Obrázok používateľa CEZ OKNO
Čo môžete urobiť vo veci očkovania?

V mnohých štátoch EÚ (napr. Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko…) i mimo EÚ (Austrália, Nový Zéland, Kanada…) nie je očkovanie povinné, ale len dobrovoľné.
• Účinnosť očkovaní nie je nikdy 100%-ná. Oficiálne zdroje hovoria o 80% až 99% účinnosti, niekedy aj pod 80% (napr. BCG vakcína proti TBC). Účinnosťou sa pritom rozumie percento zaočkovaných, ktorí očkovaním získajú nie imunitu, ale len dostatok protilátok proti danej chorobe. Neraz však na určitú chorobu ochorejú aj ľudia s dostatkom protilátok proti nej. Mať protilátky teda nie vždy znamená byť imúnny.

• Prípadný ochranný účinok očkovania (ak sa vôbec dostaví), trvá len niekoľko rokov (napr. cca 15 u tetanu ale len cca 5 u čierneho kašľa). Naproti tomu prirodzené prekonanie niektorých chorôb (osýpky, príušnice, ružienka, čierny kašeľ, ovčie kiahne…) poskytuje doživotnú imunitu voči danej chorobe, alebo aspoň imunitu o poznanie dlhšiu než očkovanie. U iných chorôb (napr. tetanus) to však neplatí.


• Choroby, proti ktorým sa očkuje, boli neraz na prudkom ústupe už dávno pred zavedením plošného očkovania proti nim. Iné prenosné ochorenia (napr. šarlach) vymizli v rovnakom čase aj úplne bez očkovania proti nim. V USA sa nikdy plošne neočkovalo proti tuberkulóze (TBC), v Kanade áno, pritom v oboch krajinách poklesol výskyt TBC i úmrtnosť na ňu približne rovnako. Dôvodom tohto poklesu teda nemohlo byť očkovanie, ale odstránenie podvýživy, zlepšovanie sociálnych a hygienických podmienok, zdravotnícka osveta, zvyšovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre široké vrstvy obyvateľstva, či iné faktory nezávislé od očkovania.

• Očkovanie nemá schopnosť úplne zabrániť šíreniu choroboplodných zárodkov (patogénov), ktoré spôsobujú prenosné ochorenia (baktérie a vírusy). Protilátky získané očkovaním sa uplatnia až po vniknutí patogénu hlbšie do tela, nie sú však schopné zničiť patogén prichytený na pokožke (či dokonca odeve), takže každý človek má vždy potenciál šíriť prenosné ochorenia – bez ohľadu na očkovanie.

• Očkovanie môže mať vo významnom počte prípadov za následok ťažké poškodenia zdravia: anafylaktický šok, astmu, alergie, cukrovku 1. typu, poruchy štítnej žľazy, mdloby, spavosť, celkovú slabosť, encefalopatiu, polyneuropatiu, artritídu, slepotu, hluchotu, epilepsiu, autizmus a poruchy autist. spektra, stratu už nadobudnutých schopností (napr. reči, chôdze…), hyperaktivitu, poruchy sústredenia, učenia a správania sa, čiastočné i celkové ochrnutie, rôzne zápalové ochorenia, rakovinu (napr. leukémiu či neuroblastóm) či smrť (napr. SIDS).

• Vakcíny používané na Slovensku zvyčajne obsahujú niektoré z nasledujúcich zložiek: hydroxid hlinitý a fosforečnan hlinitý (neurotoxíny, tzn. nervové jedy); glutaman sodný (E621 – excitotoxín, zabíja nervové bunky ich prílišným vzrušením); neomycín, chlórtetracyklín, gentamicín, polymyxín, amfotericín B (antibiotiká); formaldehyd (karcinogén, tzn. rakovinotvorná látka); fenoxyetanol (baktericíd); laktózu (alergén); polysorbát 80 (E433 – poškodzuje pohlavné orgány u lab. zvierat, čím vyvoláva neplodnosť); cudzorodé bielkoviny, fragmenty DNA a vírusy z organizmov a bunkových kultúr, použitých na „pestovanie“ vakcinačných vírusov (vajcia, opičie a ľudské bunky ai.), ktoré môžu vyvolať mutácie v bunkách očkovanej osoby alebo anafylaktický šok.


