Obrázok používateľa CEZ OKNO
Krystalická forma - Přehled biologických a citových změn, které lidstvo očekávají I.

My, Lord a Lady Athena, bychom vám rádi předložili přehled některých změn týkajících se žláz a biologické struktury krystalické formy, stejně tak jako emocionálních a společenských změn spojených procesem přeměny. Účelem tohoto přenosu informací je objasnit jakým způsobem krystalická forma způsobuje konec některých biologických a citových omezení ve kterých lidstvo žije posledních 10 000 let.

Mnoho z vás již slyšelo o konceptu „plného vědomí“. Plné vědomí je stav bytí, který přestupuje fyzikální zákony, tak jak je známe, a přináší zkušenost neodděleného vnímání mezi viditelným a neviditelným světem. Přestoupení fyzikálních zákonů přeloženo do fyzických potřeb znamená, že nemáte biologickou potřebu jíst, spát a vyměšovat kvůli existenci. V citové oblasti přináší plné vědomí konec strachu a tak umožňuje každé vzestupující osobě zakusit novou úroveň spokojenosti a radosti po celý den při činnosti i vztazích.

Stupeň biologického pokroucení je na zemi velký. Pro některé jedince se více pootevírají neviditelné světy, nebo mají přirozenou jasnozřivost. Většina lidstva tyto schopnosti nemá, a oprava oddělenosti mezi viditelným a neviditelným bude pro každého člověka jiná tak jak bude nabývat krystalickou formu. Někteří zažijí získání jasnozřivých schopností, které doposud neznali. Ostatní budou jen přímo znát přání své duše, bez jasnozřivosti nebo telepatických schopností. Následujících 1000 let lidského vývoje které budou následovat po hromadném vzestupu do páté dimenze je nezbytným obdobím pro dokonalé zhojení zážitků oddělenosti viditelných a neviditelných světů všech lidských bytostí na zemi.

Důvod omezení jasnozřivosti v lidské zkušenosti má přímou souvislost se současnou velikostí naší mozkové dutiny. V mozku chybí žlázy a orgány, které jsou pro jasnozřivost nezbytné. Ačkoliv všichni v rámci krystalické struktury obdrží veškeré informace nutné pro vytvoření žláz, které jsou pro jasnozřivost nutné, mozková dutina nemusí být dostatečně prostorná, aby umožnila všem žlázám vyrůst. To povede k velikým rozdílům mezi jednotlivými lidmi ve stupni uvědomění v procesu nabývání plného vědomí.

Důvod rozdílů ve stupni uvědomění souvisí s různou genetickou výbavou jednotlivých rodů. Většina lidí zjistí, že jejich genetická linie začíná v laboratořích v Atlantidě. Jak jsme psali v předchozích kapitolách, současná lidská forma byla vytvořena v laboratořích, „plně vědomými“ vědci, kteří separovali dvanáct informačních řetězců z 1024 řetězců, ze kterých byli oni sami odvozeni. Dvanáct řetězců DNA a lidská forma zrozená z laboratoře, dala vzniknout částečně vědomé rase, která byla využívána k činnostem, které ti, kdož byli zrozeni na Atlantidě už nechtěli vykonávat, tj. manuální práci. Ještě navíc byla tato částečně vědomá rasa stvořena pro sexuální potěšení a v některých případech i pro lásku a partnerství. Jak civilizace slábla v posledních 2 500 letech před potopou, vytvářet zkušenost v plně vědomých vztazích bylo stále obtížnější. Mnoho bytostí inkarnovaných v Atlantidě se obracelo k této otrocké rase pro lásku a potěšení.

Částečně vědomé bytosti z atlantských laboratoří nikdy nebyly vytvořeny aby mohly komunikovat z neviditelnými světy. Vědci, kteří je vytvořili si chtěli ponechat kontrolu nad vývojem rasy kterou vytvořili. Kdyby takto vytvořená rasa mohla přímo komunikovat s bohem a neviditelnými světy, ztratili by stvořitelé z Atlantidy řízení. Z tohoto důvodu nebyly žlázy nutné pro jasnozřivost a telepatii součástí původních dvanácti řetězců DNA. Těla bez těchto žláz nemusí mít tak velkou mozkovou dutinu a mohou být menší. Proto byla tato rasa asi o 15 procent menší než vědci stvořitelé.

