Obrázok používateľa CEZ OKNO
Kdo byl vlastně Ježíš? část 4.

Byl Ježíš člověk, mýtus nebo Bůh?
Odpověď vás možná překvapí...

Hlavní hráči

Buddha

Přestože si většina lidí myslí, že Buddha je osoba, která žila v pátém století př.n.l., stejně jako v případě postavy Ježíše lze ukázat, že je kompilací boholidí, legend a rčení různých svatých mužů předcházejících nebo následujících po době, v níž údajně Buddha žil.

Postava Buddha měl s Ježíšem Kristem následující společné rysy:

Buddha se narodil panně jménem Maya, která byla považována za „Královnu nebes.“
Buddha pocházel z královského rodu.
Rozdrtil hlavu hada.
Buddha měl 12 učedníků.
Konal divy a zázraky, léčil nemocné, nakrmil 500 lidí z „malého košíku koláčů“ a chodil po vodě.
Zrušil modlářství , byl „rozsévačem slova“ a zvěstoval „zřízení království spravedlnosti.“
Kázal cudnost, zdrženlivost, toleranci, slitování, lásku a rovnost všech lidí.
Byl proměněn a hoře.
Sakya Buddha byl ukřižován na usmíření hříchů, trpěl tři dny v pekle a byl vzkříšen.
Vstoupil do Nirvány nebo „nebe“.
Buddha byl považován za „Božího pastýře“, „tesaře“, „nekonečného a věčného“.
Byl nazýván „Spasitelem světa“ a „Světlem světa“.

Pokud jde o buddhistický vliv na příběh z evangelia, v roce 2003 buddhistický učenec a znalec sanskrtu dr. Christian Lindtner napsal následující:

„Rukopisy v Sanskrtu bez stínu pochybností dokazují, že:

Vše, co Ježíš řekl nebo vykonal, řekl nebo udělal před ním Buddha. Ježíš je tudíž pouhou literární fikcí.

„Poslední večeře byla poslední večeří Buddhy.
Křest ve jménu Otce, syna a Ducha Svatého byl křest ve jménu Buddhy, Dharmy a Samghy.
Všechny zázraky, které vykonal Ježíš již před ním vykonal Buddha.
Dvanáct učedníku Ježíše bylo vlastně dvanáct učedníků Buddhy.
Byl to král Guayana, kdo byl ukřižován, nikoli Ježíš.
Byl to Tathâgata, kdo vstal z mrtvých, nikoli Ježíš.
V Evangeliích není nic, žádné osoby, žádné události, které nemají analogické osoby, události nebo okolnosti v buddhistických evangeliích.
Ježíš je Buddha převlečený jako nový zákonodárce, učitel, mesiáš a král.

Evangelia, tvořící základy křesťanství, jsou tudíž typickou buddhistickou literaturou, fikcí, napsanou pro misionáře, jejichž rodným jazykem byla řečtina.

Co se týče „ukřižování“ Buddhy, popisovaného v buddhistických textech datovaných do prvního století př.n.l., Ken Humphreys tvrdí:

V tomto příběhu svatého muže Gautamy je náš hrdina neprávem odsouzen k smrti na kříži za vraždu kurtizány Hadry. Gautama je přibit na kříž a jeho učitel Krišna Dvapayana jej navštíví a vstoupí s ním do dlouhého dialogu, na jehož konci Gautama umírá na místě lebek dvou zplozených potomků – prapředků dynastie Ikshavaku.“

Humphreys dále líčí, že „mrtvý Buddha je zpopelněn a v kouř jeho těla stoupá vzhůru – pravé ‚vzkříšení’.“

Podle dr. Burkharda Scherera, klasického filologa (jazykovědce), indologa a lektora náboženských (buddhismus a hinduismus) studií na univerzitě Kristovy církve v Canterbury, byl fakt, že buddhismus měl masivní vliv na evangelia, dlouho velmi dobře znám mezi elitními učenci. Dr. Scherer říká:

„…je velmi důležité věnovat pozornost faktu, že buddhismus měl masivní vliv na evangelia…

„Buddhistický vliv na evangelia je znám a uznáván více než sto let učenci z obou stran. Duncan McDerret napsal vynikající knihu The Bible and the Buddhist (Sardini, Bornato [Italy] 2001). S McDerretem jsem přesvědčen, že v Evangeliích je mnoho buddhistických příběhů.“

Egyptský Hór

Příběhy Ježíše a Hóra jsou velmi podobné, Hór dokonce přispěl ke jménu Ježíše Krista. Hór a jeho otec Osiris jsou v mýtech často zaměnitelní („já a můj otec jedno jsme“). Legendy o Hórovi jdou zpět o tisíce let a ten má následující společné rysy s Ježíšem:

Hór se narodil panně Isis-Meri 25. prosince v jeskyni/jesličkách, jeho narození bylo oznámeno hvězdou na Východě a provázeno třemi mudrci.
Byl dětským učitelem v Chrámu byl pokřtěn, když mu bylo třicet let.
Hór byl pokřtěn „Anupem Křtitelem“, který se stal „Janem Křtitelem“.
Měl 12 učedníků.
Konal zázraky a nechal ožít mrtvého muže jménem El-Azar-us.
Chodil po vodě.
Hór se proměnil na Hoře.
Byl zabit, pohřben v hrobce a vstal z mrtvých.
Byl také „Cestou, Pravdou, Světlem, Mesiášem, Bohem pomazaným Synem, Synem Člověka, Dobrým pastýřem, Beránkem Božím, Slovem“, atd.
Byl také „rybářem“ a byl spojován s Beránkem, Lvem a Rybou ("Ichthys").
Hórovým osobním přízviskem bylo „Iusa“, „stále se stávající syn Ptaha“, „Otec“.
Hór (nebo Osiris) byl nazýván jako „KRST“ dlouho předtím, než křesťané tento příběh okopírovali.

Katakomby v Římě jsou vlastně vyzdobeny obrazy dítětem Hórem, kterého drží panenská matka Isis – původní „Madona s dítětem“ – samotný Vatikán je postaven na papežství Mihtry, který má s Ježíšem mnoho společných vlastností a který existoval jako božstvo dlouho předtím, než byla vytvořena postava Ježíše. Křesťanská hierarchie je téměř identická s mithrovskou verzí, kterou nahradilo. Doslova všechny prvky katolického rituálu, od mitry po oplatku, oltář a doxologii, jsou přímo převzaty od ranějších pohanských mysterijních náboženství.

Mithra - sluneční bůh Persie

Příběh o Mithrovi předchází křesťanskou báji nejméně o 600 let. Podle Whelesse byl kult Mitry krátce před křesťanskou érou „nejoblíbenějším a velmi rozšířeným ‘pohanským’ náboženstvím té doby.“ Mithra má následující společné vlastnosti s postavou Ježíše:

Mitra se narodil 25. prosince.
Byl považován za velkého potulného učitele a mistra.
Měl 12 společníků nebo učedníků.
Konal zázraky.
Byl pohřben v hrobce.
Po třech dnech vstal z mrtvých.
Jeho vzkříšení bylo každoročně slaveno.
Mitra byl nazýván „Dobrým Pastýřem“.
Byl pokládán za „Cestu, Pravdu a Světlo, Vykupitele, Spasitele, Mesiáše“.
Byl ztotožněn se lvem i beránkem.
Jeho posvěceným dnem byla neděle, „Den Pána“, a to stovky let před objevením se Krista.
Mitra měl svůj hlavní svátek na památku jeho vzkříšení, z něhož později vznikly Velikonoce.
Jeho náboženství mělo eucharistii nebo „Večeři Páně“.

Krišna – božstvo Indie

Podobností mezi hlavní postavou křesťanství a indickým mesiášem je mnoho. Massey skutečně nalézá mezi hinduistickým a křesťanským spasitelem 100 podobností a Graves, který do své analýzy zahrnul různá nekanonizovaná evangelia, našel více než 300 podobností. Poznamenejme, že dřívější běžný anglický pravopis jména Krishna bylo „Christna", což odhaluje jeho příbuznost s „Kristem“ (anglicky „Christ“). Také poznamenejme, že – podobně jako v případě bohočlověka - mnoho lidí věřilo v existenci historického, sexualizovaného Krišny.

Krišna se narodil panně Devaki („božského původu“).
Jeho otec byl tesař.
Jeho narození bylo oznámeno anděly, mudrci a pastýři a byl zobrazován se zlatem, kadidlem a myrtou.
Byl pronásledován tyranem, který nařídil zabít tisíce nemluvňat.
Byl potomkem královských předků.
Byl pokřtěn v řece Ganze.
Konal divy a zázraky.
Oživoval mrtvé a léčil nemocné leprou, hluché a slepé.
Krišna používal podobenství, aby naučil lidi milosrdenství a lásce.
Žil prostě a miloval chudé.
Byl přeměněn před zraky svých učedníků.
Podle některých tradic zemřel na stromě nebo byl ukřižován spolu se dvěma zloději.
Vstal z mrtvých a vstoupil do nebe.
Krišna je nazýván „Božím Pastýřem“ a „Pánem pánů“ a byl považován za „Vykupitele, Prvorozeného, oběť pro odpuštění hříchů, Osvoboditele, univerzální slovo.“
Je druhou osobou svaté trojice a prohlašoval se za „Vzkříšení“ a „Cestu k Otci“.
Byl považován za „Začátek, Střed a Konec“ (Alfa a Omega), stejně jako byl vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí.
Jeho učedníci mu udělili titul "Jezeus", což znamená „čistá podstata“.
Krišna se má vrátit vybojovat bitvu s „Princem Zla“, který zpustoší zemi.

