Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: DIAGNOSTIKA KARMY III.

„Je to jeden z nejegoističtějších mužů, jaké jsem kdy poznala. Říkáte, že se musím snažit, aby se mu mimo zdravotní péče dostalo i patřičné duchovní podpory. Zkusila jsem to, pane Cayce, ale nemyslím si, že jsem uspěla. Je velmi náladový a jednoduše řekne: Nemluvme o tom. Je to příliš složitá záležitost.
Nevím, zda ho vůbec duchovní stránka života zajímá. Jisté je pouze to, že se fyzicky chce uzdravit. Nikoho nemůžeme nutit, aby se začal zajímat o věci, jež mu nic neříkají. Jeho egoismus mne vyčerpává. Nicméně jemu a dalším chci dokázat, že princip křesťanské lásky a služby je nadřazen osobním pocitům. V tomto případě jde o hodně.”

Za týden nebo dva odjíždím… Pokusím se s vámi udržovat kontakt. Tento mladý muž vám věří, tedy přinejmenším to tvrdí. Myslím si, že pro něj znamenáte podstatně více než já.”

Následuje dopis, který Edgaru Caycemu poslal pacient:

„Než jsem se oženil, najednou jsem z ničeho nic oslepl. Tento stav trval rok. Žádný lékař nebyl schopen stanovit diagnózu.

Ke konci roku, aniž by se mi dostalo lékařské pomoci, se mi zrak vrátil. Opět jsem viděl jako dříve. Po nějaké době, už jsem byl ženatý a mému synovi tehdy byly asi dva roky, se problémy se zrakem vrátily. Mimoto jsem začal mít potíže s nohama a rukama. Diagnóza zněla roztroušená skleróza. Lékaři mi neumějí pomoci.”

Edgar Cayce mu poskytl následující výklad:

„Jedná se o pokročilý stav roztroušené sklerózy či neschopnosti trávicích sil a žláz v játrech (v pravém laloku) vytvářet potřebné tendence či energie, aby docházelo k regeneraci nervové energie.

Uvnitř každého z nás se nacházejí elementy, umožňující řádnou funkci všech orgánů a obnovu těla. Celé tělo se obnoví během 7 let. Jedná se tedy o relativně pomalý proces, vyžadující jistou rovnováhu v chemii tělesných sil těla. Avšak v každém těle musíme rovněž počítat s vlivem duše.

Dostáváme se k zákonu příčiny a následku, ke karmickým stavům, s nimiž se dotyčný musí vypořádat. Neboť platí, že to, co vysejeme, jednou musíme sklidit.

Tato bytost stále válčí sama se sebou — avšak veškerá nenávist, zloba, zášť a nenávist musejí být eliminovány. Měla by si uvědomit, kdo ji stvořil. Není to Pán?

Každá duše, jež přizná, že chybila a chce se polepšit, se může spolehnout na Jeho pomoc. Neřekl snad — „Přestože zabloudíš, když mne zavoláš, uslyším a rychle ti odpovím.”

A tak tomu může být i ve vašem případě. Záleží pouze na Vás. Odvrátíte-li tvář, vězte, že ani v nebi ani v pekle neexistuje nic, co by vás mohlo od boží lásky oddělit — tak jak slíbil — vyjma vás samotného. Druzí se vám snaží pomoci, naslouchejte jim.

Vezte, že Pán žije a přeje vám jen to nejlepší — musíte Mu však důvěřovat!

Kdo je zodpovědný za to, že slunce svítí? Kdo dal chininu hořkou chuť? Kdo dal cukru sladkou chuť? Je to snad člověk, protože ho našel? Anebo je to dílo Stvořitele, které člověk může využívat?

V organismu chybějí prvky, jež by mu mohly být dodány prostřednictvím chloridu zlata pomocí nízkých vibrací. Nedostatečně fungující orgány by je mohly využít k posílení nervových sil a k vytváření nervové plazmy, dodávající nervům nohou a celého těla sílu.

