Obrázok používateľa CEZ OKNO
Racionální pohled na nezvěstnou vědu v pozadí vakcín proti sezónní chřipce

Coby člověk, který prošel vydatným výcvikem ve věci vědeckého myšlení a vědeckých metod, jsem vložil opravdu hodně úsilí do pokusů nalézt nějaký skutečný vědecký důkaz, na němž spočívá široce používané použití očkovacích látek proti chřipce (vakcinace v chřipkových obdobích). Než jsem se začal věnovat studiu výživy a holistické péči o zdraví, jsem byl provozovatelem speciálního počítačového software, a mám obsáhlou vědeckou průpravu v oblastech jako astronomie, fyzika, fyziologie, mikrobiologie, genetika, antropologie a psychologie. Jedním z mých nejobdivovanějších myšlenkových vůdců je již zesnulý fyzik Richard Feynman.


Rozpoznám tedy rozdíl mezi skutečnou a brakovou vědou a umím odhalit příklady této brakové vědy ve „vědecké“ stejně tak, jako v „alternativní“ scéně.

Například, tzv. „duševní chirurgie“, přinejmenším způsob, jakým byla zpopularizovaná, není nic více, než šikovný trik využívající hbitost rukou, kdy „chirurg“ skryje v dlani nějaké syrové kuřecí drůbky a pak předstírá vytahování nemocných orgánů z břišní dutiny nějakého pacienta. Filmové ukázky, které jsem viděl, ukazují očividný podvod.

Jednou z verzí psychologické chirurgie, užívanou moderní medicínou, je sezonní očkování proti chřipce: Jsou to „lékařské kejkle“ za nimiž není nic víc, než důmyslné odvrácení pozornosti a matení vědeckých pravd. Sezónní očkování, jak brzy uvidíte, u 99 ze 100 lidí prostě neúčinkuje (a i to, jak dále uvidíte, je ještě opravdu velkorysý odhad).


Před rokem jsem nabídl 10 000 dolarů odměny každému, kdo někde objeví vědecký důkaz o tom, že vakcíny proti H1N1 jsou účinné a bezpečné. Nikdo se o to dodnes nepřihlásil, protože žádný takový důkaz prostě neexistuje.

Konvenční lékařství, jak tvrdí, je „medicínou založenou na důkazech“ (EBM). Znamená to, že lze předpokládat, že všechno, co konvenční lékařství propaguje, spočívá na skutečnostech získaných „rigorózním vědeckým skrutiniem“. Předpokládá se tedy, že to všechno je statisticky ověřeno a prokázáno mimo jakýkoli stín pochybnosti, a účinkuje tak, jak říkají.

Co se týče chřipkových vakcín, ty jsou propagovány jako prostředek poskytující jakousi absolutní ochranu proti chřipce. „Nezapomeňte, že se blíží chřipkové období. Nechte se očkovat!“ To samozřejmě vyvolává dojem, že očkování poskytne 100% ochranu proti chřipce. Říkají, že necháte-li se naočkovat, nebudete chybět v práci.

To je nesmírně zavádějící. Ve skutečnosti, je to čirá lež. Jak uvidíte, jde o klamavou reklamu zabalenou do pozlátka brakové vědy.

V této věci ovšem nikdy neproběhly žádné nezávislé, randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie, které by jakkoli prokázaly bezpečnost či účinnost vakcín proti chřipkovému kmeni H1N1, které tak intenzivně prosazovali v loňském roce (a jsou dokonce použity i v letošním chřipkovém očkovacím koktejlu). Žádný takový výzkum nebyl nikdy proveden. V důsledku toho neexistuje žádný rigorózní vědecký základ, který by někoho opravňoval takové očkovací látky vůbec nabízet.

Na omluvu tohoto „opomenutí“ se hokynáři s vakcínami ohánějí tvrzením, že by u těchto očkovacích látek bylo „neetické“ provádět placebem kontrolovanou studii, protože účinkují tak dobře, že by jejich odepření mohlo lidi ve skupině užívající placebo místo skutečné vakcíny poškodit. Trvají na tom, že z očkování proti chřipce má každý prospěch každý, takže provedení vědeckého testu by bylo nemorální.

