Obrázok používateľa CEZ OKNO
Evanjelium podľa Tomáša

V decembri 1945 egyptskí roľníci našli viac ako 1000 strán starých papyrusových rukopisov vo východnom svahu údolia horného Nílu, neďaleko mesta Nag Hammadi. Texty sú (nekvalitným) prekladom z gréckeho originálu do koptčiny. Tento dialekt sa rozvinul po invázii Alexandra Veľkého v r. 332 p.n.l., a bol v Egypte neskôr nahradený arabčinou. Miesto nálezu už bolo známe ako miesto, kde bol v r. 320 založený kresťanský kláštor. V r. 367 tamojší mnísi prepísali asi 45 rôznych náboženských spisov do kódexov, vrátane evanjelií Tomáša, Filipa a Valentína. Celá táto knižnica bola starostlivo zapečatená v urnách a schovaná medzi skalami, kde zostala neobjavená asi 1600 rokov. Teraz sú tieto papyrusy uložené v knižnici v Káhire. Téma knižnice má veľa spoločné s prvotným kresťanstvom, východným náboženstvom a svätými mužmi (a ženami) všetkých čias.

V prvých rokoch po objave boli dokumenty (evanjelium Tomáša, Filipa a Valentína) obecne označované ako gnostické. Dnes je však jasné, že by takto zaraďované byť nemali.

Autor evanjelia Tomáša je známy ako apoštol Tomáš, jeden z dvanástich. Text je zbierkou viac ako sto výrokov a krátkych dialógov Spasiteľa, bez nejakých prídavných príbehov. Pred viac ako sto rokmi v Oxyrhynchuse v Egypte bolo nájdených niekoľko fragmentov v gréčtine, akoby predloha Tomášovho evanjelia, datovaných do r. 200-250. Neskorší nález koptskej verzie konečne sprístupnil evanjelium v celku. Koptsky písané Tomášove evanjelium však nie je prekladom Oxyrhynchus papyri, lebo sa vyskytujú odlišnosti. Vedci, ktorí ho študovali, dospeli k názoru, že Tomášove evanjelium musí byť považované za autentické piate evanjelium, popri známej štvorici.

Pozn. Kvôli poškodeniu a nekvalitnému prvotnému prekladu do koptčiny, časti niektorých výrokov, zrejme nezodpovedajú pôvodnému originálu.

Toto sú skryté slová, ktoré povedal živý Ježiš, a ktoré zapísal Didymos Judas Thomas.

1. A povedal: Kto nájde zmysel týchto slov, neokúsi smrť.

2. Ježiš povedal: Kto hľadá, nech neprestáva v hľadaní, kým nenájde. A až nájde, bude rozrušený a žasnúť bude, a panovať nad všetkým [a nájde odpočinok].

3. Ježiš povedal: Keď tí, čo vás vedú, vám povedia: Hľa, to Kráľovstvo je na nebesiach, potom vtáci nebeskí vás predídu. A keď vám povedia: Je v mori, potom aj ryby [mora] pôjdu pred vami. To Kráľovstvo však je vo vás, aj mimo vás. [Tí, ktorí sa spoznajú, ho nájdu.] A keď seba spoznáte, sami budete poznaní a vedieť budete, že ste synmi živého Otca. Keď však seba nepoznáte, potom biedou ste a v biede zostanete.

4. Ježiš povedal: Vo svojich dňoch starý muž nebude váhať pýtať sa malého dieťaťa v siedmich dňoch na miesto života - a bude žiť. Lebo mnohí prví sa stanú poslednými, [a poslední prvými] a stanú sa jedným.

5. Ježíš povedal: Spoznaj, čo máš pred sebou, a čo je ti skryté, sa ti odhalí. Lebo nič nie je skryté, čo nebude odhalené.

6. Jeho žiaci sa ho pýtali a hovorili mu: Chceš, aby sme sa postili? A ako sa máme modliť a dávať almužnu? A aké pravidlá máme dodržiavať ohľadom jedla? Ježíš povedal: Neklamte a nerobte nič, čo sami nenávidíte, lebo pred nebom je všetko zjavné. Lebo nič nie je skryté, čo nebude odhalené a nič utajené, čo by nevyšlo najavo.

7. Ježiš povedal: Blažený lev, ktorého zje človek a lev sa tak stane človekom; nešťastný človek, ktorého zožerie lev, takže sa človek stane levom.

8. A povedal: Človek sa podobá múdremu rybárovi, ktorý hodil sieť do mora a vytiahol ju z vody plnú malých rybiek. Uprostred nich múdry rybár objavil veľkú, dobrú rybu. Tu hodil všetky malé rybky do mora a ponechal si bez váhania len tu veľkú. Kto máš uši, počúvaj!

9. Ježiš povedal: Hľa, rozsievač vyšiel na pole, naplnil ruku a rozhodil. Niektoré semená padli na cestu, prileteli vtáci a vyzobali ich. Iné dopadli na skalu a nemohli zakoreniť a vyhnať výhonky. A iné padli do tŕnia, to udusilo semená a zožral ich červ. Iné však padli na dobrú zem a priniesli plody - priniesli plody šesťdesiatnásobne, stodvadsaťnásobne.

