Obrázok používateľa CEZ OKNO
2012: MIMOZEMSKÉ A HYPERDIMENZIONÁLNÍ CIVILIZACE

Tajné, rozškatulkované mimozemsko-lidské společné programy mezi vládou Spojených států a specifickými mimozemskými a hyperdimenzionálními civilizacemi, existují po desetiletí. Oficiálním „odhalením“ je myšleno úřední prohlášení hlavy státu ohledně probíhající komunikace s mimozemskou nebo hyperdimenzionální civilizací. Otevřený kontakt se definuje jako veřejné, ústní dohodou uzavřené diplomatické vztahy mezi civilizací mimozemskou anebo z hyperdimenze a národní vládou, mezinárodní institucí jako je OSN nebo občanskou skupinou veřejně uznávanou touto mimozemskou nebo hyperdimenzionální civilizací.

Nastane v roce 2012 „odhalení“ či kontakt?

Technologie cest. časem DARPA – 19. 11. 1863

V tomto článku hodlám předložit důkaz, že varování o tzv. super-kataklyzmatech: posunu pólů v roce 2012, super-solární záři, galaktické vlně a fragmentech supernovy, které vstupují do našeho solárního systému, se zdají být mementem šířícím „katastrofóbii“ a jsou mimořádně nepravděpodobné, že se v roce 2012 uskuteční. Navíc se zdá, že varování před kataklyzmatem v roce 2012 využívají různé instituce pohybující se v rozmezí od vojensko-zpravodajských a vládních agentur až k organizovanému náboženství a to z důvodů sociální kontroly.

Tato nová typologie mimozemských civilizací poskytuje vhodnou půdu při analyzování pravděpodobností oficiálního „odhalení“ roku 2012 nebo mimozemského otevřeného kontaktu.


Nové důkazy založené na typologickém modelu rozdělují mimozemské civilizace do:

1. Mimozemské civilizace (z třetí dimenze), které jsou 1. civilizacemi našeho solárního systému, jako jsou inteligentní lidské civilizace žijící pod povrchem Marsu, které, jak se uvádí, se těší strategickému vztahu s vládou Spojených států.

2. Civilizace z hloubek vesmíru (z třetí dimenze), které jsou inteligentními mimozemskými civilizacemi a jsou na nějaké planetě v solárním systému nebo vesmírné stanici v naší či jiné galaxii nebo na jiných místech v našem známém fyzickém trojrozměrném vesmíru.

3. Civilizace z hyperdimenzí, které jsou inteligentní, žijící v dimenzích nebo v paralelních vesmírech nebo které obklopují naší vlastní dimenzi a mohou používat technologicky vyspělejších forem a/nebo transport, když vstupují do naší známé dimenze či vesmíru.

4. Vzhledem k mimozemskému zákonu a vládě, tato nová typologie mimozemských civilizací identifikuje: mimozemské vládnoucí autority, což je legálně ustanovená mimozemská vládnoucí autorita s jurisdikcí nad definovaným teritoriem, jako je Galaktická federace Mléčné dráhy, která byla empiricky lokalizována replikovatelným výzkumem.

Mimozemský kontakt a hyperdimenzionální válka

Jeden z kritických limitů oficiálního mimozemského „odhalení“ roku 2012 nebo otevřeného kontaktu s mimozemskými nebo hyperdimenzionálními civilizacemi by se mohl vyvodit z důkazů očitých informátorů o možných podmínkách hyperd. „války“ a ozbrojeného konfliktu, který může nastat v rámci kontroly třetí dimenze našeho solárního systému.

Je-li tento stav hyperd. „války“ faktický a není to tajná operace vlády, a je transformován jako součást vesmírné a galaktické energetické transformace kolem roku 2012, pak je pravděpodobné, že „oficiální“ mimozemské odhalení nebo mírový kontakt se může odehrát v krátké budoucnosti po roce 2012.

Důkazy očitých svědků a informátorů o možné nadcházející hyperd. „válce“ se týkají výpovědí dvou bývalých zaměstnanců ozbrojených složek Spojených států na tajné americké základně na Marsu. Jejich výpověď popisuje konkrétní scénáře v armádě termínem obránce a „nepřítele“, nebo zkrátka ozbrojený válečný konflikt.

