Obrázok používateľa CEZ OKNO
BYLA ZDE CIVILIZACE X? Důkaz naznačuje, že ano III.

“Jelikož nebylo známo, že by starověcí Egypťané žijící v období od 3.-1. tisíciletí př. n. l. měli vyvinutou strojní technologii, a od těch dob ani žádná jiná civilizace až do moderních dob, stavitelé odpovědní za kámen v Abú Rawáš a čedičový dvůr Chufuovy pyramidy museli žít v dávných prehistorických dobách. Důkazy hovoří samy za sebe.
Byla tu Civilizace před Civilizací. Rád jí zmiňuji jako Civilizaci X.”

KÁMEN V ABÚ RAWÁŠ

Se Sfingou a třemi pyramidami je Gízská plošina klenotem současného egyptského turismu a to právem. Bezpochyby neexistuje žádné velkolepější místo. Nicméně se pět mil severně směrem k Alexandrii nachází i málo známá starověká zřícenina nazvaná Abú Rawáš. Není vyznačená na turistické mapě, ale je stejně tak působivá jako Gíza, přestože jiným způsobem.

Podle názoru egyptologů byla pyramida v Abú Rawáš postavena před 4 570 lety během vlády Radžedefa, třetího vládce čtvrté dynastie. Co je na této pyramidě fascinující je to, že nebyla nikdy dokončena. Bylo postaveno pouze 15 bloků pyramidy a sestupná chodba je vystavena širému nebi. Je to fascinující místo k navštívení a poskytuje nahlédnutí do konstrukce a návrhu pyramidy.


Opracovaná granitová deska v Abú Rawáš, Foto: autor

Nejzajímavější aspekt Abú Rawáš leží na jeho jižní straně, asi sto stop od základu pyramidy. Tam se nachází růžová žulová deska o přibližné délce čtyř stop (cca 1,2 m), šířce tří stop (cca 0,9 m) a tloušťce jedné stopy (cca 0,3 m). Je položena na přibližně tuctu kamenů o velikosti softbalového míčku. Žulový kámen je nedotčený, jako kdyby byl schovaný tisíce let a jen nedávno ho někdo odkryl. Povrch kamene je hladký na dotek a na jeho vrchní části je lehké precizní zakřivení, které odděluje kamenný hladký povrch od drsného povrchu. Na hladkém povrchu jsou dva úzké řezy, jeden v horní části a druhý směrem dolů. Podíváte-li se blíže na povrch kamene, jsou tam jasně viditelné nepatrné horizontální proužky ve stejném vzoru jako oddělující oblouk.

Nepochybně byla tato růžová žulová deska vyřezaná použitím stroje; což je nesporný důkaz, že ať už byla skupina stavitelů udělala v pyramidě v Abú Rawáš cokoliv, použili nějaký druh motorové pily. Abú Rawáš také není jediné místo.

Někde existuje důkaz, že staviteli pyramid byly použity poháněné stroje – na Gízské plošině, na východní straně Chufuovy pyramidy a na severním konci čedičového dvora. Původně na těchto kamenech stopy po nástroji nebyly viditelné, byly skryté přilehlými bloky dostavěného dvora. Ale někdy v průběhu posledních tisíci let nebo více odebrali sběrači šrotu několik bloků z okraje dvora, obzvláště na severním konci, a ukázali tak to, co stavitelé pyramid nechtěli, aby někdo viděl. Chyby, které udělal člověk obsluhující pilu. V Gíze je důkaz stejně tak přesvědčivý jako ten v Abú Rawáš.

EXISTOVALA CIVILIZACE X?

Jelikož nebylo známo, že by starověcí Egypťané žijící v období od 3.-1. tisíciletí př. n. l. měli vyvinutou strojní technologii, a od těch dob ani žádná jiná civilizace až do moderních dob, stavitelé odpovědní za kámen v Abú Rawáš a čedičový dvůr Chufuovy pyramidy museli žít v dávných prehistorických dobách. Důkazy hovoří samy za sebe.

