Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nič v tejto knihe nie je pravda, ale je to presne tak, ako sa veci majú 4

Aj Egypťania začali strácať predstavu o Bohu ako o jedinom duchu, prestupujúcom všetky veci sveta. Začali sa klaňať mnohým Bohom. Nanebovzatí učitelia našli vyriešenie tohto problému v priamom vmiešavaní. Museli uznať, že pre prechod na planétovú mriežku Kristovho Vedomia je nutné znovu nadobudnúť skutočnú informáciu z Kroniky Akáša. Jedným z nositeľov Kristovho Vedomia bol Achnaton. Mimochodom, nebol pozemšťan, ale pochádzal z hviezdneho systému Síria. Achnaton vytvoril úplne nové náboženstvo - náboženstvo Slnka. Slnko si uctievali ako zosobnenie jednoty. Za 17 a 1/2 roka svojej vlády v Egypte (asi 1355 rokov pred n. l.) Achnaton zanechal hlbokú stopu v histórii. V tých dobách ho všetci nenávideli. Porušil ich religiózne tradície a prehlásil, že kňazi nie sú potrební, že boh prebýva v každom z nás a že, keď sa naučíme správne dýchať, bude všetko v poriadku.Aj keď Egypt disponoval najmohutnejšou armádou na svete, pacifista Achnaton zakázal vojenské pochody. Rozkázal Egypťanom nevychádzať za hranice štátnych hraníc a bojovať len v tom prípade, ak ich napadnú. Ľudia ho nenávideli, pretože si vysoko ctili svoje tradície, predstavoval pre nich zmes rozporov. Achnaton im povedal, že odteraz v celom Egypte bude existovať iba jediné náboženstvo. Nikto ho nechcel počúvať. Achnaton založil cyklus 12-ročného vzdelávania "stratených vedomosti" (podrobne vám porozprávam o tejto škole neskôr). Táto výučba vytvorila okolo 300 nositeľov Kristovho Vedomia. Takmer všetky tieto nesmrteľné bytosti boli ženy. Asi 500 rokov pred Kristom prebývali v podzemnom meste a boli členmi bratstva Tata. Potom opustili podzemné mesto, sídliace pod Veľkou Pyramídou, a migrujúca skupina sa stala známa ako bratstvo Esénov. Matka Ježiša, Mária, bola jednou z týchto nesmrteľných bytostí. Egypťania zvrhli Achnatona po jeho 17-ročnej vláde. Potom urobili všetko preto, aby zmazali jeho pamiatku. Život v Egypte sa vrátil do starých čias. Ale napriek tomu Achnaton zvíťazil. Neželal si panovať na tejto planéte, upadajúcej v spánok, jediným jeho cieľom bolo ponúknuť príklad, ktorý priniesol z Kroniky Akáša - sviežu pamäť Zeme. Bol nútený založiť bratstvo Esénov, vďaka ktorému ľudstvo bude môcť vystúpiť na novú úroveň vývoja. Vykonal všetko, čo bolo potrebné urobiť v tomto čase.

