Obrázok používateľa CEZ OKNO
Náš cíl

Cílem FIGU je celosvětové rozšiřování pravdy; společně s Billym a s pomocí Plejáďanů/Plejáranů a jiných forem života nepozemského původu, které znají pravdu a vedou svůj život již od nepaměti podle univerzální pravdy a podle mírových kritérií a významů. Cíl FIGU je dále ten, aby prostřednictvím učení pravdy všichni lidé utvářeli svůj život podle tvořivých zákonů a přikázání, a aby uplatnění pravdy a jejích zákonů a přikázání nalezlo u pozemšťanů upotřebení tvůrčím a tvořivě správným způsobem.

Ufo Foto: © FIGU http://us.figu.org/

Co Plejárané přejí lidem na zemivýklad Quetzal, kontaktní zpráva 215, sobota, 28. února 1987, 2.09 h

Quetzal:

1. Pozemšťanům přejeme, aby ve vší lásce a rozumu směřovali k ukončení veškeré agresivity, násilí a válek, stejně jako jakékoli kriminality, nenávisti, nepokojů, nesvobody, právě tak jako i dychtivosti po pomstě či odvetě.

2. Aby mohla zavládnout opravdová spravedlnost a lidskost, stejně jako pravá úcta k životu, je naším přáním, aby v celém světě, ve všech zemích bylo odstraněno mučení, rovněž i trest smrti a byly vydány zákony, které budou ctít a chránit veškerý život a právo na nedotknutelnost těla a psyché.

3. Přejeme pozemšťanům, aby se na Zemi usilovalo o normální stav počtu obyvatelstva a porodů a aby se uskutečnila k tomu se vztahující účelná celosvětová kontrola porodnosti, neboť pouze tímto způsobem se lze vyvarovat a omezit takovéto příliš velké přelidnění a další bídu, kriminalitu, nenávist vůči bližním, války, vyčerpávání zdrojů Země až do poslední kapky, jakož i nové nemoci, zhoubné nákazy a nouzi.

4. Nechť se mezi všemi lidmi na Zemi usiluje o takovou produkci potravin; a tyto statky nechť se rozdělují tak, aby nevznikala už žádná bída z hladu a tedy všichni lidé měli dostatek potravy.
Foto: © FIGU http://us.figu.org/
5. Ať už pozemšťané nadále nepůsobí destruktivně ve všech oblastech vědy a při obhospodařování půdy a lesa, jakož i při používání vodních zdrojů apod., nýbrž ať působí konstruktivně a pokrokově. To se vztahuje také na udržování atmosféry ve zdravém stavu a na stále více hrozící změnu klimatu se zřetelem na tu část, která vznikla vinou lidí.

6. Pozemšťané se mají vědomě rozvíjet ve formách lásky a vědění, jakož i skutečné lidskosti a rozpoznat tvořivě danou evoluci jako nevyšší cíl a smysl života.

7. Nechť pozemšťané používají svou vědu takovým způsobem, aby vznikal skutečný, pozitivní pokrok v každém ohledu.

8. Ať lidé na Zemi dozrají k poznání, vědění, zkušenosti a prožitku, stejně jako k moudrosti, že nejsou v celém vesmíru jedinými lidskými formami života a mimoto, že jsou součástí celku v Universu.

9. Nechť mezi všemi lidmi na Zemi bez ohledu na to jaké jsou barvy pleti, rasy a směru víry konečně zavládne pravý mír, stejně jako pravá láska a svoboda, bez nenávisti, pomsty, nepřízně, dychtění po odplatě, bez nouze, bídy, vražd, zabíjení, teroru a válek.
Foto: © FIGU http://us.figu.org/
10. Ať nastane konec s tím, že státy na Zemi, a to sice právě ty nejchudší a nejméně rozvinuté mezi nimi, vydržují až po zuby ozbrojené armády, a tak nechají beze smyslu rozplynout bezpočet miliard finančních prostředků, které by mohly být a měly být použity pro skutečné blaho lidí. Konečně, nechť se skoncuje s tím, že na všech místech na světě politici a vojáci, stejně jako nejrůznější organizace hovoří o míru a svobodě, právě jako o lásce a lidskosti, aby na jednu stranu ospravedlnili nesmírné finanční výdaje a aby na druhou stranu sehnali ještě více těchto prostředků pro válečné účely a účely teroru, a aby »roztopili« zbrojařský průmysl – a tak s novými zbraněmi mohly být prováděny další akty teroru a války.