Vedle menší postavy bylo dvanáct řetězců DNA velmi pečlivě vybráno. Vědci potřebovali částečně vědomou rasu, která je podřízená a nevyžaduje autoritu. Také chtěli rasu oddanou, poslušnou a horlivou ke všem přáním vědců stvořitelů. Jakmile lidstvo ztělesní krystalickou formu, všechny emocionální tendence budou rozpuštěny, a kolektivně se začneme zabývat otázkami vzorů, které jsme žili 10 000 let. Jak se lidstvo začne zabývat novými vzory a rozpínat se za svá individuální omezení, přinese to civilizaci s novou strukturou, založenou na nepodmíněném dávání a dostávání a nepodmíněné lásce.

Stav podřízenosti, ve kterém většina lidstva žije je důsledkem víry ve ztrátu síly. Protože lidstvo věří, že je bezmocné změnit současné podmínky, vybralo si přijmout tuto životní zkušenost bez otázek. Krystalická forma přináší obnovení sil v citové struktuře každého jedince, který ztělesní novou DNA. Jakmile se každý člověk bude cítit silný, začne věřit že může současnou situaci změnit a tak splní svůj cíl.

Částečně vědomá otrocká rasa byla vytvořena, aby byla využívána a používána. Proto je lichva tak rozšířená v celém lidstvu a lidské civilizaci. V naší genetické karmě je velmi mnoho vzorů využívání a existovat jen pro to být využíván. Není žádný div, že spíše využíváme jeden druhého, místo nepodmíněné lásky. V širším slova smyslu vlastně lichva je základem karmy. Karma je jednodušeji řečeno dohoda o udělání něčeho pro někoho, výměnou za to, že něco udělá on pro nás. Otroci dostali život výměnou za to, že byli využíváni mnoha způsoby což zapříčinilo, že se koncept karmy a podmíněné lásky zaznamenal do naši biologické struktury.

Lichva, nebo karma vytváří zkušenost dávání a nic za to (nebo dostávání výměnou za nic), což ve svém důsledku vede k chudobě a hromadění majetku. Být využíván (např. otroci) znamenalo dostávat jídlo a život výměnou za mnoho různých darů, např. práci nebo sexuální potěšení. Náš současný koncept muset za všechno platit a tvrdě pracovat abychom přežili vychází z genetických vzorů lichvy zděděných spolu s původními dvanácti řetězci DNA. Ten kdo nemůže zaplatit je ponechán v chudobě a bez domova a ten, který má vlohy v životě vydělávat nemístně hamouní.

Plně vědomé krystalické bytosti inkarnované v Atlantidě nemusely nic platit aby přežily, jejich civilizace měla takovou strukturu, že přirozeně získávaly všechny psychologické potřeby. Je přirozenou součástí krystalického složení fungovat na základě nepodmíněné lásky. V rámci paradigmatu (vzorů) nepodmíněné lásky, je dávání i braní v rovnováze, tj. jakmile dáváte své vlohy a talent, automaticky jste odměňováni aby jste měli vše co potřebujete.

Jak dosáhnete krystalické formy, citové vzory lichvářství jsou vyčištěny a je zajištěna rovnováha mezi dáváním a dostáváním ve vašem životě. To znamená, že každá námaha, kterou každý člověk vynaloží je oceněna odměnou odpovídající vynaloženému úsilí. To časem přinese konec placení, které neodpovídá množství času a energie vloženého do jakéhokoliv projektu. Na příklad, ti lidé, kteří jsou placeni více než odpovídá jejich přínosu (jako jsou filmové nebo sportovní hvězdy), budou již placeni podle vynaložené energie. Obráceně vzato, ti kdo jsou málo placeni za velké množství vynaložené energie, budou placeni tak jak odpovídá jejich úsilí. Jakmile bude tato rovnováha ustanovena v každé bytosti, bude konec bezdomovcům a chudobě spolu s chamtivostí a hromaděním bohatství na straně druhé.

