškodí matrici DNA nebo samotný fyzický systém těla.

Hovořila jsem o tom, že substance (bílého prachové zlato) vytváří během času závislost a ta má za důsledek rozpad spodní část matrice DNA a zahájení růstu degenerativní spirály:


více zlata > více matrice se rozkládá > větší potřeba jedlého zlata na kompenzaci degenerace DNA

Nakonec dochází k mutaci fyzické DNA a zrychluje se nepřirozený přechod do „jinosvěta“. Moderní věda nemá informace o existenci systémové hmotně-duchovní matrice DNA, ale ani neví nic o způsobu působení substance prachového bílého zlata. Nechci se nijak dotknout lidí, zabývajících se výrobou či používání „monoatomických substancí“, ale věřím názoru Guardian Alliance na tuto problematiku, vzhledem k tomu, jak rozsáhlé a podrobné informace oni mají k dispozici v oboru matrice DNA, svůj osobní názor k tomuto problému ale nevyjadřuji. Zmínila jsem se o tom, že staří Anunnaki znali způsob výroby bílého prachového zlata, které rozptylovali v ovzduší jejich planety, aby zlepšili úroveň obecné životní energie a udrželi dlouhověkost jejich biosféry. Nepočítali však s tím, že se vytvoří genetická závislost na uměle vyrobené substanci a tak bylo nutno používat stále vyšší a vyšší dávky substance, aby jejich těla neonemocněla a rychle nezemřela.

Později přijali nějaký jiný způsob genetické regenerace od jiné hvězdné rasy, což je sice zbavilo závislosti na bílém prachovém zlatu, ale DNA jejich rasy byla již natolik poškozená toxickým působením této substance používané po mnoho generací, že se jim dodnes nepodařilo dopad negativních mutací odstranit. Guardian Alliance mne v roce 1998 varovala, že rasa Kurendara plánuje rozšíření bílého prachového zlata na Zemi, aby napomohli degeneraci lidské kultury a selhání lidské DNA. Podle Guardian Alliance, tento podvratný plán zastírají jako “dočasné řešení pro duchovní osvícení lidstva“, ale ve skutečnosti jím jde o to, aby narušili integritu prvních tří spodních vláken matrice DNA, čímž by lidé ztratili schopnost přirozené aktivace vláken na vyšších úrovních matrice DNA a ztratili by schopnost stoupat do vyšších úrovní vědomí“.

Z jiných zdrojů vešlo ve známost, že předtím, než se začal uskutečňovat záměr řízené degenerace lidské DNA pomocí bílého prachového zlata, byl na Zemi rozvinut podvratný plán degenerace lidské DNA pomocí drog, který velmi usilovně podporovaly některé rodiny „černé elity“ světa a Ilumináti, mimo jiné i proto, že to byl zdroj závratného bohatství.

Technologie Etherium, neboli Electromagnatheria


Podle současné definice je pojem “Etherium” definován jako termodynamický bod či zóna nacházející se na pomezí hmotného a duchovního světa, ve kterém se energie mění ve hmotu a naopak. Tímto mezním bodem má být substance známá jako Quinta essentia (Pátý stav hmoty). Quinta essentia tedy tvoří nejen rozhraní mezi hmotou a energií, ale i mezi fyzickou a duchovní realitou. Autorem termínu „etherium“, vzniklého přibližně v roce 1995, je údajně Patric Bailey, původně výrobce a prodejce potravinových doplňků, který objevil přírodní ložisko rudy mfkzt nedaleko jednoho z mnoha energetických vírů, nacházejících se v širším okolí Mt. Shasta v horském pásmu Sierry, v severní Kalifornii. Patrick Bailey se domnívá, že ložisko vzniklo na místě dopadu a imploze meteoritu před 200.000 roky. Tato geologická událost měla způsobit vznik přírodního ložiska substance, kterou pojmenoval „Etherium Gold“ a později ji ztotožnil se substancí známou jako bílé prachové zlato (mfkzt), neboli Hudsonovým monoatomickým zlatem.

Toto přírodní ložisko jedinečného nerostu má samo o sobě neobyčejné vlastnosti, které se projevují posílením a stabilizováním elektromagnetického pole lidského těla všech návštěvníků, které kdy toto místo navštívili. Tato skutečnost vysvětluje, proč indiánské kmeny považovaly toto místo za posvátné a prováděly zde duchovní mystéria, léčení a duchovní transformace. Domnívám se, že původ ložiska je ryze terestrický a představuje jeden z mnoha sopouchů jimiž unikala z podzemních magmatických krbů část monoatomických prvků vzniklých během jaderné fúze, jak o tom hovořím v knize Alchymie a theurgie Svatého ohně.

P. Bailey byl sem přiveden nejmenovanou indiánskou léčitelkou, která zde sbírala léčivé rostliny, zejména rostlinu podobnou křovinaté kapradině, známé jako Chamae Rosa (Chamaebatiaria millifolium), kterou s úspěchem léčila AIDS, rakovinu a některé další vážné choroby.

Je zajímavé, že tyto léčivé rostliny rostly běžně na mnoha místech východního úbočí pohoří Sierry, ale indiánská léčitelka sbírala pouze rostliny v blízkém okolí ložiska bílého nerostného prachu, protože tam byly mnohem početnější a několikanásobně mohutnější a nesrovnatelně účinnější, než ty, co rostly kdekoliv jinde v Sieře. P. Bailey odebral vzorky jak samotných rostlin, tak i bílého nerostného prachu, kolem něhož rostliny rostly. Bailyho okamžitě zaujal bílý nerost, protože shodou okolností se nedávno seznámil s pracemi Davida Hudsona o monatomických prvcích, protože se domníval, že jsou obsaženy i v tomto ložisku bílého prachu u Mt. Shasta. Během jedné ze svých přednášek, na nichž prezentoval kapsle s přírodním bílým prachem z Mt. Shasta, se P. Bailey setkal s jistým člověkem, který mu předal následující channellingový vzkaz, jehož zdroj zůstal utajen:


„Kapsle, kterou máte v ruce, obsahuje hmotu jejíž struktura leží mimo možnosti vašeho současného způsobu chápání elektromagnetických vlastností hmoty. Aktivní vlastnosti těchto kapslí budou odkryty až novou vědou, která se vyvine ve vašem časoprostoru jako Electromagnatheria. Tato věda se bude zabývat studiem přístrojů, substancí a technologií zvyšujících vibrace člověka tak, aby dospěl k harmonii s univerzálními vibracemi stvořeného světa. Tato a ostatní podobné substance budou pomáhat člověku v procesu přeměny (transmutace) jeho vědomí” (http://www.energeticnutrition.com/hi/science.html).

- pokračovanie -

Ivo Wiesner

Z knihy "Světlo z dávných věků - Věda bez svědomí je jen ztroskotání ducha"

Zdroj: jitrnizeme.cz


KNIHU môžete objednať na tejto adrese

Celý seriál "Znovuzrození Alchymie" nájdete postupne na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


júl 15, 2010 11:29 dopoludnia

 

 

Top