Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dogonská kozmológia a egyptské hieroglyfické písmo časť II.

Pri štúdiu dogonskej kozmológie by sme objavili mnoho aspektov, ktoré by nám umožnili lepšie pochopiť formu a významy staroegyptských hieroglyfov a slov. Pre komparatívnych kozmológov je nemožné prehliadnuť obrovské podobnosti medzi slovami Ogo (meno postavy, ktorá v dogonskej mytológii predstavuje svetlo) a Aakhu (meno egyptského boha svetla) alebo Sigui (pomenovanie dôležitej dogonskej slávnosti) a skhai (egyptské slovo s významom „oslavovať sviatok“). Oporou pri porovnávaní je často samotná kozmológia, ktorá často uvádza druhotné významy dôležitých kozmologických pojmov, ktoré sa logicky neviažu na prvotné významy, takže sa z nich ani nedajú odvodiť.

Ďalším príkladom sú pojmy Amma a Amon, ktoré pomenúvajú „skrytých bohov“, no zároveň znamenajú „držať, uchopiť, nastoliť“. Dôležitosť tejto viacvýznamovosti je zjavnejšia v Dogonskom jazyku, v ktorom sa slová musia zoskupovať na základe podobnosti vo výslovnosti, pretože písaná forma tohto jazyka neexistuje. V egyptskom hieroglyfickom jazyku sa však zo súčasného hľadiska zoskupujú slová na základe podobností v pravopise a nie vo výslovnosti, takže akýkoľvek význam, ktorý pôvodne mohol spočívať v podobnej výslovnosti zostáva nepovšimnutý.

Prvotným impulzom pre skúmanie vplyvu kozmológie na egyptské hieroglyfy sa stali nespočetné podobnosti medzi súčasnou kultúrou Dogonov a starým Egyptom, ktoré sú podrobnejšie opísané v knihe „The Science of the Dogon,“ kde nájdeme informácie o takých premyslených praktikách ako bolo stavanie dedín a sídlisk v pároch s prívlastkami Horný/á/é a Dolný/á/é.

Podobnosť kultúrnych fenoménov medzi Dogonmi a starým Egyptom spočíva v používaní podobných kalendárov, merných jednotiek ako napr. lakeť, dodržiavaní rovnakých sviatkov a slávností, rovnakom spôsobe obliekania kňazov, rovnakých rituálnych praktikách ako napríklad obriezka a obe kultúry používali podobné slová, mýtické motívy a symboly spájané s konceptmi kozmológie. Vzhľadom na rozsah kultúrnych paralel sa zdá byť prekvapujúce, že Dogoni nemajú písanú formu jazyka, ale využívajú skôr rozsiahly súbor obrázkov a znakov, pričom mnohé z nich sú úzko spojené s kozmologickými konceptmi a majú podobnú formu a význam, ako písané egyptské glyfy.

Dogoni sú známi tým, že kladú obrovský dôraz na čistotu jazyka, preto je nemožné, aby kedysi mali písanú formu jazyka, ktorá jednoducho vymizla z celej kultúry. Je oveľa pravdepodobnejšie že kmeň Dogonov nikdy nemal písanú formu jazyka.

Absencia písanej formy jazyka u Dogonov svedčí o tom, že akékoľvek kontakty, ktoré mali s Egyptom, nadviazali ešte v období pred vznikom písma v Egypte alebo na rozhraní medzi predynastickým a dynastickým Egyptom. Túto teóriu potvrdzuje mnoho ďalších aspektov dogonskej kozmológie a kultúry, ktoré dávajú zmysel, ak budeme predpokladať, že vzťah medzi dogonskou a egyptskou kultúrou vznikol v predynastickom období Egypta.

Kým v dogonskej kozmológii nájdeme skupinu bližšie neurčených predkov/učiteľov, ktorí vytvárajú opozičné páry, v staroegyptskej mytológii nájdeme štyri páry predkov/bohov a bohýň, ktorí dokopy tvoria celé božstvo, aké v dogonskej kozmológii nenájdeme. V dogonskej kozmológii je veľa nebožských motívov, ktoré v Egypte nadobudli božský status – napríklad šakal, ktorý predstavuje chaos alebo líška, ktorá rozhoduje o tom, čo je správne a čo nie.

Dogonská kozmológia okrem toho zahŕňa mnoho prvkov z predynastického Egypta, ktoré si zachovali rovnakú podobu aj v období starého Egypta. To je ďalším dôkazom, ktorý svedčí o tom, že kontakty medzi Dogonmi a Egyptom existovali niekedy na rozhraní medzi predynastickým a dynastickým Egyptom.

Totožné aspekty medzi dogonskou a budhistickou kozmológiou zahŕňajú niekoľko kozmologicky významných tvarov, ktoré majú jasne definovaný symbolický význam – prvý z nich je tvar slnečného glyfu, ktorý obe kultúry spájajú so slnkom. Ďalej sem patrí tvar pologule alebo kupoly, ktoré predstavujú koncept podstaty/jadra alebo hmoty a štvorec, ktorý sa spája s konceptom vesmíru. (Jeden z účelov stúpy je predstavovať usporiadaný vesmír na chaotickom poli).

Tieto útvary a ich pripisované významy, ktoré sa potvrdili pri vzájomnom skúmaní pôdorysov budhistickej stúpy a dogonskej sýpky, sa objavujú aj v staroegypských slovách podobne ako slnečný glyf. Moja kniha „Secret Symbols of the Dogon“ sa zaoberá pravdepodobným pôvodom týchto útvarov, vzťahmi medzi nimi a ich staroegyptskými náprotivkami a objasňuje symbolickú prítomnosť niektorých konceptov v rôznych staroegyptských slovách. Nie je prekvapením, že sa všeobecne prijímané vedecké témy o stvorení v starovekej kozmológie prejavujú aj v symbolike, ktorá zodpovedá vedeckým konceptom.

