Obrázok používateľa CEZ OKNO
TAJNÁ NÁUKA: STROFA VI. – POKRAČOVANIE

Syntéza vedy, náboženstva a filozofie
H. P. Blavatská,
Autorka diela „Odhalená Isis“

„Žiadne náboženstvo nie je vyššie, ako Pravda.“

Zväzok I. – Kozmogenéza

London:
THE THEOSOPHICAL PUBLISHING COMPANY, LIMITED
7, Duke Street, Adelphi, W.C.
WILLIAM Q. JUDGE,
117, Nassau Street, New York.
THE MANAGER OF THE THEOSOPHIST,
Adyar, Madras.

---

1888.


Zväz. 1, Strana 191  TAJNÁ NÁUKA

KNIHA I.

ČASŤ I.

KOZMICKÁ EVOLÚCIA

---------------------

KOMENTÁRE

K SIEDMIM STROFÁM A ICH TERMÍNOM, V SÚLADE S ICH ČÍSLOVANÍM, V STROFÁCH A VERŠOCH

[[Táto strana pokračuje z predchádzajúcej časti]]

STROFA VI.

5. V ŠTVRTOM (Kruhu, alebo otáčaní života a bytia okolo „siedmich menších kolies”) (a), SYNOM JE POVEDANÉ, ABY VYTVORILI SVOJE OBRAZY. JEDNA TRETINA ODMIETA. DVE (tretiny) POSLÚCHNU.

Plný význam tejto slohy je možné úplne pochopiť len po prečítaní detailných dodatočných vysvetlení v „Antropogenéze” a jej komentároch, v Knihe II. Medzi touto a posledným Veršom, Verš 4 v tej istej Strofe, sa rozširuje na dlhé veky; a teraz sa tam trblieta úsvit a východ slnka ďalšieho aeónu. Dráma ustanovená na našej planéte je na začiatku svojho štvrtého dejstva, ale pre jasnejšie pochopenie celej hry sa čitateľ bude musieť vrátiť späť predtým, ako bude môcť pokračovať ďalej. Pretože tento verš patrí k všeobecnej Kozmogónii uvedenej v archaických zväzkoch, zatiaľ čo Kniha II. poskytne detailný záznam „Stvorenia”, alebo skôr vzniku prvých ľudských bytostí, nasledovaných druhým ľudstvom, a potom tretím; alebo, ako sa nazývajú, „prvá, druhá a tretia Koreňová rasa.” Ako sa pevná Zem začala tým, že bola guľou tekutého ohňa, ohnivého prachu a jeho protoplazmatického fantómu, tak aj človek.


Zväz. 1, Strana 192  TAJNÁ NÁUKA

(a.) To, čo je myslené pod kvalifikáciou „Štvrtý“, je vysvetlené ako „štvrtý Kruh“ len autoritou Komentárov. Môže to rovnako znamenať štvrtú „Večnosť“ ako „Štvrtý Kruh“, alebo dokonca štvrtú (našu) Zemeguľu. Pretože, ako bude opakovane ukázané, je to štvrtá Guľa na štvrtej alebo najnižšej úrovni materiálneho života. A stalo sa to tak, že sme v Štvrtom Kruhu, v strednom bode, ktorého dokonalá rovnováha medzi Duchom a Hmotou sa musela uskutočniť.* Komentár vysvetľujúci verš hovorí: —

„Svätí mládenci (bohovia) odmietli rozmnožiť a stvoriť druhy podľa ich podoby, podľa ich druhu. Nie sú pre nás vhodnými formami (rupami). Musia rásť. Odmietajú vstúpiť do čhajas (tieňov alebo obrazov) svojich podradných. Takže sebecký pocit prevažoval od začiatku, dokonca medzi bohmi, a spadali pod dohľad Karmických Lipikov.”

Museli za to pykať v neskorších narodeniach. Ako trest dostihol bohov, bude možné vidieť v druhom zväzku.

———————

STROFA VI. — Pokračovanie

6. KLIATBA JE VYSLOVENÁ (a): ZRODIA SA V ŠTVRTEJ (Rase), UTRPENIE A PRÍČINA UTRPENIA (b). TOTO JE PRVÁ VOJNA (c).

(a) Je to univerzálna tradícia, že pred fyziologickým „Pádom,” sa uskutočnilo rozšírenie jedného druhu, či ľudského alebo zvieracieho, prostredníctvom vôle Stvoriteľov, alebo ich potomkov. Bol to Pád Ducha do tvorby, nie Pád smrteľného človeka. Už bolo uvedené, že aby sa stal Seba-Vedomým Duchom, musí ten posledne menovaný prejsť každým cyklom bytia, kulminujúc vo svojom najvyššom bode na zemi v Človeku.

