Obrázok používateľa CEZ OKNO
Daniel: Geoinženýrství, Chemtrails, HAARP... a Vzestup

Nenechte si ujít tento naprosto zásadní článek propojující jednotlivé informace, které zde sledujeme, do geniálního systému. Nezávislý vědec Daniel přesvědčivým způsobem vyvrací omyly současné oficiální vědy (včetně Einsteina) a nahrazuje je nezávisle získanými poznatky, jejichž pomocí je možno zcela logicky vysvětlit, že náš Vzestup je přirozenou součástí hvězdné evoluce...

1. Úvod

Poslouchal jsem v rozhlasovém pořadu1 experta na exopolitiku Alfreda Lambremonta, jak probíral „negativní časovou linii“, která je jakýmsi „syntetickým kvantovým prostředím“ vytvořeným Šedými mimozemšťany, a tvrdil, že tato negativní časová linie byla vytvořena zcela uměle . Pracoval jsem jako technik na projektu Phoenix III (běžněji známém jako cestování časem v rámci projektu Montauk), a tak mám z první ruky vědomosti o tom, jak to probíhalo a co se snažili udělat – a zdá se, že něco ze znalostí probleskujících z experimentů je používáno jako geoinženýrské aplikace. Během 20 let, které uplynuly od těchto pokusů, jsem se mnoho naučil a rozhodl jsem se podívat se na to v kontextu nového poznání, které poskytl Reciproční systém fyzikální teorie Deweyho Larsona.2

Phoenix III byl skrytým pokusem určit povahu času, zda může být manipulován, a pokud ano, jakým postupem. Aniž bych zacházel do detailů,3 stručná odpověď je, že zúčastnění nikdy nedospěli k jinému chápání času než jaké poskytovala konvenční fyzika, ale byli schopni použít některé z technologií získaných k provedení dočasných pokusu do „minulosti“ a „budoucnosti“.

Za účelem přístupu k času byl používán navigační počítač z pohonného systému rychlejšího než světlo pro otevření portálu, z něhož bylo možno pořídit vizuální záznam. V pozdějších experimentech byl nalezen způsob, jak poslat skrze tento portál živé organismy do jiných chronologických period, i když to bylo vysoce nebezpečné a zřídka fungovalo tak, jak bylo očekáváno. Vzhledem k povaze používaného vybavení mohly s ním pracovat pouze osoby s vysoce vyvinutými telekinetickými schopnostmi (předem vycvičení psychotronici).

Jedním z problémů bylo, že experimenty s cestováním v čase narazily na „hrbol“, doslovně, při přecházení hranice roku 2012/2013 (konvenční kalendář), a v tu dobu se zdálo, že je to jakási umělá realita vytvořená provádějícím psychotronikem. „Experti“ nevěděli, co s tím, ale většinou se domnívali, že je to realistický pohled na nahlížené období, protože to bylo shodné u různých psychotroniků, a každý, kdo byl poslán dopředu, přinesl velmi podobnou informaci. Když se na to dívám teď, zdá se, že se to spíše shodovalo se „syntetickým kvantovým prostředím“, jak bylo popsáno Lambremontem, nežli s přirozeným, což může vysvětlovat, proč bylo vždy zmrazeno za určitým bodem. S tím, co víme dnes, je v tom, co Lambremont probíral v rozhlase, velký kus pravdy.

Můj výzkum podivného počasí po celém světě (včetně jeho důsledků jako červený déšť, abiotický stres rostlin s „náhlou smrtí“, extrémní úrovně radiace a ultrafialového světla, abych jmenoval aspoň některé) zřejmě objasňuje, co se děje … a že to navazuje na starý projekt Montauk. Tato interpretace vysvětluje chemtrails, HAARP, geoinženýrství, podzemní města, genetické inženýrství, a dokonce vysvětluje i časové linie a nadcházejí vzestup do vyšší hustoty.4

Konvenční věda nemůže tyto souvislosti vidět, vzhledem k tomu, že pokládá za fakta různé chybné koncepce.5 S informacemi v knihách Dewey Larsona Vesmír pohybu, Za prostor a čas a v následných článcích prof. KVK Nehrua o povaze hvězdných vnitřků a slunečních skvrn6 začíná to, co se děje, dávat velký smysl. Myslíte si, že politikové vám skrývají věci? A co vám teprve skrývají vědci!

Většina probíhajících věcí je reakcí na rozsáhlejší událost. Najděte příčinu, a výsledek začne dávat smysl. Takže, podívejme se na nejzřetelnější výsledek: změnu klimatu. A k tomu se musíme podívat na jediný a největší vliv na počasí – sluneční světlo – a to, odkud přichází – na Slunce.

