Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kybalion 8

„Ľudia, ktorí dosiahli polovičatú múdrosť a ktorí si uvedomujú relatívnu neskutočnosť vesmíru, sa domnievajú, že môžu porušovať jeho zákony. Takí ľudia sú ješitní a arogantní hlupáci, ktorých ich pochabosť rozbije o útesy a živly roztrhajú na kusy. Naozaj múdri ľudia, ktorí spoznali podstatu vesmíru, využívajú proti prírodným zákonitostiam zákony. Používajú nástroje vyššej úrovne proti úrovniam nižším a prostredníctvom alchymického umenia premieňajú nežiadúce v žiadúce, čím sa stávajú víťazmi. Majstrovstvo neznamená mať neobvyklé sny, vízie, fantastické predstavy alebo život, ale používať vyššie sily proti nižším a vyhnúť sa tak bolestiam spojeným s nižšími rovinami pomocou vibrovania na úrovni vyššej. Zbraňou majstra je transmutácia a nie domýšľavé odmietanie zákonov.“
Kybalion


Božský paradox I

Toto je vesmírny paradox, ktorý vzniká v dôsledku zákona polarity, ktorý pôsobí, akonáhle absolútno začne tvoriť – venujte mu pozornosť, lebo naznačuje rozdiel medzi skutočnou a polovičatou múdrosťou. Pre nekonečné absolútno predstavuje vesmír, jeho zákony, sily, život a javy predmety, ktoré pozoruje v stave meditácie alebo sna. Všetko, čo je obmedzené, sa však musí k vesmíru chovať, akoby bol skutočný, a žiť, jednať i myslieť podľa toho. Súčasne si ale musí neustále uvedomovať vyššiu pravdu. Všetci a všetko si musia počínať podľa úrovne, na ktorej sa nachádzajú a jednať v súlade s jej pravidlami. Keby si absolútno myslelo, že vesmír je naozaj skutočný, bolo by to strašné, pretože by neexistoval duchovný postup z nižších úrovní na vyššie. Vesmír by sa nachádzal v nemennom stave a vývoj by nebol možný. Pokiaľ človek v dôsledku svojej polovičatej múdrosti jedná, žije a uvažuje, ako by vesmír bol iba snom (ktorý sa podobá jeho vlastným obmedzeným snom), skutočne sa pre neho snom stane. Taký človek potom ako námesačný zakopáva o všetko okolo seba, blúdi v kruhu, nerobí žiadny postup, až kým ho nakoniec neprebudia pády, modriny a krvácajúce rany spôsobené ignorovaním prírodných zákonov. Bez ustania upierajte svoju myseľ ku hviezdam, ale svoje zraky nechajte, aby kontrolovali vaše kroky, pretože inak vás pohľad uprený smerom nadol zavedie do močiara. Navždy si zapamätajte božský paradox, ktorý učí, že i keď vesmír neexistuje, i tak stále je. Nikdy nezabudnite na dva póly pravdy – absolútny pól a relatívny pól. Dajte si pozor na polopravdy.
To, čo hermetici poznajú ako pravidlo paradoxu, je aspekt zákona polarity. Hermetické texty sa hemžia odkazmi na prejavy tohoto paradoxu pri úvahách o otázkach života a bytia. Učitelia svojich žiakov neustále varujú, aby nikdy nezabudli na odvrátenú stranu nejakého problému. A ich varovanie sa týka najmä otázok, ktoré súvisia s tým, čo je absolútne a relatívne a nad ktorými si lámu hlavu všetci študenti filozofie. Tieto problémy spôsobujú, že rad ľudí premýšľa a jedná úplne opačne, než velí zdravý sedliacky rozum. Upozorňujeme všetkých študentov, aby si boli úplne istí, že pochopili božský paradox absolútneho a relatívneho, inak sa utopia v bažine poloprávd. Keď sme písali túto kapitolu, brali sme to na vedomie. Čítajte ju pozorne!

Človeka, ktorý si uvedomil, že vesmír je duševný výtvor absolútna, ako prvé napadne, že vesmír i všetko, čo obsahuje, je len neskutočná ilúzia. Proti tejto myšlienke sa ale búria všetky jeho inštinkty. Túto pravdu rovnako ako všetky ostatné hlboké pravdy je však potrebné zvážiť z absolútneho hľadiska i relatívneho uhla pohľadu. Z absolútneho hľadiska je vesmír, ak ho porovnáme s absolútnom, vo svojej podstate skutočne ilúziou, snom a preludom. Táto skutočnosť sa odráža i v našom bežnom uhle pohľadu, lebo o svete hovoríme ako o „pominuteľnom predstavení“, ktoré začína a končí, rodí sa a umiera. Prvok pominuteľnosti, premeny, konečnosti a nereálnosti sa nedá prehliadnuť, ak porovnáme predstavu o stvorenom vesmíre s predstavou o absolútne. A vôbec nezáleží, čomu veríme, pokiaľ ide o podstatu jedného alebo druhého. Na tomto názore sa zhodujú filozofi, metafyzici, vedci i teológovia a je ho možné nájsť v najrôznejších filozofických úvahách, náboženských traktátoch i teóriách príslušných metafyzických a teologických smerov.

Hermetická náuka teda nehlása nereálnosť vesmíru žiadnymi výrazne silnejšími výrazmi než tými, ktoré už poznáte. Spôsob akým podávajú túto teóriu, vám ale môže pripadať taktrochu prekvapivejší. Všetko, čo má začiatok a koniec, musí byť v istom slova zmysle neskutočné a iluzórne. Vesmír sa týmto pravidlom riadi vo všetkých myšlienkových prúdoch. Z absolútneho uhla pohľadu neexistuje s výnimkou absolútna nič skutočného, a to bez ohľadu na to, v akých pojmoch o tomto predmete premýšľame alebo diskutujeme. Vesmír je nereálny, pominuteľný, podlieha času, priestoru a zmenám, či už je stvorený z hmoty alebo duševným výtvorom mysle absolútna. Chceme, aby ste si túto skutočnosť dobre uvedomili predtým, než začnete posudzovať hermetické pojatie duševnej podstaty vesmíru. Zamyslite sa nad všetkými ostatnými koncepciami a zistite, či s týmto názorom súhlasia, alebo nie.

Absolútny uhol pohľadu nám však ukazuje len jednu stranu mince – druhú stranu tvorí relatívny uhol pohľadu. Za absolútnu pravdu sú považované „veci také, ako ich pozná božia myseľ“, zatiaľ čo za relatívnu pravdu „veci také, ako ich chápe najmúdrejší lidský rozum.“

Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7

Z češtiny preložil: Ptah

exkluzívne.cez.okno

máj 30, 2008 23:56 popoludní

 

 

Top