Obrázok používateľa CEZ OKNO
Proroctví rukopisů palmových listů

V Indii existují tzv. knihovny palmových listů, v nichž se po generace uchovávají prastaré texty v sanskrtu dávající různé předpovědi a proroctví do budoucna. Staly se známými díky Němci Thomasu Ritterovi, který se o nich dozvěděl a navštívil je. Byl ohromen tím, co zjistil a sepsal své zážitky v knize "Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů". V knihovně nalezl list s výkladem svého života a také dostal další předpovědi týkající se Německa a vůbec celého světa. Zde je jedno proroctví, převzato ze stránky www.thomas-ritter-reisen.de a přeloženo do češtiny. Pro zajímavost ještě uvádím, že jedna knihovna putuje po světě a v březnu se bude nacházet v Praze(!). Bude se při té příležitosti konat seminář a bude zde možnost získání osobních výkladů osudu z palmových listů. Více na www.palmovelisty.cz

Proroctví rukopisů palmových listů na rok 2010

V r. 2009 se potvrdily předpovědi rukopisů, zejména pokud jde o hospodářský vývoj Evropy a severní Ameriky a vznik nových nemocí v USA a v Evropě.

U nové „nemoci“, „prasečí chřipky“ se jedná o pokus vyvolání pandemie, která měla nadělit několika málo podnikům báječné zisky. Tento pokus se v r. 2010 nepodaří.

Hospodářské a společenské problémy předpovězené v proroctví rukopisů palmových listů (americká finanční krize povede ke světové krizi, nepokoje v Německu, výtržnosti v Athénách) a bezmoc vládnoucích při řešení těchto problémů.

Předpovědi týkající se atentátů plánovaných v Německu se však v r. 2009 nesplnily. Pro budoucnost Německa a Evropy se v dosud přeložených předpovědích na r. 2010 uvádí:

Kosmické události věští úpadek stáří, nouzi, neštěstí, ale také transformaci. Zejména vzácně se vyskytující zatmění Slunce v prvním měsíci r. 2010 a další sluneční zatmění v sedmém měsíci v souvislosti s trojnásobnou konjunkcí Jupitera a Uranu poukazují na hluboké zvraty a význam roku 2010 jako roku rozhodujícího.

Tento rok bude velmi těžký pro lidstvo celého světa. V materiální oblasti ztratí hodně z toho, co považovali za obvyklé a samozřejmé. Zatížení prostých lidí daněmi, výdaji a další zátěží v Německu a v celé Evropě silně vzroste. Zejména v oblasti zdravotní prevence a péče o zdraví, ale také v zásobování potravinami a věcmi každodenní potřeby dojde ke značnému zdražení. Úlevy přislíbené vládami v předchozím roce se teď ukážou jako klamné. U státního sociálního zabezpečení a důchodů dojde ke krácení.

Ti kdo se zabývají mezinárodním obchodem poznají jaké škody působí jejich chtivost. Ze svých chyb se však nepoučí, ale budou chtít tak jako dříve jednat podle libosti, tak jak se jim líbí. Budou proti sobě stavět vládce jednotlivých států, aby od nich i nadále získávali peníze, s nimiž by mohli dále vést své obchody. Mnohé továrny a obchodní domy v Evropě a v severní Americe budou zavřeny. To postihne nejen mezinárodní koncerny, ale stále více i podniky, které zapustily kořeny ve svém regionu a dosud tam poskytovaly práci.

Také vládci zemí Evropy a v severní Americe budou stále méně schopni dostát svým závazkům. Veřejná zařízení, dopravní spoje, ale i zabezpečení potřebných tím bude značně trpět. Nejdříve v USA a potom také ve stále větším počtu států Evropy budou vládcové přecházet k poskytování pomoci potřebným nikoli v penězích, ale na odběrní poukázky.

Ti kdo jsou vlastně za ty problémy odpovědni, se dokáží šikovně vytratit z odpovědnosti a postarat se tak o to, aby oni, jejich rodiny a jejich bohatství bylo ochráněno. Budou se tvářit jako by jejich jednání nebylo utvářeno jejich vlastní chtivostí, ale zákony spočívajícími v lidské přirozenosti, aby se tak ze svých chyb dostali. Mocní za kulisami se v r. 2010 ještě více stáhnout z veřejnosti do oblastí pro ně jistějších. K nim patří země jako Švýcarsko, Nový Zéland, části Rakouska a oblasti jižní Ameriky jako Chile, Paraguay a Uruguay.