Řecký Prométheus

Řecký bůh Prométheus údajně pocházel z Egypta, ale jeho drama se odehrává v pohoří Kavkaz. Prométheus má několik zarážejících podobností s postavou Krista:

Prométheus pocházel z nebe jako Bůh vtělený do lidského těla, aby zachránil lidstvo.
Byl ukřižován, trpěl a vstal z mrtvých.
Byl nazýván jako Logos nebo slovo.

Pět století před začátkem křesťanské éry vážený řecký básník Aischylos napsal hru Prométheovo pouto, která, podle Tailora, byla hrána v divadle v Aténách. Tailor tvrdí, že Prométheus je ve hře ukřižován na „osudném stromě“ a obloha potemněla:

„Temnotu, která uzavírala scénu s trpícím Prométheem, bylo možno na jevišti snadno vytvořit zhasnutím lamp; ale když se drama mělo stát historií a fikce se měla změnit na skutečnost, denní světlo nebylo snadné odstranit. Ani nemůže být popřeno, že zázračná temnota, kterou evangelisté tak vážně popisují, že doprovázela ukřižování Krista, pracuje s přesně stejnou osudovostí a absolutním nedostatkem důkazů.“

Tradice uvádí, že Prométheus byl přikován ke skále, přesto některé zdroje mínily, že existuje i verze legendy, kde byl ukřižován na stromě a že křesťané příběh popletli a/nebo zkomolili text, stejně jako to provedli s pracemi mnoha starověkých autorů. V každém případě se slunce skryté za temnotou podobá křesťanskému příběhu o temnotě doprovázející Ježíšovo ukřižování. Tento pozoruhodný jev není v historii zaznamenán, ale je vysvětlitelný pouze ve sféře mýtů a jako součást opakující se hry.

Zdroj: http://www.truthbeknown.com/

Přeložil Ladislav Kopecký

http://bnw-nwo.wz.cz/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

máj 21, 2011 15:32 popoludní
 • krát komentár

21 krát komentár

 1. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanamáj 25, 2011 10:04 dopoludnia

  Komentár: 

  Nie, Buddha nie je najvyšší - resp. nie vo funcií Buddhu... Buddha je inkarnáciou Šrí Krišny - Najvyššej Božskej Osoby, Boh nie je neosobny- Boh je Osoba....Slovo BOH je len akýmsi titulom práve pre Najvyššiu Božskú Ososbulenže Pán Buddha sa zjavil aby zastavil zabíjanie zvierat - preto musel oklamať skazených ľudí, aby aspon čiastočne vytvoril program na to, aby mali možnosť neskôr prísť k povýšenie svojho vedomia.

  V Bhagavad Gíte sám Krišna hovorí Arjunovi toto:

  BG 4:6:
  Hoci som nezrodený a Moje transcendentálne telo nikdy nezaniká, a hoci som Pánom všetkého tvorstva, zjavujem sa v každom tisícročí vo Svojej pôvodnej transcendentálnej podobe.

  BG 4:7:
  Kedykoľvek a kdekoľvek nastáva úpadok náboženstva a narastá bezbožnosť, ó potomok Bharatov, vtedy Osobne zostúpim.

  BG 4:8:
  Aby som oslobodil zbožných a odstránil ničomníkov a aby som znovu nastolil náboženské zásady, zjavujem sa vek po veku.

  Buddhisti dneška zasa TIEŽ nenasledujú pána Buddhu tak, ako on kázal a učil, bo dnešní Buddhisti JEDIA mäso - aj tibetskí buddhisti - aj Dalajláma to hovoril, keď som na nom bol na Pasienkoch v 2000 roku - že on je každý druhý deň mäso.
  Pán Buddha ale zostúpil práve preto, aby zastavil zabíjanie zvierat a aby sa prestalo jesť mäso - a preto aj poprel Vedy - aby odradil ľudí - ktorý v omyle robili na zač. Kali-yúgy OBETE - kde pod zámienkou védskych obetí - zabíjali hromadne zvieratá - ale vo veku KALI - sú takéto obete ZAKAZANE, bo nie sú tu kvalifikovaní bráhmani - a pre toto poprel Buddha Vedy - aby sa PRESTALO JESŤ MäSO.
  Ale dnešní Buddhisti mäso jedia = nenasledujú to, PREČO vlastne sa pán Buddha zjavil a o čo mu išlo...

