Obrázok používateľa CEZ OKNO
SMARAGDOVÁ DOSKA XI.: Kľúč k ceste Nahor a Nadol

Čujte a počúvajte, ó deti Khému, slová, ktoré som zanechal, ktoré vás privedú k Svetlu. Vedzte, ó ľudia, že som poznal vašich otcov, áno, vašich otcov v čase dávno minulom. Nesmrteľný som bol cez všetky veky, žijúci medzi vami, odkedy začala vaša múdrosť. Viesť vás hore k Svetlu Veľkej Duše, vždy som sa snažil, priťahujúc vás z temnoty noci.

Vedzte, ó ľudia, medzi ktorými chodím, že ja, Thoth, obdržal som všetko poznanie a všetku múdrosť známu ľuďom prastarých dní. Strážcom tajomstiev veľkolepej rasy som sa stal, držiteľom kľúča vedúceho k životu. Bol som pre vás tým, kto vás vyniesol hore, ó deti moje, dokonca z temnoty Prastarých Dní. Počúvaj teraz slová mojej múdrosti. Počúvaj teraz posolstvo, ktoré prinášam. Načúvaj teraz slovám, ktoré ti dávam, a budeš pozdvihnutý z temnoty do Svetla.

V dávnej minulosti, keď som prvýkrát prišiel k vám, našiel som vás v jaskyniach skál. Pozdvihol som vás svojou silou a múdrosťou, až kým ste nezačali žiariť ako ľudia medzi ľuďmi. Áno, našiel som vás tam, bez akýchkoľvek vedomostí. Iba málo ste boli pozdvihnutí nad zvieratá. Vždy som rozdúchal iskru vášho uvedomenia, až ste nakoniec planuli ako ľudia.

Teraz budem k tebe hovoriť dávnym poznaním nad myslením tvojej rasy. Vedz, že my z Veľkej rasy, mali sme a máme vedomosti, ktoré sú väčšie, než ľudské. Múdrosť sme získali od rás na hviezdach zrodených, múdrosť a vedomosť ďaleko nad ľudskou. Dole k nám zostúpili majstri múdrosti, z takej diaľky nad nami, z akej som ja od teba. Počúvaj teraz, kým ti dávam múdrosť. Použi ju a budeš slobodný.

Vedz, že v pyramíde, ktorú som vybudoval, sú Kľúče, ktoré ti ukážu Cestu k životu. Áno, ťahaj líniu z veľkého obrazu, ktorý som vybudoval, k vrcholu pyramídy, postavenej ako brány. Ťahaj ešte jednu oproti v tom istom uhle a smere. Kop a nájdi to, čo som ukryl. Tam nájdeš podzemný vstup k tajomstvám skrytým predtým, než ste boli ľuďmi.

Poviem ti teraz o mystériách cyklov, ktoré sa pohybujú spôsobom, ktoré sú neznáme konečnu, pretože sú nekonečné nad poznaním človeka. Vedz, že je deväť cyklov; áno deväť hore a štrnásť dole, pohybujúc sa v harmónii k miestu spojenia, ktoré bude existovať v budúcnosti času. Vedz, že Páni cyklov sú v jednote s vedomím poslaným od tých druhých, aby spájali Všetko do celku. Najvyšší sú Oni vo vedomí zo všetkých Cyklov, pracujúc v súlade so Zákonom. Vedia Oni, že časom bude všetko zdokonalené a nič nebude hore a nič dole, ale všetko Jedným v zdokonalenom Nekonečne, harmónii celku v Jednote Všetkého.

Hlboko pod zemským povrchom, v Sieňach Amenti sedia Siedmi, Páni Cyklov, áno, a ďalší, Pán zdola. Predsa vedz, že v Nekonečne nie je ani hore, ani dolu. Ale vždy tam je a vždy bude Jednota Všetkého, keď bude všetko dokončené. Často stál som pred Pánmi Všetkého. Často zo žriedla ich múdrosti pil som a plnil oboje, moje telo i Dušu ich Svetlom.

Prehovorili ku mne a povedali mi o cykloch a Zákone, ktorý im dáva možnosti existovať. Áno, prehovoril ku mne Pán Deviatky, hovoriac: „Ó Thoth, veľký si ty medzi deťmi Zeme, ale existujú mystériá, o ktorých nevieš. Vieš, že si prišiel z časopriestoru pod týmto a vieš, že budeš cestovať do časopriestoru hore. Ale málo vieš o mystériách v ich vnútri, málo vieš z múdrosti zhora. Vedz, že ty ako celok v tomto vedomí si iba bunkou v procese rastu.

Vedomie v tebe sa vždy rozširuje rôznymi spôsobmi od tých tebe známych. Áno, to, i keď v časopriestore pod tebou, je vždy rastúce spôsobmi, ktoré sú rozličné od tých, ktoré boli časťou tvojich vlastných spôsobov. Pretože vedz, že to rastie ako dôsledok tvojho vývinu, ale nie tým istým spôsobom, ktorým si rástol ty. Rast, ktorý si mal a máš v prítomnosti, dal vzniknúť bytiu príčiny a následku. Vedomie nenasleduje cestu tých predtým, inak by bolo všetko opakovaním a márnosťou. Každé vedomie v cykle existuje v nasledovaní svojej vlastnej cesty ku konečnému cieľu. Každý hrá vlastnú úlohu v Pláne Vesmíru. Každý hrá vlastnú úlohu až do definitívneho konca. Čím Vzdialenejší je cyklus, tým je väčšia jeho vedomosť a schopnosť splývať so Zákonom celku.