Většina lidí v západním světě bude mezitím zaměstnána především tím, aby zajistila svou každodenní existenci. Budou se dále omezovat a doufat ve zlepšení situace. Zůstanou převážně nečinní, nechají věcem volný průběh a budou čekat. To je jejich zkáza. Ačkoli budou vládci a odpovědní v hospodářské oblasti tvrdit, že to nejhorší je překonáno, nenastane v r. 2010 žádný návrat k normalitě. V první polovině r. 2010 budou známky rozkladu pro každého viditelné a začnou ovládat hospodářství a společnost západního světa.

Prostí lidé poznají, že tento vývoj se týká také jejich existence a že pro bohaté, spekulanty a mocné není ani trestu. Jelikož ale neexistuje žádná fungující alternativa k systému, v němž žijí, budou se snažit zavírat oči před skutečností. Budou hledat možnosti k rozptýlení a k odvedení od svého boje o přežití v nabídkách zařízení, označovaných v západním světě jako „media“. Budou hledat levnější zábavu uspokojující nízké pudy člověka v hudbě, ve sportu, v televizi, v (počítačových) hrách (v těchto výrazech se jedná o interpretaci starotamilského popisu – pozn. Th.R.) a v sensacích a zdánlivých dobrodružstvích náhradu reality, aby si tak učinili snesitelnými tvrdé všední dny.

Především starší lidé se budou cítit bezmocní. Budou hledat štěstí pouze v soukromí a v rodinném kruhu. Naproti tomu mladí lidé dají výraz své bezmoci a z ní plynoucí nenávist zaměří proti symbolům mocných, ale také proti lidem. V r. 2010 se také stále častěji stanou terčem násilí zařízení a zástupci a spolupracovníci státních institucí (správa, justice, policie atd.).

V r. 2010 se pozornost lidí zaměří prostřednictvím manipulace medii především na sportovní události. Zejména v šestém měsíci a na začátku sedmého měsíce r. 2010 bude sport ovládat všechny titulky. Lidé budou odváděni od svých problémů zprávami o sportovních událostech v jižní Africe, na nichž se bude podílet celý svět. Přesto však tento plán mocných nevyjde. Světové zápasy budou zastíněny už v začátku a ve svém průběhu těžkými mohutnými nepokoji, jimiž budou chtít chudí upozornit na svou situaci. Tyto protesty vyvolají nadmíru ostrou reakci mocných, kteří dají najevo své pravé úmysly.

Vládce severní Ameriky bude v r. 2010 stále více ztrácet respekt a své stoupence. K jeho osobě se váže mnoho nadějí. Lidé uvěřili jeho slibům, že přivede situaci ke zlepšení. To však bylo naivní. Neboť tento vládce stejně jako jeho předchůdci je závislý na těch, kdo mu dopomohli k moci, a bude dělat všechno, aby sloužil jejich zájmům. Ztrátu důvěry ve svou vládu bude pociťovat velice tvrdě v jedenáctém měsíci r. 2010, kdy v jednotlivých oblastech jeho země budou zvoleni noví místní vládci. Tato volba jeho vládu jak uvnitř tak navenek trvale oslabí.

Společnost západního světa se v r. 2010 rozdělí jednak na ty, kdo si na základě svých příjmů mohou dovolit všechno, co si přejí a jednak na ty, pro které se dosažení jejich přání stane nedostupným, jelikož musejí vystačit s nízkými příjmy nebo státními podporami. Avšak přání jednotlivce se nestanou opravdovými potřebami, nýbrž pouze zdáním, vytvářeným médii a těmi, kdo určují výrobu a obchodují, aby lidi zdržovali od toho, co je opravdu důležité pro jejich vývoj a připoutávali je k materiálnu.

Německo patří k systému politiky a hospodářství, na který je navázána většina obyvatelstva Evropy. Toto společenství bylo původně založeno šesti evropskými zeměmi s cílem zlepšit životní podmínky lidí, oživit obchod mezi jednotlivými zeměmi a podpořit hospodářství. Toto společenství evropských zemí se v průběhu doby rozrostlo a stalo se mocným. Několik vládců z Německa se zasloužilo o posílení této unie. V posledním měsíci r. 2007 západního počítání času byly vnitřní hranice mezi členskými zeměmi odstraněny.

