Obrázok používateľa CEZ OKNO
Anunnaki III. - kloni, kteříž zdávna byli...

Nejstarší známé pojmenování míst (Palestiny), ve kterých se, sice již zřídka, vyskytovali potomci někdejších klonů padlých knížat nebes, je Martu (Západní země), či Amurru – země Amorejců. Hebron je, dle nepříliš věrohodných pramenů, prastarým městem vystavěným sedm let před egyptským Soanem. A pravděpodobně, soudě podle osídlení potomky Anaků, neskonale starším. To místo podle tradice obýval lid Achíma, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi (Anunnaki).

Nás zajímají právě jen ti obyvatelé Kánaanů, o kterých píše tzv. IV. Mojžíšova kniha: Potomci Anakovi, vysokých postav z pokolení obrů, obývající velká a pevná města Kánaánu. Když naopak Hetejci , Jebuzejci a Amorejci žili v horách a lid Amalech v kraji poledním, tvrdí výzvědné Mojžíšovo komando, mající zjistit, zda je možné bezpečně zaútočit a zda poklady oné země stojí za takové úsilí:

Kapitola 13 verš 34

Také jsme tam viděli obry, syny Anakovy, kteříž jsou větší než jiní obrové, ješto se nám zdálo, že jsme proti nim jako kobylky a tak jsme jim i připadali.

Tehdy zahynulo království Og, posledního z obřích králů, když všichni obyvatele i s dětmi byli do jednoho vyhubeni, aniž byl kdokoli zanechán na živu. Tehdy za časů Mojžíšových.

Kap. 3/11

Sám toliko Og, král Bazan, jediný jež (ještě) z obrů pozůstal, aj lůže jeho železné ještě zůstává v Rabat u synů Ammon devíti loktů zdéli, čtyř loktů zšíři, jakž jest loket muže.

A zde je pokračování a počátek příběhu padlých Strážců nebes, jenž byl i počátkem konce krále Bazán Oga, posledního z obrů. Potomka někdejších klonů Anunnaki a domorodých žen. Vše poctivě sepsáno spravedlivým Henochem, následujícímu pokolení.

(podstatně kráceno)

... nevyžádanými zasvětiteli lidstva...

Možná © Zdeněk Patrick - Praha 2009

Apokryfní Henochova kniha:

Kapitola 6.

6. A nazvali tuto horu Hermon, protože na ní přísahali a zaklínali se mezi sebou navzájem.

7. Toto jsou jména jejich vůdců: Semjása, jejich nejvyšší, Urakib, Arammeel (Sammael?), Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequeel, Saraquial, Asasel, Armers, Batraal, Anani, Zaqebe, Samfaveel, Turel, Jomjael a Arasjal.

8. Toto jsou jejich činy:

Kapitola 7.

1. Tito a všichni ostatní s nimi pojali ženy, každý zvolil jednu a počali k nim vcházet a se na nich znečisťovat, učili je kouzlům, zaříkáním, řezání kořínků a vyjevili jim léčivost bylin.

Průšvih na sebe nenechal dlouho čekat. Jakkoliv zřejmě mnohé z nich při porodu zahynuly, lidské dcery krasavice počaly a mnohé z nich porodily obry. A to jsou ti, kteříž zdávna byli muži na slovo vzatí. Mocní klonové části padlých Anunnaki.

Obři postavou i duchem, využívající nebeská tajemství svých vzdušných otců k ovládnutí lidských dětí.

V první generaci nad poměry dlouhověcí a moudří. Ovládající mnohá tajná umění, velcí stavitelé Slunečních energetických chrámů i prvních pyramid, genetičtí manipulátoři vyrábějící si klonováním zrůdy pro své pobavení (viz Manethon), zneužívající čisté energie Země k zištným válkám, se stali skrze svá zasvěcení nebeským tajemstvím, neomezenými vládci nad dětmi Země a opanovali široké okolí v pásmu života planety na dlouhý čas.

Když dlužno poznamenat, že mohli být nepříjemnou konkurencí pro jiná mimozemská uskupení, s nimiž vedli i krvavé spory.