Vedz, že vy v cykloch pod nami pracujete na nepatrných častiach Zákona, zatiaľ čo my z cyklov siahajúcich k Nekonečnu, máme snahu a budujeme väčší Zákon.

Každý ma svoju vlastnú úlohu, ktorú hrá v cykloch. Každý má vlastnú prácu, ktorú musí dokončiť na svojej ceste. Cyklus pod tebou ešte nie je pod tebou, ale sa len formuje pre potrebu, ktorá existuje. Pretože vedz, že žriedlo múdrosti, ktoré vysiela vpred cykly, sa večne snaží získavať nové sily. Vedz, že vedomosť je získaná jedine cvičením, a múdrosť pochádza len z vedomostí, a tak sú cykly tvorené zo Zákona. Sú prostriedkami pre nadobudnutie vedomostí pre Rovinu Zákona, ktorá je Zdrojom Všetkého. Cyklus dole nie je skutočne dole, ale odlišným je v priestore a čase. Vedomie tam pracuje a testuje dôležitejšie veci, než sú tie vaše. A vedz, že nad vami sú tí, ktorí tiež pracujú ako vy, ale predsa na iných zákonoch. Rozdiel, ktorý existuje medzi cyklami, je iba v schopnosti pracovať so zákonom. My, ktorí máme bytie v cykloch nad vami, sme tí, čo prví prišli zo Zdroja a v priechode cez časopriestor sme získali schopnosť použiť Zákony Väčšieho, ktoré sú ďaleko nad chápanie človeka. Nie je tam nič, čo je skutočne pod tebou, ale iba odlišné pôsobenie Zákona.

Pozri sa hore, alebo pozri dole, nájdeš to isté. Pretože všetko je len časťou Jednoty, ktorá je v Zdroji Zákona. Vedomie pod tebou je časťou tvojho vlastného, ako my sme časťou teba.

Ty, ako dieťa nemáš znalosť, ktorá k tebe prišla, keď si sa stal človekom. Porovnaj cykly s človekom na jeho ceste od narodenia po smrť, a uvidíš v cykloch pod tebou dieťa s vedomosťami, ktoré má; a pozri sa na seba ako odrastenejšie dieťa, postupujúce vo vedomostiach ako čas plynie. Pozri, My tiež, dieťa vyrastá do dospelosti so znalosťou a múdrosťou, ktoré prišli s rokmi. Taktiež, ó Thoth, sú cykly vedomia, deti v odlišných stupňoch rastu, i tak všetci z jedného Zdroja, z Múdrosti, a všetci do Múdrosti sa znovu navrátia.“

Prestal potom On, s rozprávaním a sedel v tichu, čo prišlo k Pánom. Potom opäť prehovoril On ku mne, hovoriac: „Ó Thoth, dlho sme sedeli v Amenti, strážiac plameň života v Sieňach. Predsa vedz, že sme stále časťou našich Cyklov s našou Víziou siahajúcou k nim a nad. Áno, vieme, že zo všetkého, na ničom inom nezáleží, okrem rastu, ktorý môžeme získať našou Dušou. Vieme, že telo je pominuteľné. Veci, ktoré ľudia považujú za ohromné, sú pre nás ničím. Veci, ktoré hľadáme nie sú z tela, ale sú len zdokonaleným stavom Duše. Keď vy ako ľudia sa dokážete naučiť, že nič než pokrok Duše nemôže byť na konci dôležitý, potom budeš skutočne oslobodený zo zajatia, slobodný pracovať v harmónii so Zákonom.

Vedz, ó človeče, mal by si mieriť k dokonalosti, iba tak môžeš dosiahnuť cieľ. I keď, mal by si vedieť, že nič nie je dokonalé, malo by to byť tvoje smerovanie a tvoj cieľ.“ Prestal opäť hlas Deviatky a slová sa ponorili do môjho vedomia. Teraz, hľadám ešte viac múdrosti, v ktorej môžem byť dokonale v Zákone so Všetkým.

Skoro odišiel som dolu do Siení Amenti žiť pod chladným kvetom života. Ten, ktorého som učil, ma už nikdy neuvidí. Teraz žijem navždy v múdrosti, ktorú som učil.

Všetko, čím človek je, je kvôli jeho múdrosti. Všetko, čím bude, je následok jeho príčiny.

Počúvaj ty, teraz môj hlas a staň sa väčším, než bežný človek. Pozdvihni svoje oči, nechaj Svetlo zaplniť tvoje bytie, buď navždy Dieťaťom Svetla. Iba úsilím vyrastieš nahor do roviny, kde Svetlo je Všetkým zo Všetkého. Buď majstrom všetkého, čo ťa obklopuje. Nikdy sa nenechaj ovládnuť účinkami tvojho života. Vytvor ešte dokonalejšie príčiny a časom budeš Slnko Svetla.

Slobodne, nechaj svoju dušu stúpať vždy nahor, slobodnú od otroctva a okov tmy. Pozdvihni svoje oči k Slnku na priestore neba. Dovoľ, aby bolo pre teba symbolom života. Vedz, že ty si Väčšie Svetlo, dokonalé v tvojej vlastnej sfére, kde si slobodný. Nikdy sa nepozeraj do temnoty. Pozdvihni svoje oči k priestoru hore. Nechaj slobodne svoje Svetlo planúť nahor a budeš Dieťaťom Svetla.

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet11.html

© 2012 www.cez-okno.net

Preklad: Petra Zulu, Sokol

Korektúry: PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/egypt-odhalenie


január 09, 2013 18:01 popoludní

 

 

Top