Obrázok používateľa CEZ OKNO
Tajomstvá Denderského zverokruhu V.

Na základe podrobnej analýzy a z grafického a textovo znakového rozboru maľby na strope Senmutovej hrobky vyplynuli nasledujúce výsledky: Planéta X sa pohybuje okolo Slnka po mierne deformovanej eliptickej dráhe. Deformácie na tejto elipse sú spôsobené najmä vplyvom planét slnečnej sústavy a gravitačnou príťažlivosťou od systému Síria. Deformácie na zobrazenej krivke sú spôsobene aj precesiou a pohybom Zeme okolo Slnka.

Výpočty pre periódu obežnej dráhy planéty X a pre hmotnosť X

Slnko ako proti hviezda v binárnom systéme s X sa pohybuje tiež po deformovanej eliptickej dráhe, pričom tento pohyb je spôsobený gravitačnou príťažlivosťou od X.

Eliptická dráha Slnka je zmenšenou kópiou dráhy X, a na základe analýzy maľby sa dajú odvodiť dĺžky polosí pre eliptickú dráhu Slnka a tiež dĺžka vedľajšej polosi eliptickej dráhy X. Označenie je podľa obrázku senmutpce13.

Obr. 16

Šírka zvislých tenkých stĺpcov vyznačuje 150 miliónov km. Krajné body polosí eliptickej dráhy Slnka boli v príslušných stĺpcoch označené hieroglyfickými značkami, znakmi podobnými na písmeno n. Planéty sú označované symbolmi sokolov a hviezdami, pozície X sú zaznamenané hviezdami.

Pre hlavnú polos elipsy dráhy Slnka platí: as = BH/2 = 520 miliónov kilometrov

Dĺžka vedľajšej polosi pre dráhu Slnka je: bs = DF/2 = 110 miliónov kilometrov

Dĺžka vedľajšej polosi pre dráhu X je: bx = WY´ = 4300 miliónov kilometrov

Na základe podobnosti pre hlavnú polos X platí: ax = (bx/bs).as = 20,250 miliárd kilometrov

Výpočtom podľa Keplerovho zákona kde (Tx/Tz )2 = (ax/az)3 vychádza pre obežnú dobu planéty X čas 1580 rokov.

Tz a az sú perióda (jeden rok) a hlavná polos (vzdialenosť Zeme od Slnka) pre dráhu Zeme okolo Slnka.

Slnko na vnútornej malej elipse a X na vonkajšej veľkej elipse majú rovnakú periódu obehu a tak podľa vzťahu s = a.t2/2 platí aj sx/sa = (k.Mx/R2)/(k.Ms/R2) = ax/as, kde R je vzájomná vzdialenosť Slnka a planéty X. Mx a Ms sú príslušné hmotnosti. Pre hmotnosť X potom vyplýva, že tá je približne 1/40 hmotnosti Slnka alebo ináč 26 hmotností Jupitera.

Keď vychádzame z inej podobnosti, kde ako pozorovatelia zo Zeme vidíme vlastne bx v pomere (19 : 4,3) k šírke pásu Orióna, pričom šírka pásu Orióna je približne 2,7 stupňa , tak bx vidieť zo Zeme pod uhlom 11,94 stupňa a pre ax = bx / tg uhla = 20,330 miliárd km.
Pre periódu obehu X potom z Keplerovho zákona vychádza T = 1585 rokov.

Z posunov polohy Slnka ako je zaznamenaná na skúmanej hviezdnej mape vyplýva, že sa tam jednalo aj o posuv v polohe Slnka zapríčinený precesiou zemskej osi. Pozri uhol FM&. Ak zaznamenaný posuv za polovicu periódy bol 10,5 stupňov, tak perióda sa rovnala približne (25800 rokov / 360 stupňov). 21 stupňov, čo je 1505 rokov.

Na dolnej časti maľby severného panelu zo Senmutovej hrobky (pozri obrázok Snnmwtastralc alebo Elunar) je znázornených 17 príchodov planéty X (postavy osôb s guľami nad hlavami) za 25800 rokov, teda za precesný cyklus. Na jeden cyklus podľa toho vychádza 1518 rokov. Veľkosti gúľ nad hlavami nie sú ale rovnako veľké a rozstupy osôb sú rôzne, čo symbolizuje nepravidelnosti v dĺžke trvania obežnej doby planéty X a tiež rôznosť zdanlivých veľkostí X pri jednotlivých pozorovaniach. Tmavočervená farba použitá pre vyfarbenie väčšiny gúľ nad postavami, zobrazuje pravdepodobne aj skutočnú farbu X a tým súčasne napovedá o teplotných pomeroch, prípadne o povrchovej stavbe X.

Obr. 17 Severný panel zo Senmutovej hrobky

Zaznamenaný príchod X (stredná horná časť na obrázku Elunar) je označený ako príchod na konci znamenia Býka. Symbolizuje to muž s oštepom mieriacim na koniec znaku Býka.

Teraz je asi 1500 rokov zo znamenia Rýb, čiže zápis bol urobený pred približne 3500 rokmi, čo sa zhoduje s historickým datovaním.

Niektoré symboly naznačujúce tvar dráhy X, prípadne aj proti pohyby Slnka a planét sa nachádzajú na maľbách v pohrebných komorách egyptských faraónov ale aj na čínskej pohrebnej keramike. Pozri obrázky ovalisland2, vk17, vk19_2, vk2, vk10, chinese1 v anglickej verzii webovskej stránky.