Byla tu Civilizace před Civilizací. Rád jí zmiňuji jako Civilizaci X.

Kdo byli? Byl Egypt kolonií Atlantidy, jak někteří teoretici navrhují? Nebo byli jen neznámou kulturou, nikdy nepopsanou starověkými národy?

Ačkoliv každý ví, že příběh o Atlantidě je přisuzován řeckému filozofovi Platónovi, většina lidí si neuvědomuje, že příběh má ve skutečnosti egyptský původ. Podle Platónových dialogů Timaeus a Kritiás slyšel Platón příběh z doslechu od svého strýce Solóna, který jej původně slyšel v chrámu v Sau, kde příběh byl, jak se říkalo, vytesán mezi sloupy chrámu. Bohužel se takový nápis nikdy nenašel. Takže nikdo neví, zda byl Platónův příběh o Atlantidě pravda nebo fikce.

Není pochyb o tom, že Platónův příběh o Atlantidě byl příběhem o morálním ponaučení. Související otázkou je, dle mého názoru, zda bylo v příběhu alespoň zrnko pravdy? Jinými slovy, byl Platón inspirován k napsání děl Timaeus a Kritiás skutečnými dějinami té doby?

Myslím si, že pravděpodobně ano. Existuje řada starověkých katastrofických bájí jako řecká Potopa, hopijská Modrá hvězda, sumerský Epos o Gilgamešovi, egyptský příběh o Hathor – oko Ra, abych jmenoval některé. Existují také dva katastrofické příběhy v biblické Genesis, Noemova archa a Babylónská věž.

V moderních dobách jsou tyto starověké příběhy o smrti a destrukci připisovány fantazii nebo jsou možností, jak vysvětlit záhady života. Myslím si, že taková interpretace je nejenže povrchní, ale je také urážkou našich předků. Kdo jsme, abychom tvrdili, že oni jsou primitivní a neznalí ve vědomostech okolního světa?

Měli bychom pochopit tyto „báje“ tak, jak jsou, tj. starověkou historií předávanou v ústní tradici, která byla myšlena jako metafora, ne jako doslovná zpráva. S tím na paměti nám nový pohled na biblický příběh o babylonské věži umožňuje jedinečný pohled do naší vzdálené minulosti. Očividně je příběh o babylonské věži jen další mýtus, ve kterém Boží hněv dopadá na nic netušící svět:

Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru (Babylon) pláň a usadili se tam.

Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“

I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“

I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

– Genesis 11:1-9

Doslova vzatý příběh nedává příliš smysl. Nicméně jako metafora je snadno pochopitelný. Zaprvé, slovo Bábel zní v hebrejštině podobně jako slovo pro zmatené. Dle mého názoru to, co stavěli, nebyla doslovná věž. Ve skutečnosti věž, kterou stavěli, nebyla vůbec věž. Věž symbolizuje technický stupeň, kterého v té době lidstvo dosáhlo a to, že budovali velkou civilizaci. Text je jasný v této věci: „lidstvo bylo sjednoceno skrze jediný jazyk a mohlo dosáhnout téměř čehokoliv“.

Je absurdní se domnívat, že došlo k nějaké zázračné události, která sebrala lidi, přesunula je po celém světě, a zároveň záhadně změnila jejich jazyk. To je také metafora.

V pojišťovnickém průmyslu jsou zákazníci chráněni před povodněmi, požáry, tornády a dalšími nešťastnými událostmi. Jsou označovány jako „projevy Boží vůle“ a nejsou nic jiného, než přírodní katastrofy. Ačkoliv dnes již víme, že katastrofa je důsledkem přírody, stále tyto události vnímáme jako boží skutky. A řada lidí, obzvláště těch, kteří mají duchovní názory, přiřazuje svou zodpovědnost Bohu. Proč by tomu bylo jinak před pěti tisíci lety?

Nemyslím si, že by tomu tehdy bylo jinak. Neustále viníme Boha za všechny druhy osobních katastrof.

