Obrázok používateľa CEZ OKNO
PLANETO-FYZIKÁLNÍ STAV ZEMĚ A POZEMSKÉHO ŽIVOTA (Úvod)

Ač níže prezentovaná práce není zrovna nejnovějšího data, mám za to, že její obsah je velmi aktuální a naprosto zásadní! Naprosto nelituji námahy spojené s jejím překladem. Byla to jen neuvěřitelná náhoda, že jsem na tento článek narazil čirou náhodou těsně poté, co jsem dopřekládal stará proctví Hopi? Je další "náhoda", že mnohé z toho o čem tato proroctví hovoří společně se mnou objevíte ve formě vědeckých faktů na mnoha místech tohoto dokumentu, napsaného přísně racionálně smýšlejícím vědcem?

Zachovali Hopi, ukryté pod kačinovskou maskou svých náboženských obřadech a proroctví, mimo jiné i znalosti o cyklu, uprostřed kterého se, jak dále uvidíte, evidentně nacházíme?

Mimo jiné se také ukazuje odkud a z jakého základního výzkumu jsou odvozeny Eklundovy a podobné "patenty", i to, že s dílčími výsledky seriózního výzkumu lze zacházet všelijak...

Do překládání mi jako bomba vpadla zpráva o ruském objevu "nového skupenství hmoty"... Opět "čirou náhodou zrovna v době, kdy jsem překládal stranu s neuvěřitelně zajímavým obsahem, kde se doslova píše:


"Všechny vlastnosti úkazů tohoto druhu přímo volají po založení nového odvětví moderní fyziky, zejména po vytvoření "nehomogenního fyzikálního vakuového modelu". Rozvoj vědy v tomto směru by nám dovolil odhalit skutečnou povahu těchto objektů, které, jak se zdá, skrytě působí na naše geologicko-geofyzikální a biosférické prostředí, i na lidský život."

P.S. Pokud někdo bude chtít použít tento materiál, nechť laskavě uvede linku na tento web: http://www.gewo.info/


ÚVODNÍ RESUMÉ

Probíhající planeto-fyzikální změny Země dostávají definitivní podobu. Existují nezvratné důkazy toho, že příčinou probíhající transformace je vysoce energeticky nabitý materiál a energetická nerovnoměrnost anisotropického mezihvězdného prostoru, pronikající do meziplanetárního prostoru naší sluneční soustavy. Tato "darovaná" nadbytečná energie produkuje hybridní procesy a narušuje energetické stavy na všech planetách, včetně Slunce. Účinky na Zemi se projevují zrychlováním přesunu magnetických pólů, změnami vertikální a svislé distribuce objemu atmosférického ozónu a zvyšováním frekvence i magnitud významných katastrofálních klimatických událostí. Roste pravděpodobnost, že se posouváme do obdobného období prudké teplotní nestability jako před 10 000 lety. Adaptační schopnosti biosféry, společně s vlivem lidstva na tyto nové podmínky, mohou za těchto nových okolností vést k úplné globální revizi řady druhů a pozemských životních forem. Pouze hluboké pochopení příčiny zásadních změn uskutečňujících se v našem přírodním prostředí umožní, aby politici a v první řadě občané, dokázali zachovat rozvahu v průběhu obnovy (přizpůsobování) planeto-fyzikálního stavu a procesů.

ÚVOD

Geologické, geofyzikální a klimatické změny, které v současné době probíhají na Zemi, jsou stále nezvratnější. Badatelé odhalili některé z příčin vedoucích ke všeobecné reorganizaci elektro- a magnetosféry (elektromagnetického "skeletu") naší planety a jejího "klimatického stroje". Velké množství specialistů na klimatologii, geofyziku, planetofyziku a heliofyziku se vzhledem k tomu, co se stalo, přiklání k verzi kosmické kauzální posloupnosti. Skutečně. Události, k nimž došlo v posledním desetiletí, poskytují dostatečný důkaz neobyčejně významných heliosférických a planetofyzikálních transformací [1, 2].

