Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mimozemský kontakt jako předehra vesmírného vzestupu

Hlavní myšlenkou nové knihy oficiálně vydané dnes (13. 1. 2014): "From Contact to Ascension: Timely Information from members of the Intergalactic Board of Council (Od kontaktu ke vzestupu: včasné informace od Výboru mezigalaktické rady – IBOC)“ je to, že nejen Země, ale i celý vesmír podstupuje proces vzestupu, zatímco život, jak ho známe, se bude dramaticky měnit.


Dozvídáme se, že fyzický vesmír se vyvíjí, zatímco nízkoenergetické frekvence směřují k zániku. Zhmotněné duše se budou muset rozhodnout mezi přesunem do vyššího stavu bytí, popsaného jako „vyšší triáda“, skládající se z 5., 6. a 7. dimenze, nebo setrváním v současném stavu popsaném jako „nižší triáda“ 1., 2. a 3. dimenze.

Zatímco vyšší triáda je charakterizována jako všudypřítomná jednota nebo „vědomí jedinečnosti“, kde je veškerý život propojen a vyvíjí se v božské harmonii, nižší triáda obsahuje „duální vědomí“, kde jedinci žijí v souladu s hodnotami typu správný/špatný, hodný/zlý apod. Ti, co si zvolí setrvání v „nižší triádě“, se přemístí do světů v novém fyzickém vesmíru, kde se zhmotní do nových těl a stanou se stvořiteli/tvůrci nových duálních hodnotových systémů ve světech, které obývají.

Ti, co se rozhodnou pro vzestup, spolu s dalšími dušemi, planetami a slunci tohoto fyzického vesmíru, zůstanou na Zemi, která rovněž vystoupí do vyšší triády. Stoupající duše tak učiní setrváním ve svých fyzických tělech, což je vrátí do původního stavu dokonalého zdraví a vitality. Na nové Zemi budou tyto duše schopny okamžitě projevovat svou osobní vůli, což rychle povede k úplné kontrole veškerých technologických a fyzikálních struktur velmi podobných těm, které popsal Arthur C. Clark v knize „Childhood’s End.“

„Dobrovolnické duše“, které uskutečnily vzestup v předešlém životě, avšak zhmotnily se na Zemi, aby byly nápomocny při procesu vzestupu, budou mít na vybranou mezi ponecháním si svého fyzického těla nebo znovuzískáním svého vznešeného těla, které je ve stavu nehybnosti ve vyšší triádě. Proces vzestupu má co do činění nejen s vnímavým životem, ale i s planetami a slunci.

Zatímco existuje spousta knih, spirituálně předávaných, které pojednávají o blížící se Sklizni Duší, mířících do nejrůznějších míst ve vesmíru, kniha "From Contact to Ascension" (Od kontaktu ke vzestupu) je první, která nabízí strukturu pro celý vesmír jako celek. Jinými slovy, vesmír, jak ho známe, myriády hvězdných soustav a vysoce vyvinutých civilizací, se bude dramaticky měnit. Jednotlivé duše, planety a slunce se budou rozhodovat, zda vystoupí či nevystoupí do tohoto vesmíru, případně zda se přesunou do zcela nového fyzického vesmíru. Bude to den univerzální gradace, kdy všechny varianty jsou respektovány, kdy volby jsou tvořeny myriádami životních forem, utvářejících náš vesmír.

