Obrázok používateľa CEZ OKNO
Potrubí u Baigongu

Dokazují moderní kovové trubky z období starověké Číny, že nás určitě museli navštívit mimozemšťané? Pokud by se vám stalo, že v dohledné době navštívíte Tibet, rozhodně se nezapomeňte zastavit ve městě Delingha. Je to město té nejmimořádnější krásy, které se rozkládá na okraji pánve Qaidam pod řadou z himalájských hor. Najdete zde místní obyvatele, kteří na odiv hrdě vystavují svou nejslavnější historii...

Za pár Yuanů můžete nepochybně dostat někoho, kdo vám ji ukáže. Říká se, že jen kousek za městem narazíte na jeskyni a v této jeskyni je řada starověkých kovových trubek. Tyto trubky předcházejí všechny známé historie a jsou vložené do skály. Jsou prý vedeny skrze mnoho hor a spojují se u nedalekého slaného jezera. Vysvětlení? Zřícenina stavby staré 150 000 let, pozůstatek po návštěvnících z vesmíru.


‚Potrubí u Baigongu‘ je jeden z příkladů, kteří nadšenci pro paranormální jevy označují pojmem "out of place artifacts", moderní objekty objeveny ve starověkém prostředí (Pozn. přek.: pro ně tolik netypickém!). ‚Potrubí u Baigongu‘ je popisováno jako propracovaný systém kovových trubek, pohřben v geologii hor takovým způsobem, který vylučuje jakoukoliv možnost, že by byl instalován v moderní době.

Potrubí se nachází v hoře Baigong v provincii Qinghai/Čína, asi 40 kilometrů jihozápadně od Delingha. Nejčastěji je hora, podle svého výběžku, popisována jako pyramida a jeskyně obsahující zmíněné potrubí je v této pyramidě. 80 metrů od ústí jeskyně se nachází slané jezero (dvojče přilehlého sladkovodního jezera) a ještě více trubek, než v jeskyních, je zde vedeno při jeho pobřeží. Většinu informací o ‚Potrubí u Baigongu‘ můžete najít také na internetu. Odkaz na originální článek z roku 2002, v němž se hovoří také o přípravách vědeckých týmů, které se hodlají pustit do této oblasti, aby potrubí podrobněji prozkoumali. „Příroda je zde drsná“, říká jeden z vědců. „Nejsou zde žádní obyvatelé, natož abychom v této oblasti hledali nějaký moderní průmysl. Je zde jen pár pastevců migrujících na sever od hory.“

Dvě zmíněná jezera jsou široká a jejich hloubka klesá až na nejnižší bod obrovské pánve Qaidam. Zkoumání hory Baigong se zdá být bez výsledku: Za prvé, oblast zabírá obrovskou rovinatou plochu, kde jsou nejbližší pohoří teprve dalších 20 až 30 kilometrů daleko. Za druhé, ‚Baigong‘ je místní výraz pro kopec a mohlo to v tomto kontextu znamenat cokoliv. Jižnější z obou jezer Toson Hu, neboli Lake Toson, má poněkud méně skalnaté pobřeží a to samé platí pro jeho jižní a západní stranu a právě v jedné z tamních skal (asi 50 nebo 60 metrů vysoké) našel autor Bai Yu něco, co popsal jako malou jeskyni, podle jeho knihy Into the Qaidam. [Jeskyni můžete najít, když se vydáte podél severovýchodního pobřeží jezera Toson.

Bai procestoval toto území v roce 1996 a popsal ho jako mrtvé jezero obklopené kuželovitými kopci. Jeskyně se mu jevila jako uměle vytesaná do skály, byla trojúhelníková a vedla asi 6 metrů do nitra hory. Nedaleko byly dvě podobné jeskyně, ale zhroutily se a nemohly tak být prozkoumány. Nad čím však Bai žasl, byla řada vyrobených kovových trubek zapuštěných od stropu až po podlahu jeskyně a táhnoucích se skrze zdi. Jedna měla průměr až 40 cm. Bai sledoval jejich trasu až opět ven, kde objevil další potrubí vystupující z povrchu kuželového kopce a ještě další, 80 metrů od jeskyně táhnoucích se podél břehu jezera. Pln vzrušení odebral vzorek a poslal ho na ‚Ministry of Metallurgical Industry‘ (Pozn. přek.: „Ministerstvo hutního průmyslu“). Výsledkem bylo 92% obyčejných nerostů a kovů a 8% neznámého složení.

