Obrázok používateľa CEZ OKNO
Když se tak rozhlížím… (6.)

Často si kladu otázku proč lidstvo nemůže (či mu není dovoleno?) směřovat k tolik vytouženému cíli jaký představuje idea "ráje na Zemi" či k odvěkým lidským ideálům rovnosti, svornosti a bratrství? Jak se ukazuje nadále trvá snaha Iluminátů podřídit si lidstvo Země a učinit z ní svoji základnu. Již pro tento cíl vynaložili mnoho úsilí s dost ubohými výsledky. Nyní, když je jim podařilo ovládnout NASA, přicházejí s novým propagandistickým projektem Blue Beam (Modrý paprsek). Oč v podstatě jde? Cílem tohoto projektu z dílny NASA, je ovládnutí vědomí a vůle lidí, jednak cestou manipulace pomocí vyspělé technologie animovaných holografických přenosů, jednak komputerizací pomocí elektronických čipů, vsazovaných do blízkosti mozkových center, kde je vytvářeno rozhraní mezi různými druhy signálů (zvukové či elektromagnetické vlny atd.) a mozkovými centry. K tomuto účelu slouží tajně obnovený projekt Montauk.

Projekt Blue Beam sleduje ve svém celku získání pozornosti velkého množství lidi, které se snaží přivést do duchovní extáze, oslabit jejich vůli a kritickou schopnost vědomí tak, aby lidstvo jako celek nepozorovaně přivedli do „země snů“ a do náruče nové „globální církve, v jejímž čele má být nový Spasitel Maitreya. V principu nic nového, protože podobným způsobem zneužili Římané křesťanství, když z něj vytvořili státní ideologii. Za projekt Blue Beam by se nemusel stydět ani bývalý mág propagandy III. Říše doktor Goebbels. NASA tohoto cíle hodlá dosáhnout zprostředkovanými animovanými holografickými obrazy. Naštěstí je výchozím předpokladem této operace to, že lidem musí být „holografický bůh“ představen jako člověk, kterému bylo dáno právo kontrolovat lidstvo a diktovat mu všechny akce a myšlenky. Holografický bůh je ale v podstatě pouze komputer plnící podobnou roli jako parakomputer Mallock používaný civilizací Summi Er (Elohim) k řízení jejich společnosti. Tajně provedené průzkumy NASA, které měly odhadnout intenzitu odporu lidí vůči tomuto novému náboženství, proti novému Mesiáši a Novému světovému řádu naznačuje, že je nutno počítat s vyvoláním velkých náboženských bouří a značnými ztrátami na životech v následující "svaté válce", s nejistým konečným výsledkem. Blue Beam má předstírat, že dochází k naplnění starých proroctví a významných událostí předpovězených před 2000 lety.


V podstatě jde o to, že se obloha použije jako promítací obrazovka pro promítnutí holografického obrazu či souvislého děje projekcí laserových paprsků v prostorovém uspořádání, vyzařovaných z laserových vysílačů umístěných na družicích. Tento projekt má být proveden formou simultánních animovaných holografických obrazů promítaných do čtyř částí planetární oblohy, v převládajícím jazyce příslušného regionu. Tento náboženský aspekt, nebo chcete-li náboženská agitace pro Nový světový řád, již byl údajně testován v odlehlé pouštní oblasti Sahary, kde byla pozorována holografické projekce obrazu Krista a ženy připomínající jeho matku Marii. Zprávu o této příhodě uveřejnily některé bulvární noviny, ale bez většího ohlasu.

Holografické projekce nejsou ovšem žádnou novinkou, protože od roku 1930 bylo po celém světě zaznamenáno přinejmenším 200 „mariánských zjevení“ (Fatima, Medžugorje, Zeitoun u Káhiry, Eisenberk, Lourdy, Guadalupe, Montichiari, Loreta, La Satleba, San Damann a další). Obvykle taková „zjevení“ zahajuje jeden či více oslnivých blesků, které vytvoří kouli bílého oslňujícího světla, což je provázeno zvukovými efekty a silným větrem. V kouli níž se posléze objeví animovaný holografický obraz bíle oblečené ženské postavy přinášející poselství. Lidé a zvířata po dobu existence světelné koule jsou strnulí a bez pohybu. V blízkosti koule v lokalitě Medžugorje, naměřil americký fyzik B. Lipinski energii pronikavého záření mající intenzitu vysoko přes 100.000 mR/h, což je mnohonásobně převyšuje smrtící úroveň a přesto nikdo z přítomných nezemřel. Jeden z takových případů ukazuje fotografie neznámého původu.


