UPOZORNENIE: Tento článok/podcast/video nechápte ako jednoznačný návod, nenahrádza konzultáciu s odborníkom! Môže vyjadrovať názory, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Autor, prevádzkovateľ ani redakcia nenesú žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na týchto stránkach.

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bezbílkovinná dieta 2. část: Rady pátera Ferdy pro různě lokalizovanou rakovinu

Páter František Ferda ze Sušice, fenomenální český diagnostik a léčitel, je autorem bezbílkovinné diety, kterou sám nazval Totální protirakovinová kůra. Ta má schopnost přirozenou cestou likvidovat v těle všechny buňky, které nejsou zcela zdravé, tedy především buňky rakovinové. Zbavuje tak tělo velkých nádorů, menších ložisek (metastáz) i jednotlivých buněk kdekoli v těle. Tato kůra může být použita, též zkrácená, i jako preventivní kůra proti rakovině, jako regenerační kůra, jako odtučňovací dieta, jako jarní zdravotní kůra, jako kůra pro čištění krve a kůra při potížích kloubů. Následující kapitoly jsou opisem spisu pátera Ferdy.

Rady pro různě lokalizovanou rakovinu

Při tumoru mozku:

1÷2 šálky čaje z meduňky, stu­dené po douš­cích, zla­tá meduňka nebo citro­nová meduňka nebo jejich směs, špet­ku do horké vody a nechat 10 minut vylu­hovat.

Při rakovině oka:

Denně po douš­cích šálek stude­ného čaje ze svět­líku, špet­ku do šál­ku hor­ké vody a nechat 10 minut vylu­hovat.

Při rakovině prsu, vaječníků a dělohy:

Denně po douš­cích šá­lek stude­ného čaje ze směsi špet­ky kon­try­hele obec­ného a alp­ského (Alche­milla vul­garia, Alche­milla alpi­na) se špet­kou kvě­tu hlu­chavky do šál­ku hor­ké vody a ne­chat 10 mi­nut vylu­hovat.

Při rakovině patra, rtu, jazy­ka a krč­ních žláz hrta­nu:

První polév­kovou lžící bedrní­kového čaje vypla­chovat ústa a vypliv­nout, druhou lžící klok­tat a polk­nout, třetí lžící opět vypla­chovat a vypliv­nout. Celý tento po­stup více­krát opa­kovat. Na jeden šá­lek čaje 1 ča­jovou lžičku kořene bedr­níku (Pimpi­nela magna) 3 mi­nuty vařit.

Při rakovině kůže:

Při velikosti 1/2÷1 cm v prů­měru něko­likrát denně natu­povat čerstvě utr­ženým vlaš­tovič­níkem (žlutá hořká šťáva). V zi­mě použi­jeme odvar z té­to byliny k omý­vání nebo natu­pování, ale pouze kolem nemoc­ného místa! Špet­ku suše­ného vlašto­vič­níku do šálku horké vody a nechat 10 minut vylu­hovat. Lze také použít vlaš­to­vič­níko­vou tink­turu, ale nik­dy ne přímo na otev­řené bolavé místo.

Při rakovině jater:

Denně vypít po doušcích 2 šálky stude­ného nebo teplého čaje z bram­boro­vých slupek. Hrst syro­vých bram­boro­vých slupek vařit 2÷4 mi­nuty v 1/4 lit­ru vody. Pokud tento čaj pacien­tovi chutná, je to neklam­ná známka toho, že jej jeho játra potře­bují. Jestliže mu naopak nechutná, nebyl by mu nic platný a pít jej nemusí.

Při rakovině jater by měl pacient dělat ještě zábaly z ka­pusto­vých listů. Vrchní 3 listy z hláv­ky kapusty ope­reme vlaž­nou vodou a zba­víme je případ­ných nečistot. Tyto listy na prkénku rozvál­cujeme pomocí skle­něné lahve, až žebra listů zvláční. Do přede­hřáté pos­tele napříč polo­žíme vlně­nou deku slo­ženou do pruhu asi 50 cm širo­kého, na ni prostě­radlo slo­žené na 25÷30 cm. Na něj šátek a navrch roz­mač­kané listy. Dobře zahřátý pacient se položí nemoc­ným mís­tem na listy, nebo je i se šát­kem při­lo­žíme a upev­níme. Přes to se zabalí prostě­radlo a přes něj ještě deka. Vše důkladně upev­níme, pro­tože zábal musí vydr­žet celou noc. Nedr­ží-li tako­vý zábal pevně a dobře, má pacient pocit chladu a dokonce se o něj pokouší i zimnice, což by jen škodilo. Ráno sejmeme s pa­cienta zábal, pacienta teplou vodou omy­jeme a dobře osušíme. Potom vtí­ráme 1÷2 ča­jové lžičky olivo­vého nebo stol­ního oleje na choré místo, které pak přikry­jeme teplým šátkem. Ten můžeme po něko­lika minu­tách opět odej­mout.

