Obrázok používateľa CEZ OKNO
New Age, fotónový pás a tachyóny

Tachyóny sú hypotetické častice, o ktorých teraz budem hovoriť len preto, že sa o nich objavuje na internete spústa webstránok, ktorým sú pripisované podivuhodné vlastnosti. Až sa človek niekedy pýta, na čo všetko nenaletíme. Častica ešte ani nebola dokázaná a už jej pripisujeme všetky atribúty neviditeľná hlavne v ezoterickom hnutí. Nebola ešte absolútne vôbec pozorovaná a neexistuje o nej žiadna teória, ktorá by im tieto vlastnosti mohla potvrdiť, ako Dirac - Theory antičastíc. Na stránke, napr. Tachyón.de sa hovorí:

"Tachyón-energia je kozmická praenergia, z ktorej vyvstalo celé Universum"

Táto kozmická energia je popísaná vo všetkých spirituálnych tradíciách sveta a znovuobjavená v 20. storočí pioniermi všetkozjednocujúcej fyziky. Existuje v bezforemnom stave energie "nulového bodu", alebo je menovaná aj ako "voľná energia", ako aj vo foremnom poli či partiklov, ktoré nesú meno Tachyón".

V ezoterickom hnutí zapodievajúcich sa "NewAge", sa veľmi často omieľa a vznikajú opisy nejakej transformácie do vyššej úrovne bytia prostredníctvom "Fotónového pásu", ktorý sa rozprestiera okolo Plejád s centrálnym slnkom "Alcyone". Príbeh vzniku toho klamstva a odvádzanie od pravej viery nájdete nižšie. Aby nevznikali podobné klamstvá zemskej populácie a chcete byť zároveň činný v osvete šírenia právd, zároveň sa vyhli konsekvenciám z toho pre vás vyplývajúcich, preverujte najnovšie výsledky Kvantovej fyziky a porovnávajte svoje myšlienky s učením Ježiša, pretože v Jeho učení je obsiahnuté vlastne všetko. Možno inými slovami ako by ste si želali, ale kontext zostáva jeden a ten istý. Nie nadarmo Ježiš povedal, že ku koncu časov bude o tom rozšírená známosť, ale povedal aj, že budeme zvádzaný na nesprávnu cestu a na to by sme si mali dávať zvlášť pozor, pretože sami netušíme do čoho sa hrnieme. Chcem poukázať v podstate na to, že v kruhoch ezoteriky sa veľmi často hovorí,: "posielam ti svetielko" a podobne. Viem čo to znamená, viem čo sa tým myslí, ale správnejšie by malo byť vyslanie lásky, pretože láskou sa to svetlo získava, či už odosielateľ alebo adresát. Množstvo svetla, ktoré získate vy, je to jediné čo vás robí hodnotnými, ale nie získané od niekoho, ale získané vlastnou námahou, svojimi láskyplnými jednaniami a to bude rozhodujúce na božích váhach v onen deň konca vekov, v súdny deň.

Tvrdenie v ezoterickom hnutí: "Tachyón-energia je kozmická praenergia, z ktorej vyvstalo celé Universum" je možno celkom pravda, ale zatiaľ nie je potvrdená, odkiaľ berú tú istotu k tomuto tvrdeniu? Isté je len to, čo nás učí prostredníctvom biblie Ježiš. Inak sú tými, ktorí spravodlivo hľadajú a chcú si udržať svoju "pravú" vieru, odvrhnutí do spoločného odpadového koša, medzi falošných prorokov a šíriteľov neprávd. Už samotné slovo "transformácia" - pochádzajúce z anglického jazyka, je skloňované síce veľmi často, ale v nepravej podobe. Nakoľko všetky články a vôbec, celá vlna NewAge, sa oháňajú transformáciou tela do vyšších sfér, súčasne transformáciou Zeme v "Nový raj" je veľmi špatne porozumená. Dôjde len k "zmenám" a v tom je zakorenený význam cudzieho slova - transformácia. Slovo transformácia chápte výlučne len vo význame - zmena. Zem sa nepretransformuje v nejakú abstraktnú planétu, ale prebehnú na nej "zmeny" geofyzikálneho charakteru - obnova, jej funkčnosť a existencia budú naďalej pokračovať tak ako doteraz, ale v "novom cykle". My nebudeme ani lietať, ani svietiť a v noci tiež nebude svetlo, ako sa tvrdí v mnohých článkoch na tému „vzostup“.