Zdrojem informací pro knihu"From Contact to Ascension" (Od kontaktu ke vzestupu) je údajně rada Vznešených Bytostí, která si říká „Výbor mezigalaktické rady“ (IBOC), komunikující přes tzv. channeling (duchovní komunikační kanál). IBOC je údajně široké vesmírné sdružení bytostí, které pocházejí z různých světů a galaxií, založené na univerzálním stavu vědomí, které nazývají „jedinečnost vědomí“. Již dříve jsem popsal tyto bytosti jako „nebeské bytosti“, které lze charakterizovat jako „mimozemšťany čtvrtého typu, v souladu s upravenou typologií vycházející z práce Nikolaje Kardaševa (1964). Vycházejíc ze svého výzkumu dostupné literatury o „vznešených bytostech“, pomáhajích lidstvu po tisíciletí ve zvyšování jeho vědomí, aby bylo schopno se vypořádat s vyspělou mimozemskou technologií, která je dostupná v nejrůznějších epochách, nyní je IBOC zde, aby pomohl lidstvu pochopit výzvy, vyvolané širokým procesem vesmírného vzestupu.

Obr.: Grafické zobrazení: koordinátorka delegace a mluvčí IBOCu "An T‘na“

Mluvčí IBOCu, An T’na, hovoří prostřednictvím svého zvoleného komunikačního kanálu neboli „věštcem“, s Gesannou, která momentálně žije na Big Island na Havaji v oblasti Pahoa. Osobně jsem se seznámil s Gesannou před 8 lety poté, co dobrovolně vypomáhala v Exopolitickém institutu, který jsem založil v roce 2005. Rovněž pracovala jako dobrovolník na nejrůznějších veřejných informačních projektech na observatořích na Mauna Kea/Big Island/Havaj. Osobně se domnívám, že Gesanna je co do vědomostí dobře vybavená osoba a neposkytuje žádné nereálné představy. Popisuje svou osobní cestu k převzetí role „věštce“ u IBOC jako začátek svého počátečního odporu k informacím. Gesanna nakonec přijala reálnost telepatických informací, které dostávala, a počátkem roku 2013 zahájila ústní komunikaci mezi IBOC a malou skupinou v Roswellu v Novém Mexiku. Její první prohlášení za IBOC byla zaznamenána na pásek a poté přepsána. Šest následných zpráv, k dnešnímu datu, bylo psychograficky (automatické písmo) zachyceno a vydáno.

Když jsem poprvé pročítal informace ve zprávách IBOC, okamžitě to ve mně vyvolalo odezvu, že je to něco, co je třeba brát vážně. S prací mnoha „médií“ jsem dobře obeznámen a zprávy zachycené Gesannou považuji na srovnatelné s těmi nejlepšími. Mám tím na mysli především tzv. „materiál RA“ (soubory knih), které jsou široce považovány za jeden z nejlepších, ne-li přímo nejlepší materiál, týkající se ET/UFO. Materiál RA rovněž popisuje evoluční proces Vzestupu a jak ovlivňuje různé světy a společnosti. To, co nám Gesanna předává od An T’na/IBOC, nás přivádí na novou úroveň chápání toho, co Vzestup pro nás osobně představuje a také, co to vůbec znamená pro celý vesmír. Může vesmír sám vzestupovat tak, že ukončuje fyzický život tak, jak ho známe? Toto je nejdramatičtější informace, obsažená v Prohlášeních, a stojí za zamyšlení, zda je takový proces vůbec možný.

Obr.: Grafické ztvárnění Výboru mezigalaktické rady: An T’na (mluvčí Rady) a členové, nabývající fyzické podoby

Nedávno přitáhlo značný vědecký zájem objevení Higgs Bosonovy částice, která byla poprvé teoreticky popsána v roce 1964. Stavba Velkého hadronového urychlovače ve Švýcarsku v letech 1998-2008 byla zejména předurčena k ověření, zda existuje něco jako Higgsovo pole, což by bylo možné dokázat objevením částice nazvané Higg Bosonova částice. Objev Higgs Bosona v roce 2012 zároveň potvrdil existenci Higgsova pole. Význam Higgsova pole spočívá v tom, že toto pole předává svou hmotu elementárním částicím fyzického vesmíru. Bez Higgsova pole by elektrony, protony atd. neměly žádnou hmotu, což by znamenalo, že vesmír, jak ho známe, by nemohl existovat.

