Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dr. Dan Burisch, kosmická inteligence "J-ROD" a rok 2012

Na naší planetě existuje velmi mnoho míst, která navždy budou prostému smrtelníkovi nedostupná. Užíváme si výdobytků technologie a náš život beztak ve větší či menší míře konzumního charakteru se stává pohodlnější s možnostmi, které nové technologie nabízí. Ti osvícenější ovšem ví, že právě tyto ostrůvky „zakázané země“ hostí ty nejuvědomělejší mozky lidské civilizace produkující technické zázraky, které minimálně o dvacet až padesát let předstihují svou sofistikovaností dnešní dobu. Nabízí se otázka, zda my lidé jsme skutečně schopni vývoje takových technologií. Byl by skutečně velký hazard uvažovat i intelektuálních injekcích směrem od jiných forem inteligencí, která mají jakýsi zájem na lidské civilizaci?Faktem je, že pouze ve Spojených Státech se nachází celá řada takových „zvláštních zařízení“ (Area 51 v Nevadě, Wright Patterson AF základna v Ohiu, zařízení Nellis AFB nedaleko Las Vegas, Národní výzkumná laboratoř u Los Alamos v Novém Mexiku, základna Kirtland AFB v Albuquerque a další). Vždy jsem byl nesmírně zvědavý co se za zdmi těchto zařízení nachází a odehrává. Proto mne příběh dr. Burische nemohl nechat klidným.

Pracovat pro státní zájem je vždy ošemetná záležitost a svým způsobem mnohdy i dobrodružný podnik. Někdy vám nezbývá nic jiného než spolupráci podepsat jindy převáží neuvěřitelné možnosti, která Vám jako vědci státní establishment nabídne a tak zaprodáte svou svobodu a mnohdy i mnoho více za možnost splnit si svůj vědecký sen.

Zřejmě to byl případ i pana Burische, ale co ho přimělo zveřejnit tak extrémně citlivé informace a riskovat tím svou kariéru potažmo život. Pochopitelně že jsem se po tom pídil, vždyť jde o vědomě páchané harakiri na sobě samém. Informace, které se mi podařilo seskupit jsou nejistého charakteru. V podstatě jde o dvě verze formálně sice odlišného charakteru, ale ve svém dopadu stejného důsledku.

První verze hovoří o tom, že dr. Burisch od jisté chvíle kdy pochopil, resp. mu došlo co se vlastně kuje a s jakými fatálními dopady začal dělat jak se říká „problémy“. Po několika neúspěšných pokusech ze strany státního departmentu přivést tohoto člověka opět na „víru pravou“ mu položili nůž na krk a neinfikovali jistým druhem viru, který je v podstatě časovanou bombou, která sice nedetonuje, ale ve svém finále způsobuje neodvratnou smrt. Následující události, ale naznačují, že se Burisch rozhodně nehodlal podřídit takové formě psychického a ve své podstatě i biologického nátlaku a svou strategii nezměnil.

Druhá verze hovoří o tom, že během řízených výzkumů do kterých byla zahrnuta i jistá forma mimozemské inteligence se „nešťastnou náhodou“ nakazil neznámým virem s neodvratným smrtelným koncem. Jakmile zjistil kolik uhodilo, pochopil, že mu mnoho času nezbývá. Možná tu svůj díl práce odvedlo asi ne zrovna moc čisté svědomí, možná tu jistou roli sehrály i jiné faktory. Každopádně dr. Burisch začal mluvit a tak se na veřejnost dostal příběh, který pakliže se prokáže jako skutečný, nás jednoznačně posune k lepšímu chápání lidské historie, ale pozor i lidské budoucnosti do které kvapným tempem směřujeme.