10. Ježiš povedal: Oheň na zem som uvrhol, a hľaďte, strážim ho, kým sa rozhorí.

11. Ježiš povedal: Toto nebo pominie, aj to nad ním pominie. A mŕtvi nežijú a živí nezomrú. Vtedy, keď ste jedli mŕtve, urobili ste to živým. Keď budete vo Svetle, čo budete robiť? V deň, keď ste boli jedným, rozdvojíte sa. Keď ste sa ale stali dvomi, čo budete robiť?

12. Učeníci povedali Ježišovi: Vieme, že nás opustíš. Kto bude potom hlavný nad nami? Ježiš im povedal: Kdekoľvek ste, choďte k Jakubovi Spravodlivému, kvôli ktorému vzniklo nebo i zem.

13. Ježiš povedal svojim učeníkom: Teraz ma porovnajte a povedzte, komu sa podobám. Šimon Peter mu povedal: Si ako spravodlivý anjel. Matúš mu povedal: Si ako múdry filozof. Tomáš mu povedal: Majstre, moje ústa nie sú schopné vypovedať, komu sa podobáš. Ježiš povedal: Nie som tvojím majstrom, lebo ty si pil a seba opil z bublajúceho prameňa, ktorý som pomeral. Vzal ho, odviedol nabok a povedal mu tri slová. Keď sa Tomáš vrátil medzi druhov, pýtali sa ho: Čo ti Ježiš povedal? Odpovedal im: Keď vám poviem čo len jedno z jeho slov, vezmete kamene a hádzať ich do mňa budete - a oheň vzíde z tých kameňov a spáli vás.

14. Ježiš im povedal: Keď sa postíte, páchate na sebe hriech, a keď sa modlíte, budete zatratení, a keď dávate almužny, na duchu si škodíte. Nech prídete do ktorýchkoľvek končín a budete putovať krajinou, ak vás prijmú, jedzte, čo vám podajú, a uzdravujte chorých medzi nimi. Lebo nepoškvrní vás, čo vchádza do vašich úst, ale to, čo z nich vychádza, to vás poškvrní.

15. Ježiš povedal: Keď uvidíte toho, ktorý sa nenarodil z ženy, padnite na tvár a modlite sa k nemu - ten je vaším Otcom.

16. Ježiš povedal: ľudia si možno myslia, že som prišiel, aby som na svete nastolil mier, a netušia, že som prišiel zasiať rozkol na túto zem - oheň, meč a boj. Lebo päť ich bude v dome, traja budú proti dvom a dvaja proti trom, otec proti synovi, a syn proti otcovi, a zostanú osamotení.

17. Ježiš povedal: Dám vám, čo ešte oko nevidelo a ucho nepočulo, čoho sa ruka nedotkla, čo nevzišlo zo srdca človeka.

18. Učeníci povedali Ježišovi: Povedz nám, aký bude náš koniec? Už ste objavili počiatok, že sa pýtate na koniec? Lebo tam kde je počiatok, bude aj koniec. Blažený, kto stojí na počiatku - spozná koniec a neokúsi smrť.

19. Ježiš povedal: Blažený, kto bol skôr než sa stal (vstúpil do bytia). Ak sa stanete mojimi učeníkmi a vypočujete moje slová, tieto kamene vám budú slúžiť. Lebo máte päť stromov v raji, ktoré zostávajú bez zmeny v lete či v zime a ich listy neopadnú. Kto sa s nimi zoznámi, neokúsi smrť.

20. Učeníci sa obrátili na Ježiša: Povedz nám, čomu sa podobá Kráľovstvo nebeské. On im odvetil: Je ako horčičné semienko, menšie než ktorékoľvek iné, ak však padne na úrodnú pôdu, vzíde z neho veľký výhonok a stane sa ochranou pre vtáctvo neba.

21. Mária (Magdaléna) povedala Ježišovi: Komu sa podobajú tvoji učeníci? On povedal: Sú ako malé deti, ktoré sa usadili na poli, ktoré im nepatrí. Keď prídu páni poľa a povedia: Vráťte nám naše pole!, vyzlečú pred nimi (aj) šaty, aby im ich nechali, a vrátia im pole. Preto hovorím: Keď pán domu vie, že príde zlodej, bude strážiť kým nepríde a nedovolí mu vniknúť do domu jeho panstva, aby mu neodniesol jeho veci. Vy preto buďte pred svetom na stráži! Opášte sa veľkou silou, aby zlodeji nenašli cestu, ako sa k vám dostať, lebo nájdu zisk, ktorý očakávate. Kiež je medzi vami chápajúci človek! Len čo plody dozreli, príde rýchlo s kosákom v ruke a požne ich. Kto máš uši, počúvaj!