Vědci při potvrzení Higgsova pole zjistili, že toto je ve své podstatě nestabilní. Vzhledem k velikosti Higgs Bosona se vesmírné Higgsovo pole může kdykoli změnit, což znamená, že se může změnit i hmota elementárních částic. Změna v Higgsově poli, ve kterém došlo ke zvýšení hmoty, by vedla ke stavu, kdy by částice získaly mnohem mocnější gravitační sílu přitažlivosti. To by vedlo ke zhroucení fyzického vesmíru dovnitř a to způsobem, popsaným jako „velké prasknutí“, což je opak velkého třesku. Spíše než aby velké prasknutí bylo vzdáleno miliardy let, dojde k tomu v naší budoucnosti, podle IBOC v blízké budoucnosti. Tato alarmující možnost se nedávno stala předmětem mnoha vědeckých studií, spekulujících na téma, co je dosud známo o Higgsově poli. Časopis Scientific American nedávno uveřejnil článek pod názvem „Jak by Higg Boson mohl přivést vesmír do záhuby“ a oznámil:

Za nejprostšího předpokladu změřená hmota Higgse by mohla znamenat, že vesmír je nestabilní a předurčen k zániku. „Avšak nemějte strach – k tomu nedojde po miliardy let.“

Vědci z Univerzity jižního Dánska nejsou až tak moc přesvědčeni, že by vesmír zanikl za miliardy let. V tiskové zprávě pod názvem: „Zhroucení vesmíru je blíže než kdykoli předtím“ Univerzita jižního Dánska oznámila:

Možná se to stane již zítra. Možná za miliardu let. Fyzikové již dávno předpověděli, že by se vesmír mohl jednoho dne zhroutit a že všechno uvnitř by se slisovalo do malé tvrdé koule. Nové výpočty fyziků na Univerzitě jižního Dánska nyní potvrzují tuto hypotézu – a rovněž docházejí k závěru, že riziko vesmírného kolapsu je dokonce větší, než se původně předpokládalo.

IBOC tvrdí, že tento proces celovesmírného Vzestupu, zahrnující „zánik“ fyzického vesmíru, je znám v mnoha světech. Vůdci některých světů informují své občany, kdo další si zvolí Vzestoupit se současným vesmírem nebo přesun do nového vesmíru. Neposuzuje se, k jaké volbě došlo, neboť se nepřímo rozumí, že volbou se zde myslí to, co si existující duše jedince, planety či slunce přeje. Na Zemi si vládnoucí elita vybrala naopak neinformovat své občany s cílem vyvolat co největší chaos a zmatek, aby se minimalizoval počet jednotlivých duší, které si zvolí cestu Vzestupu. IBOC nám říká, že sama Země jako planetární ztělesněná duše si vybrala cestu Vzestupu a skutečně tuto cestu nastoupila.

Kniha "From Contact to Ascension" (Od kontaktu ke vzestupu) pojednává o technologiích k rušení frekvencí, které byly vyvinuty k tomu, aby přerušily spojení mezi mozkem a duší. Technologie mobilních telefonů dosahují rafinovaných cílů, což má za následek zvýšení materializmu. Obecně řečeno, komunikační technologie, které se staly ústředním pilířem naší postindustriální společnosti, mají účinek přerušení spojení mezi duší a mozkem, a tím se může lidstvo snadněji ovládat. Řešením podle IBOC je věnovat více času k nalezení harmonie s přírodou, protože Země sama si zvolila cestu Vzestupu. Trávení času v přírodě, ať už to jsou oceány, lesy nebo zahrady, to vše pomůže znovu upevnit životní spojení mezi duší a myšlením, což je životně důležité pro proces Vzestupu, jehož završení - jak se předpokládá – zabere zhruba 20-25 let.