Všetky základné číselné údaje pre výpočty sú s presnosťou približne 10 percent. Vypočítané hodnoty majú percentuálnu odchýlku okolo 20 percent.

Pre dosiahnutie väčšej presnosti výpočtov sa všetky merania budú musieť zopakovať priamo v Egypte v Senmutovej hrobke, nakoľko použité fotky a obrázky môžu vykazovať nezanedbateľné skreslenia.

Zobrazenie veľmi pripomínajúce Denderský zverokruh (znaky pre zvieratníkové súhvezdia obklopujúce postavu bohyne Nut, čiže nebeskú klenbu, či oblohu) sa nachádza na veku sarkofágu z Egyptských Téb. Je tu tiež znázornená zmena smeru pohybu voči zverokruhu v znamení Raka. Prsníky Nut svojim tvarom pripomínajú tvar proti pohybu Slnka v binárnej sústave s X, pri priblížení X do centra slnečnej sústavy (tri oblúky okolo bradaviek symbolizujú dráhy vnútorných planét). Keď sa pozrieme na tvar držania rúk a nôh u Nut, tak pri kúsku fantázie vidieť tvar orbitálnej dráhy X. Muž s oštepom pichajúcim do boku znamenia Býka na dolnej časti obrázku znázorňuje zrejme čas, kedy v znamení Býka bol záznam urobený. Je to analogická symbolika ako bola použitá pre zapísanie času zobrazenia na severnom paneli stropu v Senmutovej hrobe.

Súvislosti medzi vyhynutím dinosaurov pred 65 miliónmi rokov, zrážkou kozmického telesa so Zemou pred vyše 200 miliónmi rokov a Síriom

Podľa pomerne presných výpočtov vedcov sa datuje vyhynutie dinosaurov spôsobené impaktom masívneho asteroidu v oblasti Mexického zálivu do obdobia pred 65 miliónmi rokov. Iná oveľa deštruktívnejšia katastrofa sa odohrala pred vyše 200 miliónmi rokov. Svedčí o tom pomerne mladý vek hornín zo dna Tichého oceánu (približne 200 miliónov rokov), hoci pevninské horniny sa datujú až do obdobia spred 3 miliárd rokov. Pred 200 mil. rokmi došlo teda k stretu našej Zeme s podstatne masívnejším telesom. Aký je tu súvis s dvoj hviezdou Síria?

Hviezdy pásu Orióna a Sírius sú hviezdy, ktoré sa relatívne najmenej pohybujú voči našej slnečnej sústave. Slnko sa pohybuje s relatívnou rýchlosťou 19,4 km za sekundu voči okolitým hviezdam, pričom tento pohyb smeruje do súhvezdia Herkules, ktoré leží na oblohe oproti Oriónu. Tieto fakty svedčia o tom, že Slnko sa pohybuje buď smerom k pásu Orióna a k Síriom, alebo v smere od nich. Sírius A a B s hmotnosťou spolu 3,4 násobku hmotnosti Slnka a oblasť pásu Orióna sú aj najsilnejším zdrojom gravitačnej príťažlivosti pre našu slnečnú sústavu. Na základe týchto faktov vyplýva, že Slnko so systémom Síria a sústava Centauri môžu tvoriť multi hviezdu a Slnko teda obieha okolo systému Síria!

Ak predpokladáme, že Slnko sa nachádza v apastrone (obdoba afélia pre pohyb planét okolo Slnka), kde pri veľkej excentricite orbity Slnka okolo Síriov zotrváva Slnko (je v tej oblasti) väčšiu časť periódy obehu, tak pre vzdialenosť 8,7 svetelného roku vychádza na základe gravitačného a tretieho Keplerovho zákona pre periódu obehu Slnka okolo Síriov pri zohľadnení ich protipohybu číslo medzi 14 a 41 milión rokov. Ak uvažujeme n obehov Slnka okolo Síriov, tak pri n menšom ako 15 je to menej ako 200 miliónov rokov. Výsledkom týchto zistení je fakt, že k vymretiu dinosaurov a aj k predchádzajúcej ešte rozsiahlejšej katastrofe súvisiacej možno s nástupom dinosaurov došlo pravdepodobne počas približovaní sa Slnka k Síriom, čiže v periastronoch, keď slnečná sústava bola možno len na miliardy kilometrov vzdialená od Síriov. Kométy, asteroidy a planéty sa vtedy pod vplyvom značnej gravitačnej sily od Síriov vychyľovali alebo aj úplne menili svoje orbity a dochádzalo k vzájomným kolíziám vnútri slnečnej sústavy, výmene planét a mesiacov medzi Slnkom a Síriami.

Je tu tiež periodizácia sa období (podľa rôznych autorov ako napríklad podľa Sepkoského je perióda okolo 26 miliónov rokov) počas Druhohôr a Treťohôr, keď vždy nastupovali nové a vyhynuli staršie životné formy, čo podporuje teóriu pravidelných obehov slnečnej sústavy okolo čohosi v mnoho miliónov rokov trvajúcich ročných cykloch.

Túto teóriu podporujú aj moje predchádzajúce objavy týkajúce sa dráhy planéty X a identifikácie Duatu.

- pokračovanie -

RNDr. Smutný Pavel

http://web.archive.org/web/20030609033148/mujweb.cz/veda/senmut/

Uverejnené so súhlasom autora

Sekcie: 
február 23, 2010 16:46 popoludní

 

 

Top