Obrázok používateľa CEZ OKNO
Cesta cez Arkturiánsky koridor (II.)

Mnohí z členov pozemskej posádky prišli z rôznych domovských svetov (hviezd/planét pôvodu) prijať pozemské vozidlo (telo, pozn. red.), aby mohli pomáhať v tomto veľkom kozmickom okamihu planetárneho vzostupu. Náš Koridor poskytuje navádzajúci lúč, pomocou ktorého sa každý člen môže znova spojiť so svojim mutlidimenzionálnym JA. Arkturiánsky Koridor slúži ako hviezdna brána, riadiaca stanica, kontrolná veža taká aké máte na vašich letiskách. My sme rozbočovače, medzistanica pre všetkých interdimenzionálnych prieskumníkov. Všetci interdimenzionálny cestovatelia cestujú cez našu špirálu/koridor. Potom buď zostanú tu alebo pokračujú do ktoréhokoľvek hviezdneho systému, ktorý je ich konečným cieľom.

My, Arkturiáni, si prajeme vám pripomenúť, že len zbavenie sa vašej vedomej a podvedomej viery v obmedzenia a oddelenosti vám umožní vstúpiť do Koridoru a cestovať z tretej dimenzie do štvrtej a piatej dimenzie a do šiestej a siedmej dimenzie. Každý vstup do Koridoru, či už je vaša skúsenosť vedomá alebo nevedomá, vám ponúka väčšie poznanie, pochopenie a splynutie s vašim pravým, multidimenzionálnym JA. My, Arkturiánska rodina, vítame váš návrat DOMOV do vyšších svetov, hoci v skutočnosti ste nikdy neodišli, keďže vaše pozemské vozidlo je len malá časť vašej veľkolepej Multidimenzionálnej Bytosti.

Od doby rekalibrácie Koridoru v roku 2002 bolo na vašu planétu vyžarovaného viac vysokofrekvenčného Svetla. Toto vyššie Svetlo osvietilo a bude naďalej osvetľovať skrytú Temnotu v jadre vašej trojdimenzionálnej reality. Keď nepolarizované vysokofrekvenčné Svetlo piatej a vyššej dimenzie putuje cez náš Koridor, zväčšuje priestor „medzi“ najjasnejším Svetlom a najtemnejšou Temnotou. Akonáhle je „medzipriestor“ osvetlený, odhalí sa cestička medzi Svetlom a Temnotou a vytvorí sa spojenie medzi dvoma extrémami. Inými slovami, vyžarovanie Svetla vyšších dimenzií na vaše trojdimenzionálne polarity odhalí, že v skutočnosti medzi nimi NIE JE oddelenosť. Toto odhalenie spôsobí skratovanie trojdimenzionálnej matrice.

Ak veríte že žijete len v Temnote, ste v ilúzii, že ste obmedzení vo svojej schopnosti rozširovať Svetlo. Na druhej strane, ak veríte že žijete len vo Svetle, ste obmedzení vo svojej schopnosti uzemniť svoje Svetlo, aby ste osvietili a vyliečili svoju vnútornú Temnotu. Naša bariéra nepolarizovaného Svetla vyššej dimenzie slúži na odhalenie všetkých ilúzií polarity a oddelenosti. Bez oddelenosti existuje LEN Jednota.

Všetko polarizované myslenie, ako dobrý verzus zlý, správny verzus nesprávny, bohatý verzus chudobný, je neutralizované akonáhle je odhalená cesta medzi. Dobrí si vtedy uvedomia, že sú tiež zlí, tí čo majú pravdu si uvedomia, že sa tiež mýlia a bohatí si uvedomia že sú tiež chudobní, práve tak ako opačne. S koncom polarizácie vyhasne koncept oddelenosti. Všetky protiklady, všetky hranice spektra skúseností budú zjednotené priestorom medzi, takže si budete môcť uvedomiť, že ste oboma protikladmi, rovnako ako celým spektrom.

Radujte sa z uvoľnenia vašich starých presvedčení v obmedzenie, pretože ak zažívate to, že ste chudobní, pomýlení alebo zlí, môžete si ľahko zvoliť zažívanie toho že ste bohatí, správni alebo dobrí. Avšak musíte veriť, že máte ten druh sily uvoľniť vaše presvedčenia v obmedzenie, alebo ho nebudete mať. Vaše myšlienky, či už vedomé alebo nevedomé vytvárajú vaše presvedčenia a vaše presvedčenia vytvárajú vašu realitu.

S ukončením ilúzie oddelenosti sa stratia aj vaše pocity oddelenosti od vášho pravého Svetelného tela vyššej dimenzie a zistíte, že vaše Svetelné telo je rozšírením vášho fyzického tela, rovnako ako sú vaše prsty rozšírením vašej ruky. Koncepty oddelenosti a obmedzenia sú len triky, magické preludy, ktoré všetci vytvárate, aby ste mohli hrať „3D Hru Oddelenosti a Ilúzie“.

