Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elisabeth H A I C H: Den s jógou 7. Pátek - Venušina síla

Venušina síla je ve svém projevu krása, harmonie, umění a láska, začínajíc zvířecí náklonností a touhou po ovládnutí až po nejvyšší, neosobní universální lásku, na každém stupni projevu stvořeného. Jejím působením si oblékají všichni živí tvorové, ať rostliny, zvířata nebo člověk, svůj nejkrásnější oděv, aby se pro druhé pohlaví stali lákaví, přivábili je a pak s ním prožili - die hohe Zeit (Vrcholný, vysoký čas) - svatbu.

   Není nepravosti, která by byla způsobena něčím jiným než nedostatkem lásky. Není ctnosti, která by nebyla založena na lásce.

Eckarthausen

*

Láska je zákon Božství, přikázání, které vložilo Božství člověku do srdce. Je to pouto, které spojuje všechny bytosti. Pud spojovací pochází z ní. Připodobňování je její potravou.

Eckarthausen

*

Nejvyšší láska, nejvyšší dokonalost pozůstává z nejvyššího souladu, největší harmonie. Tato harmonie je podobná tónům v hudbě, které se skládají z nekonečných gradací a přece každý tón, od nejnepatrnějšího po nejvyšší, je ve správném poměru k celku.

Eckarthausen

*

Láska je nekonečně činná. V její povaze je ustavičná snaha po vytváření podobného. V tom je základ stvoření - poslání tvorů - naše určení.

Eckarthausen

*

Vlastnost dokonalosti a harmonie vylučuje všechno nedokonalé a všechno disharmonické. Proto je v povaze nejvyšší podstaty, že jen snaha po harmonii může vést k nejvyšší lásce - k Bohu.

Eckarthausen

*

Božství se nemůže přiblížit žádná bytost, která mu není podobná. Protože však Božství je láska, proto se zpodobnění s ním děje láskou. Kdo se vzdaluje lásce, vzdaluje se Bohu.

Ramakrišna

*

Neoslepuje láska, ale touha po vlastnictví. Lidé jsou oslepování smyslnými tužbami. Pravá láska osvobozuje od touhy po vlastnění a dává člověku prohlédnout.

Ramakrišna

*

Čisté poznání a čistá láska jsou konec konců totéž. Čisté poznání vede k témuž cíli jako čistá láska.

Ramakrišna

*

Ponoř se hluboko do moře Božské lásky. Neboj se! Je to moře nesmrtelnosti.

Ramakrišna

*

Jako tygr požírá ostatní zvířata, tak pojídá také láska všechny "úhlavní nepřátele" člověka, smyslné touhy, vášeň, nenávist a hněv.

Ramakrišna

*

K Bohu dochází bezodkladně ten, v němž se projeví krásy lásky. Které to jsou krásy lásky? Schopnost rozlišovací, zbavení se vášní, něžnost vůči všemu žijícímu, služba dobru a radost ze styku s Ním, pravdivost..... všechno to.

Ramakrišna

*

Jen ten nachází Boha, kdo po něm touží jako milující žena po svém manželi, jako světák po pozemských radostech a jako lakomec po svém nahromaděném zlatu.

Ramakrišna

*

Nadání bez píle není umění, píle bez nadání není umění, nadání s pílí - jest umění!

Elisabeth Haichová

*

Co je největší umění? - A co je nejlehčí? Největší umění je sebeovládání a nejlehčí je kritizovat své bližní.

Elisabeth Haichová

*

Člověče, co miluješ, v to se proměníš. Staneš se Bohem, miluješ-li Boha a zemí, miluješ-li zem.

Angelus Silesius

*

A kdybych měl dar proroctví a věděl všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl všechnu víru, takže bych hory přenášel, ale lásku neměl, nejsem nic.

I Korint. XIII,2

*

Dávám vám nové přikázání, abyste se milovali navzájem. Jako já jsem miloval vás, abyste se i vy navzájem milovali.

Jan XIII,34

- pokračovanie -

Elisabeth H A I C H

(Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Zdroj: Makoň.cz

november 06, 2009 23:56 popoludní

 

 

Top