Začněte u sebe, neboť pravil — Nedívejte se na nebe či přes moře, neboť svého Boha naleznete uvnitř sebe sama.”

V tomto bodě výklad doporučil léčbu pomocí mokročlánkové baterie a masáže. Poté pokračoval:

„Nepůjde o rychlou reakci. Nicméně za necelé tři měsíce byste si měl všimnout změny — budete-li ji očekávat a pokud ti, jež o vás pečují, budou v aplikaci doporučené léčby důslední a vytrvalí.” (3124 — 1)

Tento člověk později zcela oslepl. Ve druhém výkladu je zdůrazněn klíčový význam jeho postojů. Zmíněný výklad, respektive doporučení v něm obsažená, představují celostní čí holistické léčení. Mladý muž měl změnit své postoje a stát se méně sobeckým. Mimoto mu bylo sděleno, že se musí snažit prohloubit svůj vztah k Bohu a naladit se na božské já či na Kristovu přítomnost, nacházející se uvnitř něj, pokud si přeje, aby se jeho zdravotní stav zlepšil. Cayce dokonce naznačil, že se chce uzdravit, aby opět mohl uspokojovat své sobecké potřeby. Následuje výňatek z výkladu:

„Ve zdravotním stavu došlo k jistému zlepšení, avšak k cíli, jímž je úplné vyléčení, má bytost ještě daleko. Jak již bylo naznačeno, jedná se o karmické dluhy. Bytost musí změnit postoj k situaci, v níž se momentálně nachází a ke svým bližním.

Je-li natolik egoistická a spokojená sama se sebou, že odmítá změnit postoje, není-li schopna potlačit hněv, nenávist, závist a zlomyslnost — vše, co je v protikladu k lásce, trpělivosti a snášení utrpení — pak k vyléčení tohoto těla nedojde.

Proč se chcete vyléčit?

Abyste mohl uspokojovat svoje fyzické touhy?

Abyste se stal ještě větším sobcem?

Pak bude lepší, když se daný stav nezmění a zůstane takový, jaký je.

Dojde-li ke změně postojů, cílů a záměrů a bude-li se bytost podle toho chovat, můžeme očekávat změnu k lepšímu.

Změníte-li se výše naznačeným způsobem, postarejte se o to, aby se součástí vaší léčby staly i masáže. Nebudte však tak sobecký a egoistický a nedomnívejte se, že vám druzí nepomohou. Budete-li se k nim chovat přátelsky, budete mít přátele.

Budete se modlit, poprosíte Boha a Krista, aby vám odpustili?

Odpustíte ostatním?

Neboť Spasitel, Kristus vám odpustí pouze tehdy, odpustíte-li si vy sám. Jestliže odpustíte, Bůh vám to prostřednictvím vašich schopností, skutků a příslušných změn k lepšímu vrátí i s úroky.

Pravidelně používejte doporučený přístroj. Ano, přenáší materiály hmotné povahy. Co je však duchem zlata? Co je duchem jakéhokoliv prvku s životodárnými vlivy? Je to snad náš výtvor anebo jde o sílu pocházející z jednoho zdroje? Lze ji využít k vlastnímu prospěchu. Budeme-li ovšem spoléhat na Něj, jenž je životem, světlem a naším Spasitelem.

Žádný mechanický přístroj úplné vyléčení nezajistí, nebude-li vaše duše pokřtěna duchem svatým. V Něm je vaše naděje.

Odmítnete ji? Bude stát při vás, stanou-li se láska, naděje, víra a odpuštění integrální součástí vašeho života a vašich aktivit.

Pak budete očištěn krví beránka, jenž odstraňuje hříchy světa — vašeho světa. Vaše tělo je vskutku chrámem žijícího Boha.

A jak nyní vypadá? Co chybí? To, co je sám život, což je síla, již nazýváte Bohem. Přijmete ji nebo ji odmítnete? Je to na vás.” (3124 — 2)

Nemocný si objednal mokročlánkovou baterii. Nevíme však, jak dlouho ji používal a zda mu pomohla, neboť o sobě nedal vědět.