Pořád ještě necítíte závan šarlatánství? To je přesně ten druh pseudovědecké hatmatilky, kterou bychom mohli očekávat od potrhlého vědce prohlašujícího, že má „kouzelnou vodičku“, ale nemůžete ji otestovat, protože už pouhá přítomnost měřicích přístrojů ruší její kouzelné vlastnosti. Je to úplně stejné, jako když producenti vakcín tvrdí, že testování účinnosti jejich produktů by bylo neetické. Musíte jen „mít víru“ v to, že jejich vakcíny všeobecně jsou pro dobro nás všech.

Použil jsem slovo „víra“. To je v podstatě to, čeho se takzvané vědecké společenství ve věci vakcín dovolává: Všichni musíte VĚŘIT, že účinkují! Kdo pak ještě potřebuje nějaký vědecký důkaz, když máme VÍRU?


Zapomeňte na medicínu založenou na důkazech.
Zapomeňte na všechny nákladné racionální analýzy.
Zapomeňte na náš zisk ohrožující kalkulace míry rizika, které by měly být součástí každého racionálního rozhodovacího procesu o očkovacích látkách.
Ne. Vakcináři (a jejich zastánci) už přece dobře vědí, že očkování je všeobecně prospěšné, a proto žádné pečlivé vědecké posouzení vůbec nepotřebuje!

Jinými slovy: skutečnost je taková, že na věci, které jsou předmětem víry, už se vědecké metody neaplikují. Víra může ve „vědeckém“ společenství snadno překonat rozum, stačí jen umět uvěřit! Začnou nám brzy tvrdit, že jejich séra účinkují, protože se o to stará jakési „božstvo očkování“? Pojďte se nechat očkovat. Nezapomeňte se ale modlit k očkovacímu božstvu, protože to je příčinou, že tyto věci fungují. Vakcínářské voodoo…

Je testování účinnosti neetické?

Celé to vysvětlování, jak by bylo „neetické“ testovat zda jsou H1N1 séra opravdu účinná, mne udivuje. Tato odchylka od pravidel je opravdu velice zvláštní, protože do věci vnáší následná implicitní sdělení. Použitím této výmluvy totiž ve skutečnosti chtějí říct:
„Provádět studie kontrolované neaktivní substancí (placebem) na očkovacích látkách pro sezónní chřipku za účelem zjištění, zda skutečně účinkují, je neetické.“

Souběžně s tím je ale zřejmě zcela etické očkovat neprověřenými séry stovky miliónů lidí, přestože po ruce není žádný skutečný důkaz o jejich bezpečnosti či efektivitě.

Provádět libovolnou opravdovou vědu je tímto neetické, naproti tomu zcela etické je vstřikovat lidem do těla neprověřené substance, které mohou být naprosto neužitečné (nebo dokonce škodlivé). To je jen jedna malá ukázka deformované logiky a selhání veškeré etiky, typické pro moderní vakcinářský průmysl.

Zastánci očkování netvrdí nic menšího, než že séra proti H1N1 jsou tak účinná, že by jejich NEPODÁNÍ na úkor placeba „ohrozilo životy“ lidí v kontrolní skupině. (To znamená, že každý, kdo se vyvaruje očkování a vyléčí si chřipku čajem, je podle nich sebevrah! Pozn. překl.) To samo o sobě je podle nich dostatečný důvod vyvarovat se provádění libovolných postupů podle pravidel opravdové vědy na těchto vakcínách.

To jim nekoupím. Je to jen zastírací manévr – výmluva sloužící k tomu, aby se vyhnuli podrobení svých vakcín důslednému vědeckému zkoumání, protože příliš dobře vědí, že by rychle vyšlo najevo, že se jedná o lstivě propracovaný medicínský podvod.

Takže jsem začal šťourat okolo, jestli nenajdu nějaké jiné randomizované studie, které by skutečně mohly ohrožovat lidské životy. Najít je netrvalo dlouho. Například New England Journal of Medicine nedávno publikoval dvě studie týkající se ochlazení pacientů po infarktu ve snaze minimalizovat poškození mozku fyzickým snižováním jejich teploty, než se jim dostane intenzívní léčby v nemocnici.

