Obrázok používateľa CEZ OKNO
Bezbílkovinná dieta 2. část: Rady pátera Ferdy pro různě lokalizovanou rakovinu

Páter František Ferda ze Sušice, fenomenální český diagnostik a léčitel, je autorem bezbílkovinné diety, kterou sám nazval Totální protirakovinová kůra. Ta má schopnost přirozenou cestou likvidovat v těle všechny buňky, které nejsou zcela zdravé, tedy především buňky rakovinové. Zbavuje tak tělo velkých nádorů, menších ložisek (metastáz) i jednotlivých buněk kdekoli v těle. Tato kůra může být použita, též zkrácená, i jako preventivní kůra proti rakovině, jako regenerační kůra, jako odtučňovací dieta, jako jarní zdravotní kůra, jako kůra pro čištění krve a kůra při potížích kloubů. Následující kapitoly jsou opisem spisu pátera Ferdy.

Rady pro různě lokalizovanou rakovinu

Při tumoru mozku:

1÷2 šálky čaje z meduňky, stu­dené po douš­cích, zla­tá meduňka nebo citro­nová meduňka nebo jejich směs, špet­ku do horké vody a nechat 10 minut vylu­hovat.

Při rakovině oka:

Denně po douš­cích šálek stude­ného čaje ze svět­líku, špet­ku do šál­ku hor­ké vody a nechat 10 minut vylu­hovat.

Při rakovině prsu, vaječníků a dělohy:

Denně po douš­cích šá­lek stude­ného čaje ze směsi špet­ky kon­try­hele obec­ného a alp­ského (Alche­milla vul­garia, Alche­milla alpi­na) se špet­kou kvě­tu hlu­chavky do šál­ku hor­ké vody a ne­chat 10 mi­nut vylu­hovat.

Při rakovině patra, rtu, jazy­ka a krč­ních žláz hrta­nu:

První polév­kovou lžící bedrní­kového čaje vypla­chovat ústa a vypliv­nout, druhou lžící klok­tat a polk­nout, třetí lžící opět vypla­chovat a vypliv­nout. Celý tento po­stup více­krát opa­kovat. Na jeden šá­lek čaje 1 ča­jovou lžičku kořene bedr­níku (Pimpi­nela magna) 3 mi­nuty vařit.

Při rakovině kůže:

Při velikosti 1/2÷1 cm v prů­měru něko­likrát denně natu­povat čerstvě utr­ženým vlaš­tovič­níkem (žlutá hořká šťáva). V zi­mě použi­jeme odvar z té­to byliny k omý­vání nebo natu­pování, ale pouze kolem nemoc­ného místa! Špet­ku suše­ného vlašto­vič­níku do šálku horké vody a nechat 10 minut vylu­hovat. Lze také použít vlaš­to­vič­níko­vou tink­turu, ale nik­dy ne přímo na otev­řené bolavé místo.

Při rakovině jater:

Denně vypít po doušcích 2 šálky stude­ného nebo teplého čaje z bram­boro­vých slupek. Hrst syro­vých bram­boro­vých slupek vařit 2÷4 mi­nuty v 1/4 lit­ru vody. Pokud tento čaj pacien­tovi chutná, je to neklam­ná známka toho, že jej jeho játra potře­bují. Jestliže mu naopak nechutná, nebyl by mu nic platný a pít jej nemusí.

Při rakovině jater by měl pacient dělat ještě zábaly z ka­pusto­vých listů. Vrchní 3 listy z hláv­ky kapusty ope­reme vlaž­nou vodou a zba­víme je případ­ných nečistot. Tyto listy na prkénku rozvál­cujeme pomocí skle­něné lahve, až žebra listů zvláční. Do přede­hřáté pos­tele napříč polo­žíme vlně­nou deku slo­ženou do pruhu asi 50 cm širo­kého, na ni prostě­radlo slo­žené na 25÷30 cm. Na něj šátek a navrch roz­mač­kané listy. Dobře zahřátý pacient se položí nemoc­ným mís­tem na listy, nebo je i se šát­kem při­lo­žíme a upev­níme. Přes to se zabalí prostě­radlo a přes něj ještě deka. Vše důkladně upev­níme, pro­tože zábal musí vydr­žet celou noc. Nedr­ží-li tako­vý zábal pevně a dobře, má pacient pocit chladu a dokonce se o něj pokouší i zimnice, což by jen škodilo. Ráno sejmeme s pa­cienta zábal, pacienta teplou vodou omy­jeme a dobře osušíme. Potom vtí­ráme 1÷2 ča­jové lžičky olivo­vého nebo stol­ního oleje na choré místo, které pak přikry­jeme teplým šátkem. Ten můžeme po něko­lika minu­tách opět odej­mout.