  Všetko je to omnoho zložitejšie, ale všetko je zároven popísané v šástrach :)

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmáj 25, 2011 22:07 popoludní

  Komentár: 

  To sa mi nepáči na tých náboženstvách že každé ma svojho hlavného spasiteľa .jední uznávajú Budhu druhí Ježiša tretí Krišnu.... a vsetci ktorí sú stúpenci jedného si myslia že len to jeho náboženstvo je najsprávnejšie a snažia sa vyvrátiť to druhé..ale málokto si uvedomuje že jedno s druhým súvisí,že všetci tí poslovia sa mohli poznať že boli zoslaní z inej planéty aby nás viedli na správnu cestu, a že to nie je žiaden zázrak nič nadprirodzené,len sa jednoducho biblia niekoLko storoci prekladala zle a že Elohim znamená-tí čo zišli z nebies a tiež že to bolo opísané primitívnejšími ľudmi vtedajšej doby čize to čo sa dialo nechápali celkom a to čo je normálnym logickým vysvetlením opísateLné opisavalo ako niečo naprirodzené a pri tom všetci tí "vyšší " len využivali vyspelejšiu technológiu. Odporúčam káždému aby si prečítal Raelove knihy ktoré to zrozumiteľne všetko vysvetľujú a ktoré si ľahko vygooglujete a tiež odporúčam dokumenty Ancient Aliens. a tiež skúmať kruhy ktoré sa objavujú v obilí sú to všetko fakty pred ktorými sa nedá zatvárať oči. peace and love :)

 3. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanamáj 26, 2011 11:39 dopoludnia

  Komentár: 

  To čo píšeš je pri všetkej úcte len nepochopenie - resp. absencia informácií... na strane druhej s tebou súhlasím v tom, že Boh je len jeden a ľudia Ho nazývajú hocijako - ale je to len v rámci zasa ich informácií. Biblia a všetky civilizácie, písma a náuky, ktoré sú dnes ako tak spopularizované - sú LEN v rámci Kali-yugy = nemajú viac ako 5100 rokov... Ale Vedy boli spísané pred Kali-yugou a je to jak historicky najstaršie - tak najkomplexnejšie.... náboženstvo je LEN JEDNO!! A to, čo dnes ludia poznajú pod pojmami náboženstiev - sú len sekty - nálepkové "náboženstvá" a filozofie - založené len na nejakých dalších skreslených nepochopeniach a hlavne - ich info nepochádza z pôvodného a ani z autorizovaného Zdroja!

  Podľa Ved je každé písmo v Kali-júge zjavené len podľa toho a preto, ako je potrebné, a hlavne ich zhrnutie, cieľ aj spôsob je prispôsobený úrovni vedomia tých, komu sú určené. Ďalej je to dané časom, miestom a dôvodmi pre ich zjavenie. Sú tam spomenuté spôsoby ako sa dopracovať k nimi danému a v tých písmach uvedenému cieľu. Je v nich tiež popísaný vznik - stvorenie sveta, a popis toho, čo tie písma pre vek Kali (Starý zákon, Nový zákon, Korán) popisujú ako nebo, raj, či cieľ a spôsob realizácie popísaných v týchto šástrach. Vo Vedach, ktoré sú neodškriepiteľne historicky najstaršie Písma sveta, a sú tiež jednoznačne najkomplexnejšie, autorizované, nezmenené, zachované - tak oni popisujú rôzne svety, planéty, úrovne - a nie len v hmotnom svete, ale Vedy ako jediné naozaj presne definujú svet duchovný - pôvodný transcendentálny večný prejav energií Boha, ktorý sa dá naozaj plne nazývať rajom, konečným cieľom, či vrcholom realizácie, ako aj lokačne zvrchovaný cieľ.