Poznámka(y) ———————————————

* Bolo to, ako uvidíme, v tom období — počas najvyššieho bodu civilizácie a znalostí, ako tiež ľudskej intelektuality, štvrtej, Atlantskej Rasy — ktorá, kvôli finálnej kríze fyziologicko-spirituálnej úpravy rás, sa ľudstvo rozdelilo na svoje dve diametricky opačné cesty: PRAVEJ a ĽAVEJ ruky cesty znalostí alebo Vidja. „Takto bola v tých dňoch zasiata Biela a Čierna Mágia. Semená ležali nejakú dobu latentne, aby vyklíčili len v priebehu skorého obdobia Piatej (našej Rasy).” (Komentár.)


Zväz. 1, Strana 193  PRVÁ PRÍČINA HRIECHU

Duch sám o sebe je nevedomá negatívna abstrakciou. Jeho čistota je vrodená, nie získaná zásluhou; z toho dôvodu, ako je už ukázané, aby sa stal najvyšším Dhjan Čohanom, je pre každé Ego nutné dosiahnuť úplné seba-uvedomenie ako človek, t.j., vedomá Bytosť, ktorá je pre nás syntetizovaná v Človeku. Židovskí Kabalisti sa dohadujú, že žiadny Duch by nemohol patriť k božskej hierarchii, pokiaľ by Ruach (Duch) nebol zjednotený do Nefeš (žijúcej Duše), len opakujú Východné Ezoterické učenie. „Dhjani musí byť Átma-Buddhi; keď už sa raz Buddhi-Manas odtrhnú od svojej nesmrteľnej Átma, z ktorej (Buddhi) je vozidlo, Átman prechádza do NE-BYTIA, ktoré je absolútnym Bytím.” Toto znamená, že čisto Nirvánický stav je prechodom Ducha späť k ideálu abstrakcie By-tia, ktoré nemá žiadny vzťah k úrovni, na ktorej náš Vesmír uskutočňuje svoj cyklus.

(b) „Kliatba je vyslovená” neznamená, v tomto prípade, že nejaká osobná Bytosť, boh alebo nadradený Duch, ju vyslovili, ale jednoducho to, že príčina, ktorá by mohla vytvoriť zlé výsledky, bola vytvorená, a že účinky Karmickej príčiny by mohli viesť „Bytosti”, ktoré pôsobili proti zákonom Prírody, a takto zdržali jej zákonitý postup, len k zlým inkarnáciám, teda k utrpeniu.

(c) „Boli mnohé vojny” odkazuje na niekoľko regulujúcich bojov, duchovných, kozmických a astronomických, ale predovšetkým na záhadu evolúcie človeka, akým je teraz. Sily — čisté Esencie — „ktorým bolo povedané, aby tvorili” je veta, ktorá sa týka záhady, ktorá je vysvetlená, ako už bolo povedané, niekde inde. Nie je to len jedno z najskrytejších tajomstiev Prírody — tajomstvo tvorby, nad ktorého vyriešením dávali embryológovia márne svoje hlavy dokopy — ale takisto božská funkcia, ktorá zahŕňa tú ďalšiu náboženskú, alebo skôr dogmatickú záhadu, „Pád” Anjelov, ako je nazývaný. Satan a jeho rebelantské vojsko takto dokazujú, keď sa vysvetľuje význam alegórie, že odmietli stvoriť fyzického človeka, len aby sa stali priamymi Spasiteľmi a Stvoriteľmi „božského Človeka.” Symbolické učenie je viac než mystické a náboženské je čisto vedecké, ako to bude viditeľné neskôr. Pre, namiesto toho, aby zostal obyčajne slepým, fungujúcim médiom, pobádaným a vedeným nezmerným ZÁKONOM, požadoval a posilňoval „rebelantský” Anjel svoje právo na nezávislý názor a vôľu, svoje


Zväz. 1, Strana 194  TAJNÁ NÁUKA

právo na slobodné pôsobenie a zodpovednosť, keďže človek a anjel sú rovnako pod Karmickým Zákonom.*

„A v Nebi bola vojna. . . . Michael a jeho anjeli bojovali proti Drakovi; a Drak bojoval a jeho anjeli, a nezvíťazil; ani v Nebi už viac nenašli miesto. A Drak bol vyhnaný, ten starý had, nazývaný diablom a Satanom, ktorý podviedol celý svet.”