Holografický obraz zjevení postavy

Podle dílčích informací prosáklých z NASA, je možno takové holografické projekce vysílat i z kosmu a z povrchu Měsíce, popřípadě z paluby mimozemských plavidel. Tématem takových holografických představení mohou být různá monstra, andělé, ET, neobvyklé události a podobně. Řízení takových holografických obrazů s doprovodným komentářem je dáno software komputerů propojených do sítě spolu s družicemi. Holografie je založená na téměř identických signálech podmiňujících u člověka prostorové vnímání obrazů. Tato technologie je stejně tak vhodná pro akustické vlny (ELF, VLF, LF), jako pro optické vlny.


Různé obrazy Krista, Mohammeda, Buddhy, Krishny atd., budou postupně splývat v obraz jednoho "správně vysvětleného" boha, provázeného „správnými mystériemi, proroctvími a odhaleními“. Tento "jediný bůh", ve skutečnosti zaujímající postavení "anti-Krista", má vysvětlovat, že různé biblické manuskripty byly pochopeny špatně, chybně přeloženy nebo vůbec nepochopeny, takže stará náboženství jsou odpovědná za násilí bratra proti bratru, národu proti národu a veškerá utrpení věřících lidí. Tak má převládnout povědomí, že stávající náboženská dogmata musí být zrušena, aby se uvolnila cesta pro „Nový zlatý věk“. Zůstat může jen nové světové náboženství, jehož představitelem má být pouze ten bůh, kterého lidé vidí nad sebou, jehož obrazem má být pravděpodobně Maitreya, podle hinduistické tradice král Země Rigden-Iljepo, který jako poslední avatar Višnua má ukončit epochu Kálíjugy. Lze očekávat, že takové i v globálním měřítku skvěle inscenované holografické produkce, vyvolají rozsáhlé sociální a náboženské bouře následované všeobecným chaosem. Ale než k tomu všemu dojde, musí být uskutečněny čtyři kroky, podmiňující uskutečnění projektu Blue Beam.

1) První krokem má být zmanipulování všech archeologických znalostí, což bude představovat cosi jako „zemětřesení“ v archeologii jistých známých lokalit planety, kde má dojít k novým "objevům" zásadního významu, které objasní, že doktríny z všech světově významnějších náboženství jsou ve své podstatě chybné a mylné. Cílem takových desinformací má být falešné poznání, že všechny náboženské doktríny byly založeny na nepochopených či špatně vyložených mystériích.

2) Druhým krokem má být fenomenální kosmická show s animovanými optické hologramy a zvuky 3D, laserové projekce vícenásobných holografických obrazů v různých částech světa. Obraz nového "boha" bude mluvit k lidem ve všech jazycích.

3) Třetím krokem má být dosažení obousměrného telepaticko-elektronického spojení, kde vlny ELF (Extra Low Frequency), VLF (Very Low Frequency) a LF (Low Frequency) budou ovládat lidí na Zemi působením bioimplantátů uložených do blízkosti aktivních center ve vnitřní části jejich mozků, což by je mělo dovést k přesvědčení, že s ním hovoří Bůh prostřednictvím jeho duše.


Biočip mimozemského původu

To může být úspěšné jen v takových případech, kdy komputer bude mít v paměti dostatek vzpomínek, zážitků a myšlenek pocházejících od každého člověka. Navíc tyto prvky vědomí musí být transformovány a upraveny tak, aby bylo možno vědomí takového člověka efektivně manipulovat. Při počtech obyvatel Země, odlišnosti kultur a z toho plynoucích odlišných způsobu myšlení, tradic, morálních, národnostních a etických postojů to je prakticky neřešitelný problém i pro vysoce vyspělé mimozemské rasy (Elohim), natož pro pozemské Ilumináty. Stačí se podívat na Evropu a její komplex národnostních, sociálních, etických a ostatních tradičních postojů jež se dodnes nepodařilo žádným způsobem trvale potlačit, protože touha po osobní svobodě je krví předků draze zaplacená a tudíž nezadatelná.