  To, čo chýba v dnešných "náboženstvách" je to hlavné - vedomie Boha a Služba Jemu!! drvivá väčšina "nábožensky založených ľúdí" robia plodonosné činnosti, ktoré len dalej vytvárajú bud pozitívnu karmu, alebo negatívnu - ale stále je to len hmotná činnosť a nie duchovná! Veľmi pekne to popisuje Šríla Prabhuápád vo svojej jednej prednáške, kde prepis toho, čo hovoril tu uvediem, aby bola možnosť si to prečítať a následne porovnať a zvážiť:
  „Materiálne činnosti by mali byť samozrejme regulované, aby osoba prišla na duchovnú úroveň. Ale pokiaľ takto osoba nepríde na duchovnú úroveň, tak len nejaké regulatívne princípy na hmotnej úrovni jej v tom nepomôžu. Zbožnosť znamená pripraviť pôdu pre povýšenie sa na duchovnú úroveň. Všetko v dharme je veľmi presné. Niektorí ľudia chodia pravidelne do chrámu a veľmi prísne nasledujú rôzne ritualistické ceremónie, nasledujú pravidlá a usmernenia - ale ak na konci nevyvinú lásku k Bohu, tak v takom prípade ako Bhágavatam vyhlasuje - śrama eva hi kevalam - je to potom iste celé len úplne zbytočná práca, či úsilie. Cieľom takýchto ľudí nie je Boh, ich cieľom je materiálne šťastie. Tento druh zbožnosti, alebo nasledovanie regulatívnych princípov nepomôže. Vyásadéva hovorí - to je zavrhnutia hodné - pretože ak takýto človek predstavuje autoritu, tak pokiaľ sa len upriete na tento princíp, tak potom ľudia budú chápať, že toto je náboženstvo a nič viac. Osoba môže byť naozaj expertná vo vykonávaní náboženských obradov, ale to neznamená, že bude povýšená na duchovnú úroveň. Pretože pokiaľ osoba skutočne nie je zamestnaná v oddanej službe Pánovi, tak tohoto cieľa nemôže dosiahnuť.“ (Šríla Prabhupád - 1969, New Vrindavan)

 4. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanoomáj 26, 2011 12:22 popoludní

  Komentár: 

  Nič proti, ale zabudol si na EGYPT

 5. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanamáj 26, 2011 12:36 popoludní

  Komentár: 

  Egypt bol súčasťou jednej globálnej civilizácie - ktorá bola na celej planéte Zem a mala jedného veľkého kráľa - tzv. svätého kšátriyského kráľa - ktorý bol sebarealizovanou dušou- bol vládca celej planéty ZEM.
  Samozrejme, že tu vždy boli, sú a aj budú civilizované aj necivilizované národy. Védska civilizácia mala teda jedného hl. Maharádža - ale aj menšie kráľovstvá so svojimi menšími krášľli....
  Egypt začal byť naplno civilizovaný vtedy, ked Prarašuráma - inkarnácia krišny - ešte v Tréta-yuge (čiže asi pred 2 miliónmi rokov dozadu) vybubil 21 krát všetkých pokleslých kšátriyov - a tí, ktorí prežili sa rozprchli po celom svete aby sa osamostanili a vytvorili svoje kultúry - ale stále boli pod vládou jedného zvrchovaného vládcu.
  To, čo my poznáme ako Egypt - teda resp. oficiálna moderná veda - historici a archeológovia- tak to je len v rámci kali-yugy = max 5100 rokov.

  To čo sa nazýva civilizovaným národom = Áríyci - ale nie tí "nacistickí" - ale skutoční = árya je ten, ktorého pokrok spočíva v duchovnom vzdelaní a napredovaní anie v materialistickom uspokojovaní svojich zmyslov.

  Čiže Egypt bol len súčasťou jednej globálnej Védskej civilizácie - ktorá skončila na konci Dvápara-yúgy - pred príchodom veku kali = pred asi 5100 rokmi.

 6. Obrázok používateľa sudarshana
  sudarshanamáj 26, 2011 12:45 popoludní

  Komentár: 

  Védska civilizácia je stará ako stvorenie samo. Tu máš info o VEKOCH - pre predstavu:

  Bhagavad-Gítá, Kap. 8, verš 17:

  sahasra-yuga-paryantam ahar yad brahmano viduh
  ratrim yuga-sahasrantam te 'ho-ratra-vido janah

  "Tisíc ľudských vekov trvá Brahmov deň a po tisícoch vekoch končí jeho noc."