Kabalistická verzia toho istého príbehu je uvedená v diele Codex Nazareus, písme Nazarénov, skutočných mystických Kresťanov Jána Krstiteľa a Zasvätencov Krista. Bahak-Zivo, „Otec Strážnych Duchov,” má nariadené vytvoriť stvorenia (tvoriť). Ale, keďže je „neznalý Otca,” neučiní tak a zavolá Fetahil, stále čistejšieho ducha, sebe na pomoc, ktorý zlyhá ešte viac. Toto je opakovanie zlyhania „Otcov,” pánov svetla, ktorí zlyhávajú jeden za druhým. (Kniha II, Verš 17.)

Teraz budeme citovať z našich skorších Zväzkov: —

„Potom kroky na stupni tvorenia ducha** (takzvanej Zeme, alebo Duše, Psyché, ktoré Sv. Jakub nazýva ‘diabolské’) nižšia časť Anima Mundi alebo Astrálne Svetlo. (Pozrite si záver tejto Slohy). S Nazarénmi a Gnostikmi bol tento Duch

Poznámka(y) ———————————————

* Vysvetľujúc kabalistické názory, autor „Nových aspektov života” hovorí o Padlých Anjeloch, ktorí, „Podľa symbolického učenia, Duch, od bytia jednoducho funkčným dôverníkom Boha, sa stal vlastníkom vôle vo svojom vývoji a vyvinul činnosť; a, nadradiac svoju vlastnú vôľu pred Božskou túžbou v svojom zreteli, tak padol. Z toho dôvodu Kráľovstvo a vláda Duchov a duchovné pôsobenie, ktoré prúdia z a sú produktom vôle Ducha, sú vonku, a sú v kontraste a v protirečení s Kráľovstvom Duší a Božskou činnosťou.” Potiaľto je všetko v poriadku; ale čo myslí Autor, keď hovorí, „Keď bol stvorený človek, bol vo svojej konštitúcii ľudským, s ľudskými náklonnosťami, ľudskými nádejami a túžbami. Z tohto stavu padol — do násilia a hrubosti”? Toto je diametricky opačné k nášmu Východnému učeniu, a dokonca ku kabalistickej predstave, pokiaľ ju chápeme, a k samotnej Biblii. Toto vyzerá ako zafarbenie pozitívnej filozofie Korporealizmom a Substancializmom, hoci je to skôr ťažké, cítiť úplne jasný autorov význam (pozrite s. 235). Avšak PÁD, „od prirodzeného do nadprirodzeného a zvieracieho” — nadprirodzený znamená v tomto prípade čisto duchovný — znamená to, čo odporúčame.

** Na autorite Irenaeusa, Justina Martyra a samotného „Kódexu”, ukazuje Dunlap, že Nazaréni považovali „Ducha“ za ženského a Zlú Silu vo svojom spojení s našou Zemou. (Dunlap: „Sod,” Syn Človeka, s. 52).


Zväz. 1, Strana 195  KÓDEX OPAKUJE ALEGÓRIU

ženským. Takže duch Zeme vnímajúc Fetahil,* najnovšieho človeka (posledného), nádhera bola ‘zmenená,’ a keďže pre nádheru existovalo ‘ubúdanie a poškodenie,’ prebúdza Karabtanov,** ‘ktorí boli šialení a bez zmyslu a úsudku,’ a hovorí mu: — ‘Povstaň, pozri sa, nádhera (svetlo) najnovšieho človeka (Fetahil) bola porušená (v produkovaní alebo tvorení ľudí), ubúdanie tejto nádhery je viditeľné. Povstaň, príď s tvojou MATKOU (Spiritus) a osloboď sa od obmedzení, ktoré ťa držia, a tých rozsiahlejších než celý svet.’ Po ktorom nasleduje zjednotenie šialenej a slepej hmoty, vedené náznakmi ducha (nie Božského dychu ale Astrálneho ducha, ktorý prostredníctvom svojej dvojitej esencie je už nakazený hmotou); a ponuka MATKY súc prijatá, Spiritus pojme „Sedem Postáv,” a sedem hviezdnych (planét), ktoré predstavujú tiež sedem hlavných hriechov, potomkov astrálnej duše oddelenej od svojho božského zdroja (ducha) a hmoty, slepého démona žiadostivosti. Vidiac toto, Fetahil naťahuje svoju ruku smerom k priepasti hmoty, a hovorí: — „Nech Zem existuje, práve tak ako existuje príbytok mocností.“ Ponoriac svoju ruku do chaosu, ktorý zhusťuje, vytvára našu planétu.***”