2. Evoluce hvězd je naopak!

Ve fyzice recipročních systémů (RS) přichází Larson s lepší strukturou atomu, založenou na konceptu skalárního pohybu, a jako přirozený důsledek této struktury stanovuje dva „destruktivní limity“ pro atomy: termální limit a věkový limit. Termální limit je běžný limit používaný v termonukleárních reakcích, ale věkový limit je konvenční vědě neznámý a týká se zachycování nabitých elektronových neutrin atomem, což vytváří isotopickou masu.7 Když je dosaženo věkového limitu,8 prvek se stává radioaktivním a exploduje. Když Larson aplikoval tyto koncepty na astronomii, našel odlišný mechanizmus hvězdného spalování založený na těchto limitech. Spalování je založeno na explodování atomů – štěpení, nikoliv splynutí - a to vedlo k závěru, že astronomové mají stelární (a galaktické) evoluční sekvence pozpátku!

Ve Vesmíru pohybu9 ukazuje Larson důsledky toho, co se děje, když obrátíte hvězdnou evoluci a uděláte z rudých obrů nejmladší hvězdy, a z modrých obrů nejstarší.

Obrácený vývoj je perfektně logickým a konsistentním vzorcem vývoje, který eliminuje potřebu řady pomůcek, které zavedla konvenční astronomie, aby její interpretace dávaly smysl: věci jako temná hmota, temná energie, černé díly, quarkové hvězdy, neutronové hvězdy … když sekvenci sestavíte správně, všechno toto se stane pouhými odlišnými stupni v jediném konsistentním hvězdném evolučním procesu.

V důsledku opravení hvězdné evoluční sekvence vznikly některé závěry, které jsou odlišné od všeobecně rozšířených názorů:

Hvězdy začínají jako rozsáhlé oblaky prachu, kondenzují se do rudých superobrů, oranžových obrů, žlutých a pak bílých sekvenčních hvězd, pak dále do modrých obrů, pak supernov. Stejným procesem je zahřívání kusu kovu, od počáteční rudé záře po modrou, a pak se rozpadne.

Protože hvězdy jsou stavěny z prachu a suti jako paliva, čím více paliva je k dispozici, tím více bude slunce horké.

Jak zjistil v minulosti David Wilcock, planetární měsíce zanechávají „stopy“ po celém solárním systému, ukazující, že jsme vstoupili do prašné oblasti vesmíru. S dostupností množství prachu a suti jako paliva slunce roste co do velikosti a stává se více horkým, a přechází ze třídy G (žlutá hvězda) do třídy F (žluto-bílá hvězda).

Protože náš systém dlouhodobého datování je založen na předpokladu, že radioaktivní prvky se formovaly při vzniku naší Země – ne že byly produkovány pravidelně – náš systém geologických období je drasticky mylný. Astronomické události probíhají tisíckrát rychleji než předpokládají astronomové. Planetární a solární systém nejsou ani zdaleka tak staré, jak se tvrdí, a lidstvo už tu v minulosti bylo, aby zažilo „změnu“ slunce.

Zvážíte-li tyto důsledky opravené hvězdné evoluce, jeden závěr je zřejmý: globální oteplování není kvůli nadýmání krav, ale kvůli faktu, že slunce se stává více horkým, a bude se dále stále oteplovat.10

3. Slunce se ohřívá v kvantových skocích, nikoli plynule

V recipročním systému je vše kvantováno na diskrétní jednotky. Tak je tomu i s destruktivními limity … hvězdy se neohřívají plynule, ale mají tendenci zůstávat na určité teplotě, a pak náhle skočí do nového rozpětí teploty, s tím, jak se zvyšuje úroveň magnetické ionizace (která ovládá věkový limit). Proto máme pro identifikaci hvězd systém tříd podle barvy a teploty. Diskrétní skoky se stanou velmi zjevnými, když se podíváte na H-R diagram (Pozn. Orgonet: viz např. http://en.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung%E2%80%93Russell_diagram) se správnou evoluční sekvencí, kdy se hvězdy mění z červených superobrů na oranžové obry, na hlavní sekvenci – zřetelné linky na grafu a mezi nimi pár hvězd. V ranějších stádiích zahřívání jsou skoky větší než v pozdějších, což je zde zřetelné.11 Astronomové se domnívají, že obři jsou odděleni od trpaslíků, protože si neuvědomují, že hvězdy se ohřívají a kondenzují v kvantových krocích – předpokládají plynulou změnu, takže jim uniká souvislost.