Avšak, jak se i nadále mísili mezi sebou a dětmi smrtelného života, božská jiskra v nich rychle pohasínala a degenerace dostoupila vrcholu. Délka jejich života ani zdaleka nedosahovala, jak již to u klonů první a další generace bývá, ani deseti procent prvotního genového zdroje. A stále postupně klesala. Jednoho dne jim lidé již nemohli ničeho dát, neboť obří vládci strávili všechnu práci lidí. Tehdy se obři obrátili proti nim a pohltili je.

A tehdy nastal všeobecný úpadek:

5. A lidé se počali prohřešovat na ptactvu, zvěři, plazech a rybách. Pak ze sebe samých navzájem maso ožírali a pili krev.

6. Tu žalovala země na tyto nespravedlivé.

Kapitola 8.

1. Asael naučil lidi zhotovovat meče, zbraně, štíty, náprsní krunýře a ukázal jim kovy i jejich zpracování, náramky a šperky, používání očního líčidla a krášlení víček, nejvybranější vzácné kamení i všelijaká barviva.

2. Tak zavládlo mnoho bezbožnosti a oni páchali smilstvo, dostali se na scestí a všechny jejich cesty byly zkažené.

3. Semjása učil lidi zaklínadlům a řezání kořínků. Armers jak rozvázat zaklínadla, Baraquel hvězdářství, Kokabeel astrologii, Ezeqeel pozorování oblak, Arakiel znamením Země, Samfaveel znamením Slunce, Seriel znamením Měsíce. A lidé hynuli a jejich křik doléhal až do nebes.

Kapitola 9.

hovoří o množství krve, jež byla klony padlých strážců prolita na Zemi, o všem bezpráví hlasitě volající skrze liduprázdnou Zemi, až k branám nebeským. Tehdy shlédli Archónti, praví strážci nebes (Michael, Uriel, Rafael a Gabriel), aby všechny bídy zaznamenali a předali stížnost nejvyššímu.

V Kapitole 10.

apokryfní Henochovy knihy Nejvyšší a Svatý vynese rozsudek: Vodní záplava zachvátí celou Zemi a vše, co je na ní zahyne, neboť lidé již od „padlých strážců“ znají mnohá tajemství nebes. Pouze Noe má být poučen jak se skrýt, aby skrze něho a jeho potomstvo, zachoval lidský rod. Viníci mají být spoutání mrákotami a uvrženi do temnot jámy v Duadelu uprostřed pouště, aby v den velikého soudu byli uvrženi do ohnivé propasti podobné kotli, aby tam v mukách věčně přebývali. Až do skonání pokolení.

9. Ke Gabrielovi promluvil Pán: Vytáhni proti míšencům, zavrženým a dětem děvek. Vyhlaď syny Strážců z prostředku lidí. Vypusť druha proti druhu, aby se sami mezi sebou bojem zničili, neboť dlouhý život jim nebudiž údělem.

10. Otcům jejich nebudiž za ně (jejich děti) dovolena žádná prosba, ačkoliv doufají, že budou žít život věčný, neboť každý z nich žije pět set roků.

12. Až se jejich synové navzájem pobijí, a až uvidí záhubu svých milých, uvaž je na sedmdesát pokolení pod pahorky Země - až ke dni jejího soudu a jejího dokonání, až bude vykonán věčný poslední soud.

15. Znič všechny duchy zavržených i syny Strážců...

Problematika nežádoucích klonů, co výsledku odvážného genetického inženýrství jisté části Anunnaki z vysokého nebe, používajících k mísení genů systém „in natura“, rozsudkem ještě zdaleka nebyla vyřešena. Krátce poté, co byl vysloven rozsudek, sešli se hlavní viníci, někdejší spirituální bytosti ze sedmého nebe, aby sepsali prosebnou „petici“…

- pokračování -

Zdeněk Patrick

Zdroj: Dýmající zrcadlo


august 19, 2009 23:58 popoludní

 

 

Top