  VÝZNAM: Existencia hmotného vesmíru je obmedzená a prejavuje sa v obdobiach—kalpách. Kalpa je jeden Brahmov deň a tvorí ho tisíc mahá-yug—veľkých vekov. Každá mahá-yuga sa skladá zo štyroch vekov—yug: Satya, Tretá, Dvápara a Kali. Počestnosť, múdrosť a náboženstvo sú charakteristické pre Satya-yugu, ktorá trvá 1728000 rokov. Neresti a nevedomosť v tejto dobe prakticky nejestvujú. V Tretá-yuge, ktorá trvá 1296000 rokov, sa začínajú objavovať neresti. Vo Dvápara-yuge, trvajúcej 864000 rokov, poklesávajú počestnosť a náboženstvo ešte viac a ohavnosti pribúdajú. A nakoniec Kali-yuga, ktorá začala pred päťtisíc rokmi, prináša so sebou veľa hádok, nevzdelanosti, neznabožstva a hriechu. Táto yuga trvá 432000 rokov a pravej cnosti v nej takmer niet. V Kali-yuge dosahujú neresti takú mieru, že na jej konci zostúpi Najvyšší Pán ako Kalki avatára, zničí démonov, zachráni oddaných a započne novú Satya-yugu. Potom začína nový vývojový cyklus. Tisíc týchto cyklov skladajúcich sa zo štyroch yug tvorí jeden deň a rovnako dlhá je aj noc tvorcu sveta, Brahmu. Brahmá sa dožíva "sto rokov" (súčasný má 51 rokov) a na konci jeho života dochádza k spustošeniu celého vesmíru. Týchto "sto rokov" je 311 triliónov 40 biliónov pozemských rokov. Podľa týchto výpočtov sa Brahmov vek zdá byť fantastický a nekonečný, ale z hľadiska večnosti je kratučký ako záblesk. V Oceáne príčin sa rodia a umierajú tisícky Brahmov ako bublinky v Atlantickom oceáne. Brahmá a jeho vesmír sú časťou hmotného stvorenia, a preto sa neustále mení. Ani Brahmá v tomto hmotnom svete neunikne rodeniu sa, chorobám, starobe a smrti. Brahmá však priamo slúži Najvyššiemu Pánovi ako stvoriteľ tohto vesmíru, a preto okamžite dosiahne vyslobodenie. Duchovne pokročilí sannyásíni sa povýšia na Brahmovu planétu, Brahma-loku, ktorá je najvyššou planétou v hmotnom vesmíre a ktorá prežije všetky nebeské planéty vyššej hviezdnej sústavy. No postupom času zanikne Brahmá aj všetci obyvatelia Brahmaloky, podľa zákonov hmotnej prírody.

  Teraz žijeme vo veku, zvanom Kali-yuga, ktorý trvá 432000 rokov a z ktorého už 5000 rokov uplynulo. Tomuto veku predchádzali Dvápara-yuga, trvajúca 864000 rokov, Treta-yuga (1296000 rokov) a Satya-yuga (1728000rokov). Manu prijal poznanie Bhagavad-gíty na začiatku Treta-yugy a vyložil ju svojmu synovi a žiakovi Mahárájovi Ikšvákuovi, kráľovi Zeme, približne pred 2165000 rokmi (1296000 a 864000 a 5000). Éra jedného Manua trvá približne 305300000 rokov, z ktorých 120400000 už uplynulo. Keďže Śrí Kršna predniesol Bhagavad-gítu Svojmu žiakovi, bohu Slnka Vivasvánovi, už pred Manuovým narodením, môžeme odhadnúť, že Bhagavad-gítá bola vyslovená minimálne pred 120400000 rokmi a v ľudskej spoločnosti je známa dva milióny rokov. Kršna ju znovu predniesol Arjunovi asi pred päťtisíc rokmi. To je hrubý náčrt dejín Bhagavad-gíty podľa nej samotnej a podľa jej hovorcu Śrí Kršnu. Vivasván bol zvolený, aby prijal túto múdrosť, pretože on je tiež kšatriyom, a je praotcom všetkých kšatriyov, ktorí sú potomkami boha Slnka, takzvaní súrya-vamśa kšatriyovia. Bhagavad-gítá je rovnako autentická ako Vedy, a keďže ju vyslovil samotný Pán, Najvyššia Božská Osobnosť, toto poznanie sa nazýva apaurušeya (nadľudské). Preto musíme ju aj Vedy prijať bez svetského tlmočenia. Svetskí polemici môžu špekulovať nad Gítou, ako sa im zachce, lenže potom to už nie je pôvodná Bhagavad-gítá. Bhagavad-gítu treba prijať takú, aká je, a to v učeníckej postupnosti—Śrí Kršna ju predniesol bohu Slnka, ten svojmu synovi Manuovi a on ju predložil Ikšvákuovi.

  POZNÁMKA:

  Vo výklade k BG 8.17 je uvádzané, že Brahmov život trvá 311 triliónov 40 biliónov pozemských rokov, ale to je preklad z angličtiny - a resp. v Amerike tie výrazy znamenajú iné čísla - tam ich výraz billion znamená NAŠU miliardu - čiže jednotka a za ňou a 9 núl = 1 000 000 000 ... teda náš bilión má o 3 nuly viac ako americký výraz billion - potom nasleduje biliarda a potom trilión. Ich trilión a náš trilión sú rozdielne čísla.