4. Radioaktivita: Zrychlování nad rychlost světla

Konvenční chápání radioaktivních prvků potřebuje také aktualizaci. V recipročním systému, když zrychlíte hmotu nad rychlost světla, stane se radioaktivní – vysílá radiové vlny a současně odhazuje částice. Proto se nazývá „radioaktivní“. Má to co do činění s faktem, že když překročíte rychlost světla, zóna izotopické stability se obrátí. Atomové exploze ve vnitřcích hvězd jsou dostatečně prudké, aby urychlily pohyb za rychlost světla, čehož nemůže být dosaženo elektromagnetickými prostředky v urychlovačích částic.

Vezměme například uran 236. Uran je prvek číslo 92, takže jeho přirozená hmotnost je 184 (dvakrát číslo prvku), a zbývajících 54 jednotek masy je „izotopická hmotnost“, akumulace hmotnosti (neutrin), která tvoří izotop 236. 184+52=236. Když urychlíme uran 236 nad rychlost světla, dojde k inverzi a stabilní zónou se stane 184-52=132. Atom musí odhodit 104 hmotnostních jednotek (2x52), aby se stal stabilním při rychlosti světla. Toto odhození izotopické hmotnosti je radioaktivní emise.

Když si vzpomenete na Boba Lazara a jeho prohlášení, že UFO používají k pohonu prvku 115… tak 115 má přirozenou hmotnost 230 a odhadovanou hmotnost 288, což znamená, že je tam 58 jednotek izotopické hmotnosti. 115 je vysoce nestabilní při rychlostech nižších než světlo, ale při nadsvětelných rychlostech má hmotnost pouze 172 – naprosto stabilní. Ale vytáhněte ho z reaktoru, a budete bombardováni x-paprsky, až budete svítit ve tmě. Proto nejsou pohony nadsvětelnou rychlostí nikdy vypnuty. Což mě přivádí k recipročnímu procesu – snižování hmoty při snížení z nadsvětelné nad podsvětelnou rychlost.

5. Emise rentgenových paprsků: Od nadsvětelné rychlosti (FTL – Faster Than Light) k podsvětelné

Když vysokorychlostní hmota klesne pod rychlost světla, musí znovu získat izotopickou hmotnost, kterou ztratila. V uranu 236 byla FTL pouze 132. Když rychlost klesne opět na podsvětelnou, hmotnost se musí opět zvětšit na 236 jednotek atomové hmotnosti, což je opakem radioaktivní emise na druhé straně rychlosti: atom absorbuje částice a emituje rentgenové paprsky, nikoliv radiové vlny, a přitom opět nabírá svou hmotnost. Všechny prvky při snížení rychlosti z nadsvětelné na podsvětelnou budou vydávat rentgenové paprsky. Tento proces dokazují veškeré astronomické vysílače rentgenových paprsků, včetně našeho slunce.

Podsvětelné rychlosti na slunci jsou pouze ve fotosféře. Jakmile se dostanete hlouběji dovnitř, úroveň magnetické ionizace je mnohem vyšší destrukce z důvodu věkového limitu se plynule zrychují kvůli rychlosti světla, a proto nižší vrstvy fotosféry jsou radiozdrojem – to je hranice nadsvětelného pohybu. Slunce opět a opět „říhá“12 a z jádra vychází něco FTL hmoty do fotosféry, okamžitě začne chladnout a klesá pod rychlost světla, přičemž vytváří záblesky x-paprsků a rychle expandující plazmu – tzv. ejekce koronární hmoty (CME – coronal mass ejection). Z důvodu recipročního vztahu je nadsvětelný pohyb expandující v čase a komprimující v prostoru. Když klesne pod světelnou rychlost, tato komprese znovu expanduje jako prostorová exploze. Takže koronární ejekce jsou dobrým indikátorem toho, jak turbulentní je jádro při nadsvětelných rychlostech.

Nyní víte, že recipročním procesem k radioaktivním emisím jsou rentgenové emise, a obojí má spojitost s překročením hranice rychlosti světla (podsvětelný pohyb v 3D prostoru a nadsvětelný pohyb v 3D čase). Nadsvětelné zrychlení produkuje radioaktivitu; zpomalení produkuje rentgenové paprsky.