Dr. Burisch pracoval v oblasti „Area 51“ velmi dlouhou dobu. Celých 19 let. Tak jak postupoval ve svém výzkumu si stále zřetelněji uvědomoval, že se lidstvo blíží k velmi kritickému bodu své vlastní evoluce. Tato limitní hráz událostí je posazena do velmi blízké budoucnosti. Přijmeme-li jeho verzi chápání naší situace, zbývá nám již skutečně pouze několik let.
Již dnes jsme kontaktování s okolnostmi a vlivy (aniž bychom si je byli schopni vůbec fyzikálně uvědomit), které mají ohromující vliv na naše lidstvo. Mnohé z těchto skutečností se vědec dozvěděl v rámci velmi specializovaného výzkumu bytostí z hvězdného systému Zeta Reticulum. Inteligenci kterou zkoumal a se kterou byl pochopitelně v kontaktu (v letech 1992 – 1993) nazývá J-Rod. Šlo o jedince, který trpěl velmi těžkým genetickým problémem. Jeho tělo bylo zmrzačené a deformované.

Ve skutečnosti nešlo pouze o jednu bytost, Burisch o nich vždy mluvil v možném čísle s tím, že spolupracovali s místním výzkumným týmem na vývoji nové letecké technologie a dalších projektů o které projevilo zájem ministerstvo obrany Spojených Států. Tato spolupráce byla součástí mamutího projektu v rámci kterého výměnou za genetický materiál byla cizí inteligence ochotna poskytnout špičkovou technologii nemající v našich podmínkách obdoby.

Burischův příběh je v podstatě příběhem vědce, jeho vědy a konfrontace s cizí formou intelektu a znalostí zasahující za práh našich intelektuálních možností. Burisch s J-Rodem komunikoval telepaticky. Jedním z velmi podstatných fakt, které obdržel byla informace o tom, že náš Vesmír má několik časových realit čili rozměrů, které jsou svou formou zcela odlišné od schématu všeobecně přijímané náboženské i vědecké doktríny.
Hned na začátku této rozsáhlé komunikace se vědec dozvěděl, že J-Rod pochází z jiného časového matrixu, přičemž v tomto časovém rozhraní rok 2012 již nastal. Sdělil, že těsně před tímto klíčovým rokem prošla lidská civilizace zásadními katastrofickými změnami. J-Rod přesvědčoval Burische, že celé řadě těchto událostí se dalo vyhnout (tedy z naší verze času bychom měli napsat – „se jím dá vyhnout“). Entita stále dokola někdy až zoufalým způsobem přesvědčovala vědce, že stále ještě je čas na to, aby lidstvo učinilo velmi zásadní a důležitá pozitivní rozhodnutí, která svým způsobem mohou zvrátit ono „kritické finále“ do jiné rozumějí podoby.

Vraťme se ale k Burischovi. Ten se od entity J-Rod dále dozvěděl, že výsledkem proklamovaných kritických událostí dojde k rozdělení lidstva do dvou velkých skupin. Skupina lidí, kteří více inklinují k duchovním a environmentálním tématům odchází do hvězdného systému Orionu, zatímco jedinci technokratického a mechanistického způsobu uvažování odchází nejprve na Mars a pak do systému Zeta Reticulum.

(Rovnou se přiznám, že mi přijetí konkrétně těchto informací dělá poměrně velké problémy. Analyzuji je s kolegy již několik měsíců zatím bez jednoznačného výsledku. Problém je totiž v tom, že je nelze jednoznačně zamítnout a uvnitř skrývají jistou logiku. Na straně druhé by tento informační servis mohl být - a na to jsme byli upozorněni - velmi šikovným taktickým manévrem ze strany greys, tedy J-Rod).

Vyplývají z toho totiž dvě zcela zásadní a nepřehlédnutelné skutečnosti:

1) Celá řada známých artefaktu na Marsu (oblast Cydonia a další) jsou pozůstatkem pozemské technologie skupiny technokratického typu lidské civilizace dob nuceného osídlení Marsu
2) J-Rod, který přicestoval z jiné verze časového matrixu není nikdo jiný než pozemšťan od Zeta Reticuli podléhající stejně tak jako jeho celá civilizace genetické mutaci (to by vysvětlovalo proč je možný přenos genetického materiálu od lidského faktoru směrem je greys resp. civilizaci J-Rod).