Začneme so všetkým pekne od začiatku. Je pre vás ťažké pochopiť čo hovorí Biblia o týchto zmenách? V tom prípade vám bude postačovať čítať len Nový zákon - evanjeliá. Tam je studnica všetkých právd. Všimnite si v kníhkupectve ezoterickej literatúry, koľko autorov používa Ježišove myšlienky. Skoro každá takáto kniha je v hojnom množstve pretkaná Jeho myšlienkami, už ste sa zamýšľali prečo? Tieto isté myšlienky nájdeme aj v iných kultúrach vychádzajúcich s oveľa starších prameňov, ale Ježiša musíme brať ako niečo extra, pretože prišiel k nám z oných vyšších sfér, narodil sa do tela (panne) a zanechal nám 12 učeníkov, ktorí mali za úlohu rozšíriť jeho učenie po celom svete, Šaula zmenil na Pavla a poveril ho poučovať celý pohanský svet. On (Ježiš) je súčasťou veľkého Božieho plánu a bude hrať kľúčovú úlohu v deň posledného súdu. Pokiaľ prijmete túto skutočnosť za svoju, budete sa na ezoterickú literatúru pozerať inými očami, budete pozorovať rozvíjanie jeho myšlienok, získate tým obohatenie a slová biblie, ktoré ste doposiaľ nechápali, uvidíte v inom svetle. Sú však veci, ktoré váš "žalúdok" neprijíma, nevšímajte si toho, ale za dva roky, keď knihu znovu chytíte do ruky a prečítate si to znovu, poviete, ó aký som bol slepý - toto som nevidel? Nie, vy ste to len vtedy ešte nepochopili, ešte ste neboli tak vyspelí. Ak však narazíte v knihách na vážne tvrdenia, ktoré ten "žalúdok" nie a nie prijať, tak niečo nie je v poriadku. Dostávame sa tak k overovaniu informácií, stávate sa bádateľom a všetky pravdy pisateľovi tejto knihy idú síce ku cti, ale to ostatné je najpravdepodobnejšie zavádzanie a práca rozumu (predného mozgu). Logika je podmienená vzdelaním, vedením (viem), fantáziou a už vôbec nie ovplyvňovaná citmi, vychádzajúcich z duše ktoré sú priamo napojené na vesmír. Pokračujem v načatej téme o tachyónoch:

Tachyóny (z gréckeho tachýs "rýchlo") sú hypotetické elementárne častice, ktoré sa pohybujú rýchlejšie ako svetlo. Tieto častice sú označované ako "superluminárne".

Tachyóny ako teoretická možnosť

Bilaniuk, Deshpande a E.C.G. Sudarshan poukázali v roku 1962 na to, že pre rovnice špeciálnej Teórie Relativity existuje niekoľko riešení. Jedno z nich zodpovedá celkom normálnej "matérii", ktorá sa pohybuje pod rýchlosťou svetla. Iné riešenie dovoľuje časticiam, aby sa sústavne pohybovali nad rýchlosťou svetla a nikdy nemôžu byť zbrzdené po rýchlosť svetla. Táto skutočnosť sama, že existujú tieto matematické možnosti riešenia rovníc, ešte neznamená, že Tachyóny aj reálne existujú. Rozdelenie častíc podľa rýchlosti ich pohybu určil Garald Feinberg (1967) do skupín:

Tardyony - častice, ktoré sa pohybujú (vždy) pomalšie ako rýchlosť svetla.

Luxony - častice, ktoré sa pohybujú (vždy) rýchlosťou svetla.

Tachyóny - častice, ktoré sa pohybujú (vždy) rýchlejšie ako je rýchlosť svetla.