„Potom Kódex pokračuje v rozprávaní, ako bol Bahak-Zivo oddelený od Spiritusa, a Strážni Duchovia alebo anjeli od rebelov.**** Potom Mano***** (najväčší), ktorý prebýva s najväčším FERHO, volá Kebar-Zivo (známeho tiež prostredníctvom mena Nebat-Iavar bar Iufin Ifafin), Kormidlo a Réva potravy života,****** on súc tretím životom, a ľutujúc rebelujúcich a pochabých Strážnych Duchov, kvôli veľkosti ich ambície, hovorí: „Pán Strážnych Duchov******* (AEóny), pozri sa, čo Strážni Duchovia,

Poznámka(y) ———————————————

* Fetahil je zajedno s veľkým množstvom Pitriov, ktorí „stvorili Človeka” len ako „ulitu.” On bol, s Nazarénmi, kráľom svetla, a stvoriteľom; ale v tomto príklade je on tým nešťastným Prométeom, ktorý sa nezmocní Živého Ohňa potrebného pre vytvorenie božskej Duše, keďže je neznalým tajného mena, nevysloviteľného alebo nevyjadriteľného mena Kabalistov.
** Duch Hmoty a Žiadostivosti; „Kamarupa” mínus „Manas,” Myseľ.
*** Pozrite si Franckov „Codex Nazaraeus,” a Dunlapov „Sod, Syn Človeka.”
**** Codex Nazaraeus, ii., 233.
***** Tento Mano Nazarénov sa zvláštne ponáša na Hinduistického Manu, Nebeského Človeka „Rig Véd.”
****** „Ja som pravým Viničom, a môj otec je roľníkom.” (Ján xv., 1.)
******* U Gnostikov, Kristus ako aj Michael, ktorý je s ním v niektorých ohľadoch identický, bol „Vodcom AEónov.”


Zväz. 1, Strana  196  TAJNÁ NÁUKA

rebelujúci anjeli robia, a o čom sa radia.* Hovoria, ‘Nechajte nás zavolať svet, a nechajte nás zavolať ‘mocnosti’ do bytia. “Strážni Duchovia sú Princípy, „Synovia Svetla,” ale ty si druhom „Posla Života.”**

A aby to neutralizovalo vplyv siedmich „zle naklonených” princípov, potomkovia Spiritusu, CABAR-ZIO, mocný pán Nádhery, vytvára sedem ďalších životov (sedem hlavných cností), ktoré žiaria vo svojej vlastnej forme a svetle „zvysoka”*** a takto znovu zavádzajú rovnováhu medzi dobrom a zlom, svetlom a temnotou.

Tu človek nachádza opakovanie raných alegorických, duálnych systémov, ako Zoroastriánskeho, a objavuje zárodok dogmatických a dualistických náboženstiev budúcnosti, zárodok, ktorý vyrástol do takého bujného stromu v cirkevnom kresťanstve. Je to už obrys dvoch „Najvyšších” — Boha a Satana. Ale v Strofách taká predstava neexistuje.

Väčšina zo západných kresťanských Kabalistov — najsamprv Eliphas Lévi — vo svojej túžbe uzmieriť okultné vedy s cirkevnými dogmami, spravili, čo mohli, aby učinili z „Astrálneho Svetla” len a v prvom rade Pleroma raných cirkevných otcov, príbytok veľkého množstva Padlých Anjelov, „Archónov” a „Mocností.” Ale Astrálne Svetlo, zatiaľ čo bolo len nižším aspektom Absolútna, predsa je duálne. Je to Anima Mundi, a nemalo by sa naň nikdy pozerať inak, okrem kabalistických účelov. Rozdiel, ktorý existuje medzi jeho „svetlom” a jeho „Žijúcim Ohňom”, by malo byť vždy prítomné v mysli Proroka a „Psychiky.” Vyšší aspekt, bez ktorého sa môžu vytvoriť len stvorenia hmoty z toho Astrálneho Svetla, je toto Žijúci Oheň, a je to Siedmy Princíp. Hovorí sa o tom v „Odhalenej Izis,” v kompletnom popise toho: —