Rovnako ako ste sa cítili oddelení od svojho Vyššieho JA, ste sa cítili tiež oddelení od nespočetných trojdimenzionálnych, alternatívnych a paralelných realít, ktoré sú roztrúsené po celom časopriestorovom kontinuu vašej planéty. Môže sa zdať, že každá z týchto realít je osamotená a oddelená od ostatných. Avšak každé osvietenie v ktoromkoľvek živote prispeje k vyjasneniu vašej Duše.

Týchto mnoho realít je ako veľké klbko uzlovitých priadzí a vaša duša je vlákno, ktoré viaže tieto uzly dohromady. Každý život je odlišný uzol v klbku, ktorý spôsobuje, že prúd základnej pravdy Duše je zauzlený v trojdimenzionálnej ilúzii. Každý uzol vo vlne je ďalšia značka na 3D hracom pláne.

Na začiatku je veľa uzlov a vy zápasíte, aby ste používali priadzu na svoju duchovnú tvorivosť, ale tá je príliš zamotaná a obmedzujúca. Avšak ako je každý uzol rozmotaný, ďalšia realita v 3D hre je vyčistená od obmedzení a oddelenosti, a prúd Duše je menej obmedzovaný. Potom môže voľne prúdiť viac duchovnej/tvorivej sily cez zostávajúce 3D reality. Postupne je viac a viac hráčov vo vašej hre oslobodených od trojdimenzionálnej ilúzie.

My posielame našu správu vašej Duši, aby mohla rozsievať naše osvietenie do každého vášho aspektu spôsobom, ktorým ho každé JA môže prijať. Ako vaša planéta stúpa viac a viac do štvrtej a piatej dimenzie, všetci si uvedomíte ďalšie svoje reality. Potom budete môcť naplno využiť všetky prehry a výhry, že každý z vašich hráčov žije vo večne prítomnom TERAZ. Týmto spôsobom sa môže múdrosť mnohých životov zhromaždiť do jedného Jadrového Života, do ktorého sa všetky vaše alternatívne a paralelné reality stiahnu v záverečnej hre osobného a planetárneho vzostupu.

Aby sme veci urobili pre váš na polaritu viazaný 3D mozog ešte viac mätúcimi, každá z vašich mnohých inkarnácií má tiež nespočetné množstvo paralelných realít. Paralelná realita je paralelný život, ktorý vystreľuje v mierne odlišnej frekvencii od vašej pôvodnej reality zakaždým keď nastáva chvíľa veľkého rozhodnutia. Týmto spôsobom môže Duša skúmať každé rozhodnutie a čin v „hre“ každého trojdimenzionálneho života. Aby ste urobili svojmu trojrozmernému vedomiu život ľahším, volíte si zvyčajne aby ste si neboli vedomí svojich paralelných realít. Avšak môžete o nich často snívať a nachádzať ich vo svojej predstavivosti. Preto vám pripomíname, že vaše sny a predstavy sú často spôsobom, prostredníctvom ktorého môžete komunikovať so svojou multidimenzionálnou Dušou/JA.

Vaša cesta cez Koridor vám pomôže vo vašom procese uvoľnenia ilúzií polarít. Je nesmierne dôležité, aby ste uvoľnili svoje pripojenie na polarity, pretože práve tieto polarity vytvárajú realitu založenú na ilúzii oddelenosti a obmedzenia. Najprv, keď vstúpite do štvrtej dimenzie, bude vaša vnútorná skrytá Temnota vynesená do Svetla vášho vedomia. Keď vojdete do piatej dimenzie, nájdete rovnováhu medzi Svetlom a Temnotou. Potom, v šiestej dimenzii, zlúčite Svetlo a Temnotu prepísaním svojho troj/štvor dimenzionálneho hologramu. V siedmej dimenzii sa stretnete so svojou Naddušou a členmi vašej veľkej duševnej rodiny. Cestovaním cez Koridor obnovíte svoje vedomie vašej multidimenzionálnej podstaty až po siedmu dimenziu.

Spolu s poznaním a prijatím veľkoleposti vašej pravej Bytosti budú vaše trojdimenzionálne ilúzie a strachy, ktoré tieto ilúzie vytvárajú videné z multidimenzionálnej perspektívy. Z tohto výhodného postavenia sa polarity, ktoré kedysi boli príčinou vašej oddelenosti od SEBA a obmedzení vo vašom živote, stanú spektrami reality, v ktorých bude medzipriestor ľahko viditeľný. Akonáhle budú nájdené hranice emócií/vedomia, budete môcť nájsť medzipriestor, stred, oporný bod, v ktorom sa rodí Súcit a sídli pravá Sloboda.

Ste pripravení vstúpiť do Arkturiánskeho Koridoru? Pamätajte, drahí, každá cesta začína jedným krokom a pokračuje vždy jedným ďalším krokom.

My sme

Arkturiáni
Suzan Caroll

(2. október 2008)
Preklad: SiR

(máj 2009)
Zdroj: Ezoterická encyklopédia

október 08, 2009 16:30 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top