Ve dvou studiích, výzkumníci, kteří už věděli, že „ochlazení“ skutečně zachraňovalo životy, přesto podrobili 350 pacientů s infarktem randomizované studii, podle jejíhož protokolu byli komatózní (ale již resuscitovaní) pacienti zařazeni buď do ošetření s „ochlazením“ nebo podrobeni běžnému postupu za normální teploty.

Podle jedné z těchto studií se polovina ochlazených pacientů zotavila s normální mozkovou funkcí, zatím co u pacientů vystavených normální teplotě to byla jen čtvrtina. Takže – ochlazení zachránilo mozky mnoha pacientům. A přesto závažnost poznatku, zda tato procedura opravdu funguje, byla očividně dostatečným důvodem po to, aby ospravedlnila odepření tohoto léčebného postupu více než stovce pacientů, z nichž většina v důsledku toho utrpěla trvalé poškození mozku.


Když tedy vědci opravdu chtějí znát odpověď na otázku, jako třeba: „Je ochlazování mozku účinné?“ nemají žádné výčitky svědomí vůči lidem, jimž v průběhu randomizovaného klinického pokusu hrozí takové věci, jako je permanentní poškození mozku. Znalosti vyzískané z takového experimentu pravděpodobně mají cenu ztráty mozků několika pacientů, protože, vyzbrojeny vědeckým důkazem, mohou být takové procedury dále rozvinuty tak, aby v následujících letech pomáhaly zachránit mozky potenciálně stovek tisíc pacientů.

Ale když přijde na testování vakcín, jako třeba poslední varianty proti H1N1, nikým nezpochybněné oficiální vysvětlení zní, že je příliš riskantní odepřít lidem v kontrolní skupině jakési sérum. Vlastně říkají, že není důležité statisticky potvrzovat účinek jejich očkovací látky – nestojí to prý za „riziko“ reprezentované neposkytnutím séra lidem zúčastněným na klinickém pokusu…

U mnohých očkovacích látek v průběhu let samozřejmě byly provedeny nějaké klinické pokusy, z nichž mnohé financoval průmysl, ale téměř nikdy nešlo o rigorózní zkoušky provedené u sezónních očkovacích látek proti chřipce předtím, než byly povoleny pro veřejnost. V důsledku toho představuje tato vakcína každým rokem zbrusu nový experiment, prováděný na spoustě pacientů, kteří v roli morčat bez námitek udělají cokoli, co jim namluví, bez ohledu na to, jestli to je ověřeno reálnou vědou.

Samozřejmě není! A nejsem sám, kdo tuto nepohodlnou skutečnost rozpoznal.


Cochrane Collaboration

Podle popisu na její vlastní webové stránce, je Cochrane Collaboration „... mezinárodní, nezávislá, nezisková organizace sdružující přes 28 000 spolupracovníků z více než 100 zemí, která se věnuje shromažďování a vyhodnocování nejnovějších přesných informací o účincích celosvětově běžně dostupné zdravotní péče."

„Jsme světovými vůdci na důkazech založené zdravotní péče,“ pokračuje text, následovaný citací z žurnálu Lancet: „Cochrane Collaboration je iniciativa která svými potenciálními implikacemi pro moderní medicínu soupeří s Human Genome Project.“

Dr. Tom Jefferson, epidemiolog pracující pro CochraneCollaboration, se rozhodl podívat se na vědecké důkazy v pozadí chřipkových vakcín (vakcíny proti sezónní chřipce) zblízka.
Cíle studie: „Identifikovat, shromáždit a zhodnotit veškeré studie hodnotící účinky očkovacích látek proti chřipce u zdravých dospělých.“

Vyhledávací kritéria: „Prozkoumali jsme Cochrane Central Register of Controlled Trials, (CENTRAL) (Cochrane Library, 2010, 2. edice), MEDLINE (leden 1966 až červen 2010) a EMBASE (1990 až červen 2010).“