J-Rod tedy patří k té civilizaci, která vzešla z „technologické skupiny“ jež uprchla na Mars a poté do systému Zeta Reticuli poté co na Zemi prošla katastrofickým scénářem jehož dopadem byly masivní genetické degenerativní změny. Jeho civilizace prý zvládla technickou problematiku časového faktoru, přičemž celá řada z nich přicestovala do naší časové verze zpět na planetu Zemi před kritické období aby se pokusili zabránit kritickému civilizačnímu momentu a zároveň s nadějí, že díky spolupráci s pozemskými vědeckými týmy se podaří nalézt lék na jejich katastrofální genetickou neuropathii jelikož hrozí komplexní vyhynutí jejich civilizace.

Tímto kontroverzním vysvětlením se objevuje celá řada velmi palčivých otázek na které je potřeba nalézt odpověď, pakliže bychom ho měli brát vůbec v potaz:

1) Jak je možné, že v našem časovém matrixu (v naší přítomnosti) jsme schopni registrovat ruiny podivných anomálií na planetě Mars, které jeví známky staveb velmi prastarého data, když by vlastně ještě neměly být vybudovány jelikož jejich výstavba je otázkou času po kritickém období 2012, kdy se minimálně část lidské civilizace stěhuje (dle tvrzení inteligence J-Rod právě na tuto planetu) ? Jde tu evidentně o paradox, který by měl být objasněn. Bohužel materiál od dr. Burische k tomu neuvádí, žádné bližší vysvětlení. Nezbylo mi tedy než se obrátit na kolegy ve světě s tím zda se jim nepodařilo ohledně této záležitosti zjistit cosi bližšího. Za pár týdnů mi přišla odpověď v podobě poměrně odborně psaného tlustospisu na téma teoretická fyzika a časový paradox. Není zde prostor pro to, abych celé téma ještě ke všemu v jazyce anglickém zde prezentoval, takže pouze v kostce: „I když to asi vyzní velmi prapodivně, ale věci se nevylučují a daná situace, tak jak byla nastíněna je alespoň teoreticky možná. Jde totiž o to, že svazky časových matrixů jsou prý takovým poměrně komplikovaným způsobem spojeny tzv. kauzálními průběhy do binárních kompozic přičemž jedna časová linie tvoří jangovou stopu a druhá paralelní k ní jinovou stopu. V určité periodě se pak tyto dvě stopy překrývají. Ono překrytí tvoří velmi důležité uzly ve kterých dochází ke vzájemnému příčinnému ovlivnění. Graficky to pak je dost silně podobné průběhu šroubovice dvojité DNA“. Nejsem teoretický fyzik, takže mne celé toto vyjádření, které je pochopitelně daleko rozsáhlejšího charakteru nijak nepřesvědčilo.

2) Osobně si také nedokáži představit jakou technologii by lidstvo použilo k hromadnému stěhování na tuto planetu (už vůbec si nejsem schopen představit stěhování do systému Orionu) a hlavně na jaké technologii by postavilo nutný terramorfing tohoto tělesa, aby vůbec byla za současné situace vhodná k pobytu. I zde je ovšem několik ale…. Tak především ať jsem materiál studoval ze předu – ze zadu a nikde jsem nenašel nějakou konkrétní dataci onoho „velkého stěhování“. Takže by čistě hypoteticky k němu mohlo dojít klidně o nějakých sto či nevím kolik let po kritické době. Index přežití lidské bytosti je všeobecně vnímán jako poměrně veliký. Je sice pravdou, že taková z jednoho úhlu pohledu poměrně krátká doba je zase dost dlouhá na to, abychom se vývojem dostali k technice která by k takové akci byla zapotřebí (podívejme se jen jaký pokrok jsme v této oblasti učinili za posledních sto let) , na straně druhé mám ale vážné obavy, že by v případě nějaké podobně avízované krize prudce klesl index sofistikovanosti lidské společnosti s hlubokým pádem pod současnou úroveň. Bohužel se nutně musíme pohybovat v rovině hypotéz a předpokladů, jelikož v této době neexistuje žádný příklad či zkušenost o kterou bychom se mohli opřít (neberu tu ovšem v potaz izolované případy pádu dílčích kultur na naší planetě z hlediska historického konsensu jelikož jsem přesvědčen o tom, že to dost dobře nelze srovnávat).