11. Konečně se na Zemi musí skoncovat s tím, že lidé s jiným smýšlením, jakož i jiného směru víry, jiné barvy pleti a příslušnosti k rase jsou nenáviděni a pronásledováni a dokonce mučeni a zabíjeni.

12. Musí nastat konec tomu, že se denně kriminálním způsobem ničí na tisíce tun potravin z důvodu zisku nebo se kvůli příliš nízké ceně na trhu jednoduše vyhazují do řek, jsou zkrmovány dobytkem či se nechávají shnít; potraviny, které by uchránili milióny lidí před smrtí hlady, zvláště pak ženy a děti, kteří jsou těmi hlavními, kdož doplácejí na tuto skutečnost.
Foto: © FIGU http://us.figu.org/
13. Musí se skoncovat s tím, že pozemšťané jako celek stojí vůči všem svým problémům bez pomoci a bezmocně proto, že všichni ti ziskuchtiví, nezodpovědní lidé a lidé bez svědomí mohou konat své kriminální obchody nerušeně, bez toho, aby za to byli voláni k zodpovědnosti, stejně jako i zodpovědní lidé z řad vlád, kteří nejsou schopni se ujmout svého úřadu v rámci spravedlivého a účelného vedení lidu tak, aby (vy)řešili nastávající problémy.

14. Pozemšťan se musí naprosto nutně naučit nést svou vlastní zodpovědnost a podle ní uvědoměle pokrokově jednat. Nadále již nestačí, aby se zodpovědnost jednoduše na někoho nebo na něco přesunula, neboť každý jednotlivec je zodpovědný za veškeré své vlastní myšlení, cítění a jednání. Jednotlivec musí poznat svou zodpovědnost a uposlechnout ji, neboť jedině tak, že jednotlivec započne s poznáváním zodpovědnosti a bude se jí řídit, bude jeho bližní motivován příkladem dělat to samé, čímž opět budou zapojeni ostatní a tím konečně bude zasaženo celé pozemské lidstvo.

15. Má-li jednotlivec potřebu udělat něco účinného proto, aby změnil svět, respektive lidstvo, pak to je skutečně v jeho moci, avšak vždy jen v té formě, aby byl svému bližnímu či bližním příkladem. Každý člověk tedy má se změnou k lepšímu, ke všemu co je mírové, plné lásky, svobodné, pokrokové, stejně jako k vědění a moudrosti začít sám u sebe. Každý musí začít u sebe sama a objevit sám sebe, jakož i cestu ke svobodnému a šťastnému životu. Nejprve musí každý člověk získat optimistický postoj jen pro sebe sama a teprve z toho vyplyne onen pokrok ve smyslu šíření, kterým budou motivováni a zapojeni další. A budou-li lidé myslet tímto způsobem vědomě, potom učiní úžasný objev, že totiž všechny prostředky a veškeré naděje v pravý pokrok obstojí jen pokud se začne se vším u sebe sama.
Foto: © FIGU http://us.figu.org/
16. Člověk musí detailně poznat, zakusit a prožít díky svému vlastnímu poznání jaká je jeho skutečná, nejniternější podstata a v jakém vztahu se nachází vzhledem ke své vnější osobnosti.

17. Žel, pozemšťané všeobecně určili za své priority politické, hospodářské, vědecké, vojenské, materiální a finanční hodnoty. To ale nejsou ty pravé hodnoty, nýbrž hodnoty, které přinášejí strašlivé škody, díky nimž je poškozováno jak dobré zdraví fyzické, tak psychické, stejně jako vývoj vědomí jednotlivce a dokonce celého lidstva. Proto se vytratili ti opravdu moudří a skuteční filozofové, aby udělali místo osobám rádoby-chtivým v otázkách moudrosti a filozofie. Ti tento svět a jeho lidstvo zaplavují častokrát hroznými nesmysly, které se skutečností, správným způsobem a zákonitostmi duchovních energií a Tvoření nemají nic společného. Všechny tyto záležitosti bez hodnoty musejí být odstraněny, aby bylo těm vpravdě moudrým znovu přiznáno jejich náležité místo ve společnosti. Těm několika málo, kteří v současnosti na Zemi jsou, musí být poskytnuta možnost, aby vyšli ze své skryté osamělosti, aby mohli poučit lidstvo. Přitom ale musejí být zatlačeni do pozadí všichni ti, kteří rozšiřují nesmyslná sektářská učení a zásady, díky nimž jsou pozemšťané odstrčeni od skutečné pravdy a uváděni v omyl a šalbu.