Kritéria výběru (pro zahrnutí do studie): „Randomizované kontrolované testy (RCT) nebo kvazi-RCT porovnávající chřipkové vakcíny s placebem či nezasahováním do přirozeného průběhu chřipky u zdravých jedinců ve věku 16 až 65 let. Zahrnuli jsme i srovnávací studie zhodnocující ojedinělá vážná poškození (újmy na zdraví připsané na konto vedlejších účinků vakcinace).“

Studie pokryla přes 70 000 lidí. A jak už víme, dostupné výsledky zřejmě silně podporují vakcinářský průmysl. Autoři na to také svým způsobem upozornili: „15 z 36 námi sledovaných testů financoval průmysl (u čtyř nebyl původ finančního krytí zveřejněn).“

Jinými slovy, téměř polovinu studií zahrnutých do této analýzy financoval průmysl vakcín, jenž, jak víme, konzistentně manipuluje data, podplácí výzkumníky nebo jinak aranžuje podvodnou vědu za účelem získat žádané výsledky.

Autoři jdou ještě dál a upozorňují, že průmyslem financované studie mají vždy větší šanci na zveřejnění. Konstatují: „... práce financované průmyslem byly publikovány ve větším počtu prestižních žurnálů a více citovány, než ostatní studie, bez ohledu na metodologickou kvalitu a objem.“

Výsledky rozboru ukázaly, že vakcíny proti chřipce jsou téměř bezcenné

A teď přichází zajímavá část: Třebaže téměř polovina studií byla financovaná samotným průmyslem vakcín, jejich výsledky ukazují, že očkovací látky proti chřipce jsou ve většině případů prakticky bezcenné:

„Korespondující počet [lidí vykazujících symptomy chřipky] byl při chabém přizpůsobení vakcíny 2% a 1% (RD 1, 95% CI 0% 3%),“ říkají autoři studie. „Chabým přizpůsobením vakcíny“ mínili, že kmen virů chřipky použitý ve vakcíně byl špatně přizpůsoben vůči jejím momentálně cirkulujícím kmenům. Tak to obvykle v reálném světě je, protože do vakcín lze včlenit jen virové kmeny z minulého roku a nelze předem určit, které kmeny se vyskytnou letos.


Museli byste naočkovat 100 lidí, abyste snížili počet těch, u nichž se projeví symptomy chřipkového onemocnění o jedinou osobu. Pro 99% očkovaných nepředstavuje vakcinace vůbec žádný rozdíl!

Při scénáři „nejlepšího možného průběhu“, tedy tehdy, když se virový kmen ve vakcíně takřka podobá aktuálnímu – což je situace, kterou i autoři studie považují za „mimořádnou“ – byly výsledky následující: „Symptomy chřipky se projevily u 4 % neočkovaných versus 1 % naočkovaných lidí (rizikový rozdíl RD) 3%, 95% interval spolehlivosti (CI) 2% až 5%).“

I tato přizpůsobená vakcína (což je v reálném světě neobvyklé) tedy redukovala infekci chřipky u 3 ze 100 lidí. Nebo jinak: 97% očkovaných tato vakcína nepřinesla žádný užitek (ani jiný průběh onemocnění).


V závěrech studie dále stojí:
• „Vakcinace neměla... žádný vliv na počet hospitalizovaných ani počty komplikací.“
• „Použití vakcíny statisticky neovlivnilo počet dnů pracovní neschopnosti.“
• „Recenze ukázala, že spolehlivých důkazů o očkovacích látkách proti chřipce je poskrovnu, zato je zde množství důkazů o rozsáhlé manipulaci konečných výsledků...“
• „Neexistuje důkaz, že [očkovací látky proti chřipce] ovlivňují komplikace, jako například zápaly plic nebo zprostředkování infekce.“ (Došlo vám to? Vakcíny nijak neovlivní přenos a šíření infekce, nicméně toto je hlavní důvod, proč je tolik prosazují, totiž aby blokovaly přenos nákazy v průběhu epidemie.)
• „V průměrných situacích (kmeni částečně přizpůsobená vakcína) musí být naočkováno 100 lidí, aby se jediný z nich vyhnul souboru chřipkových symptomů.“

