Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elisabeth H A I C H: Den s jógou 8. Sobota - Saturnova síla

Ochlazující, stahující a ztužující působení Saturnovy síly způsobuje, že vůbec existuje hmota, ale tatáž síla poskytuje také možnost vysvobodit se z hmoty. Vždyť pomocí stažení - koncentrace - je možno zduchovnění. Proto je síla v bibli klíčem, kterým nám Petrus - skála - otevírá nebo zavírá nebe. Saturnova síla se projevuje jak na pozemské tak na duševní úrovni. Tvrdost a pevnost jsou vlastnosti hmoty právě tak jako člověka, který ve své duši může být tvrdý nebo pevný. Saturnova síla se projevuje jako stažení do materialismu a krystalizace na materiální úrovni - jako šetrnost, lakota nebo chtivost na úrovni duševní a jako koncentrace myšlenek na duchovní úrovni. Saturnovými projevy jsou dále stálost, vytrvalost, věrnost, odříkání a askeze, avšak také pomíjejícnost a smrt.

   Buď stálý a rozhodný. Charakter znamená krystalizaci našich nejlepších vlastností. K projevu tvé pravé přirozenosti, Božství, dochází ovládáním a soustředěním tvých nejlepších sil.

Turyananda

*

Důkaz pevnosti ducha je pevnost pohledu. Jakmile se upevní duch, také pohled je pevný. Nejistota pohledu a pohyb dokonale ustanou.

Turyananda

*

Jen ustáleností a věrností stavu stáváme se hodni a schopni vstoupit do vyššího stupně, ať zde v čase nebo tam věčně.

Goethe

*

Uč se soustředění a používej je všemi způsoby. Tak nic neztratíš. Kdo má celek, má také části.

Vivekananda

*

Abys měl úspěch, musíš mít hroznou vytrvalost.

Vivekananda

*

Člověk sám musí být vytrvalejší než jeho těžkosti, není žádného jiného východiska.

Aurobindo

*

Trpíme, protože jsme vzdáleni od svého středu. Poznáme-li kdo jsme, a vrátíme-li se do středu, odpadne od nás utrpení.

Paul Brunton

*

Naše dnešní působení vytváří naši budoucnost, jako stín tělo, tak nás následuje zákon osudu. Následky si nutně každý způsobuje sám.

Padma Sambhava

*

Jogickou cestou jde každý, jehož činnost je spojena se soustředěním, neboť toto rozšiřuje vědomí.

Elisabeth Haichová

*

Zbavení přání nás osvobozuje od smrti, neboť jakmile nás už přání a tužby nestrhávají do materiálního světa, přestává pro nás koloběh zrození a smrti a my jsme schopni požívat věčnou svobodu ducha, nezávisle na prostoru a času.

Elisabeth Haichová

*

Všechny pozemské věci jsou jen jarním snem. Považuj smrt za návrat domů.

Kong-Fu-Tse

*

Silní lidé zůstávají své povaze věrni i když je osud přivede do špatných životních podmínek, jejich charakter zůstává pevný a jejich mysl nikdy nekolísá. Nad takovými nemá osud žádnou moc.

Machiavelli

*

Pevnost charakteru znamená, že člověk na sobě vyzkoušel působení jiných. Jsou tedy k tomu zapotřebí jiní.

Stendhal

*

Neutiší se vnitřní touha penězi, právě tak jako žízeň slanou vodou. Utrpení lakomých je zřejmě ještě větší než utrpení nemajetných.

Ksemendra

*

Odplata za dobro a zlo je jako stín, který se táhne za tělem.

Čína

*

Zkoušky, které nás potkávají, slouží k tomu, aby posílily naši víru, aby nás skutečně vytříbily a zbavily nás nečistot! Neboť, jsme-li prosti hříchu, Boží působení se ve světě projeví.

Jehuda Halevi

*

Oddělení od těla neznamená pro vědoucího smrt.

Mahabharata

*

Smrt je otázka, kterou příroda ustavičně klade životu a upozornění, že sám sebe dosud nenalezl. Kdyby se život nepřeváděl ve smrt, zůstávali by tvorové navždy v jakési nedokonalé životní formě. Pronásledováni smrtí, probouzejí se k myšlence dokonalého života a ohlížejí se po jeho podmínkách a možnostech.

Aurobindo

*

Obyčejný smrtelník s duší podřízenou všem smyslům a nadaný kolísavou pamětí, zradou nad svým Já, kráčí k smrti.

Mahabharata

*

Dva druhy lidí se trápí zbytečně a namáhají se marně. Kdo střádá peníze a nespotřebuje je a kdo získává vědění a nepoužije je.

Demokrit

*

Neboť žijete-li podle těla, zemřete. Jestliže však duchem umrtvujete skutky těla, budete žíti.
Všichni, kdož jsou vedeni Duchem Božím, to jsou synové Boží.

Řím VIII, 13,14

*

Tělesné smýšlení vede k smrti, ale duchovní smýšlení vede k životu a k pokoji. Proto je tělesné smýšlení v nepřátelství k Bohu a ti, kteří jsou tělesní, nemohou se líbiti Bohu.

Řím VII, 6-8

*

Když se dlouho díváte do plamene, tu vidíte všude kolem sebe plameny. Tak také v pravdě budete Boha vidět, když na Něj budete upřeně myslet ve dne v noci.

Ramakrišna

*

Máte-li pravou víru a upřímnou touhu, obdržíte z Milosti Pána vše. Svaté jméno Boží má spásnou sílu, ale musí s ním býti spojena vážná touha. Bez upřímné touhy srdce nemůže nikdo spatřiti Boha pouhým opakováním jeho jména.

Ramakrišna

*

Čím více se člověk vzdaluje pozemského, tím více k němu spěchá božské.

KONIEC

Elisabeth H A I C H

(Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Zdroj: Makoň.cz

november 07, 2009 23:59 popoludní

 

 

Top