Bai pokračoval asi 70 kilometrů na pobočku Chinas Purple Mountain Observatory do indického Dillí – vysoce výhodné místo v horách, odkud viděl celý region z ptačí perspektivy. Viděl velkou vzdálenost jednotlivých domů, otevřený terén a když si dal dvě a dvě dohromady, došel k závěru, že by tohle mohlo být ideální místo pro přistání mimozemšťanů. Neznámé minerály a dostatečně velká místa pro přistání kosmické lodi by znamenala, že ‚Potrubí u Baigongu‘ muselo být mimozemského původu.

Vědci z Čínského seismologického úřadu navštívili jezero v roce 2001, s cílem prozkoumat potrubí. Vzorky přivezly do Pekingského geologického ústavu, kde byly zkoumány termoluminiscenční metodou, která dokáže určit, jak je daný objekt starý. A to díky krystalickému nerostu, např. jak dlouho byl vystaven slunečnímu záření aj. Výsledky výzkumů ukázaly, že kdyby to byly opravdu železné trubky, které byly tavené, byli by vyrobeny před 140-150 000 lety. Lidská historie v této oblasti však sahá jen zhruba 30 000 let do minulosti, a tak se zdá, že teorie o mimozemské návštěvě byla tímto potvrzena. Následujícího roku se noviny Xinhua chopily otisknutí této události a ‚Potrubí u Baigongu‘ vstoupilo do všeobecného podvědomí jako pravděpodobný, nefalšovaný a hmatatelný důkaz o návštěvě vyspělé mimozemské civilizace.

Navštívíte-li tuto oblast dnes, najdete zde památník vytvořený místními obyvateli, kteří takto vzdávají čest mimozemským návštěvníkům. Stejně tak mnoho nejrůznějších maket satelitů a talířů. To vše ale mimo hlavní silnici. Internetové fórum http://www.abovetopsecret.com/forum/thread227298/pg1 buzz s absencí na další případné články novin Xinhua; přirozený závěr je, že se skutečně ukázalo, že vysvětlení přiznávající přítomnost mimozemšťanů je pravdivé a čínská vláda potlačuje jakékoliv další zprávy. Server Cracked.com pokládá ‚Potrubí u Baigongu‘ za jeden z http://www.cracked.com/article_16871_6-insane-discoveries-that-science-c... Six Insane Discoveries that Science Cant Explain (Pozn. přek.: „Šesti šílených objevů, které věda nedokáže vysvětlit“).

A i když to je místo, kde se většina zpráv o ‚Potrubí u Baigongu‘ zastaví, je to zároveň také místo, kde bychom měli začít s hledáním nových odpovědí. Když přistoupíte na ono paranormální vysvětlení, znamená to, že jste se rozhodli, že neexistuje žádné přirozené vysvětlení. Ve skutečnosti, když ještě nevíte správné vysvětlení, tak jednoduše nevíte správné vysvětlení; takže není možné se rozumně rozhodnout, kdy je správný čas přestat to nebo ono vysvětlené vyšetřovat. Ale mnoho lidí tak činí.


Skeptické hypotézy již byly předloženy, nyní hledejme přirozené vysvětlení pro ‚Potrubí u Baigongu‘. Bez toho aniž bychom do toho jakkoliv zapletli návštěvu mimozemské civilizace. První věc na kterou se obrátíme, jsou geologické procesy, které by mohly přinést alespoň částečné vysvětlení. Samotní Číňané navrhli několik takových hypotéz včetně jedné, týkající se prosakování magmatu bohatého na železo do stávajících trhlin ve skále (Pozn. přek.: …a magma se zformovalo do 40cm železných trubek a systematicky se spojilo v blízkém slaném jezeře bohatém na lithium? Nepřijde to někomu jako ještě větší skepse?)

V článku z roku 2003 – http://tech.sina.com.cn/other/2003-10-13/1656243360.shtml „Article in Xinmin Weekly“ je popsáno, jak by mohly ony geologické procesy probíhat. Zlomy způsobené zvednutím Qinghai-tibetské plošiny mohly na několika místech roztrhat zemi – vznik trhlin – a jimi vzniklými, za vysokého tlaku, by se na zemi prodral výše zmíněný magmat. Za předpokladu, že by měl to správné složení a v kombinaci s chemickými účinky dalších geologických procesů můžeme s velkou pravděpodobností očekávat, že v těchto místních skalách uvidíme rezavé železné konstrukce (Pozn. přek.: …avšak proč je většina trubek pokryta látkou proti korozi, a tak není vlastně po rezavé konstrukci ani vidu, to zůstává zastáncům této teorie zřejmě skryto). Ale žádné důkazy nebyly oficiálně zveřejněny a ani Číňané tuto teorii nepotvrdily. Také si povšimly, že ropná pole v Qaidam by nikdy nemohla existovat, kdyby zde proběhla vulkanická činnost v době posledních 150 000 let.