Kromě procesu Vzestupu nás IBOC informuje o nadcházející „Události kontaktu“, která bude zahrnovat veřejné vystoupení mimozemšťanů a jejich vzájemný kontakt s lidmi. Podle IBOC by k tomu mělo dojít poměrně brzy. Nadcházející Událost kontaktu budou tvořit dvě široké skupiny mimozemšťanů. Budou to z „vyšších sfér vstupující“ mimozemšťané, tedy ti, kteří stejně jako do vyšších sfér vstupující lidské duše, přejdou se Zemí a dalšími planetami do vyšší triády. Druhou skupinu budou tvořit mimozemšťané, kteří se nezúčastní Vzestupu či přesunu, kteří budou cestovat do nového vesmíru. Každý jedinec si bude moci vybrat – v závislosti na svém postoji k procesu Vzestupu – se kterou skupinou mimozemšťanů bude pracovat.

IBOC klade zásadní rozdíl mezi „veřejným odhalením“ a „oficiálním odhalením“.

Veřejným odhalením je míněno úsilí, iniciované soukromými osobami, které navázaly kontakt s mimozemšťany za účelem sdílení těchto informací s veřejností a to přístupným necenzurovaným způsobem. Díky tomuto veřejnému odhalení se svět dozví pravdu o různých skupinách mimozemšťanů, vzájemně působících na naší planetě. Veřejné odhalení rovněž odkryje existenci přátelských mimozemšťanů a bytostí, které pomáhají lidstvu vyrovnat se s mnoha problémy a připravit zájemce na nadcházející Vzestup.

Oficiálním odhalením je míněn alternativní plán navržený vládou a korporacemi, představující po desetiletí trvající mimozemské utajování, který by měl poodhalit některé aspekty existence mimozemského života.

Toto by bylo provedeno klamným způsobem tak, aby byly udrženy agendy a mocenské pozice tajné vlády/korporací.

Oficiální odhalení by se zaměřilo na zastrašující scénáře, které by - pokud jde o „nepřátelské mimozemšťany“ – zmátly veřejnost takovým způsobem, že by politická reprezentace prakticky vypsala „bianko šek“ pro aparát národní bezpečnosti, jak jednat s mimozemšťany podle svého uvážení. Proto IBOC důrazně doporučuje, aby se úsilí o veřejné odhalení vystupňovalo, tak aby se předešlo realizaci scénáře oficiálního odhalení, který čeká na spuštění. IBOC doporučuje celosvětově rozšířený program občanských iniciativ určený ke vzdělávání veřejnosti, pokud jde o mimozemský život.

Přátelští mimozemšťané a Vznešené Bytosti by napomáhali iniciativám veřejného odhalení, kdekoli to bude zapotřebí. Hlavním přínosem nadcházející Kontaktní události je skutečnost, že jedinci, kteří jsou k tomuto kroku připraveni, získají potřebné informace, které by jim pomohly vyrovnat se s procesem Vzestupu.

Kniha „Od kontaktu ke vzestupu: včasné informace od členů Výboru mezigalaktické rady – IBOC“ poskytuje čtenářům mnoho materiálu k serióznímu přemýšlení. Celovesmírný proces Vzestupu, klidná pomoc Vznešených Bytostí, mimozemský kontakt, zánik fyzického vesmíru, jak ho známe, atd. Nakolik je ale tento materiál přesný a pravdivý? Podle mého názoru je v materiálech IBOC obsaženo mnohé z toho, co nám dnes říká věda o stabilitě vesmíru a co nám ostatní komunikační zdroje (média) jako např. materiál RA sdělují o Vzestupu. Co se týče mimozemských kontaktů, souhlasím s IBOC, že je to opravdu akutní. To se odráží v pokračujících akcích veřejného odhalení, probíhajících po celé planetě, a v úplném mediálním pokrytí možnosti existence mimozemského života, vyplývající z trvalého vědeckého prokazování existence obyvatelných exoplanet.