Hyperdimenzionální „válka“ na základně Spojených států na Marsu

Co je to hyperdimenzionální válka? Konvenční definice války podle jednoho zdroje je: „jistý vzorec chování, který projevuje mnoho primárních druhů včetně lidí a také je možné jej nalézt u mravenců. Primárními znaky tohoto vzorce chování je jistý stav organizovaného násilného konfliktu, který se odehrává mezi dvěma nebo více oddělenými sociálními entitami. Takový střet je vždy snahou změnit buď psychologickou nebo materiální hierarchii nadvlády nebo rovnosti mezi dvěma nebo více skupinami. Ve všech případech přinejmenším jeden účastník (skupina) v konfliktu vnímá potřebu buď psychologicky, nebo materiálně převažovat jiným účastníků. Mezi lidmi tato chápaná potřeba převahy často vyrůstá z přesvědčení, že podstatná ideologie nebo zdroje, jsou nějak buďto tak neslučitelné nebo tak vzácné ohledně základní existence jedné ze skupin prožívající potřebu dominovat jiné skupině. Vůdci někdy vstupují do války na základě záminky, že jejich akce jsou primárně obranné, avšak když se na to podíváte objektivně, jejich akce se mohou úzce podobat formě nevyprovokované, neopodstatněné nebo nepřiměřené agrese.

Ve všech válkách, skupina (skupiny) prožívající potřebu převažovat nad jinou skupinou, nejsou schopny a ochotny přijmout nebo připustit možnost vztahu základní rovnoprávnosti, která může mezi skupinami existovat a volí násilí, válku. Tento aspekt dominance, který je urychlujícím faktorem ve všech válkách – to jest, jedna skupina si přeje převažovat nad druhou, je také často urychlujícím faktorem při individuálním násilí „jeden na jednoho“ v kontextu války, to jest, individuálního přání dominovat druhému.“

Hyperdimenzionální „válka“ a kvantový přístup k technologii

Možnost hyperd. „války“ vyšla na světlo kvůli operačnímu použití kvantového přístupu k branám cestování časem a kvantového přístupu k technologii na tajné základně Spojených států na Marsu. Kvantový přístup k technologii je využíván k cestování časem ozbrojeného obsluhujícího personálu Spojených států, kteří slouží jako stálé osazenstvo na základně Spojených států na Marsu a k jejich vrácení zpět do jejich původního časoprostoru počínaje datem po dokončení jejich 20tiletého rotačního turnusu na Marsu.

Takto tajná základna Spojených států na Marsu může být hyperdimenzionálně „zakrytou“ před občanskou společností na Zemi a „skrytou“ v utajených místech v časoprostorovém hologramu. Jak popisuje informátor Andrew D. Basiago americký program Pegasus agentury DARPA (Agentura na zkoumání vyspělých obranných projektů), jedna z dřívějších užití technologií cestování časem byla skrývaným národním bezpečnostním tajemstvím před Sovětským svazem během Studené války.

Dva nezávislí informátoři, oba bývalí zaměstnanci obslužného personálu umístění na americké základně na Marsu, vyšli nyní na světlo s podrobnější zprávou o svých zkušenostech na Marsu.

Podle Examiner.com svědecká výpověď dvou nezávislých informátorů souhlasí s dalšími očitými svědky přinášející důkazy o jedincích, kteří byli teleportováni na tajnou základnu Spojených států na Mars jako návštěvníci, včetně bývalého účastníka projektu Pegasus agentury DARPA, Andrewa Basiaga a bývalého vědce ministerstva obrany Arthura Neumanna.

Důkaz očitého svědectví informátora Michaela Relfea

Svědek kolonie na Marsu, Michael Relfe, je informátor a bývalý člen ozbrojených sil Spojených států, který byl v roce 1979 získán jako stálý člen pro tajnou kolonii Spojených států pro přeživší na Marsu. V roce 1979 (pozemského času) se teleportoval do kolonie na Marsu a strávil tam 20 let jako stálý člen jejího personálu. V roce 1996 (marsovského času) byl Relfe časově přepraven teleportací a vrácen zpět o 20 let, přistál zpět na americké základně v roce 1976 (pozemského času). Relfe pak sloužil 6 let v armádě Spojených států, než byl v roce 1982 se ctí propuštěn.

Ve dvoudílné knize, kterou napsala jeho žena Stephanie Relfe bc. „The Mars Records“ popisuje Michael Relfe dva typy jedinců na tajné kolonii na Marsu:

„K vyjasnění: Pamatuji si, že existují dva druhy lidí. 1. Lidé navštěvující Mars dočasně (politici apod.). Cestují na Mars a zpět pomocí portálu červí díry (jumpgate). Navštíví Mars na pár týdnů a zase odejdou. Nejsou přepravováni časem. Jsou to VIP klienti. Nemají žádná omezení! 2. Stálý personál – tráví tam 20tiletý služební cyklus. Na konci jejich služby jsou posláni zpět do svého věku a v časovém okamžiku zpět na jejich původní časoprostorové místo. Jsou posláni zpět se zablokovanými vzpomínkami. Jsou posláni zpět, aby dokončili svůj osud na Zemi.“ (Díl 2, str. 204)

Michael Relfe také diskutoval o přítomnosti a funkcích Reptiliánů a Šedých mimozemšťanů na tajné kolonii na Marsu:

„EL: A co Reptiliáni?“

„Relfe: Ano. Jsou rasově příbuzní. (Drakoniáni, Reptiliáni, Šedí).“

„EL: Žijí někteří Šedí a Reptiliáni na základnách na Marsu?“

„Relfe: Ano. Někteří jsou tam umístěni. Pamatuji si, že Šedí jako lékaři nebo technici. Domnívám se, že Reptiliáni setrvávají v kamufláži, většinu času skryti. Dávají přednost ukazovat se lidem, protože jsou přirozeně divokého vzezření.“ (Díl 2, str. 205)

Armádní „nepřítel“ na tajné základně Spojených států na Marsu

Relfe popisuje různé scény ozbrojeného konfliktu mezi přítomností armády Spojených států na tajné základně na Marsu a ozbrojeným „nepřítelem“. Relfe také popisuje zbraňové systémy „nepřátel“ v pokračujícím konfliktu.

Následuje výňatek z knihy „The Mars Records“, který dokresluje povahu ozbrojeného konfliktu, který se odehrává kolem americké základny na Marsu a typy použitých zbraní.

Výňatek je formou diskuze o „cestování časem pomocí portálu červí díry“ nebo portálů používaných k cestování a k návratu stálých zaměstnanců v čase zpět na americké základně na Marsu k jejich navrácení do původního bodu v časoprostoru jejich odchodu z vojensko-zpravodajské základny Spojených států na Zemi.

To se děje za použití kvantového přístupu k „cestování časem prostřednictvím portálu červí díry“, což umožní „skrýt“ tajnou základnu Spojených států na Marsu v časoprostorovém hologramu před objevem pozemskými civilními společnostmi.

Zbraňové systémy Spojených států a zbraňové systémy „nepřátel“ na Marsu

V tomto výňatku z popsané knihy Relfe popisuje americkou základnu na Marsu, na kterou zaútočil „nepřítel“, který měl kvantový přístup ke schopnostem cestování časem a mohl být hyperdimenzionální nebo vyspělou trojrozměrnou mimozemskou civilizací z jiných solárních systémů nebo galaxií.

„EL: Řekněte mi o cestování časem pomocí portálu červí díry.“

„Relfe: Nejsem technik, jen si vzpomínám na věci z pohledu laika. Tato technologie byla výsledkem projektů Filadelfského experimentu, který popisoval dr. Al Bielek. Je to jedna z věcí nad kterou jen vzdechnete „fantastické“, což jsem si také řekl, když jsem to uviděl poprvé a pak jsem je začal brát za samozřejmé. Také si vzpomínám, že byly střeženy skutečně neprodyšně a každý moment použití byl vysvětlován a zapisován.

Pamatuji si, že tam na Marsu bylo několik stanic pro tyto portály. Tyto stanice byly „zaháčkovány“ k jiným místům a ty byly bráněny proti každému a proti čemukoli. Vybavuji si, že technici na dálkové nazírání zachytili stroje, které při této obraně asistovaly. Pamatuji si, že technické dálkové nazírání se nepoužívá jen k vymezení cíle. Vymezování je malé procento všech operací. Většinou se používá k obraně proti nepříteli. Používá se k obraně VIP osob, k VIE (velmi důležitého vybavení), oblastí a regionů na planetě. Navíc, některé zbraňové systémy vyžadují operátora dálkového nazírání, aby monitoroval situaci a řídil je. Jsou to fyzické zbraňové systémy (např. jako projektor paprskových částeček) a existují další typy zbraní, které jsou energetickými (Psi) typy systémů. Také operátoři dálkového nazírání jsou obyčejně přiděleni k monitorování útoku letecké hlídky.

Nepřítel má také typy zbraní Psi, které namíří proti našemu psychickému typu statického odclonění. Statické clonění se nemění. Zůstává stejné a nezáleží na tom, co proti němu vrhnete. Ke zvětšení statického odcloňování, od toho máte operátory dálkového nazírání, kteří sledují a sondují štít hledaje průnik. Objeví-li se průnik, může jej operátor dálkového nazírání stopovat skrze časoprostor a jednat s narušitelem. Operátoři dálkového nazírání nejsou sami. Mají zálohu operátorů, navíc k tomu operátory, kteří mají dozor, kteří mohou okamžitě zálohy povolat, pokud taková potřeba vyvstane. Viděl jsem mnoho reklam na knihy a kurzy pro dálkové nazírání. Většina těch, co projde dálkovým nazíráním v této době je asi první 3-4 dny tréninku na základně na Marsu. A většina lidí zapojená do věcí tohoto druhu, bohužel nikdy nepřežije trénink. Drogy je rychle zahubí.“

