Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nové zasvätenia zo starobylého Egypta II. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Pri zasväteniach 13 až 16 sú transmutované všetky systémy viery založené na strachu. Každé presvedčenie založené na strachu je v podstate polarizované. Napríklad ak veríte tomu, že v istých oblastiach života ste lepší ako ostatní potom budete veriť, že v iných oblastiach života ste horší ako ostatní. Vyjasnia sa obe stránky každej viery a sú nahradené vierou, ktorá vedie ku strednej ceste t.j., že ste "rovní ostatným". Presvedčenia založené na strachu sú rôzne u každého genetického stelesnenia a preto sú jedinečné pre každú osobnú životnú históriu zasvätenca.

ZASVÄTENIA 13 - 16:
PREKROČENIE STRACHU

Na konci 16. zasvätenia sa stelesnia segmenty duše zasvätenca rezonujúce s Ôsmym a Deviatym lúčom. Každý z týchto segmentov duše má karmu z mnohých životov, ktorá sa musí vyčistiť.

Lúč 9 - Lúč Cti má zlatú a striebornú farbu a zasvätencovi umožňuje ctiť si všetko živé. Po stelesnení tejto vibrácie sa u zasvätenca riešia otázky cti a hanby.

Lúč 10 - Lúč Nádeje má pastelovo modrú a zelenú farbu a zasvätencovi umožňuje prejaviť božský plán. Po stelesnení tohoto lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s nedostatkom nádeje, alebo neschopnosť dať najavo svoj duševný účel.

Po zostúpení segmentu duše Deviateho lúča, vytvorí sa nový čakrový systém, ktorý obsahuje jedenásť nových čakier, alebo systém 22 čakier. Nové i staré čakry (ktoré majú zmenenú podobu), sa javia skôr ako veľké disky, alebo CD disky, ktoré sa tiahnu celou šírkou aurického poľa a naraz sa otáčajú proti smeru hodinových ručičiek, podobne ako gramofón. Nový tvar čakry umožňuje každej čakre uchovávať oveľa viac informácií než predchádzajúce kužeľovité čakry.

Po zostúpení segmentu duše Desiateho lúča sa zväčšia rozmery svetelného tela. V pôvodnom svetelnom tele (ktoré sa podobá dvom proti sebe obráteným pyramídam (tvar viď na www stránke http://www.floweroflife.org), sa spodná i horná časť skladajú zo 4 stien a spolu je to osem stien. Zavŕšením 16. zasvätenia sa zdvojnásobí počet stien hornej i dolnej časti, to znamená spolu 16 stien a každá časť sa podobá drahokamu s ôsmimi stenami.

Zavŕšením 16. zasvätenia sa stelesnia DNA reťazce 13 až 16, čo má za následok premenu miechy, miechového moku a kostry na kryštalickú formu. V prípade nášho kanála to malo za následok značnú bolesť v samotnej chrbtici a svalové kŕče, kvôli nezhode vibrácií medzi chrbticou a svalmi. Zistila, že na upokojovanie nervového systému a uvoľňovanie svalových kŕčov jej pomáha Valeriána, Passiflora Incarnata (latinský názov) a Ľubovník. Počas procesu premeny jej pomáhal zachovať v rovnováhe endokrinný systém aj Vitex Agnus Castus (latinský názov).

ZASVÄTENIA 17 - 24:
PRESTÚPENIE OSOBNÝCH ARCHETYPOV

V tejto skupine zasvätení sú prestúpené archetypy osobnej úrovne. Archetypy sú polarizované, rovnako ako viera založená na strachu. Archetypy sú tie vibrácie, ktoré siahajú od viery založenej na strachu, vyčistenej pri zasväteniach 13 - 16. Nasleduje zoznam niektorých archetypov, ktoré odhalil náš kanál keď prechádzal touto časťou zasvätení:

Hrdina/Hrdinka

Pán/Sluha

Sudca/Odsúdený

Milovaný/Neopätovaná láska

Rodič/Dieťa

Tučný/Chudý

Krásny/Škaredý

Učiteľ/Žiak

Darca/Obdarovaný

Využitý/Užívajúci

Mudrc/Hlupák

Dokonalá žena/Dokonalý muž

Bohatstvo/Chudoba

Priateľ/Nepriateľ

Archetypy sú po transmutácii nahradené novým archetypom, ktorý rezonuje uprostred dvoch polarít. Počas tohoto segmentu zasvätenia, náš kanál zistil, že láska, ktorú pociťuje voči svojmu synovi nie je iná ako láska, ktorú cíti voči jej milovanému, alebo svojim žiakom, učiteľom, Majstrom, či rodičom, ale je skôr rovnakým vyjadrením toho istého citu. Archetypy a naučené lekcie budú jedinečné pre súkromný život, minulý život a skúsenosť duše každého zasvätenca.

