Obrázok používateľa CEZ OKNO
Uměle stvořená astrální kvazibytost

Tento text byl zpracován na základě informací pro zcela konkrétní případ a situaci a delší dobu jsem se rozmýšlel, zda jej uveřejnit. Po poradě s přáteli jsem se jej rozhodl uvolnit, protože mě přátelé přesvědčili, že by informace v něm uveřejněné mohly přispět k větší opatrnosti při zahrávání si s magií či pomoct některým lidem pochopit jejich některé životní problémy a jevy, se kterými se setkávají.


Předem upozorňuji, že následný text je nutně zjednodušením a proto i ne zcela přesným popisem a je potřeba k němu i takto přistupovat. Pro lepší pochopení je vhodná i znalost dalších informací týkajících se tématu. Jedná se o popis víceméně specifického případu a pouze o malou část z velmi širokého tématu týkajícího se magie a astrálních bytostí.

Rozdíl mezi astrální kvazibytostí (jako je například i egregor) a bytostí je ten, že kvazibytost je „pouze“ program a tudíž nemůže jednat jinak než v rámci algoritmu daného programu, zatímco „pravá“ bytost (s duší) je programem, který je zároveň sám svým spolutvůrcem. Pravá bytost má (minimálně relativně) svobodnou vůli.

Pokud srovnáme člověka a astrální kvazibytost, tak člověk se skládá z ega (fyzické tělo a mysl) a duše, zatímco astrální bytost sestává pouze z ega, tedy z mysli a astrálního těla. Je to jen ego, což je role ve hře, ale role, která musí být hrána přesně podle toho, jak je napsána. Není tu žádný prostor pro tvůrčí akt herce (ega). Naproti tomu člověk je ego a duše a duše do role a hry vnáší tvůrčí prvek. Má možnost tvořit v rámci své role, případně si i uvědomit svoji roli a změnit ji.

Magickými postupy stvořená astrální kvazibytost je právě takovým programem, který se chová pouze v souladu s algoritmem programu.

Pokud takovouto kvazibytost tvoří skutečný mistr (magie), tvoří na základě poznání a mnoha zkušeností program, který je kvalitní a víceméně přesně v souladu se záměrem mistra.

Pokud program tvoří nezkušený člověk, program bývá nekvalitní a výsledkem může být, že funkce programu není zcela v souladu se záměrem svého tvůrce. Nelze zcela zapomínat ani na variantu, kdy je astrální bytost tvořena bez konkrétního záměru. Nejsou výjimkou astrální bytosti tvořené náhodou či jen „zkoušením“ magických postupů, zda fungují.

Mistr zároveň se stvořením astrální bytosti a aktivačního klíče (jakýsi virtuální šém) má připravený i deaktivační klíč, kterým může takto stvořenou astrální bytost deaktivovat, tak jako je možno vymazat program z počítače. Nezkušení netvoří deaktivační klíč, protože většinou ani netuší, že by něco takového měli mít připraveno. Jsou dokonce i tací, kteří netuší vůbec nic, když používají některé magické postupy, na které náhodně narazili.

Program vytvořený nezkušeným člověkem může být i dobrý a sloužit svému stvořiteli k určenému účelu. Pro účely tohoto textu pomíjím etičnost takovéhoto konání. Častějším případem však bývá vytvoření ne zcela kvalitního programu nebo programu, ve kterém není přesně stanoven a vymezen účel, popřípadě doba existence. V takovém případě může dojít k tomu, že takto nekvalitně či nepřesně stvořená astrální kvazibytost vykonává aktivity mimo záměr svého tvůrce. Dokonce mívá snahu ovládat svého stvořitele a často se jí to daří, protože stvořitel nemá v programu proti tomu připravené obranné mechanismy. Ovládání je relativně jednoduché a je většinou realizováno formou dodávání či odebírání určitého kvanta energie svému hostiteli (tvořiteli), a to tak, že pokud člověk uvažuje o řešení, které je v souladu se zájmem parazita, tak je energie dodávána a pokud řešení není v souladu, tak je energie odebírána. Takovýmto způsobem je člověk motivován ke konání v souladu se zájmem astrální bytosti. Základním zájmem bývá přísun energie, ale mohou to být i zájmy jiné.

Tyto astrální bytosti jsou udržovány při životě energií svého stvořitele, s výjimkou bytostí stvořených zkušeným mistrem, který bytost může naprogramovat tak, že je vyživována energií z jiného zdroje než je mistr (opět pomíjím etičnost takovéhoto postupu a případné karmické následky), a to většinou energii z jiných bytostí.


Takto „naprogramované“ astrální bytosti si většinou získávají energii ze spících lidí, kteří se v nevědomém či polovědomém stavu pohybují ve snu v astrálním světě, a jsou tak relativně snadnou obětí „energetických vysávačů“. Zkušenosti s těmito energetickými vysávači má nepochybně mnoho lidí, ale většinou bez uvědomění si příčiny a podstaty. Jedná se o sny, ve kterých se lidé dostávají do nepříjemných či hororových situací vytvářených astrálními bytostmi právě za účelem vysávání takto vzniklé energie, která je energetickou výživou těchto bytostí.

Stvořená astrální bytost má plně vědomí sebe sama jako relativně autonomní bytosti a logicky má bytostný zájem na své existenci. Většinou to znamená, že má zájem i na co nejdelším přísunu energie od svého stvořitele a tím i na jeho dlouhé existenci. Chápe svoji omezenou dobu existence svázanou s životem svého tvůrce a snaží se konat tak, aby svůj život co nejvíce prodloužila.