Při rakovině žaludku:

Pít jednou denně pomalu a po douš­cích 1 šá­lek stude­ného čaje z pelyňku nebo země­žluče. Špet­ka drogy se nechá v šál­ku hor­ké vody vylu­hovat pouhé 3 vte­řiny! Pokud je při této chorobě současně i žalu­deční neuroza, pije se den­ně pomalu a po douš­cích 1 šá­lek čaje z koz­líku lékař­ského. Špet­ku koz­líku vařit 3 mi­nuty v šál­ku vody, potom ještě další špet­ku koz­líku 3 vte­řiny luho­vat nebo přes ni vodu přelít.

Při rakovině sleziny a slinivky břišní:

Pacient má pít denně nej­méně 1 litr stude­ného nebo teplého šalvě­jového čaje. Doporu­čuji ještě krát­ké horké zábaly ze sen­ných květů, přes­ličky nebo ovesné slámy. Senné květy necháme jen luho­vat. Přes­ličku nebo ovesnou slámu necháme asi 1 mi­nutu vařit. Zábaly prová­díme jen tehdy, pokud jsme si jisti, že je prove­deme správně.

Při rakovině prostaty a varlat:

Pít denně pomalu a po doušcích 2 šál­ky stude­ného čaje z vr­bovky malo­květé (roste jednot­livě na vlh­čích lou­kách). Jed­nu špet­ku do množ­ství hor­ké vody na 2 šál­ky, necháme 10 mi­nut louho­vat.

Při rakovině kostí, plicní rakovině a plicní tuberkuloze:

Jitrocel kopinatý nebo široko­listý, island­ský mech, Lunge­krat pope­nec, divizna a kopr­ník štětino­listý vše dohro­mady v hor­ké vodě vylu­hovat 10 mi­nut. Při plicní tuber­kuloze ještě spolk­nout s ča­jem nebo tro­chou vody 1 lžič­ku jitro­cele široko­listého (v lékárně jako bleší semeno).

Zvláštní upozornění

Připomínky k mé protirakovinové kůře:

Hodně pohybu na čerstvém vzduchu. Obzvláště bych chtěl připo­menout, že moje kůra zele­nino­vými šťá­vami při­nesla žádoucí úspěch mno­hým rako­vinou nemocným, ale dopo­ručuje se také v ná­sledu­jících pří­padech:

* Jako prevence proti onemocnění rakovinou

* Jako regenerační kůra pro celé tělo takto upravená: 1/8÷1/4 litru zele­ni­nové šťávy i s čajem k tomu uve­deným (šalvě­jový, ledvi­nový) pít po douš­cích den­ně před jídlem

* Jako odtučňovací kůru, aniž bychom trpěli hla­dem nebo žízní a bez jaké­koliv újmy - možno až celých 42 dní jako při rako­vině

* Jako jarní zdravotní kůru

* Na zlepšení krevního obrazu - čištění krve

* Při potížích v kloubech (arthri­tis, arthroza atd.) ve spo­jení s kou­pelemi

Rakovinou onemocnělí kuřáci, kteří nepřes­tanou kouřit, budou moji léčeb­nou kůru pro­vádět bez úspěchu!

Při těžkém rakovinovém onemocnění, pokud je to možné, je lepší, jestliže si přede­psanou šťávu připra­víme sami, za před­pokladu dodr­žení správ­ných poměrů. Zele­ninu pro pří­pravu šťávy můžeme také strou­hat, roze­mlít mlýn­kem na maso, roz­mixovat, drtit lisem na ovoce či odstře­ďovat.

 

Páter Ferda

 

Zdroj: protirakovinova.kura

 

Sekcie: 
september 07, 2009 01:56 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top