Při rakovině žaludku:

Pít jednou denně pomalu a po douš­cích 1 šá­lek stude­ného čaje z pelyňku nebo země­žluče. Špet­ka drogy se nechá v šál­ku hor­ké vody vylu­hovat pouhé 3 vte­řiny! Pokud je při této chorobě současně i žalu­deční neuroza, pije se den­ně pomalu a po douš­cích 1 šá­lek čaje z koz­líku lékař­ského. Špet­ku koz­líku vařit 3 mi­nuty v šál­ku vody, potom ještě další špet­ku koz­líku 3 vte­řiny luho­vat nebo přes ni vodu přelít.

Při rakovině sleziny a slinivky břišní:

Pacient má pít denně nej­méně 1 litr stude­ného nebo teplého šalvě­jového čaje. Doporu­čuji ještě krát­ké horké zábaly ze sen­ných květů, přes­ličky nebo ovesné slámy. Senné květy necháme jen luho­vat. Přes­ličku nebo ovesnou slámu necháme asi 1 mi­nutu vařit. Zábaly prová­díme jen tehdy, pokud jsme si jisti, že je prove­deme správně.

Při rakovině prostaty a varlat:

Pít denně pomalu a po doušcích 2 šál­ky stude­ného čaje z vr­bovky malo­květé (roste jednot­livě na vlh­čích lou­kách). Jed­nu špet­ku do množ­ství hor­ké vody na 2 šál­ky, necháme 10 mi­nut louho­vat.

Při rakovině kostí, plicní rakovině a plicní tuberkuloze:

Jitrocel kopinatý nebo široko­listý, island­ský mech, Lunge­krat pope­nec, divizna a kopr­ník štětino­listý vše dohro­mady v hor­ké vodě vylu­hovat 10 mi­nut. Při plicní tuber­kuloze ještě spolk­nout s ča­jem nebo tro­chou vody 1 lžič­ku jitro­cele široko­listého (v lékárně jako bleší semeno).

Zvláštní upozornění

Připomínky k mé protirakovinové kůře:

Hodně pohybu na čerstvém vzduchu. Obzvláště bych chtěl připo­menout, že moje kůra zele­nino­vými šťá­vami při­nesla žádoucí úspěch mno­hým rako­vinou nemocným, ale dopo­ručuje se také v ná­sledu­jících pří­padech:

* Jako prevence proti onemocnění rakovinou

* Jako regenerační kůra pro celé tělo takto upravená: 1/8÷1/4 litru zele­ni­nové šťávy i s čajem k tomu uve­deným (šalvě­jový, ledvi­nový) pít po douš­cích den­ně před jídlem

* Jako odtučňovací kůru, aniž bychom trpěli hla­dem nebo žízní a bez jaké­koliv újmy - možno až celých 42 dní jako při rako­vině

* Jako jarní zdravotní kůru

* Na zlepšení krevního obrazu - čištění krve

* Při potížích v kloubech (arthri­tis, arthroza atd.) ve spo­jení s kou­pelemi

Rakovinou onemocnělí kuřáci, kteří nepřes­tanou kouřit, budou moji léčeb­nou kůru pro­vádět bez úspěchu!

Při těžkém rakovinovém onemocnění, pokud je to možné, je lepší, jestliže si přede­psanou šťávu připra­víme sami, za před­pokladu dodr­žení správ­ných poměrů. Zele­ninu pro pří­pravu šťávy můžeme také strou­hat, roze­mlít mlýn­kem na maso, roz­mixovat, drtit lisem na ovoce či odstře­ďovat.
Páter Ferda
Zdroj: protirakovinova.kura

Sekcie: 
september 07, 2009 01:56 dopoludnia

 

 

Top