Avšak s rostoucí velikostí je stále obtížnější řízení tohoto společenství a přizpůsobení jeho úkolů požadavkům lidí jednotlivých zemí, které je tvoří. Společenství se osamostatňuje, stává se samoúčelným a přestává sloužit lidem v zemích, jež jsou jeho členy. Instituce unie, její zákony a moc slouží pouze hospodářsky a společensky mocným, kteří tak prosazují své cíle. Od r. 2008 západního počítání začínají noví členové společenství pocházející z východní Evropy klást stále nové a vyšší požadavky, které původní členské země společenství nemohou splnit. V r. 2010 bude zjevné, že tyto požadavky už není možné plnit.

Také ostatní členské země unie se v letech 2010 a 2011 ocitnou v masivních finančních těžkostech, a rovněž země předsedající v první polovině r. 2010 unii (Španělsko, pozn. Th. Ritter). Ostatní země z jižní Evropy (Řecko, Itálie - pozn. Th. Ritter) a z nejzápadnější oblasti unie (snad Irsko a Portugalsko - pozn. Th. Ritter) nebudou moci dostát svým povinnostem a budou odkázány na pomoc ostatních států unie. Tato situace se stane těžkým břemenem zejména pro lidi v Rakousku a v Německu, které podle vůle vládců mají nést hlavní finanční břímě vyrovnání. To povede v těchto zemích k zesílenému sociálnímu napětí. A tak se rozdělení společenství stane nevyhnutelným. Stane se to v letech všeobecného hospodářského a společenského propadu – 2010 až 2017 podle západního počítání.

Tak jako v r. 2009 podle západního kalendáře došlo ve velkých evropských městech k protestům prostých lidí proti politice vlády a proti hospodářsky mocným, stane se tak i v r. 2010. Tyto protesty však už nebudou mít žádný vliv na jednání vládců. Ti budou vydávat stále přísněji zákony proti těm, kdo se odváží postavit na odpor. Mocní v pozadí vládců se budou starat o to, aby ve veřejnosti byl dále zastírán pravý stav, i když se jim to bude stále méně dařit.

V 1. polovině roku 2010 se začne rýsovat výrazné vyostření hospodářského rozvoje započatého v r. 2007, které povede do r. 2012 k těžké finanční krizi US-dolaru. Především US-dolar, ale také euro ztratí výrazně na hodnotě. Zdražování, další kolapsy bank a ztráty úspor postihne mnoho lidí v USA, ale také v Německu a u jeho sousedů. Tato směřování však budou hospodářsky a společensky mocní zastírat, ačkoli tento úpadek je pro ně od r. 2008 jistotou. Těmito problémy však budou postiženy země anglicky mluvícího kulturního okruhu (Velká Britanie, USA, Austrálie) podstatně silněji než německy mluvící kulturní okruh.

Pouze Švýcarsku se podaří zásadními rozhodnutími stabilizovat hospodářství i společnost. Tato země se proto v letech 2010 až 2015 stane pro mnoho lidí vzorem a útočištěm. Zvýšenou imigraci však Švýcarsko drastickými prostředky omezí. Tato opatření vyvolají silné napětí mezi přistěhovalci a domácími, které povede od r. 2011 ve velkých městech k násilným střetům. V r. 2010 má být zavedena nová verse měny země, která však u obyvatelstva narazí na nedůvěru, protože se lidé budou obávat, aby tím nezačalo znehodnocování jejich peněz ve velkém stylu.

Pomocí médií se ještě v r. 2010 mocným podaří narýsovat falešný obraz skutečnosti a postavit lidi proti sobě navzájem. Materiální osidla jsou mnohotvárná a mocní je umějí využít, aby si zachovali svou moc. Mocní znají skutečný stav Evropy a také Ameriky a jsou rozhodnuti z tohoto vývoje profitovat. V uplynulých letech si zajistili po celém světě vlastnictví zdrojů jako je země, nerostné bohatství a především voda. Doufají, že tímto způsobem budou přichystáni na přicházející krizi. Na jednom ostrovu v souostroví v jižním oceánu existuje tajné útočiště, o němž ví pouze málo zasvěcených. Mělo by to být jejich poslední útočiště, když se situace v západním světě stane nekontrolovatelnou.