Tachyón pri zvyšujúcej sa rýchlosti stráca svoju energiu. Keď sa energia častice vyrovná 0 (nule) bude jeho rýchlosť takpovediac nekonečná (transcendentný stav). Pri Tardyonoch sa musí naproti tomu energia dodať, aby sa dala vyvolať zvyšujúca rýchlosť.

Vlastnosti Tachyónu

- Ich rýchlosť je vyššia ako rýchlosť svetla "c".

- Imaginárna pokojová hmotnosť, tzn. Kvadrát jej hmoty je negatívny. To vyplýva s relativistického vzorca pre "hmotnosť" - aby sa to dalo preniesť do reálna, musí zostať pokojová hmotnosť "imaginárna". Pritom, čisto imaginárnej pokojovej hmotnosti doposiaľ nebola priradená žiadna fyzikálna analógia, tým zostávajú Tachyóny možnosťou matematickej kuriozity zatiaľ bez reálneho významu.

- Elektricky nabitý Tachyón by mal dať podnet k Čerenkovovmu žiareniu, pretože sa pohybuje vždy vyššou rýchlosťou ako je rýchlosť svetla v médiu v ktorom sa práve pohybuje.

- V protiklade však pohyb častíc podsvetelnou rýchlosťou, v ktorej sú udalosti na dejinnej línii pre každého pozorovateľa, vlastnia rovnaký časový poriadok, závisí časové poradie rôznych udalostí "svetovej línie Tachyónu" od vzťažnej sústavy.

Sú Neutrína Tachyóny?

Počnúc rokom 1980 sa niekoľko fyzikov zaoberá tézou, že Neutrína sú vlastne Tachyóny. Možnosť potvrdiť alebo vyvrátiť túto tézu, spočíva direkt v určení ich hmotnosti, napr. zmeraním energie konečného bodu pri rozpade Trítia. Najnovšie merania (pozorovania oscilácií neutrín) hovoria, že Neutrína predsa len vlastnia rozdielnu pokojovú hmotnosť od 0 (voči nule) a tým sa vlastne stále pohybujú pomalšie ako svetlo. Merania negatívneho kvadrátu hmotnosti by mohlo viesť k povrchovému efektu (doposiaľ nepozorovanom) detektoru krištáľu.

Konsekvencie času bežiaceho do minulosti

V prípade, že zmeny vzájomných pôsobení medzi Tachyónmi a Tardyonmi, by boli dokázané, bude to znamenať, že budú môcť byť vykonané posolstvá (oznamy, správy) z budúcnosti do minulosti.

Chronológia objavov, ktoré nás priviedli k Tachyónu

Čo bolo počas stáročí skeptickými vedcami pozorované a len veľmi ťažko prijaté, dokázala moderná veda 60. rokov. Tachyóny boli vtedy matematicky známe už skoro 40 rokov (len škoda, že existovali skeptici). Dodnes nám rôzny vedci podávajú jednoznačné dôkazy o existencii energetickej formy, pohybujúcej sa nadsvetelnou rýchlosťou. Nasleduje chronológia štúdií, ktoré prispeli k matematickej existencii Tachyónu:

- 1896 uviedol Nikola Tesla, jeden z najväčších vynálezcov novoveku, existenciu skalárnych vĺn. Množstvo jeho vynálezov využívalo práve túto energiu. Nikola Tesla je pokladaný za vynálezcu rádia, radaru, striedavého prúdu, žiariviek a špeciálnych turbín. Jeho meno nesie viac ako 700 patentovaných vynálezov. Za najväčší vynález pokladá jeho publikum auto na pohon všadeprítomnej energie z vesmíru. Žiaľ, nesmelo sa vyrábať.

- 1920 sa zaoberali témou gravitačnej energie Leveckov, Staňukovič a Schnajderov a objavili počas nasledujúcich 20 rokov pri svojich experimentálnych skúškach špeciálne javy.

- 1960 zverejnil Oliver Crane výsledky výskumu, podľa ktorých vyplňujú intermateriálny priestor (vesmír) mechanické prúdy a kmity. Podľa tohto modelu neexistuje vo vesmíre žiadny prázdny priestor (Éter a čierna hmota dostávajú novú dimenziu).

