Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: WingMakers Interview 4

„Wholeness Navigator“ čili „Navigátor Celistvosti“ – Toto je jeden z prvků „HMS“, který má za úkol u lidského jedince aktivovat původní hledání boha v kontextu celistvosti, shody, jednoty a rovnosti. Někteří lidé se celý život věnují tomuto pátrání, jelikož to v rovině podvědomí cítí jako povinnost, neb se tím mnohdy snaží naplnit očekávání svých blízkých. Častou motivací také bývá podprahově potlačený pocit viny. „Původní režim Navigátora Celistvosti“ byl nedávno obejitý resp. prohlouben skrze nástroj „GMS“ - Zatímco je „Navigátor Celistvosti“ stále artefaktem „HMS“ nabízí velmi falešnou a iluzorní cestu k osvobození. Více o tomto problému sdělím později.

„Post-Death Systém (Syndrom)“ (PDS) čili „Posmrtný Syndrom“ – Specifikací tohoto systému je realitní projekce vize průvodce, který vítá zemřelého jedince na „druhé straně“. Následuje film, ve kterém se zhodnocují všechny pochybení s nutností návratu, aby tyto špatnosti lidově řečeno byly odčiněné. Jinými slovy jde o strategii tzv. „karmy a reinkarnace“. „PDS“ je dalším prostředkem, díky kterému jsou základní nástroje „Svrchované Jednoty“ sevřené v iluzi i když tato forma iluze může být pro lidské vědomí jakousi vyšší formou reality ve vztahu k fyzické existenci v rovině Země tak jak jí známe. Tento systém tedy umožňuje tzv. recyklaci lidské „Svrchované Jednoty“ do fyzického světa znovu a znovu.

Tento proces byl zpočátku chápán jako hlavní prostředek, díky kterému byl svět připraven pro sestup „Anu“ do prostředí klasické fyzikální reality Země a jeho vládu. Nicméně tento scénář byl nakonec velmi vzdálen realitě.

Výše uvedených devět komponentů tak tvoří komplex velmi sofistikovaného vězení, kterému je v podstatě vystaven každý člověk od prvních vteřin po svém narození a v komplexnější rovině i po smrti neb bioenergetická jednotka jak je uvedeno výše podléhá řízené recyklaci zrození a smrti.

S potlačením „Svrchované Jednoty“ jsou žijící lidé součásti Matrixu, sítě iluze a podvodu. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že pouze každý člověk sám za sebe může tento mechanismus zastavit. My sami jsme klíčem k tomuto dilematu, a proto se musíme naučit jak deaktivovat potlačující Matrix a tím znovu nastolit sebeuvědomění „Svrchované Jednoty“ našeho Vědomí a naučit se žít uvnitř jeho behaviorální formy inteligence, a tak se uvolnit ze sevření mysli a lidského nástroje.

A nyní musím sdělit ještě jednu věc. Ti, kteří v sobě chovají naději s tím, že spása anebo záchrana přijde odněkud zvenčí, budou nakonec velmi, velmi zklamáni. Je to skutečně tak, jak svého času řekl Gándhí: „my lidé se musíme změnit, my jsme klíčem pro tento svět…“.

Uvažovali jste někdy o definici vašeho vlastního JÁ? Co je to, co vás definuje? Pakliže se postavíte před zrcadlo a stáhnete si svou vlastní masku, odstraníte klamné a sebeklamné myšlenky, strachy, odstraníte myšlenky vůbec a stejně tak odstraníte pocity – co zůstane? To co nazýváte Duch anebo také Duše. A co byste řekli na to, že Duch či Duše existuje mimo Mysl?

Změna, kterou je potřeba vnímat na tomto světě spočívá v tom, že lidé by se zcela reálně měli vnímat jako vícerozměrné bytosti, jejichž jádro spočívá ve „Svrchované Jednotě“, která je v podstatě destilací „Prvotního Zdroje“ v singulárním výrazu lidské bytosti. Pakliže by lidé byli v souladu s touto frekvencí okamžitě by porozuměli skutečné podstatě jednoty a harmonie, rovnosti a pravdě. Toto je v podstatě také definicí „Velkého Portálu“, tak jak byla vyjádřena bájeslovím „WingMakers“ před deseti lety.

Každý jedinec je uvnitř sebe sama napojen na tento portál a tento portál je také místem, kde je člověk připojen k interdimensionálním světům „Svrchované Jednoty“ a kde je lidský nástroj nakonec jako kosmický skafandr odstraněn a jedinec si uvědomí svou skutečnou a nekonečnou podstatu. Velký portál se stane aktivním ve chvíli, kdy lidstvo jako celek se postaví k této příležitosti. V té chvíli se nám podaří překročit onen potlačující systém a budeme schopni vyjádřit své Životy v čisté Svrchovanosti.