Lidé, kteří se budou vyjadřovat proti mocným nebo budou žít podle alternativních ideálů spravedlivé společnosti nebo je propagovat budou oloupeni o svou existenci nebo označeni za zločince a odsouzeni. To postihne v r. 2010 především ty, kdo se budou aktivně zabývat vytvořením nové společnosti a odváží se nastolit otázku správnosti a spravedlnosti jednání vládců a mocných.

Situace ve společnosti se dále značně vyostří v první polovině roku 2010 západního kalendáře. K tomu silně přispějí zhroucení firem, vzrůstající nezaměstnanost a také kulturní a náboženské střety. Násilí a nejistota v mnoha velkých městech Evropy se stanou normálními, především ve čtvrtích, kde jsou problémy největší. V médiích však budou demonstrace a akty násilí nadále zamlžovány.

V 11. měsíci roku 2010 vznikne nebezpečí války mezi Indií a Pákistánem. Oblast, na kterou si oba státy činí nárok (Kašmír – pozn. Th. Ritter) se postará o napětí. Při vyjednávání o řešení hraničních sporů dojde k atentátu na vysoké hodnostáře obou států. Následkem toho vypuknou boje mezi Indií a Pákistánem, které budou rozdmýchány jinými státy (USA, ale také Afganistan). Tyto boje se mohou v r. 2011 dále rozšířit a na delší dobu trvale ohrozit mír v této oblasti. Mezi Amerikou a evropskými zeměmi na jedné straně a Ruskem a Čínou na straně druhé dojde k napětí, které bude mít základ v těchto bojích. Západ je ve svých postupech nejednotný. Mnohé snahy k uklidnění oblasti ztroskotají.

V r. 2010 a 2011 bude ale především střední a západní Evropa trpět mohutným přistěhovalectvím, jehož příčina spočívá v rozšíření společenství zemí Evropy a odpadnutí národních hranic. Skutečným důvodem k tomu jsou hospodářské problémy v chudších zemích unie a války v jiných oblastech světa, především v Africe a v Asii. Evropské sociální systémy budou integrací milionů uprchlíků přetíženy, takže infrastruktury Evropy dosáhnou do r. 2012 hranice zatížení. To se týká nejen Německa, ale také sousedních středoevropských zemí. Pouze v severní Evropě budou účinky přistěhovalectví menší. Také v r. 2010 dojde ve velkých městech těchto států k mohutným nepokojům vyvolávaným lidmi, kteří se budou cítit zrazeni společností.

V Evropě budou těmito vnitřními nepokoji zasaženy zejména Skandinávie, Itálie, Španělsko, Řecko a Francie, kde k nim bude docházet zejména ve velkých městech. V městech východní Evropy dojde v zimních měsících r. 2010 rovněž k nepokojům, pocházejícím především z nedostatku energie a pohonných směsí. Ale také v Německu se od léta 2010 z Porýní a Porúří rozšíří mohutné nepokoje především do Berlína, Mnichova, Frankfurtu n. M, Hamburku.

Tento vývoj povede k tomu, že mocní prosadí dalšími zákony ještě větší omezení svobod jednotlivých lidí. Už od časného léta r. 2008 je technicky možná úplná kontrola každého jednání nějaké osoby. Vládci budou zdůrazňovat, že zákony o kontrole j sou vydány v zájmu lidu k jeho ochraně. Budou říkat, že kontrola směřuje pouze proti nepřátelům země, kteří ohrožují lidi násilím. Ve skutečnosti ale tyto zákony a úsilí o úplnou kontrolu lidí slouží pouze k tomu, aby se předešlo nepokojům a revoltám v době hospodářského úpadku. Od 11. měsíce roku 2010 budou mít všichni lidé v Německu nové identifikační dokumenty, které umožní jejich trvalé sledování.