Další možností, která by byla jistou podporou pro tezi J-Rod ohledně transferu alespoň části populace na planetu Mars (Orion je pro mne stále nestravitelné sousto) je pomoc ze strany cizí inteligence. Tato varianta je z pohledu analýzy velmi komplikovaná. Nutně jsme odkázání na informace, které máme v současné době k dispozici a ty jsou tak protichůdné a mnohdy zmatečné, že nelze žádné konkrétní závěry realizovat. (Čistě pro doplnění: Zastupuji zásadně odmítavé stanovisko k mnohdy fantasmagorickým výplodům jistě všem dobře známého pana Bendy týkající se „evakuace lidské civilizace“. A to už z toho důvodu, že považuji jeho závěry za silně manipulativní a tendenční postrádající veškerou kritičnost k prezentované problematice. Jde čistě o můj soukromý názor s tím, že samozřejmě plně respektuji možné odlišné pohledy druhých na toto téma).

Nabízí se tu ještě jedna možnost, kterou bych osobně vůbec nepodceňoval. Připadá mi totiž ze všech navrhovaných tezí kupodivu nejreálnější. Jak jsem již někde na začátku tohoto materiálu naznačil, nikdo z nás určitě není schopen odhadnout jakou technologií je lidstvo skutečně schopno disponovat. Po celé planetě se nachází poměrně velké množství strategických velmi silných a špičkově dotovaných výzkumných zařízení z nichž většina pracuje pod vládní a vojenskou zástavou pěti nejsilnějších vědeckých mocností světa: USA, Ruska, Číny, Japonska a Indie (v žádném případě prosím nepodceňujme Indii, která za posledních deset, patnáct let učinila v této branži neuvěřitelný skok dopředu!).

Do současné doby jsem měl možnost prostudovat skutečně velké množství poměrně seriozních materiálů, které přinejmenším naznačují, že člověk této planety již ve druhé třetině minulého století překonal bariéru pilotovaných letů minimálně v zóně tzv. vnitřních planet naší Sluneční soustavy. A co se týče planety Mars jednoznačně tu nepůjde pouze o oficiálně prezentovanou legendu, která se opírá pouze o družicový monitoring a sondáž povrchu tohoto tělesa.

Samozřejmě, že jednoznačným argumentem proti tu bude otázka proč je tedy tato skutečnost zatajována lidské společnosti. Mám za to, že důvodů je hned několik a alespoň trochu uvažující čtenář je jistě odhalí. Jedním z nich může být sama situace do které se systém touto aktivitou dostal. Mám na mysli logické odhalení velmi nepříjemných skutečností na povrchu Měsíce a samozřejmě i planety Mars. Jistě by bylo velmi nepříjemné a složité globální společnosti vysvětlovat celou řadu zásadních fakt, která jsou v přímém rozporu s tradičním tak pracně budovaným oficiálně prezentovaným světonázorem, kterého se věda tak dogmaticky drží. A potom co na to všechno náboženská doktrína, která je dnes tak úzce spjata se světový politickým establishmentem?

Jistě i zde jde o pouhé spekulace a hypotézy, ale osobně mi něco říká, že… A pokud je na tom alespoň zrnko pravdy, pak je Systém ve velmi prekérní nezáviděníhodné situaci. Na jedné straně masa několika miliard jedinců a na straně druhé časovaná bomba totální exploze, kdy dojde k prolomení tak úzkostlivě střežené informační blokády ve výše uvedených tématech. Systém si velmi dobře uvědomuje, že nemá mnoho času a osobně jsem sakra zvědavý co s tím bude dělat. Pod tlakem nezadržitelných okolností, pod tlakem příčin a důsledků, pod tlakem jistě nepředvídatelných událostí to musí bouchnout… a brzy!

Vidíte a tak to někdy s psaním dopadá. Chtěl jsem vytvořit krátký úvod a soustředit se na avízovanou záhadnou „Částici Ganesh“ a věci s ní spojené. Nevadí, alespoň jsme si nyní vytvořili dobré předpolí pro důležité skutečností následujícího charakteru. Takže přátelé omluvám se Vám za tak dlouhý úvod – Částice Ganesh bude nyní už opravdu zítra… :-)

© Dr. Dan Burisch

© Jaroslav Chvátal

Zdroj: Matrix-2001.cz


október 17, 2008 23:23 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top