Obrázok používateľa CEZ OKNO
SMARAGDOVÁ DOSKA IX.: Kľúč k Slobode Vesmíru

Načúvaj, ó človeče, počúvaj môj hlas, ktorý učí Múdrosti a Svetlu v tomto cykle; učí ťa, ako sa baviť temnoty, učí, ako priniesť Svetlo do tvojho života.

Snaž sa, ó človeče, nájsť veľkú cestu, ktorá vedie k večnému Životu ako Slnko. Odvráť pozornosť od závoja temnoty. Snaž sa stať Svetlom vo svete. Učiň zo seba nádobu pre Svetlo, ohnisko pre Slnko tohoto priestoru.

Pozdvihni svoje oči k Vesmíru. Pozdvihni svoje oči k Svetlu. Hovor slovami Prebývajúceho, chválospevom, ktorý privoláva Svetlo. Spievaj pieseň slobody. Spievaj pieseň Duše. Vytvor vysokú vibráciu, ktorá ťa učiní Jedným s Celkom. Úplne splyň s Vesmírom. Vyrastaj do Jednoty so Svetlom. Buď kanálom poriadku, cestou Zákona pre svet.

Tvoje Svetlo, ó človeče, je veľkým Svetlom, žiariacim cez tieň tela. Slobodný musíš povstať z temnoty, predtým, ako budeš v Jednote so Svetlom.

Tiene temnoty ťa obklopujú. Život ťa napĺňa svojím tokom. Ale vedz, ó človeče, musíš povstať a vyjsť von zo svojho tela ďaleko k úrovniam, ktoré ťa obklopujú a predsa sú tiež s tebou v Jednote.

Pozri sa okolo seba, ó človeče. Uzri svoje vlastné odrazené svetlo. Áno, dokonca v temnote okolo teba, tvoje vlastné Svetlo preteká cez závoj.

Hľadaj vždy múdrosť. Nedovoľ, aby ťa tvoje telo zradilo. Udržiavaj sa na ceste vlny Svetla. Vyhýbaj sa temnej ceste. Vedz, že múdrosť je trvalá, existuje od počiatku Duše, vytvárajúc harmóniu z chaosu prostredníctvom Zákona, ktorý existuje na Ceste.

Načúvaj, ó človeče, učeniu múdrosti. Načúvaj hlasu, ktorý hovorí o čase minulom. Áno, poviem ti zabudnuté vedomosti, poviem ti o múdrosti ukrytej v čase minulom, stratenej v hmle temnoty vôkol mňa.

Vedz, človeče, ty si súhrnom všetkých vecí. Ale znalosť tohoto je zabudnutá, stratená, keď bol človek uvrhnutý do otroctva, uväznený a spútaný reťazami temnoty.

Dávno, pradávno, odložil som svoje telo. Cestoval som slobodný cez nesmiernosť éteru, obchádzal som uhly, ktoré držia človeka v otroctve. Vedz, ó človeče, ty si len duchom. Telo nie je ničím. Duša je Všetko. Nedovoľ, aby tvoje telo bolo putom. Odlož temnotu a cestuj vo Svetle. Odlož svoje telo, ó človeče, a buď slobodný, skutočne Svetlom, ktoré je Jednotou so Svetlom.

Keď budeš slobodný od pút temnoty a budeš cestovať priestorom ako Slnko Svetla, potom sa dozvieš, že priestor nie je neohraničený, ale je skutočne ohraničený uhlami a zakriveniami. Vedz, ó človeče, že všetko, čo existuje, je len aspektom väčších vecí, ktoré ešte majú prísť. Hmota je tekutá a tečie ako prúd, neustále sa meniaci z jednej veci na druhú.

Po všetky veky existovala vedomosť; nikdy sa nezmenila, hoci bola pochovaná v temnote; nikdy sa nestratila, hoci človekom zabudnutá.

Vedz, že v priestore, v ktorom prebývaš, sú iné, ktoré sú také veľké, ako tvoj vlastný, prepletené srdcom tvojej hmoty, a predsa oddelené v svojom vlastnom priestore.

Raz, v čase dávno zabudnutom, ja, Thoth, otvoril som vchod, prenikol som do iných priestorov a dozvedel som sa o ukrytých tajomstvách. Hlboko v esencii hmoty sú ukryté mnohé mystériá.

Deväť je prepletených dimenzií, a Deväť cyklov priestoru. Deväť je rozptýlení vedomia, a Deväť svetov vo vnútri svetov. Áno, Deväť je Pánov a cyklov, ktoré pochádzajú zhora a zdola.

Priestor je vyplnený ukrytým jediným, pretože priestor je rozdelený časom. Hľadaj kľúč k časopriestoru, a odomkneš bránu. Vedz, že v celom časopriestore vedomie určite existuje. Hoci je pred našou vedomosťou ukryté, predsa stále existuje.

Kľúč k svetom v tebe sa dá nájsť len vo vnútri. Pre človeka je bránou mystéria a kľúčom, ktorý je Jedným vo vnútri Jedného.

Hľadaj vo vnútri kruhu. Použi Slovo, ktoré ti dám. Otvor bránu vo vnútri teba, a isto budeš tiež žiť. Človeče, myslíš si, že žiješ, ale vedz, je to život v smrti. Pretože tak isto, akože si viazaný k svojmu telu, pre teba život neexistuje. Len Duša je slobodná v priestore, má život, ktorý je skutočne životom. Všetko ostatné je len otroctvom, putom, od ktorého sa treba oslobodiť.

