Obrázok používateľa CEZ OKNO
VYPLATÍ SE ZNÁT SVOU BUDOUCNOST?

Již naši předkové se snažili v dávných dobách poodhalit svou budoucnost, zejména pak mocní monarchové, vojevůdci, nebo společenská elita. Ovšem ani prostý lid nezůstával stranou a zajímal se taktéž o svoji budoucnost, snad i proto bylo jasnovidectví velice žádanou doménou pradávných časů.

Vzpomeňme též na biblický příběh – o Josefovi! V tomto vyprávění je nadmíru jasné, že ten kdo byl obdařen věšteckým vnuknutím, mohl docílit zproštění otrockých pout, jak se nakonec podařilo i Josefovi. Navíc se tento osvobozený otrok (Josef), stal záhy druhým nejmocnějším mužem tehdejšího Egypta, hned po samotném faraonovi! Je sice pravdou, že konkrétně ve středověku bylo věštění zcela zakázané, a to kvůli katolické církvi, která považovala jasnozřivost za ďáblův dar jeho moci, tak přesto se navzdory tomu v 19. století vykládání osudu, opět vrátilo do běžného života naší společnosti. Věštilo se z křišťálové koule, kávové sedliny, z dlaně, karet apod. Co se týče jasnovidectví, tak nesmíme rovněž zapomenout na odkazy slavných proroků, kteří k nám stále promlouvají svými vizemi do budoucna. Mezi tyto neobyčejné jasnovidce, co těmito nepochopitelnými výjevy předběhli svou dobu, byli bezesporu – Nostradamus, Sibyla, Pýthia či Edgar Cayce. Tito proroci se nesmazatelně zapsali do historie lidstva, i díky jejich překvapivým vidinám, které jakoby zázrakem se dnes do puntíku vyplňují!

Moc věštby

Na všechny věštce se dříve nahlíželo s velkým respektem a uznáním, neboť vykládat sny či budoucnost, to byla úžasná schopnost těch lidí, co oplývali nekonečnou moudrostí a božským nadhledem. Nelze se potom divit tomu, že proroci byli dost často ztotožňováni se samotným Bohem. Jejich moc byla kdysi obrovská, díky čemuž byli velice uctívaný, nebo i naopak zavrženíhodným způsobem pronásledovaný. Některé prorocké výjevy, byly dokonce kvůli jejich nebezpečnému sdělení pro budoucnost, před celou veřejností až do dnešních časů utajené. Někdy se tento obsah pro jistotu zašifroval! Jiná orákula (věštby) se formou vyprávění a legend, přenášely z generace na generaci, proto nedošlo k jejich věčnému zapomnění. Ovšem uvědomme si, že největší prorocká sdělení o budoucích časech nalezneme v nejčtenější knize světa – v Bibli! Je pozoruhodné, že největšímu uznání se jasnovidcům dostávalo právě ve starém Egyptě, neboť v této zemi pyramid, vzniklo hned několik škol mysterií, kde se vykládaly jak sny, tak i budoucnost. Egyptský vladař jakožto odpovědný politik sloužící svému lidu, se musel chtíc nechtíc spolehnout na rady svých moudrých věštců, mágů a astrologů, neboť to právě zaručovalo jeho vládnutí neochvějnou autoritu z předpovězených událostí. Pokud by staroegyptský lid trpěl hladem a žízní, byl by za tuto špatnou situaci pochopitelně obviněn samotný vládce této země, tedy velký faraon! Jak se zdá, vhled do budoucnosti představoval pro egyptské vladaře mocenský prostředek, který garantoval této říši na Nilu potřebnou stabilitu.

Lze ovlivnit budoucnost?

Věštění je způsob, kterým lze změnit smysl současného života i jeho následné pokračování. Kdo dokáže nahlížet do budoucnosti, může zásadním způsobem změnit svou stávající přítomnost, jak v osobním, tak i pracovním životě. Náš osud není napsaný jen ve hvězdách, ale také v těch nenaplněných časech, čili v budoucnosti! Proměnlivého osudu jsou si dobře vědomi nejvýznamnější osobnosti, minulého i tohoto současného světa. Není vůbec náhodné, že na královských dvorech měli hlavní slovo astrologové, kartáři či spiritisté.

