Obrázok používateľa CEZ OKNO
Druhá svetová vojna

Príčiny: snaha Nemecka a jeho spojencov (Talianska a Japonska) zmeniť existujúci stav, získať rozhodujúce postavenie vo svete a vytvoriť „nový svetový poriadok“.

Východiská: nastolenie totalitných politických režimov (fašizmus/nacizmus/cisársko-vojenská diktatúra)- porušovanie versaillskej zmluvy (branná povinnosť, početný stav vojsk, obsadenie demilitarizovaného pásma)

- vznik útočných vojensko-politických paktov: Os Berlín – Rím XI.1936, Pakt proti Kominterne Nemecka a Japonska- XI.1939 – proti KI a ZSSR, Oceľový pakt Nemecka a Talianska – V.1939

- politika appeasementu (ustupovania) západných mocností, najmä V.Británie a Francúzska

- prípravy na vojnu (militarizácia, získavanie verejnej mienky – demagógia, likvidácia domácej opozície)

- diplomatická ofenzíva – vytváranie paktov, mníchovská konferencia – 29/30.9.1938, Pakt o neútočení – 23.8.1939

- lokálne vojenské výboje – obsadenie Mandžuska – 1931 – Japonsko

- obsadenie Etiópie 1935/36 - Taliansko

- útok na Čínu – 1937 - Japonsko

- občianska vojna v Španielsku – 1936-39

- anšlus (pripojenie) Rakúska – 12.3.1939

- rozbitie ČSR – 14.-16.3.1939

- obsadenie oblasti Klajpedy (Litva) - 23.3.1939

- obsadenie Albánska – apríl 1939 - Taliansko


A. Fázy druhej svetovej vojnyI. 1.9. 1939 – 21.6.1941 - ťaženie proti Poľsku /39/, obsadenie Dánska, Nórska, Beneluxu, Francuzska /40/, presun vojnových operácií na Balkán a do severnej Afriky /41/.

II. 22.6.1941 – 1942 /43 - vojna prerástla do svetovej vojny útokom Nemecka na ZSSR Japonska proti USA. Etapa končí stroskotaním snáh útočiacich štátov – obratom vo vojne

III. 1942/43 – 5.6.1944 - iniciatívu získava protihitlerovská koalícia, zavŕšuje sa obrat v priebehu vojny

IV. 6.6.1944 – 8.5.1945 – fáza vojny, na konci ktorej dochádza k definitívnej porážke Nemecka a Talianska

V. 9.5.1945 – 2.9.1945 - posledná fáza vojny – porážka a kapitulácia Japonska


B. Etapy vojny a rozhodujúce udalosti- prvá etapa druhej svetovej vojny - začiatok voj. konfliktu
- druhá etapa druhej svetovej vojny - svetové rozmery vojny
- tretia, štvrtá a piata etapa vojny – zlom a ukončenie vojny

Prvá etapa druhej svetovej vojny

1. Obsadenie Poľska

- 1.9.1939 – útok na Poľsko – zámienka: prepadnutie nem. vysielača v Gliwici
- 3.9.1939 – čudná vojna – V. Británia a Francúzsko vstupujú do vojny proti Nemecku /5.9.39 vstup Slovenska do vojny proti Poľsku/
- Blitzkrieg – blesková vojna, pád poľskej obrany, obkľúčenie Varšavy/16.9./
- 17.9.1939 – obsadzovanie východných oblastí Poľska armádou ZSSR /+ záp. Ukrajina a záp. Bielorusko/
- 28.9.1939 – dokončenie rozdelenia Poľska : sovietsko – nemecká dohoda „o priateľstve a hraniciach“
- 29.9.1939 – kapitulácia Varšavy /5.X–kapitulovali posledné vojská „Polesie“/

Výsledok: Rozdelenie Poľska na 2.časti – prvá bola pripojená k Veľkonemeckej ríši, druhá - Generálny government – nemecká kolónia so sídlom v Krakove. Východné oblasti sa stali súčasťou ZSSR.

2. Expanzia ZSSR

- pripojenie východných oblastí Poľska /12 mil. ob. – 3/4 obyvateľstva ukrajinskej a bieloruskej národnosti/ - 17.9 – 28.9.1939
- 30.11. – 12.3.1939 – sovietsko-fínska vojna – odstúpenie časti územia Fínska severne od Leningradu v prospech ZSSR
- august 1940 – pripojenie Estónska, Lotyšska, Litvy + Besarábie a Bukoviny
Výsledok: strategické posilnenie západných hraníc, opätovné získanie stratených území po prvej svetovej vojne

3. Výboje Nemecka do severnej a západnej Európy

I. Útok na Dánsko a Nórsko – 9.4.1940 – obsadenie Dánska, útok na Nórsko

- pomoc nórskych kolaborantov Nemcom – Vitkun Quisling
- vylodenie britsko – francúzskeho expedičného zboru/14.4/ – boje o Narvik
- 10.6. 1940 – kapitulácia Nórska – vláda kolaborantov a Nemcov

