Obrázok používateľa CEZ OKNO
Novilarská stéla a stěhování národů II.

MOTTO: LINGVISTICKÁ REKONSTRUKCE PRASLOVANŠTINY DO 1. TISÍCILETÍ N.L. NENÍ V SOULADU S REALITOU
Naše současné znalosti nám dovolují uvažovat tímto směrem. Nejsem lingvista a nejsem schopen vést debatu o jazyku Novilarské stély na odborné úrovni, avšak laickým okem vypadá přesvědčivě,
a ve sporu Novilarská stéla versus protoslovanština jde o spor reálného dokumentu s hypotetickou konstrukcí, která je ostatně někdy považována za „podezřelou“ i bez znalosti Novilarské stély. Předposlední poznámkou před čtením Novilarské stély je poznámka o vysoké řemeslné úrovni jejího zpracování. Výroba Novilarské stély určitě stála dost práce. Není to nějaký škrabopis na nerovném podkladu, ale dobře připravená a provedená řemeslná práce. Tady si musíme uvědomit, že řemeslníci bývali obvykle v postavení otroků a že ve starém Římě byli dokonce lékaři-otroci. Z textu stély poznáme, že jde o závažné osobní sdělení člověka, které chtěl zachovat pro budoucnost.


Prvú časť nájdete na tejto adrese.


Poslední poznámka je obecně k obsahu nápisů čtených Horákem. Nápisy mají rozmanitý obsah, vyskytují se neutrální sdělení s prozaickým obsahem, některé nápisy připomínají scénu z Monty Pythonů, tentokráte z filmu „Life of Brian“, kde Brian tajně píše na zeď nápis „Římané běžte domů“. Opravdu v těch nápisech nalezneme kritiku pánů, ironii a někdy i vulgarity. Častým případem je však případ trpícího člověka, který naříká nad osudem, nebo konkrétní nespravedlností, která se mu stala. Jako například nápis na stěně jedné z hrobek, kde si otrok stěžuje na svůj osud hlídače mrtvol, na to, že tráví celý svůj život jako hlídač mrtvol v hrobce.

Nápisy čtené Horákem se často věnují panstvu a náboženským kultům, ale v opačném gardu než jak jsme zvyklí, jde obvykle o kritiku. Na tomto místě se musím vyjádřit k tomu, jak my, dnešní lidé, posuzujeme náboženství ve starých dobách. Mnohdy interpretujeme rozvoj temných kultů, plných příšer a démonů, rituálních obětních obřadů, jako posun dopředu od žádného náboženství
směrem k, byť primitivnímu, náboženství.

Z nápisů čtených Horákem zjišťujeme, že otroci měli nejednou více zdravého rozumu než páni a na jejich kulty se dívali s despektem. Bylo by velmi zajímavé dělat genetické studie lidských ostatků po dávných obětních rituálech a porovnávat je s geny vládců dané lokality v daném čase. Možná bychom nejednou zjistili, že etnika vládce a obětovaného jsou rozdílná. Horák přisuzuje svým neolitikům=praslovanům monoteismus, což je příliš silné vyjádření, pro které nemáme žádnou oporu - o náboženských představách italických otroků mnoho nevíme - nicméně určitě můžeme říci, že byly střízlivější, než náboženství Etruských pánů.

Nyní již k překladu stély z Novilary. Z textu stély poznáme, že jde o závažné osobní sdělení člověka, které chtěl zachovat pro budoucnost. Jde o kritiku pánů a jejich náboženství. Není to pohádka pro děti, jde o nejkrutější text, který se v Horákových čteních vyskytuje. Kdo je těmi pány, není v textu zmíněno. Slabším povahám by se při čtení mohlo i udělat špatně. Doporučuji mít před očima během četby obrázek, který je na zadní části stély - viz. http://users.tpg.com.au/etr/etrusk/po/picene.html

Pro ty, kteří nemají obrázek zadní části stély k dispozici, jej popíšu slovně. Na zadní části stély je vyobrazena scéna, kde je několik lidských postav s kopími, dva lidé právě píchají kopí do dvou krav. U nohou stojících postav leží na zemi několik dalších lidských postav.

Samotné luštění Novilarské stély.

Prvním krokem je přepis nápisu do latinky - podle kódu přiloženého k tomuto dokumentu - v prvním kroku bez diakritiky. Po přidání české diakritiky se nám vyloupne text, který lze snadno volně přeložit do podoby dnešní češtiny.

