Obrázok používateľa CEZ OKNO
FYZIKA MIMOZEMSKÝCH CIVILIZACÍ: VÝVOJ JEJICH AKTIVIT A MOTIVACÍ

Na přednášce o „Fyzice mimozemských civilizací“, profesor Michio Kaku prosazoval důležitou typologii, kterou zavedl pro mimozemské civilizace. Tato typologie je založena na současných teoriích fyziky zabývajících se odlišnými energetickými zdroji a tím, jak se taková technologie vyvíjí k tomu, aby k těmto zdrojům získala přístup a využila je. Za posledních více jak 60 let se nahromadily důkazy, které ukazují na mimozemskou civilizaci, která navštěvuje Zemi a využívá energie na velmi odlišné úrovni, jež je založena na jejich technologických znalostech.


Úředník pro informování veřejnosti zodpovědný za uveřejnění tohoto případu v novinách nedávno potvrdil, že šlo o mimozemské plavidlo a nikoli o vzdušný balón, jak později oznámila armáda. Havárie létajícího talíře pravděpodobně souvisela se silnou bouřkou, která se v této oblasti Nového Mexika vyskytovala a naznačila technologické omezení přicházejících mimozemšťanů. Kakova typologie je velmi užitečná k rozpoznávání různých kategorií mimozemšťanů, která je založena na sledování jejich chování v rámci spotřeby energie a jejich potřeb a vzájemného působení s přírodními planetárními silami a také v rámci jednání s politickými elitami.

Je zřejmé, že se někteří mimozemšťané velmi zajímají o specifické fyzické nebo biologické zdroje, zatímco jiní se zajímají o makro-planetární zdroje, jako jsou seismické a geotermální procesy, ionosférické aktivity apod. Často se v této souvislosti zdá, že fungují na základě nějakého druhu přesvědčení o nevměšování se, ale může to být také tak, že jednoduše operují na technologické úrovni, kterou nejsme schopni plně chápat v termínech jejich energetických potřeb. Zdá se, že předchozí skupina mimozemšťanů na druhou stranu kvůli spotřebě energie potřebuje fyzické a organické zdroje.

Kakova typologie byla poprvé navržena v roce 1964 ruským fyzikem Nikolajem Kardaševem. Tato typologie naznačuje, že existují čtyři různé úrovně energetického zpracování vyspělými civilizacemi, jejichž celkové energetické upotřebení je odděleno faktorem několika miliard. Civilizace Typu 0, by byla podobná té naší při té energetické spotřebě, která v první řadě pochází z fosilních paliv a organického života. Mimozemšťané operující na této úrovni energetické spotřeby by se velmi zajímali o to, co člověk musí nabídnout v těch oblastech, kde existuje rozmanitost druhů a zdrojů kolem celé planety. Tací mimozemšťané by si zjistili, že mnoho z planetárních zdrojů na této energetické úrovni je ovládáno politickými elitami na národní a celosvětové úrovni.

Následkem toho, mimozemšťané Typu 0, by se zajímali o obchodování, kdy nabídnou svou vyvinutější technologii pro získání jakéhokoli fyzického či biologického zdroje, který jsou politické elity ochotny vyměnit. To by se pravděpodobně stalo předmětem dohod s národními vládami, jak tvrdí někteří informátoři, které by byly založeny na výměně technologických zdrojů s navštěvujícími mimozemšťany. Mimozemšťané operující na této úrovni by měli mít vyvinuté vyjednávací schopnosti k dosažení svých cílů. Tím by jednoduše měli být manipulativní a bezcharakterní ve svých snahách při získávání energetických zdrojů a uspokojování svých potřeb a při jednání s politickými elitami, která jsou neprůhledná a oficiálně nezveřejněná. Jevy jako jsou mrzačení dobytka, únosy, podzemní mimozemské základny apod. by mohly být důkazem, že mimozemšťané Typu 0, doplňují své energetické zásoby.

Civilizace Typu I má technologie, které fungují na úrovni planetární energie, jako jsou seismické a geotermální síly, ionosférická energie apod. Příkladem by mohl být přenos bezdrátové energie Nikola Tesly, která proniká do bohatého výskytu energie v ionosféře. Bohužel Tesla byl na začátku 20tého století omezen při popularizaci této formy energetické spotřeby a my stále spoléháme na fosilní a organické palivové zdroje. Kdežto lidstvo vykazuje snahy, namítá Kaku, připomínající civilizaci typu I. ve smyslu planetární řeči (angličtina), planetární komunikace (internet), planetární ekonomice (Evropská Unie) a planetární výchovy (Hollywoodská masmédia). Avšak podle našeho vlastního celkového energetického výtěžku se odhaduje, že bude trvat až 200 let, než se staneme civilizací zmíněného Typu I.