Prohlášení IBOC jsou k dispozici zdarma online nebo na knižním fóru. Nakonec je na každém čtenáři, aby sám posoudil význam těchto zpráv pro své další bytí. Ať už je vaše osobní volba jakákoli, je málo pochybností o tom, že v příštích 20-25 letech se život tak, jak ho známe, změní natolik, až by nám za současných podmínek připadal neuvěřitelný. Vřele doporučuji, abyste připustili možnost, že náhledy do zpráv IBOC představují jakési navigační majáky k fantastické cestě, která leží před námi.

Michael E. Salla, M.A., Ph.D., 13. 1. 2014

Zakladatel Exopolitics Institute

http://exopolitics.org/from-contact-to-ascension-extraterrestrial-contac...

Preklad: Ladislav Matějka

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Podrobné správy na tému "EXOPOLITIKA" nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Galaktická diplomacia
http://www.cez-okno.net/rubrika/galakticka-diplomacia

Exodiplomacia
http://www.cez-okno.net/stitok/exodiplomacia


február 25, 2014 18:28 popoludní
 • krát komentár

6 krát komentár

 1. Obrázok používateľa anonym
  anonymfebruár 25, 2014 20:31 popoludní

  Komentár: 

  Nehnevajte sa , ale v minulosti som hltal vsetko, co suviselo s mimozemskym zivotom az do chvile, ked sa mi dostala do ruky kniha samozvaneho kontaktera Billy Mayera. Od tej doby zacinam nad vsetkym, co sa tyka mimozemstanov na zemi pochybovat. Tento tzv kontakter nafotil fotky, ktore su jasnym podvrhom. Skoda, ze sa senzaciechtivy ludia zviditelnuju takymto sposobom.
  Som presvedceny, ze vsetky taketo clanky su nezmyslom z prosteho dovodu. Ak mimozemstania zasahuju do dejin zeme, tak to mozu spravit demonstrovanim technologie nad kazdym mestom na zemi a nie pod ruskou psychycky vysinutych a labilnych ludi. Aj tak zasahuju, tak je to jedno. Takto len zosmiesnuju dalsich a dalsich ludi, co takymto clankom naletia. Sam verim v Boha ale aj v mimozemsky zivot(Napriek mnohym pochybovacom sa tieto dve veci nevylucuju). Boh je vecny, energia je vecna. Mozete to rozoberat z akejkolvek strany, nevylucuje jedno druhe.
  Tymto clankom nam chcu mimozemstania akoze pomoct.Ako? Ved 99% ludi ani nevie, ze nejaka exopolitika existuje. Rovnake % ludi ma ine problemy aby prezilo zo dna na den. Ak tu mimozemstania su, tak by nam mali pomoct aby sme dospeliskor ako sa vesmir zvrhne. Ved preto tu su , nie? TAk nech sa ukazu. To co politici tvrdia ze vypukne panika je pravda , ale iba v pripade, ze prisli v zlom. Ak prisli v dobrom, panika velmi rychlo pominie. Poznate film 4ty druh? Ja by som po vzhliadnuti tohto filmu mimozemstanou nechcel stretnut, lebo su to kruty unoscovia. A taketo filmy nahravaju politikom, aby akoze vyvijali zbrojne techniky proti votrelcom a az raz skutocne ku kontaktu pride, bojim sa ze americki kovboji budu napred strielat a potom sa pytat. Preco? Aby si udrzali vplyv a moc nad ludmi. Ak tu mimozemstania su, tak sa demonstrovanim technologii(staci, ak len parkrat pomaly preletia nad mestami a krajinami a moc politikov sa bude rovnat nule. Vazeny absolutnej 0 a potom bude zavisiet od mimozemstanov aby nezavladla anarchia, aby sa dohodli s normalnymi politikmi, tymi nezlodejskymi aby viedli ludi k povzneseniu ducha.
  Zial, nieco take sa nedeje. Preto takymto clankom neverim.Sorry.

