Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE II.

Ježíš pravil: „Nejen chlebem je člověk živ, nýbrž každým slovem vycházejícím z úst Božích.“ Mat. 4,4
Oním slovem je míněna životní síla (kosmické silové pole). „Ústa Boží“ jsou prodlouženou míchou, jež leží v malém mozku a tvoří přechod do vlastní míchy. Jde o nejdůležitější část lidského těla - Boží bránu („ústa Boží“), skrze niž do těla vchází „slovo“, tj. člověkem přijímaná životní síla. Ve svatých indických písmech se jí říká ÓM a v písmech křesťanů AMEN. Jedině tato síla působí léčivě. Všechny vnější povzbuzující prostředky životní sílu pouze podporují. Bez ní jsou bezcenné.

LÉČIVÁ ŽIVOTNÍ SÍLA

Léčba podle založení

Léky, masáže, napravování obratlů či ozařování svým chemickým působením na krev či oživujícími účinky na tělo mohou přispět k obnově normálního stavu buněk. Jde o vnější metody, jež životní síle pomáhají léčit. Jsou ovšem bezmocné, jedná-li se o mrtvé tělo, z něhož tato síla vyprchala. Ať už jde o citlivého, ctižádostivého intelektuála se silnou vůlí a fantazií, nebo o cíleně zaměřeného jedince, lze silou představ, rozumu, citu či vůle vyvolat léčebný proces. Ví to však jen hrstka lidí. Coué zdůrazňoval vliv sugesce. Jenomže intelektuální typ na ně nedá. Nechá se přesvědčit výlučně tím, že mu moc vědomí nad tělem prokazatelně a jasně dokážeme. Musí totiž rozumět příčinám a cílům duševních sil. Když například pozná, že použitím hypnózy lze „vyrobit“ puchýře (jak ve svých „Základech psychologie“ vysvětluje William James), dokáže rovněž pochopit, že duch je dostatečně mocný, aby léčil tělesné neduhy.

Jestliže totiž duch dokáže choroby vyvolat, musí rovněž zvládnout opak, tj. tělo uzdravit. Právě síla ducha vyvinula různé části těla, podporuje růst buněk a jejich obnovu. Také u lidí se silnou vůlí se autosugesce míjí účinkem. Ti se léčí snadněji, drží-li se vnitřně myšlenek, jež povzbuzují jejich sílu vůle (nikoliv jejich představy). U citlivých jedinců může mít autosugesce překvapující dopad.

Síla citu a vůle

Pozoruhodný je následující případ, jenž se skutečně stal. Jistý muž, který ztratil řeč, ji náhle zase získal při útěku z hořícího domu. Jednalo se o velice citlivého člověka, jemuž pohled na plameny způsobil tak nečekaný šok, že zvolal: „Hoří, hoří!“

Silné vzrušení zvítězilo nad podvědomou představou, že nemůže mluvit. To svědčí o tom, jak obrovská léčivá síla leží v hluboké koncentraci.

Během mé první cesty z Indie na Cejlon jsem dostal mořskou nemoc. Zvracel jsem.

Bylo mi to mimořádně nepříjemné, jelikož se to stalo proti mé vůli a proto, že jsem poprvé prožíval pocity člověka v rozhoupaném pokoji rozkolísané lodi. Okamžitě jsem učinil rozhodnutí, že mořskou nemocí se již nikdy nedám překvapit. Vykročil jsem pevným krokem a silou vůle jsem si nařídil, že takto už za žádných okolností neonemocním.

Později jsem ještě mnohokrát plul po moři. Do Japonska a zpět do Indie, což trvalo celý měsíc, potom z Kalkaty do Bostonu (to jsem byl na cestě 50 dnů), prodělal jsem cestu ze Seattlu na Aljašku a zpět za 26 dnů. Mořskou nemoc jsem nedostal ani jednou.

Povzbuzení životní síly

Vůle, představa, rozum a cit samy o sobě tělesné léčení nevyvolají. Nejsou ničím jiným než různými faktory, jež - podle založení jedince - životní sílu mohou povzbudit k vyléčení choroby. Když se kupříkladu silou vůle či představ působí na ochrnutou paži, může se stát, že životní energie náhle vystřelí do nemocných nervových vláken a paži uzdraví.