Autorské shrnutí studie končí tímto neuvěřitelně otevřeným sdělením: „Naše výsledky mohou být příliš optimistické, protože společnostmi sponzorované testy očkovacích látek proti chřipce jeví sklon produkovat výsledky příznivé jejich produktům, část zkoumaného materiálu pochází z testů prováděných při ideální virové cirkulaci a přizpůsobených stavech, a proto, že evidenční základna poškození je omezená.“

Vezmeme-li tedy v potaz sklon nadržovat průmyslu, skutečností může být, že očkovací látky předejdou symptomům chřipky jen u 1 z 1000 lidí…

V celkové perspektivě

Dejme si to všechno do perspektivy racionálním, inteligentním způsobem.

Rozsáhlá analýza testů očkovacích látek proti chřipce ukázala, že sezónní očkování za běžných podmínek nepřinese žádné výhody pro 99 ze 100 lidí.

Kromě toho je dokonce i tento zdrcující výsledek charakterizován jako „optimistický odhad“, jelikož téměř polovinu posuzovaných testů vakcín sponzoroval sám vakcinářský průmysl a jeví sklon „přinášet výsledky příznivé jeho produktům“.

Část výzkumů nadto byla uskutečněna v rámci velmi zřídkavého scénáře „ideálního“ spárování virů, k němuž v reálném světě téměř nedochází.

A konečně, z analýz byly jednoduše vypuštěny mnohé důkazy o poškození zdraví těmito vakcínami, což má za následek „poškození evidenční základny“, která je tímto velmi omezená a pravděpodobně neodhaluje celkový obraz.


Už to vidíte? I když průmyslem financované studie pravděpodobně vykazují výsledky zkomolené v jeho prospěch, jakmile věnujeme kritický pohled vědeckým důkazům ohledně účinnosti vakcín, rychle nám dojde, že séra proti chřipce u 99 ze 100 lidi neúčinkují. (A skutečná odpověď může být ještě horší.)

To je ohromný rozdíl vzhledem ke klamavé reklamě vakcinářů, která vyvolává dojem, že pokud se necháte očkovat, budete před chřipkou „v bezpečí“. Tvrdí, že nebudete muset na nemocenskou, zůstanete zdraví atd. Tímto sdělením nám rafinovaně podsouvají, že vakcíny pozitivně působí u 100% lidí.

Podle dostupných vědeckých důkazů, jsou to nestoudné lži. A ještě víc, protože bezuzdné přehánění domnělých výhod vakcinace daleko překračuje práh „klamavé reklamy“ a dostává se do oblasti „kriminálního marketingového podvodu“. Kde jsou FTC či FDA (a úřady jako SUKL), aby zasáhly proti tomuto mastičkářství?

Prodej vakcín je v podstatě vědecký podfuk. Tvrdit, že nás všechny ochrání, když ve skutečnosti mohou omezit symptomy jen u jednoho ze sta lidí, je vyslovený podvod. Je to čistokrevné šarlatánství.

Představte si, že by někdo inzeroval v televizi nějaký bylinný produkt s tím, že nabízí nějaké zdravotní výhody, ale ukázalo by se, že účinkoval jen u jednoho ze sta lidí, kteří ho koupili. Ihned by byl označen za „mastičkářský“ a prodávající firma obviněna z klamavé reklamy. Majitelé by klidně mohli být obviněni z podvodu.

Neúčinné vakcíny naproti tomu mají vždy volný průchod. Zatímco hypotetický bylinný (či jiný) produkt by se mohl stát předmětem šetření nebo konfiskace FDA, vakcíny účinkující jen u 1% lidí mají plnou podporu FDA, CDC, WHO, FTC, SUKL atd., včetně všech nemocnic a klinik. Skutečnost, že jde o ryzí mastičkářství, zřejmě pro žádný z odpovědných úřadů nehraje roli. Naopak. Jsou naplno prosazovány, bez ohledu na to, co k tomu říká věda.

Jakmile pochopíte, bude vám jasné, proč je na místě, když se říká: „FDA podporuje podvodnou medicínu.“ Stejně tak i CDC a WHO a jiné úřady.