• Mnohí detskí lekári ignorujú kontraindikácie popísané v príbalovom letáku (PIL) očkovacej látky (vakcíny), neinformujú rodičov o všetkých nežiaducich účinkoch (NÚ) podľa PIL a neposkytujú rodičom PIL bez vyzvania a pred očkovaním, hoci je to ich povinnosťou podľa § 25 ods. 11 Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch.

• PIL vakcíny neobsahuje úplné chemické zloženie. Zahŕňa len látky úmyselne pridané výrobcom, nie však neúmyselné znečistenia z výrobného procesu. Tieto nepriznané znečistenia (napr. hliníkom) môžu spôsobiť vážne NÚ. Zloženie vakcín býva ďalej zahmlievané uvádzaním zmesí (napr. „médium 199“), ktorých presné zloženie nie je v PIL uvedené. Zloženie (napr. množstvo antigénu) sa môže výrazne odlišovať aj medzi jednotlivými výrobnými dávkami (šaržami) tej istej vakcíny, menšie odlišnosti bývajú aj kus od kusu v rámci tej istej šarže.

• PIL neobsahuje ani informáciu o povolených limitoch jedovatých chemických látok (karcinogény, mutagény, neurotoxíny) na kg hmotnosti človeka a deň, hoci to nariaďuje § 25 ods. 10 Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch.

• Pri výrobe vakcíny proti ružienke (rubeola), ktorá je povinná (súčasť MMR), nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu A a ovčím kiahňam (varicelle) sa používajú bunkové kultúry pochádzajúce z tiel umelo potratených detí. Proti vývoju, výrobe a používaniu takýchto vakcín protestovala aj Katolícka cirkev.

• Niektoré iné vakcíny (napr. vakcína proti nákazlivej žltačke typu B, ktorá je dostupná samostatne i ako súčasť povinnej šesťkombinácie – hexavakcíny) sa vyrábajú pomocou génového inžinierstva.

• Pri klinických skúškach vakcín sa takmer nikdy nedodržiavajú štandardy lekárstva založeného na dôkazoch (Evidence Based Medicine). Autori drvivej väčšiny štúdií o účinnosti a bezpečnosti očkovania sa opakovane dopúšťajú vedeckých podvodov (napr. placebom nie je neúčinná látka, ale iná vakcína), v zásade vždy „vylepšujúcich“ bezpečnosť či účinnosť skúmanej vakcíny. Zároveň sú mnohí autori takýchto štúdií v konflikte záujmov (platení výrobcami). Tieto štúdie preto nie sú skutočne vedecké, dôkazom čoho je, že viaceré vakcíny boli regulačnými orgánmi stiahnuté z trhu až po úspešnej registrácii, a to práve kvôli nebezpečnosti či neúčinnosti vakcíny, hoci registrácia vakcíny je podmienená dobrými výsledkami v štúdiách bezpečnosti a účinnosti.

Očkovanie sa vždy dá odložiť, ale nikdy sa nedá vrátiť späť!
Preto si rozhodnutie o (ne)očkovaní radšej poriadne premyslite.

Čo môžete urobiť vo veci očkovania?

• Žiadať očkujúceho lekára o podrobné a vyčerpávajúce informácie o zložení vakcíny, spôsobe jej výroby a vývoja, ako aj o možných nežiaducich účinkoch (NÚ). Máte na právo podľa § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z.

• Žiadať o predloženie príbalového letáku (PIL), zobrať si ho (alebo jeho kópiu) na prečítanie domov a až potom súhlasiť či nesúhlasiť s očkovaním.

• Naučiť sa čo najviac o chorobách, proti ktorým sa očkuje (príznaky, spôsoby šírenia, alternatívne možnosti prevencie, možné trvalé následky, ich závažnosť, spôsoby liečby, rozšírenie v miestach, kde sa zdržiavate…), ako aj o vakcínach proti nim (NÚ, zloženie, kontraindikácie, úspešnosť tvorby protilátok, trvácnosť ochranného účinku, typoch baktérií/vírusov, proti ktorým účinkuje, a ich podiele na celkovom výskyte baktérie/vírusu…)


• Na základe zisteného zvážiť, či riziko neočkovania je ozaj vyššie než riziko poškodenia zdravia očkovaním.
• Informovať sa o očkovaní zo zdrojov nezávislých na vakcinačnom priemysle, napr. na internete:
www.slobodaVockovani.sk www.RizikaOckovania.sk www.ockovanie.org www.rozalio.cz

alebo v knihách:

Dr. Martin Hirte: „Očkování - pro a proti“
Neil Z. Miller: „Co možná nevíte o očkování“
Dr. Gerhard Buchwald: „Očkování - obchod se strachem“
Dr. Randall Neustaedter: „Problémy s očkováním“
Iva Vranská-Rojková: „Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili“

• Nahlásiť nežiaduce účinky (NÚ) očkovania Štátnemu úradu pre kontrolu liečiv:

www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch

• Odmietnuť konkrétnu vakcínu (napr. Infanrix hexa® alebo Priorix®), čo je úplne legálne, a žiadať samostatné vakcíny proti jednotlivým chorobám (napr. proti osýpkam), ktoré majú menej NÚ než vakcíny kombinované.