6. Solární přechod

Je čas poskládat si věci dohromady … slunce se tedy stává více horkým kvůli velkému množství prachu a trosek, které nyní jsou ve sluneční soustavě. 13 Nadbytečné palivo zvýší termální destruktivní limit, což způsobí odpovídající nárůst úrovně magnetické ionizace, což vytvoří více prvků dostupných pro proces hvězdného spalování – slunce se stane jasnějším a teplejším. Zpočátku se to projeví jako světlé záblesky,14 jakoby mini-novy, dokud nebude dostatečný materiál, aby dosáhl hranice magnetické ionizace dostatečné pro další kvantový krok. V tu dobu náhle slunce přeskočí nahoru do další stelární třídy a zůstane tam. (Vlastně, „nahoru“ v recipročním systému, a „dolů“ v konvenční astronomii, protože oni to mají naopak.)

Přechod by měl být zajímavý. Až se zvýší úroveň magnetické ionizace slunce, bude to, jako bychom vylili na grilovací uhlí šálek benzínu – zášleh plamene a termální aktivita, tolik, že to pohne termálními rychlostmi za rychlost světla. Tato „inverzní termální emise“ v podstatě nastává v malém měřítku často a je dokumentována v přednášce prof. K.V.K. Nehrua „Pohledy do struktury Slunce: Solární vnitřek a solární skvrny“. Je důvodem, proč jsou sluneční skvrny tmavé a zdají se chladné. Inverzní (FTL) termální pohyb je superhorký, tak horký, že se jeví chladným a oblast slunce, kde k němu dojde, ztemní, jakoby ve stínu sluneční skvrny. Již jsou náznaky, že k tomu začíná docházet. 15 Mimo tuto dobu se celé slunce stane „stínem“ - měl by být jasný záblesk, jako výbuch novy, když plyn dosáhne ohně (dodatečné prvky se stanou náhle dostupnými jako palivo ze skoku v magnetické ionizaci), pak slunce ztmavne, jako by zhaslo. Ale jen na krátkou dobu, dokud počáteční vzplanutí nového paliva neshoří a slunce se nevrátí do zóny stability. Jako většina věcí, i toto se už dříve stalo16 a bude se stávat opět.

Připomeňme i radioaktivní přechody. Když se zvýší magnetická ionizace, dojde k obrovskému výbuchu radiových vln, protože materiál je zrychlen na FTL, a společně s tím k záblesku novy. Slunce ztmavne – FTL pohyb – a když se zase začne rozsvěcovat, dojde k obrovskému vzplanutí rentgenových paprsků ze slunce, a k možné ejekci velkého množství hmoty z povrchu slunce, z důvodu přechodu FTL termálního pohybu zpět na podsvětelnou rychlost.

7. Po přechodu

Až bude přechod dokončen, slunce bude fyzicky větší, jasnější (spíše bílé než žluté) a teplejší než předtím – a takové zůstane. Dalo by se soudit, že tato situace způsobí, že vnitřní planety vzplanou jako pěnové bonbóny v táboráku. Ale kupodivu tomu tak není. Zdá se, že ten, kdo vyprojektoval hvězdy, s tím počítal, a použil energie přechodu, aby pomohl dalšímu vývoji života.

Co se stane, je to, že díky zvýšenému FTL pohybu slunce se změní gravitační rovnováha solárního systému. FTL pohyb je antigravitační, takže slunce doslova postrčí planety dál ven na jejich oběžných dráhách jako kompenzaci – rok se stane delším.17 Tím, že budou dále od slunce, planety přežijí a vytvoří si nový ekosystém – ale odlišný.

Změny na slunci také vyvolají změny na planetách, zejména v elektromagnetické poloze pólů. Jak bylo povšimnuto v geologických záznamech, severní a jižní póly planet byly již na různých místech glóbů – ne proto, že póly se pohybují, ale protože kůra planety se pohybuje ve vztahu k jádru. Je také vysoký stupeň pravděpodobnosti, že to vyvolá „vzplanutí jádra“, a expanzní událost FTL hmoty v jádře, klesající na podsvětelnou rychlost, způsobí expanzi zemské kůry a otevření tektonických hranic, z čehož vyplyne jako kompenzace, že země bude mít více pevniny a méně oceánu.18

Podle mého názoru tento sluneční přechod je „sklizeň“ neboli „vzestup“ k novému stavu pro život na Zemi – nejen pro člověka, ale pro všechen život na Zemi. Všechny fyzické vlastnosti budou „vykopnuty o stupeň nahoru“, jak by řekl Emeril, do toho, co je obecně známo jako „vyšší hustota“ nebo „vyšší dimenze“.