- 1964 vypočítal Gerald Feinberg po prvý krát Tachyóny.

- Tonomura Hitachi zverejnil potrebné výsledky svojho vedeckého bádania v tejto sfére.

- 1991 priniesol Christian Monstein dôkaz magnetického Kvantového toku priestorom.

- 1998 zavedenie výroby ABEIEZ TACHYÓN, ktoré sa vo Švajčiarsku vyrábajú procedúrou FOSTAC. Výrobky najnovšej generácie využíva Tachyonovú energiu k harmonizácii jemnohmotných rovín a v primárnej terapeutickej oblasti. Otázne ale zostáva aj naďalej: Sú to skutočne Tachyóny, alebo je to nejaký iný nemerateľný prevít?

Fotónový pás

Podľa zdrojov zaoberajúcich sa myšlienkou "nového veku" (NewAge) je už od roku 1991 často skloňovaný "Fotónový pás", obiehajúci centrálne slnko Plejád Alcyone, ktorý objavil a zverejnil po prvý krát v roku 1961 Paul Otto Hesse. Ďalej sa hovorí, že naša slnečná sústava prejde týmto pásom raz za 12.500 rokov a v roku 2011-2012 má byť v ňom úplne ponorená. Táto celá myšlienka sa teraz ale vyparuje, rozplýva a že originálny článok viažuci sa na tento fotónový pás je pravdepodobne podvod a celý príbeh je spojený s tromi hlavnými nezlučiteľnými chybami:

1./ Nebol objavený Fotónový pás, respektíve nejaký región zvýšenej energie a už vôbec nie v okolí Plejád. Fotóny sú iba časticou elektromagnetickej energie, ktorú sme schopní vidieť na vlastné oči ako svetlo. Tvrdenie, že vystavením sa nadmernosti fotónov je najbežnejšia zmena (exces, či transformácia) v podobe spálenia nášho tela, je klamstvo.

2./ Okolo Alcyonu, v skupine hviezd Plejád nie je žiadna anomália. Plejády sú obklopené bežnou hmlovinou, alebo plynovými oblakmi. Tento mrak je pokojný, nie je z fotónov, ale z prachu a z plynov hydrogénfosforitanu.

3./ Slnečná sústava neprislúcha žiadnym činom k Plejádam, ale stojí vonku mimo nich. V roku 1850 to bol dohad, že Zem obieha okolo Plejád, ktorý dlho panoval v povedomí, ale táto existenčnosť už bola dávno spochybnená a vyvrátená.

4./ Paul Otto Hesse je nemecký autor knihy o "Súdnom dni" a pojednáva o budúcich udalostiach. Pre astronómov je takpovediac neznáma.