  Bilión je číslo rovné 10 (na) 12 (= 1 000 000 000 000) pri dohode: milión je číslo 106, miliarda je 109, bilión je číslo 10 (na) 12 (t.j. milión miliónov), biliarda je 10 (na) 15, trilión je 10 (na) 18, triliarda je 10 (na) 21, kvadrilión je 10 (na) 24, atď.

  V literatúre sa uvádza, že v USA a Francúzsku je bilión "a thousand milions" t.j. tisíc miliónov (=1,000,000,000), a v Anglicku a Nemecku je bilión "a milion milions" t.j. milión miliónov (=1,000,000,000,000).

  Táto nejednostnosť vyvoláva chyby. Preto je rozumné sa vyjadrovať pomocou mocnín so základom 10 s celočíselným exponentom.

  Po prepočte podla yúg a všetkých tých údajov vyjadrených v konkrétnych číslach vychádza, že v našom jazyku čísel Brahmov život trvá 311 biliónov 40 miliárd našich rokov = 311 040 000 000 000 pozemských rokov - to je teda dĺžka života pána Brahmy (žije svojich 100 rokov).

 7. Obrázok používateľa Gyalpo
  Gyalpomáj 29, 2011 10:25 dopoludnia

  Komentár: 

  az na to, ze cely shrimad bhagavatam bol napisany daleko neskor ako 5tis p.n.l. to je cisty nezmysel.

  As with all of the Mahabharata, the text of the Gītā cannot be dated with certainty. The entire epic went through a lengthy process of accumulation and redaction during roughly the 5th century BCE to the 5th century CE. Scholarship has tended to place the composition of the Gītā within the earlier phase of this period, between roughly the 5th and the 2nd century BCE.[11][15][16] The mainstream assumption of a pre-Christian date has been widely repeated, e.g. by Indian President Radhakrishnan.[11] More recent scholarship has tended to cast doubt the early date of the Gītā, with some scholars preferring to place it in the early centuries of the Common Era instead. Thius, John Brockington (1998) argues that the Gītā can be placed in the first century CE.[17] Based on claims of differences in the poetic styles, some scholars like Jinarajadasa have argued that the Bhagavad Gītā was added to the Mahābhārata at a later date.[18][19] (wiki)

  odvolavas sa nan, ako jehovisti na bibliu. argumentacia typu je to pravda, lebo sa to pise tu (bgavadgita/biblia) je velmi slaba, az detinska. co ked kazdy zacneme argumentovat vlastnou knihou?

  v kazdom pripade, cely clanok o jezisovi je nezmysel....

 8. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmáj 29, 2011 15:49 popoludní

  Komentár: 

  Nepozorne si bud čítal, alebo nesprávne pochopil. Nikde som nepísal, že bol spísaný 5100 pred n.l. Celá védska literatúra a aj jej záver - SB - bol spísaný pred 5100 rokmi = 31OO pred n.l., a nie 5100 pred n.l. Je to posledný príspevok Vyásadéva- je to finálne zhrnutie védskej literatúry. Bol spísaný na konci Dvápara-yugy, hned potom začal vek Kali.

 9. Obrázok používateľa Sudarshana
  Sudarshanamáj 31, 2011 15:44 popoludní

  Komentár: 

  Konečne mám kvapku času, tak ti odpíšem, aj ked nečakám, že to pochopíš-príjmeš, či zrealizuješ :) ale budiš!