Odhadovaný přepis do latinky, tak jak je uveden na wikpedii - http://en.wikipedia.org/wiki/Novilara_Stele

mimnis erut gaarestades rotnem uvlin parten us polem isairon tet sut trat nesi krus tenag trut ipiem rotnes lutuis thalu isperion vul tes rotem teu aiten tasur soter merpon kalatne nis vilatos paten arn uis balestenag ands et sut i akut treten teletau nem polem tisu sotris eus

Odhadovaný přepis do latinky, tak jak je uveden na http://ancienthistory.about.com/b/2005/02/11/novilara-stele.htm

Na výše uvedené stránce je pěkně napsaný článek o stéle.

mimnis edut gaarestades
rotnem uvlin partenus
polem isairon tet
sut tratnesi kruvs
tenag trut ipiem rotnem
lutuis thalu isperion vul
tes rotem teu aiten tasur
soter merion kalatne
nis vilatos paten arn
uis balestenag ands et
ut iakut treten teletau.
nem polem tisu sotris eus

Přepis do latinky Horákem

Liší se zejména tím, že namísto „p“ čte „c“. Znak, který bývá čten jako “s“ nebo „š“, čte Horák jako „šč“. Znak obvykle čtený jako “d“, čte Horák jako“ ja“. Znak je podobný ruskému „ja“, našemu „R“. Znak „e“ čte Horák měkce, jako „ě“.

1. mim nisc erut ca ar esc ta ja esc
2. rotnem uvlin car te nusc
3. colem isc a iron tet
4. mut tratnemi kruve
5. i escic trut iscem rotnem
6. lutu isc halu isc ceri on vul
7. tesc rotem teu ai tentam ur
8. scoter mer con kalatne
9. nisc vilatosc ca ten arn
10. uisc bal esc te nacanjasc et
11. nut iak ut treten teletau
12. nem colem timu scot ri sce usc

Přidání diakritiky:

1. mim nišč ěrút. ča ar ěšč ta ja ěšč
2. rotněm úvlin, car tě núšč
3. colěm išč a iron tět
4. mút tratněmi krúvě
5. i ěščič trút iščěm, rotněm
6. lútú išč halú. išč cěri on vúl
7. těšč rotěm těú. ai těntam úr
8. ščoter měr con kalatně
9. nišč vilatošč ča těn arn
10. uišč bal ěšč. tě načanjašč ět
11. nút iak út trětěn, teletaú
12. něm. colem timú ščot. ri šče úšč

Hrubý překlad:

1. m ím nišč ěrút. ča ár ěšč ta já ěšč
my jim nic věříc. co pán je to já jsem

2. rotněm úvlín, car tě núšč
bojem (ubíjením) uvadlý, čaroděj tě zbídačí (nouze)

3. colěm išč a irón tět
veřejně věštec a skrytě zloděj

4. mút trátněmi krúve
zmučeni ztrácíme krve

5. i ěščíč trút iščěm, rotněm
i věštíc trápí (nás) věštěním bojem (ubíjením)

6. lútú išč hálú. išč cěrí on vúl
lítou věštící saní. věštec léčí on vůl

7. těšč rotěm těú. ái tentam úr
těšící se ubíjením těl. ach tatam (je) úroda

8. ščoter měr cón kalátně
součty měr skrývají špinavě (kalí)

9. nišč vilátošč ča ten árn
ničící vilnost (zloba) co ten pan-

10. uíšč bál ěšč. tě načánjašč ět
-ující (bůh) bál je. tě začínají jí-

11. nút iak út trětěn, teletaú
-st jak zvíře obětní (jak) telátko

12. něm. colem timú ščot ri šče úšč
němé veřejně ti vezmou vše. věru chci zdechnout (ujít)

Volný překlad textu Novilarské stély do češtiny

My jim nic nevěříme. Co je pán, to jsem i já. (Já pán, ty pán.)
Jsi bojem, ubíjením vyčerpaný a čaroděj tě zbídačí.
Navenek se tváří jako věštec, ale uvnitř je to (v podstatě) zloděj.
Zmučeni ztrácíme krve,
a oni nás trápí věštěním, ubíjením, lítou věštící saní.
Věštec, ten vůl, léčí prostřednictvím ubíjení těl k smrti a je mu to potěšením.