Následující výklad je pro jiného mladého muže trpícího roztroušenou sklerózou, jehož postoje a činnosti byly materialistické povahy. Jedná se o dědictví z předchozích životů. Jeho stávající stav signalizoval potřebu změnit vlastní život. Vyléčení bylo podmíněno změnou mentálních a duchovních postojů a ideálů:

„Ano, máme zde tělo a jeho mentální postoje, brzdící účinky stávající léčby. Bytost by měla analyzovat sama sebe, své postoje k podmínkám, jež ji obklopují; ty totiž představují překážku k vyléčení.

Bytost nadměrně uspokojuje a uspokojovala své tělesné potřeby. Regenerace fyzických sil závisí na změně vašich tužeb a ideálů, neboť nyní sklízíte to, co jste kdysi sám vysel.

Co pro vás bude větším přínosem — budete-li uspokojovat své egoistické touhy anebo budete-li se snažit své schopnosti využívat ve prospěch bližních?

Ze situace, v níž se momentálně nacházíte, neobviňujte osud ani druhé. Tak ji totiž budete dále konzervovat.

Ve vašem těle vládne chaos. Jak byste tedy měl postupovat?

Pamatujte si, že tak, jak se nyní chováte k druhým, se jednou oni budou chovat k vám. Změňte proto myšlenky, postoje a chování, jež daný stav přivodily.

Nechť se díky vám svět stane o něco přívětivějším. Snažte se, abyste se stal lepším prostředníkem, skrze něhož se mohou projevovat tvořivé síly.” (716 — 1)

Po jedenácti měsících mu Edgar Cayce poskytl druhý výklad:

„Ačkoliv o příčinách vašich stávajících potíží lze říci hodně, měl byste si především uvědomit, že — tělesný stav, v němž se momentálně nacházíte, je pro váš duchovní rozvoj nejoptimálnější. Vězte, že daná situace vám poskytla příležitost sledovat, jak druzí ve svých aktivitách vyjadřují opravdového ducha lásky. Tato skutečnost ve vašem vlastním těle, ve vaší mysli a srdci může probudit touhu dělat totéž.

I vy takovýmto způsobem můžete ovlivňovat ty, s nimiž se den co den setkáváte. Výsledkem bude regenerace tělesných sil, neboť nám slíbil: „Dodám síly těm, kdož mne milují.” (716 — 2)

Ve třetím výkladu Edgar Cayce zdůraznil význam trpělivosti:

„K viditelným změnám k lepšímu prozatím nedošlo. Nicméně aplikace oněch věcí, jež byly doporučeny (tj. změna mentálních a duševních postojů, masáže atd.) bytosti pomáhá. Kdyby však ztratila trpělivost, bylo by lepší, kdyby se doporučeními přestala řídit.

Buďte vytrvalý a důsledný, neboť, jak již bylo uvedeno, rychlá změna k lepšímu není možná. Jedná se o dlouhodobý proces, vyžadující z vaší strany ochotu přizpůsobit se existujícím omezením.

Nepospíchejte, buďte trpělivý. Celé roky jste byl nemocný. Nečekejte, že se uzdravíte okamžitě a že vyléčení bude trvalé. Neboť tělo, život, celá bytost představuje růst; a pokud není dostatečně vyvážený, za mnoho nestojí!

Léčivým silám dejte dostatek času! Budte trpělivý. Budte vytrvalý a řidte se příslušnými doporučeními. A zjistíte, že pomoc naleznete.” (716 — 3)

-koniec-

Pokračovať budeme autorovou ďalšou knihou...

Edgar Cayce, Mary Anna Woodwardová

Z knihy DIAGNOSTIKA KARMY (Diagnostika a léčení karmických příčin nemocí)
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


september 05, 2016 17:32 popoludní

 

 

Top