Úvod k sakrálnej geometrii

Ako som už povedal, Thoth opäť prišiel k Drunvalovi 1. novembra 1984, a potom sa začali pravidelne stretávať počas niekoľkých mesiacov. Thoth sa chcel podeliť s Drunvalom o vlastné skúsenosti zo sakrálnej geometrie. Drunvalo povedal Thothovi všetko, čo vedel o tomto predmete. Thoth ho vypočul a odpovedal, že existujú oveľa hlbšie informácie. V priebehu 2 alebo 3 mesiacov Thoth každodenne prichádzal k Drunvalovi a definoval mu poučky zo sakrálnej geometrie. Sakrálna geometria - je morfogenetická štruktúra, uložená v základoch nášho bytia, na ktorej je založená aj matematika. Väčšina fyzikov a matematikov pokladá čísla za základný jazyk reality, ale v podstate, len vytvárajú metódu pre všetky fyzické zákony. Thoth hovorí o sakrálnej geometrii ako o kozmickom embléme reality. Občas ju nazývajú "jazykom svetla" a inokedy - "jazykom bez reči". Sakrálna geometria je skutočne jazykom, tým jazykom, pomocou ktorého boli stvorené všetky veci. Posledným z geometrických tvarov, demonštrovaných Thothom Drunvalovi, bol kvet života (Obr. 8.1). Povedal, že všetko, čo existuje na svete alebo bolo niekedy stvorené, bolo tvorené podľa tohto vzoru. Úplne všetko je obsiahnuté v tomto kvete. Nie je a nikdy nebolo vo vesmíre nič, čo by sa nemanifestovalo v tomto obraze, hovorí či už o nás, o zákonoch fyziky, o jazykoch, o biologických spôsoboch života, a taktiež aj o osobnostiach. Thoth povedal Drunvalovi, že musí nájsť podobný obraz v Egypte. Drunvalo bol veľmi prekvapený, pretože sa ani len nestretol s niečím podobným počas štúdií Egypta. Avšak, onedlho po tomto rozhovore, človek, nesmrteľný z Egypta, ukázal Drunvalovi obraz kvetu života, zapečateného na stene starovekého (6000 ročného) egyptského chrámu. Tento pojem bol pomenovaný "kvet života", pretože jeho opis vytvára strom. Predstavte si ovocný strom, ktorý prináša najskôr kvety, a potom plody. Plody padajú, a každý z nich má tisíce semien. Každé semeno nesie v sebe podobu stromu. V geometrii kvetu života sa nachádza obraz tvorenia.

Aspekt semena vytvára stredový kruh a šesť periférnych kruhov (Obr. 8.2). Nasledujúci tvar - je strom života (Obr. 8.3). Jeho podoba je obsiahnutá v semenách. A keď si nanesiete tieto dve zobrazenia (Obr. 8.4), tak uvidíte, že všetky línie sa spoja, a strom života sa presne vpíše do semena života. Ďalší dôležitý tvar v sakrálnej geometrii sa volá vesica piscis (rybia duša) (Obr. 8.5). Vesica piscis predstavuje jednoducho dva kruhy rovnakej veľkosti posunuté tak, že polkruh každého z nich prechádza stredom druhého. Priestor, vymedzený oblúkmi kruhov, je vesica piscis.

Dva rovnoramenné trojuholníky možno vpísať do dvoch štvorcov, ktoré vytvoria obdĺžnik, lemujúci tento tvar sakrálnej geometrie (Obr. 8.6).
Kvet života a semeno života sú niečo iné, ako vesica piscis. Pozrite sa na Obr. 8.4 a uvidíte, že všetky línie stromu života zodpovedajú dĺžke alebo šírke vesica piscis. Sakrálna geometria má jednu osobitnosť - je nekonečná. Nedochádza v nej k prerušeniu. Bude sa rozvíjať, kým sa neskončí tvorenie vesmíru. Všetko vo svete je s ňou spojené. Môžete začať robiť odčítavanie z každého bodu a pochopiť reč tvorenia. Drunvalo považuje zo všetkých ponaučení odovzdaných Thothom, sakrálnu geometriu za najdôležitejšiu. Možno nie je jednoduché pochopiť geometriu ako osnovu tvorenia, ale je to nepopierateľná skutočnosť. Ani na jednej z priestorových úrovní neexistuje nič, čo by nemalo sakrálnu geometriu vo svojom základe. Porozumenie zákonov geometrie je dôležitým krokom k pochopeniu toho, ako jediný duch prestupuje všetky veci sveta.
- pokračovanie -

Zdroj: Bob Frissell: "Nothing in This Book Is True, But It´s Exactly How Things Are"

Prevzaté z: Pyramida.eu.sk


Odporučiť


marec 21, 2009 07:46 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top