18. Pozemšťané se musejí naučit neběhat od narození až do smrti jen za materialismem a penězi, tudíž nesmějí naslouchat jen těm, kteří nahromadili politickou či vojenskou moc nebo obrovský majetek. A nesmějí se jich tedy domáhat a pokoušet se je napodobovat a obětovat jim svůj čas, svou práci a snahy a také svoji iniciativu a svůj život. Avšak činí-li tak lidé i přesto, potom ztrácejí svou evoluci a tím smysl své zdejší existence. A neztratí-li přímo svůj život, pak se sami učiní závislými na politických, diktátorských, vojenských nebo bohatých vládcích, křičí pro takové »hurá, hurá« a stávají se »stínovými«, zdánlivými bytostmi, namísto skutečně žijícími lidmi.
Foto: © FIGU http://us.figu.org/
19. Pozemšťan se musí osvobodit od rozličných politických, diktátorských, vojenských i vědeckých směrů a od různých směrů víry, neboť to je to jediné, co zabezpečí na jednu stranu nalezení a uskutečnění cesty tvořivé Pravdy a jejích zákonů a přikázání, stejně jako na druhou stranu láskyplné, mírumilovné, svobodné, moudré a harmonické fungování jednotlivých lidí a celé lidské společnosti. Ve skutečnosti nesmí žádný politický, vojenský, hospodářský, vědecký, ani filozofický směr nebo směr víry dominovat nad ostatními. Pokud však nastane takováto převaha, potom vzniká rivalita, nenávist, rasismus, boje mezi směry víry a politické boje, stejně jako nepokoj, nesvoboda, stav bez lásky, nevědomost a mnoho dalších nešvarů, jež vedou k ničení, vraždám a zabíjení, jakož i k válčení a falši.

20. Pozemšťan se musí proměnit k dobrému a pozitivnímu s pomocí svého vlastního rozumu a s pochopením zodpovědnosti a tím sám sebe rehabilitovat. Musí si tedy stanovit své vlastní dimenze a osvobodit se od služeb vůči celé své omezenosti, které ho ponižují a od svých nesprávných očekávání a přání. Nechť pozemšťan uváží, že v úsilí po vyšším bude dle tvořivých zákonů a přikázání žít opakovaně nové životy skrze mnoho nových osobností, ve znovuzrození formy Ducha a Bloku celkového vědomí, a sice v rámci závazku tvořivého postupu, že se vědomě bude vyvíjet v každé logické, dobré a pozitivní formě. To ale znamená, že se každý člověk sám ve vlastní zodpovědnosti snaží o svůj pokrok, a že mu to také společnost musí umožnit. Správně by to mělo být přitom tak, že každý jednotlivec projeví své úsilí, provede potřebné práce, za což bude odměněn. To mu umožní, aby si mohl dovolit jak vlastní bydlení, ať už v té či oné formě, tak ale i aby mohl zodpovídat, ve vlastní zodpovědnosti, za svou stravu a oblečení, stejně jako za své vzdělání a výcvik a za všechny jemu náležející potřeby.

21. Pozemský člověk se musí naučit poznat svou pravou, nejniternější, tvořivou podstatu a porozumět jí, neboť jedině a pouze tak pro něj bude možné přistoupit ke svému tělu a především ke svému materiálnímu vědomí a k jeho probuzení a vývoji. Musí se tedy naučit respektu k vlastnímu nejniternějšímu bytí, stejně jako ke svému tělu a vědomí a dospět k tomuto poznání sám. Poznání a vědomé probuzení vlastní vnitřní podstaty tedy probíhá díky probuzení materiálního vědomí, stejně jako skutečným vnímáním těla.

Text: © FIGU
Foto: © FIGU


Sekcie: 
Rubriky: 
Štítky: 
február 04, 2008 06:29 dopoludnia
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymnovember 13, 2008 06:52 dopoludnia

  Komentár: 

  Pozri osud cz, tam je jasne napisane o com to je
  a vraj regulovat populaciu - ved je to proti stvoreniu!

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymnovember 13, 2008 06:59 dopoludnia

  Komentár: 

  omyl - clovek musi dobre hospodarit na pode ktoru dostal do spravy - na zemi
  ved si to vyskusaj - na zahradu vysad krizom krazom hlava nehlava veci bez rozmyslu a na husto ze ako ti to bude ohromne rast
  uz teraz je zem poriadne preludnena a je to vina hospodara, teda nas
  treba sa chovat rozumne inak zahrada skolabuje a my s nou

 

 

Top