Nemysli si, že človek je zrodený na zemi, hoci zo zeme môže pochádzať. Človek je duch zrodený zo svetla. Ale bez poznania nikdy nemôže byť slobodný. Temnota spútava Dušu. Iba ten, kto hľadá, smie dúfať, že bude niekedy slobodný.

Tiene klesajú vôkol teba. Temnota vypĺňa všetky priestory. Svieť vpred, ó Svetlo ľudskej duše. Vyplň temnotu priestoru. Ty si Slnkom Veľkého Svetla. Pamätaj na to a budeš slobodný. Nezostaň v tieňoch. Vyskoč von z temnoty tmy. Svetlo, nechaj svoju Dušu, aby bola, ó Zrodený zo Slnka, naplnená slávou Svetla, oslobodená od okov temnoty, Duša, ktorá je Jednotou so Svetlom.

Ty si kľúčom ku všetkej múdrosti. Vo vnútri teba je všetok čas a priestor. Neži v otroctve temnoty. Osloboď svoju Svetelnú formu od tmy.

“Veľké Svetlo, ktoré napĺňa celý Vesmír, prúď v plnej miere k človeku. Učiň z jeho tela svetelnú pochodeň, ktorá nikdy nebude medzi ľuďmi uhasená.”

Dávno v minulosti, hľadal som múdrosť, vedomosť človeku neznámu. Ďaleko do minulosti cestoval som do priestoru, kde začal čas. Vždy som hľadal nové vedomosti, aby som ich pridal k múdrosti, ktorú som poznal. Predsa som len zistil, že budúcnosť držala kľúč k múdrosti, ktorú som hľadal.

Cestoval som dolu do Siení Amenti, aby som hľadal väčšie poznanie. Opýtal som sa Pánov Cyklov na cestu k múdrosti, ktorú som hľadal. Opýtal som sa Pánov túto otázku: “Kde je zdroj VŠETKÉHO?” Odpovedal v tónoch, ktoré boli mocné, hlas Pána Deviatky: “Vysloboď svoju Dušu zo svojho tela a poď so mnou ďalej do Svetla.”

Vystúpil som zo svojho tela, žiariaci plameň v tme. Stál som pred Pánmi, kúpal som sa v ohni Života. Zmocnila sa ma sila, veľká, nad poznaním človeka. Bol som vrhnutý do Hlbiny cez priestory človeku neznáme.

Videl som formovanie Poriadku z chaosu a z uhlov tmy. Videl som Svetlo tryskajúce z Poriadku a počul som hlas Svetla. Videl som plameň Hlbiny, vrhnúc vpred Poriadok a Svetlo. Videl som Poriadok vytrysknúť z chaosu. Videl som Svetlo vydávajúce Život.

Potom som začul hlas: “Počúvaj a pochop. Plameň je zdrojom všetkých vecí, obsahujúc všetky veci vo vnútornom potenciále. Poriadok, ktorý vyslal svetlo, je Slovo a zo Slova pochádza Život a existencia všetkého.” A opäť prehovoril hlas, hovoriac: “Život v tebe je Slovo. Nájdi v sebe Život, a vlastni sily na použitie Slova.”

Dlho som sa pozeral na Plameň svetla, vylievajúci sa z Esencie Ohňa, uvedomujúc si, že Život je Poriadok a človek je v jednote s ohňom.

Vrátil som sa naspäť k svojmu telu. Stál som opäť s Deviatkou, načúvajúc hlasu Cyklov, vibrujúc silou, hovorili: “Vedz, ó Thoth, že Život je len Slovom Ohňa. Sila života, ktorú hľadáš pred sebou, je však Slovom ako oheň vo Svete. Hľadaj cestu k Slovu a sily budú isto tvoje.”

Potom som sa opýtal Deviatky: “Ó Pane, ukáž mi cestu. Daj mi cestu k múdrosti. Ukáž mi cestu k Slovu.” Potom mi odvetil Pán Deviatky: “Prostredníctvom Poriadku, nájdeš cestu. Nevidel si, že Slovo prišlo z Chaosu? Nevidel si, že Svetlo prišlo z Ohňa? Hľadaj vo svojom živote neporiadok. Vyváž a usporiadaj svoj život. Premôž všetok Chaos emócií a budeš mať poriadok v Živote. Poriadok zrodený z Chaosu ti prinesie Slovo Zdroja, dá ti moc Cyklov, a učiní z tvojej Duše silu, ktorá sa slobodná rozšíri v priebehu vekov, zdokonalené Slnko zo Zdroja.”

Načúval som hlasu a tie slová sa uložili hlboko v mojom srdci. Navždy som hľadal poriadok, z ktorého môžem čerpať slovo. Vedz, že ten, kto ho dosiahne, musí byť vždy v Poriadku. Pretože použitie Slova prostredníctvom neporiadku nikdy nebolo a nikdy nemôže byť.

Vezmi tieto slová, ó človeče. Dovoľ im byť časťou tvojho života. Snaž sa premôcť neporiadok, a budeš v Jednote so Slovom.

Vynalož svoju námahu na získanie Svetla na ceste Života. Snaž sa byť Jednotou so Stavom Slnka. Snaž sa byť jedine Svetlom. Udržiavaj svoju myšlienku na Jednotu Svetla s telom človeka. Vedz, že všetko je Poriadok z Chaosu zrodeného do Svetla.

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet9.html

© 2012 www.cez-okno.net

Preklad: Petra Zulu, PH

Korektúry: Sokol

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/egypt-odhalenie


január 02, 2013 23:45 popoludní

 

 

Top