4) Čtvrtým krokem má být předvádění podivných kosmických událostí, které ale opět budou pouze produktem vyspělé technologie animované holografie. Proces se má uskutečnit ve třech etapách. V první etapě má být lidem vnucena obava před trvajícím nebezpečím invaze nepřátelské mimozemské rasy. Předpokládá se, že to obnoví závody ve zbrojení zaměřené do vesmírného prostoru a tak se ozbrojené síly nakonec dostanou pod velení Spojených národů ovládnutého Ilumináty. Druhá etapa má být zaměřena na vnucené očekávání duchovní imtervence údajných "pozitivních" ET, přicházejících chránit dobré lidi před brutálním satanským útokem. Skutečným cílem je zbavit se všech významnějších středisek odporu vůči Novému světovému řádu. Třetí etapou má být téměř absolutní elektronická a optická kontrola každého obyvatele Země a tajné vybavení jejich bytů přístroji vyvolávající materializací satanských duchů, přízraků a poltergeistů. Cílem této etapy je vnucovat lidem nepřetržitý stres, obavy o život a vyvolávat tak vlny sebevražd, násilí a všeobecného psychologického chaosu. Proto pozor na nové Mesiáše, samozvané proroky a láskyplné „osvoboditele“.

- pokračování -

© Ivo Wiesner

Zdroj: jitrnizeme.cz


Knihy Ivo Wiesnera nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Ovplyvňovanie obyvateľstva
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/ovplyvnovanie-obyvatelstva

HDTV dozor
www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/hdtv-dozor

Seriál: KONTROLA MYSLE
www.cez-okno.net/rubriky/serial-kontrola-mysle

OSN jmenovalo Mazlan Othman jako zástupkyni pro záležitosti UFO

"Mazlan Othmanová bude mít projev příští týden na konferenci Royal Society a Backinghamshire. Věří že: „První kontakt s mimozemšťany je nyní mnohem pravděpodobnější, než kdy předtím.“ Je do toho zapojeno aktivně mnoho vědeckých programů pohybujících se od orbitálních vesmírných teleskopů, jako je Keplerův satelit NASA, který našel stovky nových planet, až po různé projekty SETI, které používají radioteleskopy k poslouchání kosmických zpráv. Ovšem jak je vidět ve videu níže, mimozemšťané zřejmě Zemi již navštívili..."

http://www.exopolitika.cz/news/osn-jmenovalo-mazlan-othman-jako-zastupky...

Mezivládní panel OSN pro boj s mimozemšťany?

"Už několikrát jsem naznačoval, že politika OSN není založena na vědě, ale na sci-fi filmech Rolanda Emmericha. A je tu další důkaz."

http://kremlik.blog.idnes.cz/c/157371/Mezivladni-panel-OSN-pro-boj-s-mim...

Chystaná kampaň o "hrozbe z kozmu" bude lživá

"Keď som v rokoch 1974 - 1977 pracovala pre spoločnosť Fairchild Industries ako manadžerka, začiatkom roku 1974 som sa stretla s Dr. Wernherom Von Braunom, ktorý vtedy už zomieral na rakovinu, ale povedal mi, že ešte pár rokov si požije, aby mi mohol povedať o hre, akú rozohrávajú - hru, dizajnovanú na ospravedlnenie vývoja zbraní v kozmickom priestore, aby bolo možné z neho kontrolovať Zem."

http://www.cez-okno.net/clanok/chystana-kampan-o-hrozbe-z-kozmu-bude-lziva

Star Trek versus Solar Warden – skutečná vesmírná flotila

"Co je nejdůležitější, flotila antigravitačních vesmírných plavidel byla údajně vytvořena pod vojenským kódovým označením „Solar Warden“. Část dvě, této investigativní sady článků, diskutuje o různých zdrojích odhalujících existenci Solar Warden a jejího nejpravděpodobnějšího umístění v americkém strategickém velitelství."

http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/star-trek-versus-solar-warden...


Články z tejto série nájdete na tejto adrese.

október 23, 2010 20:44 popoludní

 

 

Top