Mimozemská civilizace, která je na úrovni evolučního vývoje typu I., se bude zajímat o planetární procesy a jejich využití pro své vlastní energetické potřeby. Budou mít menší potřebu získávat dohody s politickými elitami na národní či celosvětové úrovni, které mají jen malou kontrolu nad počasím, geotermálními procesy a nad hojným výskytem vodního potenciálu. Tací mimozemšťané by se mohli zajímat o to, jak zabránit ničivým procesům, které by mohly ohrožovat stabilitu Země. Mohli by například odrazovat od destruktivních energetických zdrojů, jako jsou termonukleární zbraně. Destruktivní síla takových zbraní by mohla výrazně ohrožovat integritu biosféry a tím znemožnit takovým mimozemšťanům čerpat důležité zdroje energie. Důkazy pro takovéto motivace se objevují ve výpovědích informátorů, týkajících se deaktivace nukleárních zařízení mimozemskými plavidly.

Nicméně, politické elity se mohou snažit odpírat takový mimozemský přístup k těmto planetárním energetickým zdrojům tím, že vytvoří celosvětový štít kolem planety. Mise vesmírného Shuttlu z roku 1991 (STS 48), zachytila na videozáznam to, co se jevilo jako UFO, zaměřované vyspělými zbraněmi. To by mohlo být důkazem jakési nevyhlášené národní bezpečnostní politiky o zamezování mimozemského přístupu k planetárním zdrojům.

Civilizace Typu II pracuje s hvězdnými energiemi, jejíž sluneční záře, sluneční větry, hvězdné tavící procesy apod., se využívají k energetickým účelům. Takové civilizace by byly schopné proniknout do energetických zdrojů, které jsou široce za hranicí schopností naší současné technologie. Mimozemšťané Typu II. by byli pravděpodobně zastánci nevměšování, protože mají malou potřebu po energetických zdrojích, které nabízí naše planeta. Vystupovali by při jakékoli komunikaci nebo při vzájemném působení s naší politickou elitou nebo před civilními osobami velmi metodicky (zásadově). Tato úroveň mimozemského kontaktu se může nalézt ve výpovědích jedinců, kteří zažili přímý fyzický kontakt nebo komunikaci. Na mimozemskou civilizaci fungující na této úrovni by ti, kteří s ní vstupují do vzájemného působení, nahlíželi jako na dobročinnou a jako na tu, co se nevměšuje. Kaku uvádí odhady, že lidstvu to bude trvat 3 200 let než dosáhne stavu Typu II.

Civilizace Typu III pracuje s energiemi na galaktické úrovni, která využívá energii celých solárních systémů a galaktického jádra. Mohla by se zajímat o to, jak funguje individuální planeta, aby harmonizovala energie solárního systému. Proto ničivé procesy, které by mohly ohrožovat stabilitu planety a dokonce i solárního systému by mohly přilákat zájem právě takových mimozemšťanů. Mohla by například chtít zabránit vývoji destruktivních energetických zdrojů, jako jsou termonukleární zbraně nebo technologie anti-hmoty. Destruktivní síla takových zbraní by neohrozila jen integritu biosféry, ale mohla by také významně zničit solární systém samotný. Kaku uvádí odhady, že lidstvu to bude trvat 5 800 let než dosáhne stavu Typu III.

Kakovo prosazování typologií pro mimozemské civilizace založených na teoriích fyziky je velmi prospěšné, protože poskytuje prostředky k pochopení možných způsobů, kterými by lidstvo mohlo jednat s mimozemskými civilizacemi navštěvujícími Zemi. Lavinovitě narůstají důkazy o tom, že se vzájemné působení již odehrává na politické a individuální úrovni, ale tato informace nepřestává být předmětem zadržování před veřejností. Některé vlády, jako nedávno Francie, vyvinuly iniciativu odhalit důkazy o UFO a o jeho nevysvětlitelné povaze. Takové vládní odhalení pomůže potvrdit skutečnost jevu UFO a některé aktivity mimozemských návštěvníků. Také tím jsou k dispozici hrubé údaje k rozlišování motivací těchto mimozemských návštěvníků a civilizací a jejich vypozorovaných aktivit. To nám může pomoci poskytnout kritický pohled, pokud pohlédneme blíže na oficiální odhalení o vyspělém mimozemském životě, až budeme potřebovat pochopit, které mimozemské civilizace jsou ty, které přinášejí pro naší evoluci prospěch, jak pro druh, tak i pro planetu.

Michael Salla, Ph.D., 7. 7. 2007

Preklad: Karel Rašín

http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Typológia mimozemských rás
http://www.cez-okno.net/typologia-mimozemskych-ras


november 01, 2014 22:50 popoludní

 

 

Top