Toto jsou vědecky precizní sdělení a jistě souhlasíte, že se na produkt, který je v prodeji s tím, že pomůže všem a účinkuje jen u jednoho ze sta, hodí definice podvodu. A většina racionálně smýšlejících lidí s touto definicí bude souhlasit.

Byl by to úplně jiný případ, kdyby míra účinnosti byla vyšší. Kdyby chřipkové vakcíny opravdu přinášely nějaké zdravotní výhody pro, řekněme, 25 ze 100 lidi, to už by stálo za úvahu. Ale k tomu se v žádném případě nepřiblíží.

FDA mimochodem často schvaluje léčiva, která při klinických pokusech prezentují nějaké výsledky u pouhých 5% zkoumaných osob. Svět moderní medicíny je ve skutečnosti plný léků, které u 95 % pacientů, kteří je berou, prostě neúčinkují.

Přečtěte si zprávu o shora popsaném průzkumu přímo u Cochrane. Má titul Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Autoři: Tom Jefferson, Carlo Di Pietrantonj, Alessandro Rivetti, Ghada A Bawazeer, Lubna A Al- Ansary, Eliana Ferroni – http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD001269/fra...

Přidejte se k očkovaným zombie!

Jestliže jsou chřipkové vakcíny pro 99 % těch, kteří je obdrží, bezcenné, proč se lidé stavějí do fronty na injekci? Odpovědí je, že u nich selhává kritické myšlení ve věci vakcinace a vlastního zdraví. Nerozumí tomu, a tak souhlasí se vším a dělají to, co jim řeknou. Jsou odsouzeni stát se vakcinářskými „zombie“.

Lidé řadící se do fronty na očkování proti chřipce jsou jako kojenci, kteří se nechali balamutit dudlíkem podvodné vakcinářské propagandy. Následují „medicínskou módu“. Je přece mnohem snazší dělat jen to, co je vám řečeno, než namáhat mozek a kriticky uvažovat nad tím, co děláte. Život bezmozka není až tak špatný, protože to z něj snímá břemeno vlastního rozhodování a dovolí mu spoléhat se na to, co říkají nějací doktoři, hygienici a ministři zdravotnictví.

Část vědeckého společenství ztratila kontakt se skutečnou vědou


Ale co kdyby všichni lhali? Nebo, co kdyby sami neměli ani potuchy o tom, že chřipkové vakcíny jsou pro 99% těch, kteří je přijmou, k ničemu? (Ukazuje se, že tuto prostou skutečnost si uvědomuje jen velmi málo lékařů a vědců.)

Nebo, co když ti, kteří vakcínu prosazují, sami úplně propadli klamu? Co když opravdu věří, že vakcíny jsou opravdu dobré pro všechny lidi, ale tato jejich víra je založena spíše na zbožném přání, než na důsledném vědeckém zhodnocení?

Protože to, přátelé, je přesně to, co se stalo. Existuje uzavřený segment části vědecké komunity, který byl vtažen do propagace očkovacích látek. Jsou přesvědčeni, že sezónní očkování proti chřipce skutečně funguje, a že bychom proto měli být očkováni prakticky všichni. Avšak jejich přesvědčení spočívá na iracionální víře, ne na vědeckém myšlení nebo rigorózních statistických důkazech.

Tito lidé, řečeno jinými slovy, provozují vakcinářské náboženství (nebo kult). Je to přinejmenším zvláštní, protože většina „prosazovačů“ očkování nevěří v Boha ani žádné organizované náboženství – s výjimkou náboženství okolo vakcín, které nepotřebuje žádný reálný vědecký důkaz.

Všechno, co musíte udělat, je uvěřit v očkování – a můžete se k nim připojit.

Mike Adams

http://www.naturalnews.com/029641_vaccines_junk_science.html

Článek otištěn v čísle: WM 104

Zdroj: http://wmmagazin.cz/

Redakcia ďakuje za tip


Súvisiace:

Pravda môže byť krutá... (rozhovor s Mariánom Fillom)
http://www.cez-okno.net/clanok/yezid/pravda-moze-byt-kruta-rozhovor-s-ma...


Autori: 
Sekcie: 
september 29, 2012 21:37 popoludní

 

 

Top