Byla to ale jejich další teorie, která nakonec vedla k uspokojivému vysvětlení a opět se týkala trhlin, tentokráte však v pískovci. Ale místo toho, aby byly tyto trhliny naplněny magmatem s obsahem železa, přistoupilo se na variantu sedimentů usazených po povodních. V kombinaci s vodou a za přítomnosti sirovodíku by sedimenty prý ztvrdly na rezavé kovové konstrukce a později až na železné trubky podobné v těm z Baigongu. Tato teorie nepochází z oblasti fantasna, zčásti proto, že nebyl udán žádný logický důvod, proč by se pískovec s příměsemi z trhlin měl utvořit do tvarů kovových trubek. Ale kvůli své myšlence o smyslu povodní, s ohledem na geologickou historii pánve Qaidam.

Tři roky předtím, než Bai Yu poprvé nahlédl do jeskyně u jezera Toson, vědci Mossa a Schumacher napsali svůj článek pro „Journal of Sedimentary Research“ pojednávající o zkamenělém stromu v Louisianě. Našli cylindrovité struktury v půdě, jejichž stáří bylo podle termoluminiscenční metody odhadnuto na 75-95 000 let. Chemické složení cylindrů neboli válců se měnilo v závislosti na tom, kde a kdy se utvořily a také na jakém typu půdy. Autoři zjistili, že se jedná o zkamenělé odlitky kořenů stromů, utvořené pedogenezí (proces, při kterém vzniká půda) a diagenezí (proces, při kterém dojde ke zhutnění půdy, např. do skály). Výsledkem tohoto procesu bylo vytvoření různých kovových válcovitých struktur, která se na základě porovnání popisu, nabízených výzkumnými pracovníky Mossou a Schumacherem, jeví jako ideální partner s ‚Potrubí u Baigongu‘ (Pozn. přek.: …a ona vulkanická činnost zde najednou opět proběhnout mohla? Není to protiřečení?).

Nakonec i čínští vědci došli ke stejnému závěru, dle článku uveřejněném v časopisu „Xinmin Weekly“. Použili atomovou emisní spektroskopii a provedli tak podrobnou chemickou analýzu fragmentu rezavé trubky. Výsledky jim daly za pravdu, že skutečně obsahují organickou rostlinnou hmotu. Pod mikroskopem poté našli letokruhy, důsledně v celém vzorku. Poté co zjistili, že ‚Potrubí u Baigongu‘ jsou prosté zkamenělé části stromu, snažili se svou objevitelskou teorii co nejpřesvědčivěji doložit.

Pánev Qaidam byla prý kdysi jedno velké rozlehlé jezero, který zmizelo v Qinghai-tibetské plošině zvednutím celé pánve na jeho aktuální výšku 2800 m.n.m.. V průběhu tisíciletí, v důsledku různých povodní, se zde utvořilo velké množství naneseného bahna a jiných nánosů a také pozůstatky různých zvířat a rostlin, včetně již výše zmíněných zkamenělin. Ty dnes můžeme najít všude tam, kde dříve tekly starověké řeky a zdá se, že Bai Yu měl to štěstí a objevil další takové naleziště.

A tak jsme prý na konci celého příběhu o tom, jak rezavé kovové trubky mohli přečkat několik desítek tisíc let, uloženy v pevném pískovci takovým způsobem, aby popletli průměrného pozorovatele. Stejně jako mnoho jiných amatérských výzkumníků, také Bai Yu narazil na mimořádný objev, ale kvůli nedostatku použitelných znalostí si nesprávně vyložil, co viděl. Ti, kteří podceňují mocné síly Země vytvářet fascinující efekty, jsou často ponecháni svému tápání a pohlížejí se po podivuhodných vysvětlení, jako jsou stavební projekty z dílny mimozemských návštěvníků.