II. Útok na Francúzsko – 10.5. – 4.6.1940 prvá fáza – bleskové obsadenie Holandska /4dni/, Belgicka /7dní/, prienik k La Manche/Dunkerque – evak./

- 5.6.40 – zač. druhej fázy – prienik do francúzskeho vnútrozemia
- 10. jún – vstup Talianska do vojny proti Francúzsku – bez úspechov
- 14. 6. – obsadenie Paríža /otvorené mesto/, Pétain, nový predseda vlády
- 22.6.1940 – podpísanie kapitulácie v Compiegne

Výsledok: a) rozdelenie Francúzska: - okupovaná časť (3/5 územia), neokupovaná časť so sídlom vo Vichi - kolaborantská vláda gen. Petaina

b) začiatok francúzskeho odboja na čele s „Charles de Gaulle“ /Fr. výb. nár. osl./

c) Bitka o Britániu – august – október 1940 – letecká bitka – 13.8 - prvý masový nálet na Londýn – postupné získanie prevahy angl. letectva – vrchol v pol.9.40 o neúspešné prípravy Nemecka na inváziu – viackrát odložené

Výsledok: prvý neúspech Nemecka

III. Útok na Balkán

Východiská – 27. 9.1940 – Pakt troch mocností –nové zmluvné spojenie Nemecka, Talianska a Japonska o spolupráci a rozdelení sfér vplyvu

- podriadenie a pripojenie k Paktu Rumunska, Maďarska, Slovenska a Bulharska – odmietnutie Juhoslávie /najskôr súhlas – pád vlády/

- 6.4. – 17.4.1941 – útok, obsadenie a kapitulácia Juhoslávie /+ Tal. a Maď./

- vznik chorvátskeho štátu /pronemecký – bábkový/

- 6.4. – 21.4.1941 – Grécko - neúspešná pomoc Britov - predchádzala neúspešná invázia Talianska do Grécka z Albánska /28.X.1940/

Výsledok: podriadenie dôležitých hospodárskych a vojenských oblastí - cesta k „svetovláde“, národnooslobodzovacie hnutie /J.B.Tiso/

IV. Mimoeurópske bojiská

Afrika – 1940 – začiatok vojenských operácií talianskych vojsk v severnej Afrike proti koloniálnym vojskám Francúzska a Anglicka, neúspechy

- pripojenie sa Nemecka /febr.1941 – Rommel/ - dočasná prevaha

Ázia - boje v Číne, kde Japonsko postupne rozširovalo okupované územia

13. 4.1941 – Japonsko uzavrelo so ZSSR zmluvu o neútočení, aby sa vyhlo

bojom na dvoch frontoch

Druhá etapa druhej svetovej vojny (22.6.1941 – leto 1943)

1. Od prepadnutia ZSSR po Stalingrad a Kursk /22. 6. 1941 – 1943/

a) plán Barbarossa – cieľ:
zničenie ZSSR a ovládnutie jeho bohatstva

- východiská:
– ovládnutie prevažnej časti Európy /okrem ZSSR/

- všestranná pripravenosť Nemecka na vojnu

- smery útokov:
– severovýchod – Leningrad /900 – dňová blokáda/

- východ – Moskva – hlavný smer

- juhovýchod – Kyjev, Kaukaz, Ural

- spojenci:
– Fínsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko

= 190 divízií, 3500 tankov, 3900 lietadiel

- priebeh:
– rýchly postup nemeckých vojsk (príčiny, opatrenia sov. vlády)

- jeseň – zač. zimy 41 – zastavenie postupu nem. vojsk

b) bitka pri Moskve – december 1941:
zastavenia nemeckého postupu

- 5. 12. 1941 – protiútok červenej armády, zisk 300 km.

= prvý vážny neúspech nemeckej armády na „východnej fronte“

c) bitka o Stalingrad (júl 1942 – január 1943) - cieľ:
snaha Nemecka získať iniciatívu, ovládnuť územie od Kaukazu po Ural

- november 1942 – protiofenzíva ČA a obkľúčenie nem. armád

- 2.2.1943 – kapitulácia zbytkov polmiliónovej nem. armády – maršal Paulus

= zlom vo vojne na východnom fronte i v druhej svetovej vojne

d) bitka pri Kursku (júl 1943)

- posledná snaha Nemecka zvrátiť vývoj vojny vo svoj prospech

- najväčšia tanková bitka, cca 3000 tankov, porážka Nemecka

= završenie zlomu v priebehu vojny a začiatok oslobodzovania ZSSR

2. Mimoeurópske bojiská

a) vojna v Pacifiku – od Pearl Harbor po Midway /42/ a Guadalkanal /43/

7.12.1941 – japonský útok na am. základňu Pearl Harbor na Havajských ostrovoch

= vstup USA do vojny

= začiatok japonskej expanzie – dobyli Filipíny, Malajsko, Indonéziu, Barmu...