Příběh o Babylonské věži vyjadřuje metaforicky to, že se vyskytla přírodní katastrofa nesmírných rozměrů, která zničila civilizaci. Po mnoho generací usilovalo izolované množství přeživších o vrácení se zpět na cestu civilizace, a kvůli své izolaci se v různých regionech vyvinuly jedinečné jazyky.

ODHALENÁ HISTORIE

Podle historiků civilizace vznikla na celém světě v přibližně stejné době, tj. kolem roku 3000 př. n. l. v údolí řeky Nil, údolí řeky Indus, v Mezopotámii, také v Jižní Americe v Caralu, Peru a v Japonsku z Džómonské kultury. Vědci vykládají tento náhlý vzestup jako evoluční fenomén, přirozený vývoj lidstva. Ale jak víme, že je tomu fakticky tak?

Nevíme. Je to předpoklad založený výhradně na archeologických důkazech a vzhledem k důkazům o použití poháněného zařízení v Abú Rawáš a Gíze, a vědeckém modelování podzemní části Chufuovy pyramidy, se to jeví jako falešný předpoklad.

Možná bychom se měli více zaměřit na starověké báje jako příběh o Hathor – Oko Ra a starověké záznamy jako je Palermská deska nebo Turínský papyrus.

Podle Turínského papyrusu před první egyptskou dynastií – tj. před rokem 3000 př. n. l. – vládli po 13 000 let „Horovi následovníci“ a před nimi vládli 20 000 let „bozi“. Tudíž se podle starověkých Egypťanů začala historie jejich civilizace datovat před 36 000 lety.

Co způsobilo zapomenutí této historie?

Mezi lety 14 000 př. n. l. a 9 000 př. n. l. postihla naší planetu katastrofa, pohroma, kterou jednoduše nazýváme „konec doby ledové“. Vědecky je to nazváno terminal pleistocene extinction (vymírání v pleistocénu). Jistě víme, že v té době vymřely mnohé druhy velkých savců. Jestli by v té době existovala civilizace, a existují přesvědčivé důkazy, že existovala, ženy a muži žijící v té době by také utrpěli následky globální kalamity. Pro přeživší by to byla dlouhá a obtížná cesta k obnovení civilizace.

Kniha Edwarda Malkowskiho – Ancient Egypt 39,000 BCE: The History, Technology & Philosophy of Civilization X – nabízí nový pohled na hmotné a písemné důkazy o technicky vyspělé prehistorické civilizaci.

-koniec-


›› EDWARD MALKOWSKI má celoživotní zájem o historii, konkrétně o starověk s mimořádným zájmem o filozofii a vývoj náboženství od starověku až po moderní dobu. S názorem, že starověké biblické příběhy v knize Genesis byly založeny na historickém faktu, začal během pozdních devadesátých let 20. století zkoumání takových možností, které vedly až k jeho první knize “Sons of God – Daughters of Men”. Ta ho zavedla k jeho hlubokému zájmu o původ civilizace, nezvykle velkým památkám egyptské Staré říše, především Sfingy, a vlivu egyptské filozofie a kultury ve starověkém světě. Výsledkem byly další dvě knihy: “Before the Pharaohs” (v češtině ›› “Před nástupem faraonů”) a “The Spiritual Technology of Ancient Egypt”. Edward bude mít nový pohled na fyzické a písemné důkazy na technicky vyspělou, prehistorickou civilizaci v jeho další knize, “Ancient Egypt 39,000 BCE: The History, Technology & Philosophy of Civilization X”. Také se autorsky podílel na knize “The Search for Lost Knowledge: A Graham Hancock Alternative Science and History Reader”.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Naďa

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: Experiment - Prechádzka so staviteľom Veľkej pyramídy
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-experiment-prechadzka-so-stavitel...

Egypt – Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia

Výber NEW DAWN Magazine
http://www.cez-okno.net/rubrika/vyber-new-dawn-magazine


január 30, 2018 22:59 popoludní

 

 

Top