Ba čo viac, je to dôkaz porovnávacej kozmológie, ktorý umožnil vznik nového pohľadu na egyptský jazyk. Podstata je asi takáto: Dogonská kozmológia prisúdi určité slovo kozmologickému konceptu a toto slovo spojí s kozmologickým útvarom, ktorý má dva logicky neprepojené významy. Symbolika budhistickej stúpy, vďaka paralelám s dogonskou kozmológiou, priamo potvrdzuje vzťah medzi konceptom a tvarom. Výslovnosť dogonského slova sa dá spolu so svojimi významami spojiť so súborom zodpovedajúcich egyptských slov, ktoré majú rovnakú výslovnosť a ktorým sa tiež prisudzujú rovnaké, logicky neprepojené, významy. Veľmi častoaspoň jedno z týchto korešpondujúcich egyptských slov obsahuje dogonský kozmologický útvar vo forme písaného glyfu.

Najvýznamnejšou črtou staroegyptských hieroglyfov, ktorá je dôkazom, že tento jazyk mal byť primárne symbolický a nie fonetický je absencia písaných samohlások. Podobne ako v starej hebrejčine a iných starovekých jazykoch, aj v staroegyptskom jazyku je prítomnosť samohlások naznačená iba v hieroglyfických slovách. Keď interpretujeme slovo symbolicky – dosadením konceptov za glyfy, aby sme vytvorili symbolickú vetu – tak otázky o absencii samohlások sú bezpredmetné. Nie sú tam žiadne samohlásky, pretože žiadne nie sú potrebné. Je známym faktom, že hebrejčina časom prijala znaky na označovanie samohláskových zvukov, kým egyptský jazyk sa k tomu nedostal. Pre komparatívnych kozmológov je nonsens zaoberať sa primárne fonetickým aspektom pri jazyku, ktorý úmyselne vynecháva kľúčové prvky z každého slova.

Ďalším kľúčom k pochopeniu významu egyptských glyfov je egyptská mytológia a najlepšie sa dajú zrejme pochopiť porovnávaním s dogonskou kozmológiou. V dogonskej mytológii každá postava predstavuje istú fázu stvorenia – Amma predstavuje začiatok stvorenia, Ogo zase znázorňuje svetlo. Ide presne o tie fázy stvorenia, ktoré sú znázornené v dogonských kozmologických maľbách a ktorých tvar sa spája s egyptskými glyfmi. To nás navádza k skúmaniu egyptských božstiev a glyfyckých tvarov v podobnom kontexte a v konečnom dôsledku vedie k odhaleniu systematického vzťahu medzi egyptskými božstvami a tvarom egyptských glyfov, ktorý sa zakladá na podobnej výslovnosti medzi názvom božstva a zodpovedajúcim glyfom. Tento vzťah je dôkladne popísaný v mojej knihe „Sacred Symbols of the Dogon.“

Z tohto hľadiska je dôkaz o symbolickom písanom jazyku jedným z kľúčových atribútov spoločnej kozmológie, ktorá má predstavovať abstraktnú sieť spájajúcu dogonskú, budhistickú a egyptskú kozmológiu.

Dokonca aj čínske písmo, ktorého pôvod sa podľa posledných zistení datuje do obdobia vzniku egyptských hieroglyfov a starej hebrejčiny, obsahuje niekoľko kľúčových atribútov spoločných so spomínanými kozmologickými tvarmi. Začína to tým, že čínsky slnečný glyf má podobný tvar ako egyptský a nesie rovnaké tri kozmologické významy. Vieme, že čínsky jazyk sa objavil najskôr v prvých čínskych osídleniach, ktoré – ako uvádzajú niektorí odborníci – vznikli na miestach bývalých svätýň. Tieto prvo-mestá boli starostlivo vybudované na základe podobných princípov ako budhistické stúpy.

Je zjavné, že vzťah medzi starovekými kozmológiami a prvými písanými jazykmi nám poskytuje dôležitý kľúč, podľa ktorého môžeme zosynchronizovať klasickú kozmológiu s troma kozmológiami, ktorými sme sa v tomto článku zaoberali.

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.


Laird Scranton


Autor je nezávislý softvérový dizajnér, ktorý sa začal zaujímať o mytológiu a symbolizmus Dogonov začiatkom 90-tych rokov. Študoval staroveký mýtus, jazyk a kozmológiu a takmer 10 rokov pôsobí tiež ako pedagóg na Colgate University v New Yorku. Laird je autorom knihy "Veda Dogonov: Dekódovanie mystéria afrických tradícií" a "Posvätné symboly Dogonov: Kľúč k pokročilej vede v staroegyptských hieroglyfoch". Žije v Albany v New Yorku.

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/articles/dogon-cosmology-egyptian-hierogl...

Preklad: Homer

exkluzívne.cez.okno


Podrobné správy na tému "DOGONI" nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Dogoni: NOMMO
http://www.cez-okno.net/clanok/nommo

Dogoni: GOUYO
http://www.cez-okno.net/clanok/gouyo

Dogoni: DOUGUE
http://www.cez-okno.net/clanok/dougue

SÍRIUS A SÚVISLOSTI
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-sirius-a-suvislosti

OTAZNÍKY DOGONSKÉ ASTRONOMIE
http://www.cez-okno.net/clanok/archeoastronautika/otazniky-dogonske-astr...


Sekcie: 
november 19, 2015 03:41 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top