Celá táto myšlienka posadnutosti NewAgeistov fotónovým pásom a posolstvami akýchsi Plejáďanov pochádza k neuvereniu z austrálskeho časopisu "Nexus Magazine" z roku 1991, ktorý bol ich štartovacím "Big Bangom". Uvedený článok bol pôvodne prevzatý a prepracovaný z austrálskeho UFO časopisu z roku 1981. Colin Norris, hlava austrálskej UFO spoločnosti, ktorá uverejňuje články formou časopisu povedal, že to bolo coauthored (spoluautorstvom) pani stredných rokov a študentom fakultnej univerzity. Norris popieral, že by sa jednalo o nejaký kanadský žartík. V roku 1994 už vyšlo knižné podanie od Wirginii Essene a Sheldona Nidleho "You Are Becoming A Galactic Human", prostredníctvom ktorej sme priamo oslovovaný galaktický humanoidom. Vízia pochádzajúca od Paula Otta Hesseho našla znovuoživenie a Essene s Nidleom tvrdia, že sú Channelingovaný "Sirian Council"-om, bytosťou z nejakej vzdialenej planéty. Zdá sa, že si každý sám zváži dôveryhodnosť prameňa, pretože títo ľudia nemali dostatok potrebných technických vedomostí a poznatkov, iba ak by mali na telefóne nejakých "chlapcov" zo Síria. V roku 1996 vyšla aj na nemeckom knižnom trhu pod názvom "Der Photonen-Ring". Niedle sám uvádza, že sa cíti byť ako siriánsky Walk-in, teda človekom, ktorý integroval do svojej osobnosti multidimenzionálne aspekty alebo separátne aspekty vedomia z vyššej dimenzie. V jeho scenári opisuje, že budú krátko pred vniknutím zeme do fotónového pásu pristávať na zem milióny medziplanetárnych lodí v snahe pomôcť obyvateľom našej zeme pri prechode do vyššej dimenzie a viesť ich do novej mierumilovnej Kultúry podľa sírianskej predlohy. Nidle oznámil opakovane niekoľko krát už v rokoch 1995-96 presný časový údaj pristávania lodí, žiaľ, asi ho ten "chlapec" zo Síria podvádzal, alebo si to všetko "chlapec" vymýšľal, lebo nič z toho sa nekonalo. Následne určil ďalšie termíny, žiaľ ani tie sa nevyplnili. Medzitým zostáva s predpoveďami o pristávaní medzihviezdnych korábov už opatrný, čím jasne spochybnil hodnovernosť Channelingového spojenia s nejakým Sirian Councilom. Medzi jeho "New´s" sa už nenájde oznam presného dátumu, pritom ale zdôrazňuje, že masové pristávanie sa bude konať s najväčšou pravdepodobnosťou už čoskoro. Jedno je isté, sústavným aktualizovaním očakávaných dejov zožala Nidleho kniha veľký úspech a pohla vnútrom nespočetného množstva interesujúcich sa čitateľov o ezoteriku s témou zmena dimenzie, čo pokladám za veľký omyl. Pritom stačí len pozorne čítať Bibliu, tam je všetko. Mali by ste v ňom rozpoznať falošného proroka, aj napriek tomu, že jeho práca obsahuje spústu krásnych právd.

Fotónový pás sa tak dostáva do skladového regálu ako "mýtus". Preto sa nenechajte uniesť nejakou falošnou náukou, toto nie je pravá viera. Astrofyzik Dr. Paul LaViolette vám poskytne podrobnejšie správy o dezinformácii a o Galaktickom centre, pritom poukazuje, že časový údaj 25-26.000 rokov (Platónsky rok) má súvis s precesiou pohybu zemskej osy voči nebeskej klenbe a pohybu dňa rovnodennosti a aj slnovratu dookola zvieratníka, ale nie putovania slnečnej sústavy okolo Plejád. Slnečná sústava rotuje jedine okolo galaktického centra. Mayovia používajú Plejády pri meraní precesie, ktorá vyplýva z Mayského kalendára dlhého veku a z toho (kalendára) vyplýva, že sa blížime ku koncovému bodu 21.12.2012, kedy končí veľký cyklus. V ten deň bude slnko vychádzať presne z miesta, kde sa za ním bude nachádzať galaktické centrum v mliečnej dráhe - presne v zákryte s hviezdou 4Sgr, ktorá leží v tzv. Dark-Rift, to je najtemnejšie miesto v centre našej galaxie. Tam sa nachádza niekoľko čiernych dier, ktoré udržujú našu galaxiu pohromade. Z toho môže pre nás niečo vyplývať.

Elektromagnetická "Nulová" zóna a svetelné telá

V Kvantovej fyzike je energia, ktorá vypĺňa celý vesmír, menovaná energiou "nulového bodu". Táto energia je nehmotná, bez formy a šíri sa rýchlosťou vyššou ako svetlo. Preniká všetkým a je všade prítomná. Kedysi to bol "Éter, neskôr čierna hmota a teraz energia nulového bodu".