Z tohoto důvodu není nikterak vyloučené, že některé vojenské konflikty se odehrály v minulosti, kvůli nesprávně interpretovaným věštbám, které tak paradoxně mohly způsobit, všechny tyhle devastující a hlavně nevynucené války. Na druhou stranu nás mohou správně vyložená orákula ochránit v budoucnosti, například před přírodními katastrofami. Vhledy do budoucnosti poskytují jiné myšlenky, a to mění navyklý vzorec chování u každého člověka. Neměli bychom však zapomínat, že osud držíme pevně ve svých rukou, a jakékoliv proroctví či věštba, se má vnímat s jistým odstupem, ale i chladným rozumem. Bohužel na tuto skutečnost, tak trochu pozapomněli mnozí vojevůdci, kteří přecenili věšteckou sílu výkladu, což vedlo zbytečně k těm zmiňovaným a hlavně neobhajitelným válkám. Domnívám se, že současní politici vehementně využívají těchto vhledů do budoucna, akorát se o tom veřejně nemluví ani nepíše. Nakonec, který zodpovědný politik by se k této mystické pomoci, dobrovolně a sám přiznal? Takovéto jednání by mohlo ještě podnítit obyčejného voliče ke stejnému kroku. To by ovšem mohlo poodkrýt skutečné plány některých politických stran, což by pro někoho nebylo vzhledem k těm všem agitačním slibům vhodné, raději bych konstatoval žádoucí, že!

Různé způsoby věštění!

Existuje mnoho různých způsobů, čím lze předvídat krátkodobou i dlouhodobou budoucnost. V Číně se například dosud s oblibou využívá I-ťing, nebo také Kniha proměn. I-ťing je soubor čínských textů jejichž vznik sahá až do 2. tisíciletí př.n.l. V této knize je uvedeno 64 hexagramů, obrazců složených ze šesti čar, co představují 64 rozdílných symbolických situací. I když v I-ťingu nelze zcela hovořit o věštění, můžeme tento systém vidění považovat za orákulum, ale i za filozofický či kosmologický řád, který je základním stavebním kamenem v taoismu.

Další způsob, kterým lze vzhlížet do budoucna je nám všem známý astrologický horoskop. Nejstarší diagram horoskopu pochází z Babylonu (z r. 410 př. n. l), a od těchto pradávných dob se využití horoskopů těší stále větší oblibě. K sestavení horoskopu se využívá postavení astrologických planet na obloze v příslušném místě a v příslušném čase události. Pokud hovořím o věštění, tak bych určitě neměl opomenout – Numerologii! Tato okultní věda se do hloubky zabývá vibrací jednotlivých čísel. Vibrační vliv čísel ovlivňuje nejen povahu člověka, ale mění i jeho cestu či následný směr. Numerologie nám poskytuje informace o našich silných, ale i slabých stránkách, o pozitivních a negativních vibracích našeho osobního čísla. Numerologie poskytuje každému číslu individuální hodnotu, a tato hodnota pak vyjadřuje informaci o charakteru člověka v jeho životní pouti. Tato věda vám vlastně odpovídá na otázku, proč jsou vlastně takové rozdíly mezi námi lidmi.

Podle mého názoru, se ale v současnosti k náhledům do budoucna nejvíce používá tarotových karet. Název „Tarot“ je ve skutečnosti úzce spojen s hebrejským slovem Torah. Toto slovo znamená zákon, označuje se tím Mojžíšových pět knih Starého zákona. Tarotová sada se skládá ze sedmdesáti osmi karet. Dvacet dva z nich tvoří Velká arkána a padesát šest Malá arkána. Samotné slovo „Arkánum“ znamená poznání, a jde o velmi starý až tajemný výraz! Tarotové karty se staly součástí tolika životů v tolika kulturách po mnoho staletí, že má smysl se jimi detailněji zabývat.

Tajemství tarotových karet!

