Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH III.

Kap. 26.
Říkání, aby dáno bylo N-ovi jeho srdce v podzemí.

N. praví: "Mám své srdce v dutině srdeční, mám své plíce ve své hrudi. Mám své srdce v sobě, neboť nesnědl jsem obětního koláče Usirova na východní straně cypřišového háje, když jsem vyplul na jih a plul jsem na sever.

Mám svá ústa, abych mluvil; nohy, abych chodil; ruce, abych porážel své nepřátele.

Otevřena jsou mi ústa země a dědičný kníže bohů Geb rozevřel mi svoje sanice. On otevřel mi mé osleplé oči, uvolnil mi mé ochromené nohy, a Anupev silnými učinil moje stehna.

Vznesl jsem se od něho do výše, bohyně Sechmet zjednala mi přístup a já jsem v nebi.

V Mennoferu plní se moje rozkazy a já nejsem neznalý toho, po čem touží moje srdce.

Ovládám svoje plíce, vládnu svým rukama, mám v moci své nohy. Konám to, čeho si přeje můj duch, a duše moje není vězněna u mé mrtvoly ani u bran západní říše."

Kap. 30. A.
Říkání, aby srdce N-ovo nestavělo se v podzemí proti němu.

N. praví: "Ó svědomí mé, jež náležíš mi nyní, když jsem mrtev! O srdce moje, jež náleželo jsi mně, dokud jsem žil na zemi! Nestav se proti mně, nesvědč stranicky pro pána obětí, nevypovídej proti mně: "On to učinil!", až zavedeno bude se mnou soudní řízení před velkým bohem, pánem západní říše.

Buď pozdraveno, mé svědomí! Buď pozdraveno, mé srdce! Buď pozdraveno, mé osrdí!

Buďtež pozdraveni, bozi nosící kadeře, sedící na svých sloupech, kteří Reovi oznamujete mé dobré činy a zastáváte se mne u poutatele duchů!"

Kap. 30. B.
Říkání, aby srdce N-ovo nestavělo se v podzemí proti němu.

N. praví: "Ó svědomí mé, jež patříš mně nyní, když jsem mrtev! Ó srdce mé, jež náleželo jsi mně, dokud jsem žil na zemi! Nestav se proti mně, nesvědč proti mně a neodporuj mi před soudním sborem bohů! Nevystupuj nepřátelsky proti mně před tím, jenž váží! Ty jsi duch můj, sídlící v mém těle, ochránce, jenž ve zdraví udržuje mé tělo! Až vstoupíš do krásného místa, k němuž oba pospícháme, nezneucti mého jména před dvořanstvem velikého boha, pána západní říše!"

"Vy, kteří máte zakročovati proti lidem, nepozastavujte se! Dobré moje jméno jest dobré pro sluch, takže radost budou míti [z něho] soudci. Nezlobte se! Nevypovídejte lživě proti mně a stranicky pro boha před velkým bohem, pánem západní říše!"

"Pohleď, jak jsi nyní vznešený, když jsi byl uznán za spravedlivého!"

Doslov.

Má se odříkati nad skarabem z kamene ..................................................... zasazeného do zlata, s obrubou ze stříbra, a má se pověsiti zářícímu duchu na krk.

Nalezeno bylo toto říkání ve velkém Chmunu pod nohama Veličenstva tohoto vznešeného boha, napsané na majolikové desce od samotného boha, za Veličenstva krále Horního i Dolního Egypta Menkaurea ospravedlněného, od královského prince Hardedefa, jenž našel je, když cestoval, vykonávaje revisi chrámů.

Kap. 31.
Říkání pro zahnání krokodila, když přijde, aby v podzemí uloupil N-ovi jeho kouzelnou moc.

N. praví: "Zpět! Uteč! Zpět, krokodile, nechoď na mne! Jsem živ svou kozelnou mocí! Ať neoznámím tvého jména na tvou škodu velikému bohu, jenž dovoluje ti přicházeti! Vepti jest pravé jméno jednoho, Bedti jest pravé jméno druhého tvého obličeje.