Poznámky:

1 Pořad v Global Voice Radio, “Jste na katastrofické či pozitivní časové linii?”, Srpen 13, 2012http://www.blogtalkradio.com/universalvoice

2 Teorie Recipročního systému na webu (http://rstheory.org ), byla poprvé publikována r. 1959 v knize Struktura fyzického vesmíru. Reciproční systém je teorie všeho, založená na dvou prostých postulátech, které představují vesmír jako přirozený důsledek. Má mnoho pozoruhodných úspěchů, včetně předpovědi existence quasarů, čtyři roky předtím, než byly skutečně objeveny.

3 Detaily v přednášce Časy a časové linie (Times and Timelines).

4 My (vědecké podzemí) dáváme přednost hustotě před dimenzí, při popisu zvětšené komplexity organismů, protože počet prostorových (yang) dimenzí se nemění, ale počet dostupných časových dimenzí (yin) se mění, což má za následek stlačení, které má podobné vlastnosti jako fyzický koncept hustoty.

5 Některé z chybných koncepcí jsou: opačný směr vývoje hvězd, opomenutí 3-dimenzionálního času, opomenutí „kosmického sektoru“ (vesmír antihmoty) a povaha radiace a rentgenových emisí.

6 KVK, Nehru, “Glimpses into the Structure of the Sun” series; Reciprocity XVII, #2 (Autumn 1988), Part 1, http://reciprocalsystem.org/PDFa/Glimpses%20into%20the%20Structure%20of%...(KVK,%20Nehru).pdf
The Nature of Stellar Matter” and Reciprocity XVIII, #1 (Winter, 1988), Part 2, “The Solar Interior and the Sunspots.”

7 Larson, Dewey B., Basic Properties of Matter , Chapter 24, “Isotopes.”

8 Larson to nazývá „věkový limit“, protože atomový proces je podobný stárnutí. Zachycování neutrin je v čase nevyhnutelné, a nezvratné, takže izotopická hmota se stane větší než struktura atomu může pojmout, a atom „umírá“ explozí, která je pozorována ve vesmíru jako radioaktivní emise.

9 Larson, Dewey B., Universe of Motion , Chapter 4, “The Giant Star Cycle.”

10 V 9. minutě program Jesse Ventury Conspiracy Theory television program, “Global warming” (season 1, episode 3), je interview s „klimatologem“, který dospěl ke stejnému závěru – příčinou oteplování je slunce, nikoliv člověk. .

11 Má to co do činění se způsobem, jak magnetická ionizace ovlivňuje prvky jako druhá silová funkce. Bez ionizace jsou prvky až do 118 stabilní. Při jedné jednotce ionizace se vše od urania nahoru stává radioaktivním – 27 prvků, co ž je běžná ionizační úroveň pro zemi. Při dvou jednotkách je radioaktivní vše od zlata nahoru – pouze 13 prvků přidáno ke zdroji paliva, a odtud se zmenušuje.

12 Popsáno detailně v přednášce prof. KVK Nehrua “Glimpses into the Structure of the Sun.”

13 Důvodem pro nadbytek prachu v solárním systému není jasný, ale astronomové ho pozorují již více než 50 let. NewAgeři ho uzákonili jako fotonový pás, ale pravděpodobněji je to pouze prachová oblačnost nebo protohvězda, která prořízla rovnínu naší sluneční soustavy. Tak jako naše slunce, součást trpaslíka Sagittarius, protíná rovinu Mléčné dráhy, jsou takové příhody velmi pravděpodobné.

14 Tyto jasné záblesky slunce jsou oznamovány od r. 2910 ve vysokých výškách, kde je atmosféra tenčí a kde není vrstva znečištění a smogu. Zvýšená intenzita (flash) trvá několik minut až několik hodin a je podobná laseru, způsobuje zvláštní škodu v malé oblasti, jako náhlá smrt rostlin a stromů (listy jsou spáleny do krabata), nebo praskání skel u aut.

15 NASA zahlédla obrovskou trojúhelníkovitou skvrnu na slunci http://www.ufo-blogger.com/2012/03/nasa-spotted-gigantic-triangle-shaped...

16 Mytologické odkazy na „tři dny temnoty“ mohou pocházet z toho.

17 V mytologii to bylo zaznamenáno mnohokrát, rok se prodlužoval od 260 dní po 360, až k současným 365 dnům.

18 Peret, Bruce, “At the Earths Core: The Geophysics of Planetary Evolution”, Reciprocity XXVII, № 1 (Spring, 1998).

Daniel, listopad 2012

Zdroj: http://www.soldierhugs.com/wp-content/uploads/2012/11/Geoengineering.pdf

Preklad: OrgoNet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.sk/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Project Montauk
http://www.cez-okno.net/rubrika/project-montauk


Autori: 
november 22, 2012 20:23 popoludní

 

 

Top