„Astrálne svetlo alebo Anima Mundi je duálne a obojpohlavné. Jeho (ideálna) mužská časť je čiste božská a duchovná, je to Múdrosť, je to Duch alebo Puruša; zatiaľ čo ženská časť (Spiritus Nazarénov) je nakazená, v jednom zmysle, hmotou, je naozaj hmota, a preto je už zlá. Je to životný princíp každého živého stvorenia, a zariaďuje astrálnu dušu, fluidický perisprit****, pre ľudí, zvieratá, vtáky vzduchu a všetko živé. Zvieratá majú v sebe len latentný zárodok najvyššej nesmrteľnej duše. . . . . Tento sa neskôr rozvinie

Poznámka(y) ———————————————

* Codex Nazaraeus, i., 135
** tamtiež
*** Pozrite si Ferekydesovu Kozmogóniu
**** astrálna duša, pozn. prekl


Zväz. 1, Strana  197  ILDA-BAOTH-JEHOVAH

len po sériách nespočetných evolúcií; náuka ktorej evolúcie je obsiahnutá v Kabalistickom axióme: ‘Kameň sa stáva rastlinou; rastlina zvieraťom; zviera človekom; človek duchom; a duch bohom.’” (Zväz. I., s. 301, poznámka.)

Sedem princípov východných zasvätencov nebolo vysvetlených, keď bola napísaná “Izis”, ale len tri Kabalistické tváre polo-exoterickej Kabaly.* Ale tieto obsahujú opis mystickej povahy prvej skupiny Dhjan Čohanov v regimen ignis, oblasti a „pravidle (alebo vláde) ohňa,“ ktorá skupina je rozdelená do troch tried, syntetizovaných od prvej, čo robí štyri alebo „Tetraktis.“ (Viď Komentáre k Strofe VII. Kniha I.) Kto študuje Komentáre pozorne, nájde ten istý postup v anjelských podstatách, totiž, od pasívnych smerom dolu k aktívnym, posledné z týchto Bytostí sú tak blízko k elementu Ahamkara (oblasti alebo úrovni, kde čln Ega či pocit Ja-som začína byť definovaný), ako prví jediní sú blízko k nerozlíšenej esencii. Formou sú Arupa, netelesní; neskôr Rupa, telesní.

V Zväzku II. Izis (s. 183 a nasl.) filozofické systémy Gnostikov a prvotných židovských kresťanov, Nazarénov a Ebionitov, sú plne zhodnotené. Ukazujú pohľady tých dní – mimo kruh Mojžišových Židov – na Jehovu. Bol identifikovaný všetkými Gnostikmi so zlým skôr, než s dobrým princípom. Pre nich bol Ilda-Baoth, „syn Temnoty“, ktorého matka, Sofia Achamoth, bola dcérou Sofie, Duchovnej Múdrosti (ženský Duch svätý ranného kresťanstva) – Akáša;** zatiaľ čo Sofia Achamoth stelesňovala nižšie Astrálne Svetlo alebo Éter. Ilda-Baoth,*** alebo Jehova je jednoducho jedným z Elohimov, sedem

Poznámka(y) —————————————————————————————

* Nachádzajú sa však v chaldejskej Knihe čísel.
** Astrálne svetlo je v tom istom vzťahu k Akáši a Anima Mundi ako Satan k Božstvu. Sú jednou a tou istou vecou videnou z dvoch aspektov: duchovného a psychického – super-éterického alebo prepojenia medzi hmotou a čistým duchom, a fyzičnom. Pozri rozdiel medzi intelektom, vyššou božskou múdrosťou a psyché, nižšou a pozemskou. (Sv. Jakub iii. v. 15-17). Pozri „Demon est Deus inversus,“ („Démon je prevrátený Boh,“ pozn. prekl.) časť II. tohto zväzku.
*** Ilda-Baoth je spojene meno Ilda, , “dieťa,” a Baoth; oboje z vajca, a Baoth, “chaos,” prázdnota, pusto, alebo bezútešnosť; alebo deti zrodené z vajca Chaosu, ako Brahma.