Tyto astrální bytosti mají napojení na část informačního pole, a tak znají některé formy prodloužení své existence. Jedním z nich je uzavření speciální smlouvy se svým stvořitelem. Předmětem této smlouvy je energetické přispění astrální bytosti k realizaci některého z cílů (zájmů, tužeb) člověka jako je například získání peněz, moci, poznání, partnera či realizaci některého ze svých cílů. Jedná o formu jakési úvěrové smlouvy, kde však předmětem plnění nejsou peníze, ale energie. Zjednodušeně řečeno astrální bytost vynaloží ke stanovenému účelu větší množství energie, které potom člověk postupně splácí včetně úroku vrácením této energie. Zvláštní vlastností astrálních kvazibytostí je to, že mezi její schopnosti patří jedna speciální, a to je schopnost ovlivňovat nejen astrální, ale i 3D hmotnou realitu. Právě tato vlastnost je ve velké většině případů důvodem k záměrnému stvoření těchto bytostí. Astrální bytost se svým působením (celkem pochopitelně) snaží vytvořit takové situace, kdy člověk má velký zájem na realizaci svého cíle. Dost často je však astrální bytost stvořena přímo k realizaci cíle svého stvořitele.

Někdy se nepodaří splatit (těch důvodů bývá více, ale nejčastěji se jedná o velké množství energie) energetický úvěr v životě, během kterého došlo k uzavření smlouvy. Tento případ je relativně častý a bývá v souladu se záměry astrálních bytostí. Eventuálně k tomu přispívají další nové smlouvy a úvěry, které jsou uzavírány i s ohledem na úspěšnou realizaci předchozího cíle či cílů. Když energetický úvěr není splacen v jednom životě, musí být splácen v následujících inkarnacích. Tím se prodlužuje i existence stvořených astrálních bytostí, což je ostatně důvod takovéhoto jejich konání.

Smlouva (obecně nejznámějším příkladem je Faust) se neuzavírá písemně ani se nepodepisuje vlastní krví a ani protihodnotou není ztráta vlastní duše. Smlouva je „zaznamenávána“ do informačního pole a zavazující se bytost „podepisuje“ smlouvu takovým způsobem, že provede ke smlouvě v informačním poli vibrační otisk. Každá bytost má naprosto specifické vibrace nezaměnitelné s vibracemi kterékoliv jiné bytosti a vibrační otisk může provést pouze nositel této vibrace a nikdo jiný. Proto platí u takovéto smlouvy nevyvratitelná domněnka pravosti podpisu a svobodného projevu vůle a souhlasu se smlouvou a jejím obsahem.


Podle tohoto vibračního otisku jsou astrální bytosti schopny identifikovat účastníka smlouvy i v nové inkarnaci a nemusí se jednat pouze o inkarnaci následující po životě, ve kterém byla smlouva uzavřena. Po vyhledání v nové inkarnaci pak astrální bytosti čerpají dlužnou jistinu a někdy i s úroky ve formě energie.

Ve většině takovýchto případů si však člověk-stvořitel v této nové inkarnaci není vědom inkarnace předchozí a uzavřené smlouvy, a proto nechápe důvody odčerpávání energie. Většinou si také ani neuvědomuje odčerpávání energie, ale pouze energetickou nedostatečnost a z toho plynoucí důsledky, jako je například nutnost velké potřeby získávání energie zejména z potravy, ale někdy i z živých bytostí. Tito lidé pak často tloustnou vzhledem k příjmu většího množství potravy než by normálně potřebovali v důsledku toho, že z potravy získávají relativně málo vitální energie, která však je energií odčerpávanou astrální bytostí. Při příjmu nadměrného množství „kalorické“ energie z potravin je energie ukládána ve formě tuku. Důsledky nedostatku vitální energie se také projevují formou chorob, depresí, negativních emocí.

Nedostatek energie vzhledem ke splácení úvěru někdy vede k uzavírání nové smlouvy o úvěru, zejména když člověk netuší, co je skutečnou příčinou nedostatku jeho energie.


Existuje několik možností řešení této situace:

1. Jednorázové splacení úvěru, které se dá realizovat tak, že se sejde skupina energeticky silných lidí a při společné meditaci pošlou astrální bytosti velké množství energie, které je srovnatelné s energetickým dluhem. Tím dochází ke splacení smlouvy a astrální bytost pak většinou zaniká pro nedostatek energie, kterou již nedostává od svého tvůrce.

2. Další možností je, že skutečný mistr v oboru magie stvoří deaktivační klíč a astrální bytost je pomocí tohoto klíče deaktivována.

3. Poměrně velmi obtížnou variantou řešení je změna identity, tj. cílená změna kvality vibrací (duše), takže pak neexistuje dlužník a astrální bytost opět zaniká z nedostatku energie. Pro běžného člověka je tato cesta v podstatě nerealizovatelná.

4. Také existuje možnost dlouhodobého z duchovního pohledu kvalitního života zaměřeného na zvyšování frekvence vlastních vibrací a vibrací ostatních bytostí. Jakousi odměnu za toto působení je dar velké dávky energie nadpozemských bytostí, které tak splatí za člověka energetický úvěr.

Miroslav Zelenka

www.miroslav-zelenka.cz

exkluzívne.cez.okno

Súvisiace:

Seriál: Duchovná lekárnička
http://www.cez-okno.net/serial-duchovna-lekarnicka


apríl 18, 2012 17:11 popoludní

 

 

Top