Jako nebe pojímá v sobě svoje hodiny, tak má kouzelná moc pojímá v sobě všecky své potřeby, tak ústa má chovají v sobě všecka svá kouzelná říkadla.

Mé zadní zuby jsou jako nože, mé přední zuby jsou jako dýky. O ty, jenž rozvíráš své čelisti na mou kouzelnou moc, ty neuloupíš jí, krokodile, živící se kouzly!"

Kap. 37.
Říkání pro zapuzení hadů mertií.

N. Praví: "Buďtež pozdraveny, sestry merti! Propouštím vás ze své kouzelné moci, já, jenž zářím v lodi ranního slunce, já, Hor, syn Esetin, [jenž] přišel jsem, abych spatní svého otce Usira.

Kap. 39.
Říkání pro zahnání draka Rereka v podzemí.

N. praví: "Zpátky, zhyň, přemožený draku! Pospěš si a ponoř se do hlubin pravodstva, na místo, jež určil ti tvůj otec, kde budeš rozsekán!

Odejdi od kolébky Reovy, jež třásla se strachy před tebou! Zpět, nepříteli, vrahu, jehož sláva shroutila se před mocí Reovou! Tvá slova byla od bohů obrácena proti tobě. Tvé srdce bude ti uloupeno od rysa, tvé kosti budou napadeny od štíra, tvá zpupnost bude zavržena od Pravdy.

Porážejí tebe ti, kteří jsou u cest. Padni a zhyň, draku, nepříteli Reův! Odejdi z východního nebe, neboť ozývá se řev hromu, otvírají se brány horizontu před Reem, on vychází a bezmocní nepřátelé jsou rozsekáváni."

"Plním tvoje přání, Re, konám dobro, takže jsi spokojen. Pošli sem své provazy. Re, ať Rekes ho porazí a Duha ho sváže! Buď šťasten, Re!"

"Re jest šťasten, Re jest zachráněn. Padá drak, klesá drak, nepřítel Reův."

...........................................................................................................................................
"Mnoho zkusíš [Rereku], více než ti, kteří zalíbili se štíru! Mnoho [utrpení] on ti připraví, a ty trpěti budeš, jsa v jeho moci na věky! Nevzmůžeš se, neunikneš draku, nepříteli Reův! Potřena bude tvá hlava, nenávistníku Reův! Ohledni se za sebe! Ten, jenž utíná hlavy a rozřezává obličeje, obcházeje po obou stranách cest, usekne ti hlavu, Ten, jenž jest ve své zemi, rozláme ti kosti, uřeže ti údy a odevzdá tě dvojhlavému lvu, draku, nepříteli Reův!"

"Ať nevyjde křivé slovo z úst tvých proti mně! Neodvaž se ničeho proti mně! Já jsem Sutech, jenž rozpoutává bouři v horizontu nebe jako ten, jehož srdce jest naplněno nenávistí!"

"Zdvihněte hlavy, vzchopte se vojíni Reovi!" — volá Atum. — "Zažeňte nenávistníka ze sboru bohů!"

"Vytrvejte vy, kteří sedíte na svých trůnech v lodi Cheprerově!" — volá Geb — "Chopte se svých zbraní, oblecte si své pancíře, jež dávají se vám do vašich rukou!"

"Chopte se svých mečů!" — volá Hathor.

"Pojďte, vysvoboďte velkého, jenž jest ve své kapli!" — volá Nut. — "Veze se sám, pán vesmíru, a není, kdy by ho mohl zadržeti!"

Bozi, kteří jsou ve svých pravěkých sídlech, kteří obcházejí kolem malachitového jezera, volají: "Pojďme, vzdávejme úctu velkému a chraňme ho, jenž jest ve své kapli, z něhož vzešlo devatero bohů!"

"Přinášejme mu oběti, chvalme ho a přinášejme mu zprávy o onom ............. vy i já!" — volá Nut.

Ti, kteří sídlí mezi bohy, praví: "On vychází, nachází cestu a zajímá bohy; ochraňuje okraje nebe." — "Geb vstává!" — "O silný"! — Devatero bohů útočí." — "Hathor třese se strachy!" — "Re vítězí nad drakem!"

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...


február 20, 2019 01:51 dopoludnia

 

 

Top