Zostúpia segmenty duše, ktoré rezonujú v Lúčoch 11, 12 a usadia sa v stelesnení. Musí sa vyčistiť aj všetka karma súvisiaca s týmito segmentami duše.

Lúč 11 - Lúč Spojenia má zlatoružovú farbu a umožňuje spojenie vnútornej mužskosti a ženskosti do stavu božského zväzku. Po stelesnení tohoto lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s nerovnováhou medzi vnútornou mužskosťou a ženskosťou.

Lúč 12 - Lúč Transcendencie má pastelovo fialovú farbu a umožňuje zasvätencovi stelesniť moc transmutovať všetky obmedzenia. Po stelesnení tohoto lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s obmedzením.

Po stelesnení jedenásteho lúča sa mentálne, emocionálne a éterické telá zjednotia so svetelným telom. Emocionálne telo je ekvivalentné tomu čo zostalo z negatívneho ega, alebo vnútornej ženskosti založenej na strachu. Rozdrobenie emocionálneho tela vyústilo do pocitu osamelosti, ktorý u ľudstva prevláda. Po zjednotení emocionálneho tela sa prestúpi tento pocit osamelosti. Mentálne telo je ekvivalentné tomu čo zostalo z ega, alebo z vnútornej mužskosti založenej na strachu. Rozdrobenie mentálneho tela vyústilo do potreby súťažiť s ostatnými. Po zjednotení mentálneho tela sa prestúpi potreba súťažiť. Rozdrobené éterické telo je u ľudstva príčinou strachu zo smrti. Po zjednotení éterického tela bude prestúpený strach zo smrti.

Stelesnením 12 lúča sa rozšíri svetelné telo tak, že má 12 stien hore a 12 stien dole, čiže spolu 24 stien. Aurické pole zasvätenca 24. úrovne obsiahne Spojené štáty. Po dokončení tohoto segmentu zasvätení sa svaly aj spojovacie väzivé zmenia na kryštalické. A tak sa v zasvätencovom tele zapoja reťazce DNA 17 až 24.

ZASVÄTENIA 25 - 36:
PRESTÚPENIE SKUPINOVÝCH ARCHETYPOV

Skupinovými archetypmi sú tie archetypy, ktoré ovládajú vzťahy medzi dvomi, alebo viacerými ľuďmi. Príkladmi skupinových archetypov sú archetypy pre manželstvo, rodinu, priateľstvo, milencov, nepriateľov, školu a prácu. Tieto archetypy (ktoré sú založené na stave a na karme) sú vyjasnené, keď človek stelesní tento ďalší segment zasvätení a sú nahradené archetypmi súvisiacimi so skupinovými vzťahmi založenými na bezpodmienečnej láske. V istom zmysle slova zasvätenec stelesňuje nový operačný systém pre skupinové modely. Tieto archetypy budú pre každého zasvätenca iné, v závislosti na priebehu osobného života, genetickej karmy a karmy zviazanej s dušou. Náš kanál spozoroval, že počas týchto zasvätení vyplávali na povrch za účelom spracovania všetky negatívne skúsenosti so skupinami, ktoré mala počas jej života.

Po dokončení 36. zasvätenia sú stelesnené segmenty duše rezonujúce v Lúčoch 13, 14 a 15. S prijatím týchto segmentov duše musí byť vyčistená všetka karma, ktorá má s nimi súvis.

Lúč 13 - Lúč Harmónie má pastelovo tyrkysovú farbu a umožňuje človeku žiť v súčasnej chvíli, bez zamestnávania sa tým čo bolo v minulosti, alebo čo bude v budúcnosti. Počas stelesňovania 13. lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s potrebou snívať o budúcnosti, alebo spomínanie na minulosť.

Lúč 14 - Lúč Realizácie má opálovo bielu farbu a umožňuje človeku spolutvoriť s Bohom božský plán. Počas stelesňovania 14. lúča sa riešia problémy súvisiace s tým ako zasvätenec tvoril v závislosti na ostatných, alebo na skupinách a zbavuje sa týchto problémov.