• Odmietnuť alebo posunúť očkovanie u lekára písomným vyjadrením nesúhlasu s očkovaním. Čl. 5 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne č. 40/2000 Z.z. a § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti Vás oprávňujú odmietnuť zdravotnícky úkon, vrátane očkovania. Odmietnutie je výhodnejšie formulovať spoločne za všetky deti a všetky odmietnuté očkovania. Podľa § 57 ods. 1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch má správny orgán prejednať všetky priestupky jednej osoby v jednom priestupkovom konaní.

• Posunom všetkých očkovaní za 1. (alebo ešte lepšie za 2.) narodeniny dieťaťa výrazne znížiť riziko vzniku alergií a iných trvalých zdravotných problémov notoricky spôsobovaných očkovaním, ako aj znížiť počet potrebných dávok u niektorých vakcín.

• Vybrať si len očkovania proti tým chorobám, ktoré považujete za skutočnú hrozbu pre Vaše dieťa (napr. tetanus) a odmietnuť očkovanie proti ostatným chorobám (napr. proti osýpkam, príušniciam a ružienke).

• Žiadať pred každým očkovaním dôkladné imunologické vyšetrenie, čo môže pomôcť odhaliť oslabenie imunity, ktoré je kontraindikáciou (prekážkou v aplikácii) mnohých očkovaní.

• Znížiť riziko očkovania dodržiavaním rozostupov aspoň jeden mesiac medzi dvomi po sebe nasledujúcimi očkovaniami, nikdy nedopustiť dve či viac očkovaní počas jedinej návštevy lekára.

• Vysvetliť lekárovi, že nie je podľa platných právnych noriem (stav k máju 2011) povinný hlásiť RÚVZ odmietnutie povinného očkovania rodičmi, ale len zapísať túto skutočnosť do zdravotného záznamu. Pri troche šťastia môže premlčacia lehota 2 roky od spáchania „priestupku“ uplynúť skôr, než RÚVZ v rámci kontroly očkovania Vaše odmietnutie odhalí, resp. kým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o udelení pokuty.

• Prijať alebo odmietnuť návrh RÚVZ na zaplatenie blokovej pokuty (vo výške do 99 €). Zaplatením jednej blokovej pokuty však nezamedzíte prípadnému stíhaniu za odmietnutie iného povinného očkovania, resp. toho istého povinného očkovania u iného dieťaťa.

• Pokuty za odmietnutie povinného očkovania sú v rozpore s Ústavou SR i niekoľkými medzinárodnými zmluvami, takže má zmysel sa proti prípadnej pokute (v súhrnnej výške do 331 €), ktorú Vám udelil RÚVZ, odvolať a v prípade zamietnutia odvolania zo strany ÚVZ SR podať na ÚVZ SR a príslušný RÚVZ žalobu na súde.


• Za odmietnutie povinného očkovania nehrozí ani väzenie, ani odobratie dieťaťa, ani násilné zaočkovanie, ani krátenie/odobratie sociálnych dávok, ani neprijatie dieťaťa do škôlky (stav k septembru 2011).

• V prípade ďalších otázok sa opýtajte e-mailom (info@slobodaVockovani.sk) alebo telefonicky (0904 827 031)

• Viac k informáciám uvedeným v tomto letáku nájdete na stránke www.slobodaVockovani.sk/letak

Uviedli sme pracovnú verziu textu pripravovaného druhého vydania osvetového letáku, ktorú môžete pripomienkovať v rámci diskusie na stránke:

http://www.slobodavockovani.sk/letak/2vydanie/

Ing. Marián Fillo

Zdroj: www.slobodavockovani.sk


Súvisiace:

Vynikajúce zdravie neočkovaných detí
http://www.cez-okno.net/clanok/ing-marian-fillo/vynikajuce-zdravie-neock...


Sekcie: 
november 30, 2011 21:05 popoludní

 

 

Top