Léčebné meditace je nezbytné opakovat často a s neochvějnou vírou.

Tím se síla vůle, rozumu a představ stane dostatečně velkou, aby podpořila nečinné životní síly a navedla je do normálních kolejí. Význam opakovaného, soustavně stoupajícího úsilí, nikdy nesmíme podcenit.

Úspěšná zemědělská výroba závisí na dvou faktorech: na klíčivosti semene a na kvalitě půdy. Stejně tak léčba, má-li mít úspěch, závisí na síle léčitele a citlivosti pacienta.

„…Ježíš cítí, že z něj vyšla síla… Víra Tvá Tě uzdravila“
Marek 5, 30-34

Z těchto biblických slov vyplývá, že nezbytnými předpoklady uzdravení jsou víra nemocného a síla léčitele.

Velcí léčitelé mají přesné vědomosti

Velcí léčitelé, tj. lidé žijící ve stavu božského osvícení, neléčí náhodou, nýbrž na základě exaktního vědění. Jelikož jsou pány vlastní životní síly, mohou na pacienta přenést oživující proudy a jeho životní sílu normalizovat. V průběhu léčebného procesu vidí účinek psycho-fyzikálních přírodních zákonů, podle nichž léčba nemocného tkaniva probíhá.

Nicméně rovněž lidé, kteří zatím nejsou na tak vysokém duchovním stupni, mohou léčit sebe i jiné, pokud si představí silný proud životní energie a zacílí ho do postiženého části těla.

Potom se může přihodit, že tělesná, duchovní či duševní choroba bude v mžiku vyléčena. Po staletí zatemněná komůrka může být ihned osvětlena, jestliže do ní pustíme světlo. Ovšem nikdy se tak nemůže stát, jestliže se z ní pokusíme vyhnat tmu!

● Předem nelze vědět, kdy člověk bude uzdraven. Neměli bychom si proto určovat nějaké hranice. Nikoliv čas, nýbrž víra určí, kdy k uzdravení dojde.

● Konečný výsledek závisí na správném probuzení životní síly a na vědomém a podvědomém stavu mysli postiženého.

● Nevíra životní sílu ochromuje a VELKÉMU lékaři a „Staviteli“ brání dílo dokončit.

Koncentrace a vlastní úsilí jsou důležitými předpoklady, chceme-li shromáždit víru, vůli a představy v takovém množství, jež životní sílu přinutí, aby léčebný proces dokončila. Pokud si určitého výsledku přejeme dosáhnout příliš brzy, oslabujeme sílu své vůle. Jestliže vlastní vůli a víru nevyužíváme, zůstává životní síla v nečinnosti, dřímá.

K probuzení oslabené vůle, víry či síly představ pacienta, jenž dlouho strádá nějakou chronickou nemocí, je potřebný čas. Myšlenky na nemoc totiž do jeho mozku vyryly jemné drážky. Podobně jako dlouho trvalo, než převahu získalo vědomí choroby, je rovněž nezbytná hojná dávka času, než se vyvine správné vědomí zdraví.

Když tvrdíte - „Jsem zdravý!“, avšak vnitřně se domníváte, že to přece jenom není pravda, je to totéž, jako byste současně užívali lék i protilátku, jež brání jeho žádanému účinku. Ať už se jedná o myšlenky či léky, vždy musíme dávat pozor, abychom správné myšlenky nerušili špatnými. Má-li mít idea určitý dopad, musí se současně vyznačovat silou vůle. To znamená, že všem protichůdným myšlenkám musí klást odpor.

Pravda coby léčebná síla

Aby myšlenky dosáhly konkrétního výsledku, je třeba je správně chápat a používat. Každá idea, jež se v lidském duchu vynoří, je nejdříve nedokončená a nestrávená. Je nezbytné ji zpracovat hlubokým přemítáním. Myšlenky, za nimiž nestojí pevné duševní přesvědčení, jsou bezcenné. Z tohoto důvodu řada lidí s léčebnými meditacemi nemá úspěch. Nechápou totiž pravdu, na níž uvedené meditace spočívají. Tedy pravdu, že člověk je neoddělitelně spojen s Bohem. Proto idejím upírají jejich léčebnou sílu.

-pokračovanie-

Edgar Cayce

Z knihy ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


Autori: 
júl 21, 2016 23:45 popoludní

 

 

Top