V súvislosti so zmenami očakávaných v roku 2012 sa stále viac a viac objavuje poukazovanie na vstup nejakej elektromagnetickej nulovej zóny. Nie je nikomu jasné, čo sa tým presne mieni, pretože sám pisateľ týchto riadkov v podstate nevie o čom hovorí. Pokiaľ by sa jednalo o krátkodobé "vypnutie - zrušenie - likvidáciu" elektromagnetizmu, vyvolanou božskou intervenciou (či nejakými fyzikálne záhadnými energiami, ktoré sú tak či tak Jeho nástrojmi), tak by v tom okamžiku zmizla všetka hmota - materiálno (toľko naše doterajšie poznanie). Elektróny by sa nemohli udržať vo svojich dráhach okolo jadier. Neexistovala by ani Zem. Čas a Priestor by v tomto momente neexistovali, v mihnutí oka by sa to všetko rozplynulo. Zostali by len svetelné telá ľudského organizmu, ktoré sú spojené s vyššou dimenziou, s Bohom a večnosťou. Celé stvorenie, ktoré bolo do materiálneho trojrozmerného sveta zvrhnuté z vyššej dimenzie, by sa v tom prípade jedným razom stratilo z javiska voľným okom pozorovateľného materiálneho sveta. Pokiaľ si dôkladne preštudujeme biblické proroctvá starého a nového zákona, pokiaľ si preštudujeme proroctvá novodobých prorokov, prídeme na to, že Zem bude fungovať aj po apokalyptických časoch. To nám dáva jasný obraz, že nejaká elektromagnetická "nulová zóna" neprebehne. Bude to niečo iné. Panna Mária počas svojich zjavení povedala, že príde čas, keď nebudú fungovať žiadne elektrické motory, ale z toho nevyplýva predsa, že bude globálne zlikvidovaná elektromagnetická zložka Zeme. Bude narušená, ale akým spôsobom, nad tým sa nikto nezamýšľal. Mohol by to byť len chaos vyvolaný v elektromagnetickom poli, ale najpravdepodobnejšie to bude globálny výpadok všetkých elektrární na akýkoľvek pohon. Bude sa konať triedenie zrna od pliev a takých situácií už naša Zem prežila niekoľko, žiaľ, boli to vyvrcholenia - ukončenia cyklov, počas ktorých sa zmenila celá tvár Zeme a preto nenachádzame žiadne pozostatky po vtedajších civilizáciách. Ani teraz to nebude inak.

Ezotericky chápaná transformácia nenachádza v Biblii žiadny ekvivalent. Chápte to tak, že vaše telo vyžaruje neviditeľné svetlo (prostredníctvom krvi aurou), ale po spomínanej „transformácii“ – zmene, to telo nebude v žiadnom prípade vyžarovať silnejšie, ani sa z nás nestanú lietajúci anjeli v ľudskom tele. Stále platí a naveky bude platiť, že s prachu sme vyšli a na prach sa obrátime – ale len s hmotným telom. Podľa množstva vyžarovaného svetla (okom neviditeľného) toho ktorého tela, v prípade našej smrti, anjeli okamžite poznajú, kam nás majú zaradiť, hore, či dolu. Navrhujem, venovať sa podstate očakávaných zmien.

V proroctve o budúcich bludároch v I. Epištole Sv. Pavla Timotejovi 4:1 sa hovorí:

...že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery, budú počúvať bludných duchov a učenia démonov.

Podobne sa nesie aj výzva.: II. Tes. 2:3 – Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom...

Jozef Kollár

Zdroj: Dolezite.sk

jún 24, 2011 23:55 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Lancelot
  Lancelotjún 26, 2011 01:13 dopoludnia

  Komentár: 

  O Tachyonech je v dokumentu Okem boha Hora.
  Viz. odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=rRzYZHnqd20

 2. Obrázok používateľa Dana
  Danajúl 09, 2011 12:55 popoludní

  Komentár: 

  no tak teda nie som fyzik-heh..ale take male prirovnanie...ked ma skoli chripka..napr. tak moja energia bude nulova a budem prikovana v posteli-a nie ze by som ziskala nekonecnu energiu a doletela na Jupiter..hehe..tot-logika/nie aby ste to brali vazne/-ale vychadzam z toho co tu je napisane

 

 

Top