 2. Obrázok používateľa wanda
  wandafebruár 26, 2014 08:00 dopoludnia

  Komentár: 

  Úplně s tebou souhlasím ,ale člověk pořád doufá ,že snad se něco už bude dít.Je pravda že se pořád jen dokola omílá ,že bude kontakt a pořád nic.Ale přesto jsme jak malé děti protože máme rádi pohádky.Wanda

 3. Obrázok používateľa sok
  sokseptember 16, 2015 15:34 popoludní

  Komentár: 

  hoci s tebou moc nesúhlasím, ale úplne ťa chápem. veríme veciam len v rámci vlastného poznania skúseností a systémových vzorcov. naše racionálne úvahy o tom čo by ktorý mimozemšťan urobil sú pozemské a my ich považujeme za objektívne.

 4. Obrázok používateľa Karol
  Karolseptember 20, 2015 14:37 popoludní

  Komentár: 

  Ale už je dosť kníh a filmov, ktoré opisujú spolužitie s mimozemskými rasami naozaj komplexne a jednoducho neverím, že sú to všetko výmysli. Keď sleduješ tiíeto veci zopár rokov, ono sa ti to vyselektuje a obraz sa ti ukáže pred očami. A v tomto je podla mna sila podobnych clankov, ze pomahaju utvorit si spravny obraz aspon orientacne. Ludia cakaju, ze vyjde clanok alebo kniha, kde bude vsetko pravdivo vykreslene, ale podla mna uz take knihy vysli a ludia prave o nich povedali: TO SU LEN VYMYSLI! Asi tak;)

 5. Obrázok používateľa Vesna
  Vesnafebruár 26, 2014 08:34 dopoludnia

  Komentár: 

  Tiež verím v boha. Ale takého, ktorého nevyznáva ani jedno súčasné náboženstvo. Tiež verím v mimozemský život. A tiež som presvedčená o tom, že tieto dve veci sa nevylučujú. V čo neverím je, že by mimozemšťania, je jedno či dobrí alebo zlí, kontaktovali jednotlivcov stratených v dave a chceli prostredníctvom nich posielať odkazy ľudstvu. Tí zlí, sa nikoho nebudú pýtať ani s nikým komunikovať, proste zaútočia bez rečí ak budú mať pocit, že sú silnejší ako my s našimi smiešnymi pukotačkami. Zničia nás technológiou o ktorej sa nám dnes ani nesníva. Tí dobrí nebudú mať zapotrebí komunikovať s politikmi ani inou vládnucou menšinovou perepúťou ale dokážu komunikovať naraz so všetkými, bez nejakých smiešnych kontaktérov. Obávam sa však, že mimozemšťania už o nás veľmi dobre vedia a tým dobrým nestojíme za to, aby sa s nami stretli a tí zlí sú možno natoľko inteligentní, že veľmi dobre vedia dostať to, o čo nás chcú obrať a to nenápadne a nie ísť s bubnom na zajaca a hádzať ľuďom na hlavu mimozemské bombičky. A všetci žumpopolitci musia vedieť, že majú kam utiecť z tejto zeme. Inak by túto ojedinelo krásnu planétu neskutočným spôsobom bezcitne neničili a nepílili si konár pod vlastným zadkom. Pretože, ak sa niečo naozaj zomelie, nezachránia ich ani tie podzemné pevnosti, ktoré si dali pre seba postaviť, zbabelci. A pre toto všetko nemám rada takéto články, ktoré nič neprinášajú a slúžia iba na mastenie ega ich autorov.

 6. Obrázok používateľa slávek
  slávekfebruár 26, 2014 18:02 popoludní

  Komentár: 

  Jednou jsem meditoval nad tím, jak je hrozné, že lidé vyrobily
  jaderné bomby navzájem proti sobě....a bylo mi řečeno...
  To nemáte proti sobě, ale na ochranu proti jiným...

 

 

Top