Není neobvyklé, že má iniciát na své duchovní cestě problémy s vyjádřením svých potřeb. To občas vede k malým i velkým dluhům. Zadluženost jakéhokoliv typu je důsledek víry, že pro přežití je nutné platit, nebo dlužit. Jakmile je překonána tato víra v nutnost kvůli přežití někoho vlastnit nebo se zadlužit, všechny dluhy na energetické a karmické úrovni jsou uvolněny, což vede k ukončení všech dluhů na fyzické rovině.

Náš kanál pozoroval jednoho iniciáta za druhým, jak bankrotují a chudnou a přestávají platit své dluhy jak překonávají svoji víru v zadluženost. Některé to potkalo v prvních 108 iniciacích, jiné až ukončili 1024; a jiné až v dalším segmentu práce, který teprve bude popisován dále. Jak bude lidstvo překračovat svou víru (a více a více jich zbankrotuje), celý bankovní systém tak jej známe se zhroutí. Jak se zhroutí bankovní systém, lidé se uchýlí k výměnnému obchodu. Výměna a směna přinese rovnou výměnu energií, neboli rovnováhu dávání a dostávání. tj. nepodmíněnou lásku.

Citově, krystalická konverze znamená konec nudy. Kvůli nudě lidstvo spotřebovává velké množství zdrojů a zpět za to matce Zemi nic nedává. Kvůli nudě lidstvo vyhledává zábavu všeho druhu a touží si koupit nebo spotřebovávat věci, které ve skutečnosti nepotřebuje. Nuda je výsledkem jednotvárné a průměrné existence v lidských myšlenkových formách a vychází z usídlení se v tom, co nepřináší lidem potěšení. Náš kanál vypozoroval, že jakmile iniciát překročí 108 zasvěcení, je pro něj velmi obtížné aby pokračoval v tom, co mu nepřináší potěšení, a» už v zaměstnání, v partnerství ve kterém žije, nebo ve městě, kde bydlí. Jakmile bolest z těchto okolností je příliš velká na to aby ji unesl, iniciát opouští to, co mu nepřináší radost.

Přirozená radost nepochází ze zábavy jako jsou filmy televize, sport, rádio, nakupování nebo mnoha jiných věcí, které lidstvo dělá, aby strávilo čas, když se nudí. Opravdová radost přichází zevnitř, z jednoty s vlastním vyšším Já, ze zkušenosti jednoty mezi přáteli, rodinou, vašimi milovanými nebo s přírodou. Autentickou radost můžete zažít z nádherného západu slunce, procházky po pláži nebo lesem, zaplavání si v jezeru, nebo v přípravě jídla pro vaše blízké a přátele, kteří jsou přítomní. Jak jednou iniciát zažije opravdovou radost a jednotu, všechny ostatní formy zábavy, které dříve vyplňovaly jeho nudu se v porovnání s tím zdají nudné a bez života. Z toho důvodu se iniciát vzdá takových radovánek a raději se zabývá tím, co mu přináší opravdové potěšení. Jak všechno lidstvo pochopí opravdovou radost, potřeba konzumovat nahrážky a špatnou zábavu skončí a skončí i civilizace založená na spotřebě a lakotě.

Zkušenost opravdové radosti je výsledkem plně otevřené srdeční čakry. Částečně vědomá lidská forma nebyla vytvořena s plně otevřenou srdeční čakrou ani aby zakusila jednotu. Vědci, kteří vytvořili lidskou formu nikdy nepředpokládali, že by se do ní mohli inkarnovat. Bez inkarnované „duše“ není potřeba „jednoty“ mezi dvěma či více dušemi. V předchozích kapitolách jsme mluvili o tom, jak byla současná lidská forma vytvořena, aby byla udržována jednou duší, stejně jako tomu je u rostlinné, živočišné a minerální říše, kde jedna duše obývá všechny formy jednoho specifického druhu. Po velkých záplavách bylo tak málo plně vědomých ztělesnění do kterých se bylo možné inkarnovat, že duše z Atlantidy a Lemurie se začali inkarnovat i do částečně vědomé lidské formy. V procesu návratu k 1024 řetězcům DNA a krystalické formě, se srdeční čakra opět plně otevře a zkušenost božské jednoty a opravdové radosti bude opět možná.