Vládce USA bude oficielně oslavován jako posel míru, avšak ve skutečnosti je i on vykonavatelem rozhodnutí skutečně mocných tohoto světa. Jeho činy nebudou lepší než u předchozího vládce. Především při svém nástupu k moci slíbil mnohé, co nemůže a také nechce dodržet. Válku v Arábii (Irák a Afganistan – pozn. Th. Ritter), kterou započal jeho předchůdce, proti svému ujišťování neukončí. Tyto boje budou trvat ještě mnoho let. Není to však válka kvůli svobodě a spravedlnosti, ale kvůli surovinám a rozšíření území, vlivu USA v části světa, kde se nachází Afganistan a Irák. Avšak USA nemohou tuto válku vyhrát. Už desetiletí předtím zažily v jiné zemi podobnou zničující porážku, před jakou stojí v Afganistanu a v Iráku. Přesto však své spojence do tohoto boje zatáhnou. Také Německo pošle v r. 2010 více vojáků do Arábie. Mnoho z nich tam v nastávajícím roce zemře nesmyslnou smrtí.

Mocní v pozadí vládců západního světa rovněž už v r. 2005 plánovali dobytí sousední země Íránu, odstrašila je však možnost zbraní, které by Írán mohl nasadit. Tyto zbraně jsou svým smrtícím účinkem rovné těm, které mohou nasadit Američané. Proto zřídily USA nejdříve ve většině zemí sousedících s Íránem základny, aby mohly tuto zemi ze všech stran ohrozit. V 6. měsíci r. 2005 západního počítání času přišel potom v Íránu překvapivě k moci člověk, který je Američanům trnem v oku. Tento muž je však chytrým politikem, který zabránil americkému útoku na Írán v r. 2005. Vládce USA odsunul napadení na následující rok. Avšak americká vojska ustoupila konfrontaci s vojsky Íránu. Ani v r. 2010 nedojde k žádnému přímému útoku na Írán. Mocní své plány změnili vzhledem k silné íránské armádě a podpoře, kterou Íránský vládce požívá u lidu. V letech 2008 a 2009 chtěli proti němu utvořit alianci ve vlastní zemi. Íránský vládce měl být tímto způsobem zbaven moci. Namísto něho se měli dostat k moci ti, kteří byli ochotni prodat svou zem zájmům mocných. Intriky ke zbavení moci íránského vládce se vyskytly v r. 2009. Neměly žádný následek. V r. 2010 se mocní pokusí izolovat Írán v oblasti výzkumu a výroby energie. Budou tvrdit, že Persie využívá svá zařízení k výrobě zbraní.

Vládce Ameriky se rovněž pokusí svou moc v Asii dále rozšířit a postavit proti sobě Čínu, Rusko a Indii. Už v r. 2008 se jeden z jeho vazalů pokusil o útok na Rusko, přitom ale utrpěl porážku. Jelikož se v r. 2010 situace mezi Indií a Pákistánem přiostří, pokusí se USA jako podporovatel Pákistánu využít situaci tohoto regionu ve svůj prospěch. Z toho se vyvine další konflikt v Asii.

Během r. 2009 se objevily po celém světě, především však v jižní Evropě a v USA nové, dosud neznámé nemoci. Z toho vniklo podezření na epidemii zahrnující celý svět, pandemie „prasečí chřipky“. Toto podezření však bylo přehnané a výrobci očkovacích látek ho z čistě hospodářských zájmů rozdmýchali. Proto budou také lidé v následujících létech věnovat méně pozornosti novým nemocem. Proto v r. 2010 postihnou zvířata a lidi nové nemoci, které mají svůj původ v Asii a Africe. Příčinou těchto nemocí jsou změny klimatu na celém světě. Ve 14. A 15. století podle západního počítání zažila Evropa dobu velké zimy, která byla postupně vystřídána teplejším klimatem. To je vlastní důvod stupání teplot. V Evropě a v severní Americe se také od r. 2008 v zesílené míře vyskytují dosud neznámé povětrnostní jevy jako větrné smrště a přívalové deště. Tyto jevy jsou výsledkem experimentů s klimatem, prováděných některými národy, mezi nimi USA (jsou zde míněny HAARP nebo také Chemtrails? – pozn. Th. Ritter).