júl 1942 – námorná a letecká bitka pri ostrove Midway – medzník vo vojne

v Tichomorí – víťazstvo USA, prechod k obrane Japoncov v okup. Oblastiach

bitka o Guadalkanal – 1943 – posledný pokus Japoncov o zvrat vo vojne /neúspech/

b) vojna v Afrike – do r. 1942 prevaha nemeckých vojsk – Rommel

X. 1942 – porážka Rommela pri Al Alamejne – zlom vo vojne

1943 – ovládnutie sev. Afriky spojencami

júl 1943 vylodenie na Sicílii

3. Vytvorenie a činnosť protihitlerovskej koalície

A. Atlantická charta

B. Veľká aliancia

C. Konferencia v Casablanke

D. Teheránska konferencia

E. Jaltská – Krymská konferencia

F. Postupimská konferencia

A. Atlantická charta: 14.8. 1941 Churchill /VB/ a Roosevelt

- formulovanie spoločných vojnových a povojnových cieľov

- princíp spolupráce

- 24.9. 1941 – pripojenie ZSSR

B. Veľká Aliancia: 1.1. 1942 – 26 štátov podpísalo deklaráciu o spoločnom boji,

bez separátneho mieru, princípy Atl. Charty /Spojené národy/

= základ protihitlerovskej koalície

C. Konferencia v Casablanke: január 1943 – Roosevalt + Churchill

- dohoda o spoločnom postupe a vytvorení druhej fronty

- požiadavka bezpodmienečnej kapitulácie Osy

D. Teheránska konferencia: nov/dec 1943 – Stalin + Roosevelt + Churchill = V3

- koordinácia vojenských operácií v Európe

- otvorenie druhej fronty do júna 44 vo Francúzsku

- otázky povojnového usporiadania

E. Jaltská konferencia: február 1945 – S – R – CH /V3/

- koordinácia voj. operácií v záverečnej časti vojny

- vstup ZSSR do vojny proti Japonsku do 3 mesiacov /po mieri v E/

- povojnové usporiadanie – hranice Poľska, dem. voľby a pod.

- povojnové Nemecko – demilitarizácia, denacifikácia, demokratizácia,

decentralizácia, dekartelizácia

- nutnosť potrestania vojnových zločinov

F. Postupimská konferencia: 17.7. – 2.8.1945 – Stalin – Atlee – Truman + min. zahr.

- dočasné rozdelenie Nemecka na 4 okupačné zóny

- stanovenie reparácií a uplatňovanie politiky „D“

- Spojenecká kontrolná komisia – velitelia ok. zón = spol. politika

- otázky hraníc /najmä Poľska/

- odsun nemeckého obyvateľstva z PL, ČSR a Maďarska

Tretia etapa vojny (1943 – leto 1944)

- bitka pri Kursku = zavŕšenie zlomu vo vojne

- vylodenie spojencov na Sicílii – júl 1943 a v sept. 1943 v južnej Itálii

- vytvorenie Veľkej trojky – Teheránska konferencia

- vytlačenie nem. armád z väčšiny územia ZSSR

- zastavenie Japoncov na ázijskom kontinente a v Pacifiku

- invázia spojencov v Normandii = 6.jún 1944 – operácia Overlord

Štvrtá etapa vojny (leto 1944 – 8.5.1945)

- oslobodzovanie okupovaných území – záp. Europa + Balkán a východná fronta

- operácia v Ardénach – dec. 1944 – posledná nem. protiofenzíva

- berlínska operácia ČA – pád Berlína 2.5.1945

- 30.4.1945 Hitler spáchal samovraždu – nástupca admirál Donitz

- podpísanie všeobecnej kapitulácie 7.5.45 v Remeši = zastavenie operácií o 23.01.- 8.V.

- 8/9. mája v Berlíne

- posledná operácia vojny – pražská operácia – rána 9.5.1945 – oslobodenie Prahy

Piata etapa vojny (do 2.9.1945)

- 6. 8. a 9.8.1945 – atómová bomba na Hirošimu a Nagasaki

- 8. 8. 1945 – vstup ZSSR do vojny proti Japonsku

- 2.9. 1945 na palube krížnika Missouri bola podpísaná kapitulácia Japonska

= koniec druhej svetovej vojny


C. Výsledky druhej svetovej vojny- víťazstvo štátov protihitlerovskej koalície

- zmena politickej mapy sveta

- začiatok bipolarity a súperenia dvoch veľmocí

- posilnenie ľavicových síl

- dominancia USA vo svetovej politike a ekonomike

- impulz k rozpadu koloniálnej sústavy
Zdroj: fpgabnam.wbl.sk

máj 08, 2008 23:45 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top