Zkušenost božské jednoty přinese kompletně novou zkušenost ve vztazích, přátelství a partnerských vztazích. Bez božské jednoty upadne mnoho párů do nudy. Mnoho z nás zakusilo, jak „románek“ nebo „líbánky“ nového partnerského vztahu rychle upadly do jednotvárnosti. Spojí-li se dva partneři s plně otevřenou srdeční čakrou, jsou schopni udržet kouzlo, které zná současné lidstvo pouze na začátku vztahu. Kouzlo božské jednoty není omezeno pouze na zamilované; přesněji řečeno může být sdíleno s přáteli, ve skupině rodiny duší, a v partnerství. Jakmile se zkušenost božské jednoty a lásky navrátí do všech vztahů v životě iniciáta, navrátí se kouzlo do každého okamžiku jeho existence.

Jakmile se božská jednota stane základem ze kterého iniciát funguje ve svém životě, objeví se nové formy obchodních vztahů. Obchodní transakce budou založeny na lásce, společném zájmu a obecnému cíli, který podporuje větší dobro pro celek. Jak se božská jednota stane přednostním právem řídícím organizaci, radostný a hladký běh organizace zajistí úroveň úspěchu, která byla dříve na zemi neznámá. V našich současných organizačních strukturách přepracovaní a znudění pracovníci ve skutečnosti podkopávají potenciální úspěch organizace. Každá manifestace je ve své konečné podstatě energií. Když někteří v organizaci energii berou, místo aby přispívali, je v konečném efektu ovlivněn úspěch organizace. Ve zkušenosti božské jednoty je každý člen organizace všemožně plně podporován a výsledkem je přispění energií do projektu a tak požadovaný výsledek je nakonec vytvořen bez úsilí.

Sociologové věří, že genetické změny které lidstvo očekávají mohou vést k sociálním nepokojům a neklidu. My, Řád Rize, spolu s Lordem a Lady Athenou a spolu s řídícím Bohem doufáme, že vytvoříme tak hladký přechod jak jen to bude možné. Jenomže, novou civilizaci nelze vytvořit bez rozpadu staré a tak určitému stupni problémů a nejistoty nelze zabránit. Těžkosti budou mít souvislost s karmou která musí být očištěna aby Země mohla vzestoupit. My, dělníci světla, musíme umožnit očištění karmy a pomoci Zemi dosáhnout vzestupu.

Nová civilizace nebude zavedena násilně ve společnosti, která ji nechce. Spíše se nová civilizace ze začátku začne vyvíjet v malých komunitách vytvořených z jednotlivců zaměřených na duchovní vývoj a ztělesňujících nový způsob života založený na nepodmíněné lásce. V těchto komunitách se bude zkoušet běh nových sociálních pořádků. Nové paradigma, myšlenkové formy a sociální pořádky se postupně rozšíří na celou zemi. Důvod celoplošného rozšíření bude ten, že nové paradigma bude fungovat lépe než staré a přirozeně se jej chopí lidé kteří se též probudí a budou hledat nový způsob bytí.

Nyní se zaměříme více na detaily fyziologických rozdílů mezi částečně vědomou lidskou formou se kterou jste obeznámeni a krystalickou formou. Náš kanál není lékařský odborník a její znalosti lidské biologie jsou omezené. Proto přijdou jiní učitelé z naší organizace se širšími znalostmi biologie a lidské biochemické struktury, kteří přinesou více detailů pro pochopení krystalické formy.

Fyziologicky, krystalická forma je silnější a méně závislá na pozemských zdrojích aby mohla existovat a je odolnější proti nemocem. V rámci krystalické předlohy též většina virů získá novo funkční předlohu, která jim umožní aby byly pro krystalickou formu užitečné. Viry samy o sobě jsou výsledkem molekulárních struktur, které zůstaly nevyužity v částečně vědomé lidské formě, která byla vytvořena v Atlantských laboratořích. Nemoci jsou pak důsledkem útoků těchto molekul na naše současné molekulární struktury. Všechny viry, které nejsou použitelné v rámci krystalické formy jsou v průběhu procesu přeměny eliminovány. V průběhu času (až celé lidstvo kompletně ukončí prvních 1024zasvěcení), budeme svědky konce nemocí, tak jak je dnes známe. Nejenom nemocí přirozeně smrtelných, ale třeba i „obyčejného nachlazení“.