Osobní názor autora Briana Dunninga:
„Zjistil jsem, že ‚Potrubí u Baigongu‘ je jeden z nejlepších příkladů hlouposti zastánců pro paranormální vysvětlení celé záhady, v porovnání s bohatou odměnu, která se nám nabízí následováním vědeckých metod, které nám pomáhají odhalit, co se doopravdy děje.“


Osobní názor Hartwiga Hausdorfa:
„Leží klíč k vyřešení této záhady u Baigongu v oblasti chemie? Vědci v celém okolí Baigongu naměřili nezvyklé hodnoty radiace, stopy prvků jako jsou lithium, hliník a podobné kovy, které se dnes používají především pro jaderné a raketové technologie. A v neposlední řadě k výrobě tritia – jaderný reaktor! Různé sloučeniny lithia se používají právě jako raketové palivo. Nenabízí se snad řešení samo – odpalovací rampa! – pro rakety nejrůznějších doletů, včetně těch kosmických.
Anebo to bylo průmyslové zařízení pro těžbu neznámých prvků z oněch 8%, postavených neznámými staviteli před dávnými časy?“

Odpovědi zřejmě pořád leží za zamřížovaným areálem „Lidově osvobozenecké armády“, která od roku 2004 v okolí Baigongu uskladnila své jaderné zbraně...

Autor: Brian Dunning

http://skeptoid.com/episodes/4181
http://hartwighausdorf.de/paleoseti/baigong/index.htm – názor Hartwig Hausdorf

Preložil: Marek Pernica

Foto: google.com

Zdroj: astronauti.cz


Súvisiace:

Šesť záhadných objavov, ktoré súčasná veda nedokáže vysvetliť (#4 Baigongské rúry)
https://www.cez-okno.net/clanok/archeokienko/sest-zahadnych-objavov-ktor...

OOPART
http://www.cez-okno.net/rubrika/oopart


Autori: 
Sekcie: 
september 14, 2020 19:16 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Jarka
  Jarkaseptember 02, 2018 20:32 popoludní

  Komentár: 

  Dobrý den. Vědci jako vždy mlží. Ano, je tam radioaktivita, stejně jako na dalších podobných místech na této planetě. Stáří bude, odhaduji, na 10 - 12.000 let, tedy poslední apokalypsa, o které se zmiňuje Bible. Abychom si rozumněli, toto jsou pozemské civilizace, které byly technologicky na naší úrovni (Thovtovy texty). V této a dalších oblastech (Nazca, Titicaca, celá oblast Sahary a Arabského poloostrova, nebo např. Aralské jezero a okolí) vykazují zvýšené množství soli a lithia. Lithium vzniká radioaktivním rozpadem těžších kovů, tedy včetně železa a různých slitin. V těchto oblastech se nacházely vyspělé dopravní, průmyslové a obytné konstrukce. Dobře to je vidět při pohledu z družice (Google Earth). Poházené roztavené trosky infrastruktury zatavené do horniny. Vždy se poblíž těží lithium. Naše planeta se před cca 10.000 lety tavila a troufám si říci, že to bylo v důsledku mohutné sluneční erupce. Vzhledem k některým obrovským kráterům (zejména Sahara, kde jsou zdeformované tlakem okolní horniny), mohlo kdysi dojít i k jadernému celosvětovému konfliktu (sumerské destičky). Ale jaderné zbraně nedokáží roztavit celou plochu Země. Se slunečním zábleskem přišlo i radioaktivní záření. Nebylo to zřejmě naráz, ale postupně se začala zvedat teplota zemského povrchu. Vše se rozteklo do beztvaré kaše. Ale dají se najít oblasti, které připomínají "rozřezané" obytné budovy, dokonce s náznaky otvorů jako okna. Zajímavé je, že některé tyto oblasti vypadají jako poskládané. Odhad stáří na cca plus minus 100.000 let je možný, protože za normálních okolností "stárnutí" by to odpovídalo. Ćíslo 666 není ani ďábel ani nic jiného, je to 66°33´ náklonu zemské osy oproti světové ose (nyní je to souhvězdí draka a právě nyní se na tomto stupni pohybujeme). Existuje jedna stará mapa, podle které je postaveno Vatikánské náměstí a kostel s. Petra a Pavla. Obelisk uprostřed je zemská osa.
  Mimochodem, lidé obdivují Gizu a chodí po troskách Sodomy (zmínka v Bibli). Nevím, jak pracují vědci. ale mám pocit, že nechtějí lidem něco říci. Přitom asi nestudují texty Thovta. Lidé podle těchto textů meditují, ale je tam mnohem víc a je to mnohem dramatičtější. Jsou to naše dějiny a zároveň se poslední deska shoduje s Janovým proroctvím. Hezký den a omlouvám se za tu horu písmenek. Hodně štěstí :)

 2. Obrázok používateľa Johny
  Johnyseptember 03, 2018 16:31 popoludní

  Komentár: 

  Zaoberáte sa Smaragdovými doskami, alebo čerpáte z mätúcich výmyslov, ktoré kolujú netom a vydávajú sa za texty inšpirované samotným Thovtom?

 

 

Top