  Prvý a originálnym - pôvodným náboženstvom bol a stále je Vaišnavizmus.
  Vaišnavizmus je Osobné ponímanie Absolätnej Pravdy - Boha. Je to to prvé čo svet mal - vo Védskej civilizácií. Je to uctievanie Jediného Osobného Boha - v sanskrte má meno Višnu - ale pôvodom Višnua je Kršna. Používa sa Višnu pre to, lebo On je súčasťou Trimúrti - Višnu-Brahma -Šiva - ale len Pán Višnu je pôvodný a jediný Boh.. ostatnéí sú Dévovia - polobohovia - sú to duše, ktoré majú splnomocnenie od Kršnu na výkon istej konkrétnej moci a majú konkrétne úlohy - sú to "vedúci a úradníci" istých oddelení - kdežto Višnu /Kršna - je "rgenerálny riaditeľ"
  Vaišnavizmus je pôvodný - O tomto hovorí Šríl Prabhupáda v tej prednáške, ktorú som i prilepil do prílohy.
  Vaišnavizmus má 4 Sampradáje - teda školy/tradície.
  Sampradája je škola, ktorá ide cez určitú Paramparu. Tá Sampradája, v ktorej pokračoval Prabhupád v nezmenenej forme - je sampradája Brahma-Madhva-Gaudíja.
  Parampara - je učennícka postupnosť duchovných učiteľov - ktorí pokračujú v nezmenenej forme tak, že všetko preberú nezmenené od svojho duchovného učiteľa a odovzdajú ďalej tiež nezmenené - učia len to čo ich učil on - žiadne iné špekulácie. Odovzdávajú Písma a ich výklady NEZMENENÉ - a v takom isom duchu.Takto to ide od Samotného Krišnu - až po Šrílu Prabhupádu už 5100 rokov - kedy Pán Kršna vyriekol Bhagavad-Gítu na Kurukšétre bed veľkým bojom. datovanie je spolahlivé- na základe viacerých ukazovatelov. V Mahábhárate je 140 astronomických znamení -ktoré dnešní - aj ateistickí amterialistickí vedci tiež uznali za neodškriepitelné - dokonca aj v o Wikipédií - je o tom písané. Zatmenia, postaveneie súhvezdí, znamenia, kométy...

  http://en.wikipedia.org/wiki/Kurukshetra_War

  Ďalšie datovanie je v samotných Védach - ide o veky- yúgy. Vedska literatúra bola spísaná Vyásadévom na konci Dvápara.-yúgy - čo je pred 5100 rokmi. Vyásadéva je božská inkarnácia Kršny - splnomocenná na sprístupnenie celej Védskej literatúry - samotné Vedy sú považované za literárnu inkarnáciu Boha - pretože nepochádzajú z hmotného zdroja, ale zo Zdroja Transcendentálneho - ktorá to všetko DOKONALE spísala - na podnet Jeho.
  Védy sú najstaršie - najkomplexnejšie, neomylné a bezchybné.
  Sampradáje - sú školy Vaišnavizmu - tak isto ako sú v Katolíckom kresťanstve rôzne rády - Benediktíni, Dominikáni, Fantiškáni, Kapucíni, Jezuiti ..Všetky majú rovnakého jedného a Najvyššieho Boha - v Osobnej podobe.

  Len základné info :

  Boj na Kurukšétre sa odohral pred 5100 rokmi. Tesne pred tým veľkým bojom - vyslovil Kršna Arjunovi Bhagavad-Gítu - a započal novú Paramparu. Bolo to na konci Dvápara-yúgy. Kršna meral asi 3 metre tak ako aj Arjuna (syn poloboha Indru - krála nebies, blesku, búrok a dažďov) - a jeho brat - pánduovec Bhíma (nepliesť si s Bhíšmom) meral 4 m - to boli vtedy normal velkosti podla dnešých merítok - v tej yúge, Dvápara bolo všetko väčšie a lepšie. Táto yúga (tretí vek) trvala 864 000 rokov, a ludia sa dožívali 1000 rokov.
  Šrí Kršna predniesol BG za necelú hodinu.
  Boj na Kurukšétre trval 18 dní - za ten čas zahynulo 640 000 000 mužov a stá ticíce boli "pohřešovaných" - všetci, ktorí tam zahynuli - dostali Mukti- oslobodenie.

  Nie je to celé len tak jednoduché pochopiť, vnímať, uvedomiť si a mať všetky info, ktoré s tým súvisia.
  V bitke na Kurukšétre boli také celkové jednotky bojové ktoré tvorili slony-koňe-bojové vozy a - pešiaci vojaci. Tátop jednotka ucelená sa volala: Akshohin - a tie 4 časti boli v takýchto množstvách obsahu. Čiže ho tvorilo: 21 870 slonov, 21 870 bojových vozov, 65 610 koní a 109 350 pešíéch vojakov - a TOTO je len 1 Jednotka Akshohin !! takých boli obrovské množstvá - to všetko je vo vedach popísané - vo viacerých - v Puránach, v Mahábhárate a v Šrímad Bhágavatame - dokonca to spomína aj materialisticko-ateistická Wikipédia :o)))

 10. Obrázok používateľa heo
  heojún 04, 2011 08:13 dopoludnia

  Komentár: 

  Vplyv buddhizmu na evanjelium ???
  Vyššie uvedený článok znie ako číry nezmysel. Dajte buddhistické písma a zdroje, kde sa píše o Buddhovi všetko to, čo je tu napísané.
  A pochybujem, že lámovia najväčšieho formátu by také veci nikdy nespomenuli, tj. nespomenuli by "ukrižovanie Buddhu". Veď to sú absolútne nezmysly.

 11. Stránky

 

 

Top