Lúč 15 - Lúč Jasnosti má zlatobielu farbu a umožňuje človeku jasne vidieť svoj duševný účel a smerovanie. Počas stelesňovania 15. lúča sa prepúšťajú všetky predstavy, ktoré nie sú zlúčiteľné s duševným účelom človeka, alebo s Božským plánom.

Stelesnením Lúčov 13 a 14 zostúpi ďalších 11 čakier. To znamená, že celkový počet čakier je 33. Tieto nové čakry sú rozložené rovnomerne od prvej až po stoštyridsiatu štvrtú dimenziu nášho stvorenia. Stelesnením Lúča 15 sa svetelné telo ešte viac zväčší a má osemnásť stien na hornej časti a osemnásť stien na spodnej časti, t.j. celkovo 36 stien. Zavŕšením 36. zasvätenia obsiahne aurické pole rozlohu Severnej ameriky. Počas tejto časti zasvätení sa nášmu kanálu premenila na kryštalickú formu pečeň, obličky, slezina a zažívací trakt. Počas tohoto procesu sa v jej tele zapojili reťazce DNA 25 až 36.

ZASVÄTENIA 37 - 48:
PRESTÚPENIE PLANETÁRNYCH ARCHETYPOV -
"NAJVYŠŠÍ STRÁŽCA VIBRÁCIÍ"

Planetárnymi archetypmi sú archetypy ovládajúce celkové vedomie nášho sveta. Planetárne archetypy môžeme rozdeliť na tri rôzne kategórie: archetypy ovládajúce oblasť v ktorej človek žije, archetypy ovládajúce národ v ktorom sa človek narodil a archetypy, ktoré sa týkajú každého a všetkých národov na celej zemeguli. Niektoré z archetypov, ktoré náš kanál vyjasnil zahŕňali archetypy súvisiace so vzdelávaním, medicínou, IRS, bankovým systémom, armádou, náboženstvom a médiami. Každý zasvätenec prežije trochu odlišnú variantu planetárnych archetypov a to vďaka svojej jedinečnej genetickej a životnej histórii. Keď sa dokončí toto zasvätenie, zasvätenec v istom zmysle slova prijíma celkom nový operačný systém pre civilizáciu na Zemi, založenú na bezpodmienečnej láske.

Stelesnením 48. zasvätenia sa vo vnútri tela zjednotia segmenty duše od 16. 17. a 18. lúča. Musí sa vyčistiť aj všetka karma súvisiaca s týmito segmentami duše.

Lúč 16 - Lúč Jednoduchosti má pastelovo oranžovú farbu a umožňuje človeku zjednodušiť vonkajšok tak, že jeho život riadi vnútorná realita. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, odstránia sa všetky skupinové, národné a planetárne vplyvy na riadenie zasvätenca. Vedie ho len jeho vnútorné vedenie.

Lúč 17 - Lúč Pravdy je strieborno biely a umožňuje človeku spoznať svoju vlastnú pravdu a bezpodmienečne prijať všetky ostatné vyjadrenia pravdy. Stelesnením tohoto lúča, zasvätenec dospieva k poznaniu, že všetky vyjadrenia pravdy sú jedinečné a oprávnené, vrátane jeho vlastnej pravdy.

Lúč 18 - Lúč Bezpodmienečného uznania má jasnobielu farbu a uskutočňuje bezpodmienečné uznanie seba samého a všetkých ostatných. Stelesnením 18. lúča sa odstránia všetky planetárne vplyvy na duševný účel zasvätenca a jeho smer. Zasvätenec bezpodmienečne prijíma svoju vlastnú cestu aj cesty ostatných.

Po stelesnení Lúčov 16 a 17, zostúpi jedenásť nových čakier, to znamená, že celkový počet čakier je 44. Tieto nové čakry sú rozložené rovnomerne od prvej až po 360. dimenziu. Po stelsnení 18. lúča sa svetelné telo rozšíri na 24 stien v hornej časti a 24 stien v spodnej časti, to znamená celkovo 48 stien. Aurické pole zasvätenca 48. úrovne obsiahne oblasť Severnej aj Južnej Ameriky. Pri dokončení 48. zasvätenia sa v tele zapoja reťazce DNA 37 až 48. Počas tohoto procesu sa u nášho kanálu premenil na kryštalickú formu žalúdok, pažerák, pľúca, bránica a pankreas. Po dokončení 48. zasvätenia začína byť dotyčný považovaný za Najvyššieho strážcu vibrácií planéty Zem.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Igor Bélai, 1999

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

august 20, 2011 13:32 popoludní

 

 

Top