22. Ježiš uvidel dojčené deti a povedal svojim učeníkom: ako tieto dojčené deti sú tí, ktorí vstúpia do Kráľovstva. Oni sa pýtali: Keď budeme ako malé deti, vojdeme do Kráľovstva? Ježiš im povedal: Až urobíte z dvoch jedno, z vnútorného vonkajšie a z vonkajšieho vnútorné, až urobíte z horného dolné, až mužské a ženské do jedného spojíte, aby mužské nebolo mužským, ani ženské ženským, keď ustanovíte oči namiesto očí, ruky namiesto rúk, nohy namiesto nôh a obraz namiesto obrazu, potom vojdete do Kráľovstva.

23. Ježiš povedal: Vyberiem si vás, jedného z tisíca a dvoch z desaťtisíc a stanú tu ako jedno.

24. Učeníci povedali: Popíš nám miesto kde si, lebo nám ho treba hľadať. Povedal im: Kto máš uši, počúvaj! Je Svetlo v človeku Svetla a on osvetľuje celý svet. Keď on nežiari, vládne tma.

25. Ježiš povedal: Miluj svojho brata ako svoju dušu, ochraňuj ho ako zreničku svojho oka.

26. Ježiš povedal: Smietku v oku svojho brata vidíš, ale brvno vo vlastnom oku nevidíš. Až vyjmeš brvno zo svojho oka, uvidíš jasne, aby si vybral smietku z oka bratovho.

27. Ježiš povedal: Ak sa nebudete odriekať sveta, Kráľovstvo nenájdete. Keď celý týždeň nebudete držať ako sabat, Otca neuzriete.

28. Ježiš povedal: Postavil som sa doprostred sveta a zjavil sa im v tele. Našiel som ich všetkých spitých. Jediného smädného som nenašiel. A moje duša sa zarmútila pre ľudské deti, lebo slepé sú vo svojich srdciach a nevidia, že prázdne prišli na svet a opäť prázdne sa ho chystajú opustiť. Teraz však sú spité. Až zbavia sa svojho vína, potom učinia pokánie.

29. Ježiš povedal: Že telo prišlo do bytia kvôli duchu, je zázrak - keď však duch kvôli telu, to je zázrak zázrakov. Ja však žasnem, že toto veľké bohatstvo v takej biede našlo si domov.

30. Ježiš povedal: Kde sú traja bohovia, sú to božstvá. Kde [sú dvaja alebo] je len jeden, som s ním.

31. Ježiš povedal: Žiadny prorok nie je vítaný vo svojom meste. Žiadny lekár ne[vy]lieči tých, ktorí ho poznajú.

32. Ježiš povedal: Mesto, vystavané na vysokej hore a opevnené, nemôže padnúť, ani zostať skryté.

33. Ježiš povedal: Čo počuješ na vlastné uši, hlásaj zo strechy do uší ostatných! Lebo nikto nezapáli svetlo a nepostaví ho pod nádobu, ani na skryté miesto, ale vystaví ho lampáša, aby každý, kto prichádza a odchádza, mohol vidieť jeho svetlo.

34. Ježiš povedal: Keď slepec vedie slepca, obaja spadnú do jamy.

35. Ježiš povedal: Nikto nemôže vojsť do domu mocného a dobyť ho silou bez toho, aby mu predtým zviazal ruky - potom môže vylúpiť jeho dom.

36. Ježiš povedal: Nestarajte sa ráno o večer a večer o ráno, [čo budete jesť a] čo si oblečiete. [Ste viac než kvety, ktoré ani nečešú (vlnu), ani nepradú. Keď máte jeden odev, čo vám chýba? Alebo, kto môže zvýšiť vašu veľkosť? On sám vám dá váš odev.]

37. Učeníci sa ho pýtali: Kedy sa nám zjavíš a kedy my ťa uvidíme? Ježiš odpovedal: Až svoj odev bez hanby odložíte, pod nohy pohodíte a postúpate ako malé deti, vtedy uvidíte Syna Živého (Otca) a nezachvejete sa strachom.

38. Ježiš povedal: Veľakrát ste chceli počuť tieto slová, ktoré vám hovorím, a nemáte nikoho iného, od koho by ste ich počuli. Prídu dni, keď ma budete hľadať, ale nenájdete.

39. Ježiš povedal: Kňazi a teológovia dostali kľúče k poznaniu, ale ukryli ich. Nevstúpili, ani nenechali vstúpiť tých, ktorí chceli. Vy sa ale staňte chytrými ako hadi a nevinnými ako holuby.

40. Ježiš povedal: Vinič bol zasadený mimo Otca. Lebo nie je životaschopný, bude vytrhnutý s koreňmi a zničený.

41. Ježiš povedal: Kto má vo svojej ruke, bude mu pridané. Kto však nemá, tomu bude vzaté aj to málo čo má.

...


CELÝ TEXT nájdete na tejto adrese

Zdroj: Dôležité.sk


POZRI TIEŽ ZDROJ na tejto adrese

Foto: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010001

november 27, 2010 16:44 popoludní

 

 

Top