Náš kanál vypozoroval, že se všechny viry skrývají v nervovém systému. Virus hepatitidy se ukrývá v dolní části páteře, plané neštovice ve střední části páteře, tuberkulóza hned za bránicí, příušnice v krku, a spalničky v mozku. Vypadá to, že všechny viry jsou součástí našeho vývojového plánu při narození. Vyjímku tvoří skupina virů, které byly vytvořeny lidmi. Možná se podivujete jak můžeme vědět, že tyto viry byly vypěstovány ve zkumavce. Jednoduše proto, že původ všeho co má formu je energeticky zaznamenán v její prvotní předloze. Tyto lidmi vytvořené viry vedly ke zkušenostem s problémy s imunitním systémem, jako například AIDS. Tyto vytvořené viry sídlí v páteři za srdeční čakrou. Srdeční čakra řídí imunitní systém éterického těla. Zažijete-li v dětství nebo i v dospělosti citový smutek, může to vést k energetickému rozpadu srdeční čakry. Rozpad zapříčiní energetickou slabost v oblasti srdce a to nastartuje virus k aktivitě (nebo je oslaben imunitní systém) a výsledkem je nemoc.

I když se zdá, že je virus přemožen a nemoc ustoupí, virus se jednoduše vrátí do nervového systému. Občas se viry množí v měkkých tkáních páteře a způsobují bolesti zad. Jakmile je nervový systém a páteř přetransformována na krystalickou, jsou i viry přeměněny nebo eliminovány. To občas vede ke znovuobjevení nemoci v rámci krystalické transformace, nebo fyzické bolesti v oblasti, kde byl virus zabydlen. Božská přirozenost uchystala sedm skupin vibrací, které jsou vytvořené pro změnu struktury buněčné stěny skupiny virů, aby je učinila neškodné. Iniciát může během spánku přivolat tyto vibrace, případně ti z vás, kteří jste léčitelé je můžete aplikovat na ty, kdo takové ošetření potřebují. Jestliže v průběhu transformačního procesu iniciát zažije znovuobjevení nějaké choroby, doporučujeme ji léčit bylinami a homeopatiky pro podporu imunitního systému po dobu, než bude dokončena transformace takového viru.

V současné civilizaci jsme si zvykli, že smrt řídí populaci. Krystalická forma je vytvořena aby mohla být prožita zkušenost existence bez stárnutí až do věku dosahujícího 2000 lidských let. Mytologie mluví o nesmrtelných „bozích“. Tato nesmrtelnost je jednoduše důsledkem krystalické buněčné struktury. Spolu s „nesmrtelností“, kterou krystalická forma nabízí, přináší i vnitřní systém řízení porodnosti, který lidstvu umožní přivést na svět pouze nejlepší populaci vhodnou pro velikost planety a zdrojů dostupných pro Matku Zemi. Vaše současná populace není na tak vysoké úrovni aby ji Lady Gaia podporovala. Hromadění zdrojů a nedostatek jejich sdílení zapříčiňuje hladovění, které zakoušíte.

Stárnutí je výsledkem rozkladu. V dobách Atlantidy se rozpad objevil v částečně vědomé humanoidní biologické struktuře, protože nebyla imunní proti nukleární energii. Atlan»ané využívali nukleární energii aby posílili všechny aspekty civilizace, včetně technologií, které značně předčí vše co lidstvo doposud vyvinulo. Protože částečně vědomá rasa otroků nebyla imunní proti nukleární energii, vyvíjející se úpadek zavinil 500 letý cyklus života, stárnutí, nemoce a konečně i smrt.

