Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elisabeth H A I C H: Den s jógou 6. Čtvrtek - Jupiterova síla

Jupiterova síla je zraková síla ducha. Oči těla mají schopnost vnímat světelné paprsky, které do něj vnikají. Duchovní oko naproti tomu nenahlíží na to, co do něho vniká, nýbrž naopak. Duchovní oko vyzařuje ze sebe sílu vidění na vše, co chce vidět a nehledí na povrch, nýbrž proniká do viděného a nevidí zevní, nýbrž vnitřní, pravou podstatu všeho. Jupiterova síla jest na hmotné úrovni pozorování zkušeného mudrce, který své vědění a své poznání získává nikoliv naučením nebo nabiflováním, nýbrž z vnitřního duchovního zření. Vnitřní zření vede k pravému náboženství, k pravé víře, povznesené nad všemi klamnými myšlenkami a nad všemi pověrami, které neznají sektářství a rozpory - vede k vnitřní víře v Boha.

   Ani víra v nejvyšší bytost, ani její popírání, nýbrž vlastní snaha po správném životě a samotné dosažení duchovního vývoje mohou vést k osvobození.

Buddha

*

Nemůžeme doufat, že dosáhneme uskutečnění, když prostě opakujeme slovo "Bůh". Musíme se o uskutečnění snažit a cvičit je.
Náboženství jsou různá, avšak je jen jediný Bůh. Bůh je jako voda, která naplňuje různé nádoby a v každé nádobě bere na sebe vize Boha podobu té nádoby. Avšak On je jediný.

Vivekananda

*

Moudrost osvobozuje od pochybnosti, ctnost od utrpení, rozhodnost od bázně.

Kong-Fu-Tse

*

Člověk není ještě mudrcem prostě proto, že mnoho mluví.
Kdo je klidný, prost nenávisti a bázně, toho jmenují mudrcem.

Dhamapada

*

Můžeme bez bázně vést rodinný život, máme-li moudrost a vnitřní modlitbu. Jest lehko chodit po trnech, máme-li boty.

Ramakrišna

*

Poznání Boha drží krok s vírou. Kde je málo víry, tam se marně ohlížíme po vědění.
Kdo má víru, má vše a komu chybí, tomu chybí vše.
Víra může způsobit zázraky, zatím co ješitnost a sebeláska jsou smrtí člověka.

Ramakrišna

*

Není jiných pout než pout iluze, jiné síly než síla, kterou nám dává joga. Není vyššího přítele, než moudrost a většího nepřítele než sebeláska.

Geranda Samhita

*

Ovládej svou řeč silou ducha, rozlišovací schopností, ovládej tuto schopnost individuální vůlí, rozpusť individualitu nekonečným, absolutním já a dosáhni nejvyššího míru.

Šankaračarya

*

Aligátor má tak tlustý a šupinatý pancéř, že žádná zbraň jej tak rychle neprobodne. Tak můžeš také světskému člověku kázat náboženství, ono mu k srdci neprojde.

Ramakrišna

*

Mudrc ovládá svou mysl a sjednocuje se v srdci s nekonečným, vševědoucím, vše pronikajícím Pánem. Jen ten, kdo odděluje věčné od pomíjejícího, cvičí výchovu ducha. Veliká je sláva ze sebe vyzařující podstaty, vznešené skutečnosti v nás.

Upanišady

*

Kdo poznal Boha, odstraní od sebe všechna pouta a se zmizevším utrpením zbavuje se zrození a smrti.

Upanišady

*

Mudrc usiluje s veškerou vážností a s pevnou vůlí, aby se osvobodil od panství světa, jako by se chtěl vyprostit z choroby.

Šankaračarya

*

Chytrý obchodník ukrývá své poklady, jako by byl chudý.
Vznešený ukrývá svou moudrost, jako by nic nevěděl.

Li-Gi

*

Věř ve všechno, co děláš. Jen člověku, který v sebe věří, otevírají se dvéře všech světů. Věř, že jsi duch. Ať jsou tvé činy doprovázeny silou ducha, ať je to myšlenka, slovo nebo skutek.

Yesudian

*

Dobromyslný a poddajný je lehce přístupný špatným vlivům.
Moudrý zůstává pevný a neotřesitelný v dobrém.

Kung-Fu-Tse

*

Studium filosofie nemá ten význam, abychom se dozvěděli,
co jiní mysleli, nýbrž abychom zjistili, jak vypadá pravda věcí.

Tomáš Aquinský

- pokračovanie -

Elisabeth H A I C H

(Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Zdroj: Makoň.cz

november 05, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top