V r. 2010 se také stane známou nemoc pocházející z východní Asie a označená jako „smějící se smrt“. Postižení trpí nevysvětlitelným kolísáním nálady sahajícím od bezdůvodného veselí a záchvatů smíchu až k hluboké depresi. Deset až dvanáct měsíců po výskytu prvních symptomů se poplete rozum nemocných. Zemřou v duševním zmatení. Tato nemoc je známá už po několik desetiletí, avšak až dosud se vyskytla u jednoho domorodého kmene v Papui na Nové Guineji.

V Německu může dojít v létě r. 2010 v době, kdy si mnoho lidí bere dovolenou, k atentátům. Tyto atentáty se budou týkat vimanů (letadla – pozn. Th. Ritter). Budou napadeny nebeskými střelami (raketovými střelami – pozn. Th. Ritter). Dojde k tomu ve třetím týdnu sedmého měsíce a v druhém týdnu osmého měsíce ve dvou velkých německých městech. K jednomu v hlavním městě země a k druhému ve městě, které považováno za hlavní město výměny peněz (Berlin a Frankfurt a. M. – pozn. Th. Ritter). Při atentátech dojde k těžkým ztrátám s velkým počtem mrtvých a zraněných.

Toto časové okno existuje pro atentáty v Německu v r. 2010. Zbývá doufat, že se tato předpověď nesplní.

Přece však je třeba zaznamenat v r. 2010 pozitivní vývoj.

Lidé budou stále více poznávat, že všechno, co nelze odstranit, tedy přivést k obratu se nerozvine nebo dokonce zničí. To znamená, že také každá dnešní státní forma, každá náboženská společnost nebo společenství víry se svým domnělým požadavkem na výhradní zastoupení je překonané. Všechno platí pouze podle vlastního uvážení, se všemi přednostmi a nedostatky. Existuje tolik cest k Bohu kolik je lidí. Na této cestě je požadováno bratrství se všemi. Vědomé rozhodnutí jedince pro jeho vlastní vývoj nabývá dále na významu. Lidé budou duchovní cestu nejen hledat, ale také ve svém životě uskutečňovat. Z toho vzniknou vztahy mezi hledajícími, nové sítě, které poslouží k přípravě duchovně uspořádané společnosti. Tyto osobní vztahy se stanou mnoha lidem v době obratu velkou osobní potřebou v každodenním životě. Proces obnovy započatý v uplynulém roce nabude v r. 2010 na dynamičnosti.

Chronika Akáša, která ve své povaze poskytuje jako světová paměť vlastní základ pro každý výklad budoucnosti, nemá výhradně popisný charakter. Rovná se spíše jakémusi druhu virtuální zásobárny, která trvale zaznamenává věci a události, které se inicializují nebo mění. Proto kronika Akáša nepředepisuje nevyhnutelný průběh událostí. Spíše je tomu tak, že každý člověk je prostřednictvím síly svého myšlení schopen podílet se aktivně na tomto procesu. Svými emocemi, myšlenkami, slovy a činy ustanovujeme příčiny, jejichž důsledky později zažíváme. Hindové to nazývají karma.

Význam budoucnosti je v tomto smyslu rovněž jako kronika Akáša pouze pomocným prostředkem k vysvětlení příčin, které leží v minulosti a projeví se v současnosti nebo snad teprve v budoucnosti. Poznání vlastní budoucnosti prostřednictvím védského horoskopu nebo čtení palmového listu, znamená také současně možnost tuto budoucnost ovlivnit. To platí v každém ohledu. Strach, panika nebo setrvávání na tradicích vzhledem k hrozícím změnám jsou podle toho falešné signály. Doba obratu, ve které žijeme, nemá v sobě podle výpovědí tvůrců knihovny palmových listů nic děsivého. Je to naopak velká šance k dalšímu vývoji každého individua stejně jako veškerého lidstva. Takovou šanci dostaneme pouze jednou za mnoho tisíc let. Využijme ji!

Drážďany, prosinec 2009

Thomas Ritter

www.thomas-ritter-reisen.de

přeložil J. Kult

Ladislav Zelinka, J. Kult

Zdroj: Dôležité.sk

marec 07, 2010 23:58 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Lojza
    Lojzamarec 08, 2010 01:29 dopoludnia

    Komentár: 

    Proroctví o Evropě - z knihoven palmových listů - KNIHA

    http://www.scribd.com/doc/10433340/Proroctvi-o-Evrope-z-knihoven-palmovc...

 

 

Top