Ach, tatam je úroda.
Podvodně, špinavě skrývají součty měr. (Krádež úrody, případně mafiánský způsob výběru daní)

Ten jejich panující bůh bál je zosobněné zlo, ničící zloba.
Začnou tě jíst, jako bys byl obětní zvíře, jako bys byl tele, němá tvář.
Bez skrupulí, otevřeně, tě oberou o všechno.
Věru mám chuť zdechnout (ujít, být od toho pryč).

Jednotlivá slova:

1. mi = my
2. im = jim
3. nišč = nic
4. ěrút = věříc
5. ča = co
6. ár = pán – známo z jiných textů
7. ěšč = je
8. ta = to
9. já = já
10. ěšč = je
11. rotněm = bojem, ubíjením, německé aus rotten=vyhubit, zničit, srbochorvatsky úrota=zničení,
12. úvlín = uvadlý, vyčerpaný, srbochorvatsky úveli = zvadlý, vyčerpaný
13. Car = čaroděj, Horák uvádí souvislost se slovem ár a s označením ruského panovníka
14. Tě = tě
15. Núšč = nouze, bída, srbochorvatsky núžda
16. colěm = rusky a polsky čolem = veřejně, otevřeně, v češtině podobné celkem
17. išč = věštec
18. a irón = ?, odhadováno „skrytě“ nebo „uvnitř“
19. tět = zloděj, srbochorvatsky tát = zloděj, kořistník, staročesky týti = vysávat
20. mút = mučeni, srbochorvatsky a staročesky mútiti = mučit, trápit, česky s-mutek
21. trátněmi = ztrácíme
22. krúve = krve
23. i = a, i
24. ěščíč = věštíc
25. trút = trápí, srcbochorvatsky trúditi = obtěžovat, trápit, staročesky trud = trápení
26. iščěm = věštěním
27. rotněm = bojem, ubíjením, německé aus rotten=vyhubit, zničit, srbochorvatsky úrota=zničení
28. lútú = lítou
29. išč = věštící
30. hálú = saní, srbochorvatsky hála, bulharsky chála = drak, saň, nenasyta
31. išč = věštec
32. cěrí = léčí, léčí čarováním, staročesky cerát = medicína, hojivá mast, léčivé byliny celík lékařský a jitro-cel
33. on = on
34. vúl = vůl
35. těšč = těšící se
36. rotěm = ubíjením, německé aus rotten=vyhubit, zničit, srbochorvatsky úrota=zničení
37. těú = těl
38. ái = ach
39. tentam = tentam
40. úr = úroda, pole, souvislost s českým orat
41. ščoter = součet
42. měr = měr, míra, výměra
43. cón = ?, odhadováno skrývají
44. kalátně = špinavě, kal=špína, nečistota, staročesky kaliti = tvrdit kov i znejasňovat zamlžovat
45. nišč = ničící
46. vilátošč = vilnost, zloba
47. ča = co
48. ten = ten
49. árnuíšč = panující
50. bál = bál, falos, ve starověku často vyznávaný bůh
51. ěšč = je
52. tě = tě
53. načánjašč = začínají
54. ětnút = jíst
55. iak = iak
56. út = ? úd ?, z kontextu zvíře
57. trětěn = obětní, utracený, ztracený
58. teletaú = telátko
59. něm = němý
60. colem = rusky a polsky čolem = veřejně, otevřeně, v češtině podobné celkem
61. ti = ti
62. imú = vezmou
63. ščot = součet, vše
64. ri = věru, i z jiných nápisů
65. šče = chci
66. úšč = ujít, zdechnout

Jakkoliv mnohá tvrzení v knize Antonína Horáka jsou na úrovni spekulací, tak na základě vyluštění Novilarské stély budeme muset do jazykového kotle Itálie v 1. tisíciletí před naším letopočtem zařadit i indoevropský satem, který nazýváme slovanskými jazyky.

Dušan Polanský

V Praze dne 13. 10. 2008

Novilarská stéla

Zdroj: Novilarastele.com

február 06, 2010 10:11 dopoludnia
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Anonymný
    Anonymnýmáj 06, 2020 17:29 popoludní

    Komentár: 

    Pokus o rozluštění novilarské stély pomocí umělého vpáčení slovanských výrazů je zcela absurdní - je to čistá parodie. Navíc použité jiho- a západoslovanské výrazy zcela jistě nezapadají do předpokládaného historického vývoje slovanských jazyků.

 

 

Top