Faktor „2012“ je jednou stranou v knize, která se nazývá „Era of Transparency and Expansion“ čili „Doba transparentnosti a expanze“. Život v podvodu, doba závojů a zastírání se ztratí, pakliže se dostatek lidí pozvedne uvnitř sebe sama. Ovšem aby k tomu došlo, musí být tito jedinci naladěni na své vědomí mimo vliv „HMS“. A toto je postup, kterým je extrémně důležité se zabývat.

Otázka č. 3 od „Project Camelot“: „Existuje poměrně hodně rozšířený názor, že naše planeta je Vědomí s tím, že společně s lidstvem v současné době začíná přecházet z třetí dimenze do čtvrté anebo páté dimenze. Jde mi především o to, zda jsme již v současné době vstoupili do čtvrté dimenze. Podle materiálů „RA“ nepřejde celé lidstvo do páté dimenze, ale každý si bude moci vybrat a zřejmě budou mnozí, kteří zůstanou zde ve třetí dimenzi naší planety, např, z důvodů služby a pomoci jiným entitám. Jak se díváte na tuto teorii? Pakliže věci vidíte jinak, zkuste se s námi detailně podělit o vás pohled.

Odpověď č. 3 od Jamese: Země jako vědomí je nedefinovatelná. V momentě, kdy se začnete zaobírat Zemí jako jistým typem vědomí a začnete to definovat, pak v této definici vnoříte Zemi v rovině chápání do prostředí izolace a oddělenosti. Budete vědomí Země chápat jako určitý fragment, začnete tak podstatu planety rozdělovat na elementy a tím budete klamat v rovině její skutečné podstaty. Země je „Vědomí Hostitele“ a toto je jeho esence, ačkoliv dokonce i tak se pohybujeme v jisté rovině separace a proto i v jisté míře klamu.

Ano, dojde k mezidimenzionálním posunům lidského vědomí, ale zde musím opět zdůraznit to, co jsem vyjádřil v odpovědi na druhou otázku. Dimenzionální prostředí jsou artefakty systému lidské mysli „HMS“. Mít víru v existenci vyšších dimenzí, je to samé jako mít víru v existenci dimenze (reality) ve které se jakoby aktuálně nacházíme právě nyní. Před chvíli jsem vám sdělil, že Matrix 3. dimenze je podvodnou iluzí.

Analogicky to samé platí pro jakoukoliv jinou dimenzi. Jak nahoře tak dole. Takže, třetí, čtvrtá, pátá a další dimenze či rozměry jsou součástí „HMS“ a systému potlačení lidské přirozenosti. To není „Svrchovaná Jednota“ a proto ona oddělenost čili separace mezi tzv. dimenzemi. Jinými slovy jde o multiprojekci, která má za úkol zahalovat to, čím ve skutečnosti jsme. Země ve skutečnosti nebude přecházet do nějaké vyšší dimenzionální úrovně, aby dosáhla vyššího stavu Vědomí a s ní společně i lidská bytost.

Chápu, že mnozí z vás toto vnímají jako nějaké únikové východisko ze současné situace, ale když pominu vše ostatní, znovu opakuji - spása či osvobození nepřijde od žádného vnějšího faktoru. Nespoléhejte se tedy na žádného vnějšího Mesiáše, vnějšího Boha anebo dimenze. My, jako lidská rodina jsme připraveni žít na pozici „Svrchované Jednoty“ zde na Zemi. Stane se tedy něco podstatného v roce 2012? Odpovídám nikoliv.

Kalendářní období roku 2012 se samo o sobě nebude lišit od jiných dat. Transparentnost toho čemu říkáte vzestup, se stane v tom nejméně očekávaném okamžiku. Lidé začnou vidět a chápat že potenciál, který je zakódován uvnitř jejich lidského nástroje je ve skutečnosti nástrojem systému podvodů, kontroly a manipulace. V souladu s tím si pomalu začnou uvědomovat, že jsou podstatně více než chuchvalec myšlenkové a emoční energie. A toto bude skutečné probuzení ve virtuální realitě, které tak často nazýváte vzestupem.

Systém čakier (Autor: Crystal Eagle inšpirovaný Wingmakers)

- pokračovanie -

Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

© 2008 Project Camelot, Project Avalon: Kerry Cassidy

© 2008 James (WingMakers)

© 2008 Translation: Alhambra

Zdroj: Matrix-2001.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


Štítky: 
december 30, 2008 07:09 dopoludnia

 

 

Top