V jedné pasáži Relfe obšírně vypráví o „útoku“, který podnikl na „nepřátelskou loď“, při kterém „ztratil vědomí, když nepřátelská střela pronikla jeho loď.“ Relfe „letěl sám ve vesmírné lodi, když se setkal s nepřátelskou lodí. Místo aby prchnul, nepřátelskou loď stíhal. Vypálila na něj střelu, která nezpůsobila explozi jeho lodi, ale pronikla jeho lodí a prošla jím. To způsobilo neuvěřitelnou škodu. Býval by zemřel, kdyby neměl zvláštní oblek, který byl naprogramován poskytnout první pomoc.“ (Díl 1. str. 65, 77)

Zbraně s technologiemi kvantového přístupu „nepřátel“

Následuje poslední výňatek z knihy „The Mars Records“, kde Michael Relfe popisuje vyspělou technologii, kterou „nepřátelé“ vlastní:


„Nepřátelé mají k dispozici rozmanité technologie, které jim umožňují unést jedince z ložnice, vyšetřit jej, operovat, naočkovat jej a vrátit jej zpět do ložnice aniž by byli přistiženi. Mohou „držet“ jedince po týdny a vrátit ho třebas jen chvíli poté, co jej unesli. Jména těchto technologií, které si vybavuji jsou:

Zařízení k vytvoření červí díry nebo portálu (tzv. jumpgate technology)

Fraktální zařízení k vytvoření červí díry nebo portálu

Přepravní technologie

Fraktální přepravní technologie

Teleportační technologie

Fraktální teleportační technologie

Technologie cestování časem

Fraktální technologie cestování časem

Technologie na cestování dimenzemi

Fraktální technologie na cestování dimenzemi

Technologie cestování červí dírou

Fraktální technologie cestování červí dírou

Rezonační technologie

Fraktální rezonační technologie

Magická technologie

Fraktální magická technologie

Technologie procházení zdí

Fraktální technologie procházení zdí

Odesílání něčeho do vašeho pokoje

Vytažení osob z pokoje

Alfred Webre, 24. 4. 2010

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

máj 14, 2010 16:42 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymoktóber 08, 2010 02:32 dopoludnia

  Komentár: 

  verim,ze existuje zivot niekde inde vo vesmire- nech to je trebars aj na Marse-aj v inej dimenzii- ale- ked uz sa tu hovori o inteligentnych ''tvoroch''-tak to pochybujem! preco?- no kto by sa uz spajal s amikmi-ak je inteligentny- jedine ze by mal nekale umysly-ale to potom nie je inteligentny!

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymnovember 01, 2010 20:57 popoludní

  Komentár: 

  Chcem pridat komentar lebo ma zaskočil ten predošly.Ani boha nik poriadne nevydel a veri v nom viac než miliarda ludi.Neverim,že je to masivne ovladanie mysle ludi.je to každeho slobodna vola.Ked neverite mimozemskej civilizacii,tak neverite ani v mikulaša a zázraky.Všetka ta technologia ktora sa len tak náhodou objavi a vymyslia mudre hlavy su len tak lusknutie prstom.Existuje vlna,niečo ako rádiová vlna,ktoru poniektorych mozog dokaže zachytit a je to na svete" vynajdene".JA sama som nahliadla do tej dimenzie,tak viem o čom meliem.Nedokažu vymazat všetky spomienky,lebo je to nejaky dej,ktory naše nad-ja dokaže zachytit aj keby sme spali počas akehokolvek unosu.Princip vesmiru je nezasahovat do deja a života jedinca ako takeho,lebo jeho potomok može byt v buducnosti niekym doležitym.

 3. Obrázok používateľa tricodedolphine9
  tricodedolphine9júl 10, 2011 06:38 dopoludnia

  Komentár: 

  Už v době kdy nebyl internet a tím možnost nechat se globálně ovlivňovat jednotnými informacemi docházelo prokazatelně k podávání stejných nápadů či vynálezů v komunikačně nepropojených částech světa. Tyto synchronicity jsou umožněny právě vhledem do jakéhosi společného nadvědomí a sáhnutí si jak na společné vědomosti, tak sáhnutí si pro vědomosti zapomenuté, nebo úplně nové(což neznamená že nejsou tak dávno zapomenuté že je považujeme za nové). Ne nadarmo se říká "ráno moudřejší večera" hlava plná emocí vytřídí ve spánku podstatné, pokud si sáhne "jinam" tak si tam sáhne a lidé to co nešlo vyřešit najednou vidí ve snu a probudí se aby si zapsali, nebo se probudí až ráno a během dne jim řešení problému samo vysvitne. Samozřejmě to nefunguje vždy, ale ti co to zažili, vědí o čem mluvím, je to jako dostat dárek - "ŘEŠENÍ" - a klíčové je v tomto též uvědomění si. Co si neuvědomíme a nepochopíme to jako by nebylo i když to je.

 

 

Top