Příčinou rozkladu jsou molekuly, které přestanou vibrovat. Jakmile dostatečné množství molekul v buňce těla přestane vibrovat, buňka umírá. Když zemře určitý počet buněk v určitém orgánu, musí následovat stárnutí, nemoce a konečně i smrt. Částečně vědomá lidská forma vyprojektovaná v Atlantidě, má odlišnou molekulární strukturu. Naše současná molekulární struktura je velice podobná našemu slunečnímu systému s jedním atomem uprostřed a s částicemi rotujícími kolem něj. Jakmile molekula přestane vibrovat, rotující částice kolem atomu se zastaví. Nukleární energie blokuje rotaci částic kolem atomu stejně jako mnoho dalších toxinů, které se přidávají do jídla, vody a atmosféry.

Naše současná molekulární struktura není stejná s molekulární strukturou v dobách Atlantidy, kdy bylo lidstvo vytvářeno. Molekulární vzor krystalické formy je trojkruhový , který je velice podobný tříkuličkovému ložisku, kde kuličky neustále rotují kolem sebe. Zastavit trojkruhovou molekulární strukturu není tak snadné. Proto je imunní proti stárnutí, nukleární energii i toxickému nepořádku na planetě. Uvědomte si prosím, že nejen lidé procházejí transformačním procesem na krystalickou formu, ale též rostlinná, živočišná i minerální říše, spolu s delfíny a velrybami. Jakmile země jako celek ukončí krystalickou transformaci, přestanou mít toxiny efekt na životní formy na zemi.

Náš kanál objevil, že je potřeba dalších 24 kroků za iniciací 1024 aby byla opravená molekulární struktura v jejím těle a ukončil se rozpad v její formě. Do iniciace 1024 jsou na krystalickou formu přetransformovány pouze zdravé buňky. Teprve po získání „Kompletního Osvobození“ je plně adresován rozpad. O těchto 24 krocích bude teprve řeč. Tyto informace budou zveřejněny koncem roku 1998. Ti z vás, kdo jste starší prosím pochopte, že veškerý rozpad v každém iniciátovi, který chce pokračovat na své spirituální cestě bude obrácen a s tím i fyzické příznaky stárnutí.

Navíc k překonání stárnutí, smrti a nemocem eliminuje krystalická forma ostatní biologická omezení jako potřebu spánku, jídla, rozmnožování (nevědomé početí dítěte), močení a stolici. Následující systém žláz byl zlikvidován v lidské formě „Pádem“ ze dvanácti šroubovic DNA na dvě zhruba pře 9500lety. Jak už bylo řečeno v předcházejícím materiálu přineseném naším kanálem, byl „Pád“ důsledkem nukleární exploze, která vytvořila Saharu, způsobené plejádskými „Bohy“ známými jako Anunnaki, kteří byli vlastně lidmi s krystalickou formou válčící mezi sebou o moc nad Zemí. Po této nukleární katastrofě jim Velké Bílé Bratrstvo nařídilo opustit Zemi.

Mnozí se podivují proč právě Plejáďané mají takový zájem na evolučním vývoji na Zemi. Země a náš sluneční systém spadal kdysi pod jurisdikci Plejádské vlády a nedávno byl převeden pod jurisdikci Síria. Plejádské hierarchie rozhodly nepřinést žádnou pomoc po nukleární válce kterou zapříčinili a nechali zbytek částečně vědomé rasy jejich vlastním prostředkům. Neuvědomili si, že taková nedbalost povede ještě k daleko větším problémům. Problém je v tom, že když lidstvo vstoupí do další nukleární války, Země nebude schopná vzestupu. Nejenom Země by spontánně shořela, ale i Plejády (spolu s asi jednou třetinou našeho vesmíru) by se zhroutily do černé díry. To je důvod proč Plejáďané, spolu s dalšími třídimenzionálními členy Velkého Bílého Bratrstva, by neváhali v případě potenciální nukleární katastrofy přistát a převzít vládu. Mají k dispozici technologie, oproti které se naše současná úroveň vývoje jeví jako by byla z doby kamenné.

KAREN DANRICH, "Mila Sinoski"
THOMAS WEBER, "Rama"
RIADITELIA DUCHOVNEJ ŠKOLY VZOSTUPU

Copyright 1998 - 99 Karen Danrich. Všetky práva vyhradené.

Preklad: Vratislav Kašpárek, 2000

Uverejnené s láskavým dovolením: vzestup.webzdarma.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

september 10, 2011 20:42 popoludní

 

 

Top