Při jejich dané kvalitě, množství a rozsahu můžeme říci, že klimatické a biosférické procesy na Zemi (vzhledem k těsně propojenému zpětnovazebnímu systému) byly přímo zasaženy a vtaženy do zpětné vazby všeobecných souhrnných transformačních procesů probíhajících v naší sluneční soustavě. Musíme začít organizovat svou pozornost a myšlení abychom pochopili, že klimatické změny na Zemi jsou pouze součástí, jen "očkem" v řetězci událostí probíhajících v naší heliosféře.

Tyto dalekosáhlé fyzikální procesy a nové kvality našeho fyzikálního a geologického prostředí přinášejí neobyčejné výzvy a požadavky na přizpůsobení všem životním formám na Zemi. Uvážíme-li problém adaptace naší biosféry, vyplývající z nových fyzikálních podmínek na Zemi, musíme začít rozlišovat obecné tendence a povahu těchto změn. Jak si dále ukážeme, tyto tendence mohou být stopovány směrem k nárůstu planetární energetické kapacity (kapacitní reaktance), která se projevuje vysoce rozrušeným nebo nabitým stavem některých pozemských systémů. K nejintenzivnější transformaci došlo v planetárním plyno-plazmovém obalu, takže tvořivé možnosti naší biosféry jsou omezené.


V současné době se ustálilo nové scenário přebytku energie, která se projevuje:

tvorbou ionosférické plazmy;

magnetickými bouřemi v magnetosféře;

a cyklóny v atmosféře.

Tyto vysoce energetické a v minulosti spíš výjimečné atmosférické jevy jsou nyní velmi časté, intenzivní a mění svou povahu. Mění se i hmotná skladba zemského plyno-plazmového obalu (atmosféry).

Je zcela přirozené, že živočišný a rostlinný život na Zemi jako celek reaguje na globální změny podmínek elektromagnetického pole a na signifikantní, hluboké změny chodu zemského klimatického stroje. Takové procesy zásadních změn vyvolávají tlak na veškeré pozemské živé organizmy a vyžadují si nové, dané situaci přizpůsobené formy. Přirozený vývoj takovýchto nových forem může vést u řady druhů a dosavadních forem pozemského života k celkové globální revizi. Mohou se projevit nové, hlubší kvality života ve formě zdokonalených organizmů, směřujících k dosažení rovnováhy prostřednictvím nových vývojových a reprodukčních schopností, které s sebou přináší nový fyzikální stav Země. V tomto smyslu je zřejmé, že stojíme před otázkou adaptace lidstva na tento nový stav; na nové podmínky na Zemi, vybavené nestabilní a nerovnoměrně rozdělenou biosférou. Nicméně nynější perioda transformace je pouze přechodná, protože převod životních vzorů do budoucnosti se může uskutečnit až po důkladném vyhodnocení toho, co na nich bude potřebné upravit tak, aby vyhovovaly novým podmínkám pozemské biosféry. Každý reprezentant pozemského života bude procházet důkladnou dlouhodobou "zkouškou" nebo jakousi "kontrolou kvality", určující míru jeho způsobilosti vyhovět změněným podmínkám. Evoluční výzva tohoto druhu vždy vyžaduje úsilí nebo vytrvalost, ať už u samostatných organizmů či druhů nebo společenství. Nezmění se totiž pouze podnebí, ale také my, coby lidské bytosti, zakusíme globální změny životních procesů u všech živých organizmů, které jsou nezbytným dalším článkem v celkovém procesu, nebo života samotného. Žádnou z těchto záležitosti nelze pojednávat jednotlivě nebo dokonce odděleně.

Dr. Alexej N. Dmitrijev

Profesor geologie a mineralogie, člen Nejvyšší vědecké rady Spojeného institutu geologie, geofyziky a mineralogie Sibiřského oddělení Ruské akademie věd

Expert na globální ekologii a Fast-Processing Earth Events

(Publikováno v ruštině, IICA Transactions, Volume 4, 1997)

Zdroj: http://www.gewo.info/

Preklad: gewo


Súvisiace:

GAIA
http://www.cez-okno.net/gaia


Sekcie: 
september 07, 2012 18:35 popoludní

 

 

Top