Tarot má prý své kořeny ve staroegyptském slově „Ta-rosh“, což znamená – cesta králů nebo královská cesta. Jiná důležitá vazba na Egypt a Tarot, nám prozrazuje jméno boha magie - Thota. Pojmenování tohoto boha se totiž odvozuje od staroegyptského slova taru, a tento význam je možné přeložit jako - tázat se, hledat odpověď. V tomto slově musíme vypozorovat určitou spojitost: Thot...taru...torah...tarot? Tyto slova jsou si natolik podobná, že se lze přiklonit k názoru, že původ tarotových karet a jejich mysterií sahá přinejmenším k chrámům v Luxoru, Memfisu a Karnaku. Tarot se po Evropě rozšířil díky putujícím cikánským karavanám, neboť cikáni používali tyto karty poměrně často, což zvýšilo jejich oblibu mezi obyčejným lidem. Pokud budete chtít nahlédnout do budoucnosti za pomoci výkladu cikánských karet, můžete si být jisti tím, že se ve vašem blízkém okolí bude nalézat, nějaký ten cikánský vykladač karet.
Jak máme vlastně k tarotu přistupovat? Opravdu není nic snazšího, než jít a koupit si základní sadu tarotových karet, a hned začít se studiem jednotlivých karet. Nejprve je nutné procítit tyto karty zasvěcujícím způsobem, abychom pochopili jejich symboliku a význam, což pochopitelně každému zájemci o toto tajemství, zabere mnoho volného času. Určitě není žádoucí pospíchat! Nejlepších výsledků dosáhnete tehdy, když k nim budete s pozorností a respektem přistupovat. To platí vždy, ať už vykládáte karty pro sebe či někoho jiného. Prvotřídních výsledků s tarotem dosáhnou pouze ti zájemci, co věří v existenci nehmotného (neviditelného) světa. Na tarot lze nahlížet takovým způsobem, jakoby šlo o klíč umožňující otevření brány do jiného světa. Kdo se jednou naučí ovládat tento mystický klíč, nebude mu už pak nic stát v cestě, dojít k pravdě za poznáním! Jestliže intuitivně tušíte, že tyto předpoklady postrádáte, tak si nechte karty raději vyložit od zasvěcenějšího vykladače karet! Jak již jsem se zmínil výše, předvídat budoucnost je dar co pochází shůry, proto ne každý může proniknout do tajů tarotových karet.

Může věštec pomoci?

V dnešní přetechnizované společnosti může mnohým lidem připadat jasnozřivost, jako irelevantní pozůstatek pramenící z tmářské minulosti. Ale i tohle navenek dost často označované šarlatánství, je kupodivu v těch nejvyšších kruzích hojně využívané, proč asi??
Ačkoliv se nedá výklad karet, jakkoliv racionálně vysvětlit, tak je stejně patrné, že věštci jakými byli např. Michel de Nostradame (Nostradamus), Sibyla atd., svými prorockými výjevy vhlédli do nepředstavitelně daleké budoucnosti, což si jistě zaslouží i v této moderní době naši pozornost! Mimochodem - Nostradamus předpověděl první i druhou světovou válku, teroristické útoky z 11.září, a jiné významné události týkající se tohoto světa. Proč tedy nevěřit esoterickým vědám, když toto mystikum umí varovat před nebezpečenstvím vyčkávajícím v budoucím čase, a s pomocí tarotu lze se těmto nástrahám takto účinně bránit. Nejsou snad ti tazatelé, co vyhledávají důležité rady u kartářů v jisté výhodě, proti těm, co se těchto tzv. života-ovlivňujících metod bez rozmyslu zříkají! Znovu proto musím připomenout tu podstatnou skutečnost, že nejúspěšnější osobnosti tohoto světa, jak v minulosti, tak i v této době, vyhledávají pomoc kartářů, astrologů, spiritistů atp.

Na otázku, jestli nám může pomoci v nějaké těžké životní situaci, rada od astrologa či kartáře, se nedá nic jiného odpovědět než to, že za zkoušku nikdo nic nedáme! Sice bychom měli mít stále na paměti, že osud držíme ve svých rukou, ale nechat si občas v důležitých záležitostech poradit od jasnovidců, to přeci nemusí být na škodu!


Tajemství života není v tom, co nevidíme, nýbrž v tom, co vidíme
Oscar Wilde

Josef Čáp

Zdroj: http://odrazy-tajemna.wz.cz/

Súvisiace:

Astrológia
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/astrologia

Tarot
http://www.cez-okno.net/rubrika/tarot

Josef Čáp
http://www.cez-okno.net/josef-cap


Autori: 
Sekcie: 
november 21, 2012 23:53 popoludní

 

 

Top