Zväz. 1, Strana  198  TAJNÁ NÁUKA

Tvorivých Duchov, a jeden z nižších Zefirotov. Sám zo seba vytvára siedmich ďalších Bohov, “Hviezdnych Duchov” (alebo lunárnych predkov*), pretože sú všetci rovnakí.** Všetci sú jeho vlastným obrazom (“Duchovia tváre”), a odrazmi jedného od druhého, a stávajú sa temnejšími a viac materiálnymi, ako jeden po druhom ustupovali od svojho pôvodcu. Oni tiež obývajú sedem oblastí usporiadaných ako rebrík, keďže jeho stupienky stúpajú hore a klesajú dolu stupnicou ducha a hmoty.*** S Pohanmi a Kresťanmi, s Hindmi a Chaldejcami, s Grékmi a Rímskokatolíkmi — s drobnou obmenou textov v ich interpretácii — všetci boli Strážnymi Duchmi siedmich planét, ako sedem planetárnych sfér našej sedmičkovom reťazci, z ktorých Zem je najnižšia. (Pozri Izis, Zv. II. s. 186.) Toto spája “Hviezdnych” a “Lunárnych” Duchov s vyššími planetárnymi Anjelmi a Saptarišiami (sedem Rišiov Hviezd) Hindov — ako vedľajších Anjelov (Poslov) týchto “Rišiov,” emanácií, v zostupnej škále, predošlých. Tak, v názore filozofických Gnostikov, boli Boh a Archanjeli teraz uctievaní kresťanmi! “Padlí Anjeli” a legendy “vojny v Nebi” sú teda čisto pohanské a pochádzajú z Indie via**** Perziu a Chaldeu. Jediný odkaz na to sa v kresťanskom kánone nachádza v Zjaveniach xii., ako je citované niekoľko stránok dozadu.

Takto “Satan,” raz prestane byť videný v poverčivosti, dogmatizme, nefilozofickom duchu cirkví, stanúc sa veľkolepým obrazom toho, ktorý urobil z pozemského človeka božského; ktorý mu dal v priebehu dlhého cyklu Maha-kalpy právo Ducha Života, a oslobodil ho od Hriechu Nevedomosti, a preto smrti. (Pozri Časť O Satanovi v Časti II. Zv. II.)

Poznámka(y) ———————————————

* Jehovove prepojenie s mesiacom v Kabale je študentom dobre známe.
** O Nazarénoch pozri Izis, Zv. II. s. 131 a 132; praví nasledovníci pravého Krista boli všetci Nazaréni a Kresťania a boli oponentmi neskorších Kresťanov.
*** Vide supra (pozri vyššie, pozn. prekl.), schéma lunárneho prstenca siedmich svetov, kde tak ako v našom či nejakom inom reťazci, vyššie svety sú duchovné, zatiaľ čo najnižšie, či Mesiac, Zem, alebo iná planéta, je temná hmotou.
**** cez, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana  199  SEDEM ÚROVNÍ

STROFA VI. — Pokračovanie

6. STARŠIE KOLESÁ SA OTÁČAJÚ NADOL A NAHOR (a). . . . MATKINA IKRA ZAPLNILA CELÝ (Kozmos).* BOLI TAM BITKY MEDZI TVORCAMI A NIČITEĽMI, A BITKY BOJOVANÉ ZA VESMÍR; SEMENO OBJAVUJÚCE SA A ZNOVUOBJAVUJÚCE SA NEPRETRŽITE (b).**

(a) Teraz po ukončení našej vedľajšej otázky — ktorá, hoci môže prerušiť tok rozprávania, sú nutné pre objasnenie celej schémy — musí sa čitateľ vrátiť ku Kozmogónii. Slovný obrat “Staršie kolesá” odkazuje na svety alebo Zemegule nášho reťazca, keď boli „predošlými Kruhmi.“ Uvádzaná Strofa, vysvetlené ezotericky, je nájdená úplne včlenená v kabalistických prácach. Tam bude nájdená úplná história evolúcie tých nespočítateľných Zemegúľ, ktoré sa vyvíjali v periodických Pralajach, prebudujúc starý materiál na nové formy. Predošlá Zemeguľa sa rozložila a znovu sa objavila premenená a perfektná pre novú fázu života. V Kabale sú svety prirovnávané k iskrám lietajúcim spod kladiva veľkého Architekta – ZÁKONA, ktorý je pravidlami pre všetkých menších Tvorcov.

Nasledujúca porovnávacia schéma ukazuje totožnosť oboch systémov, kabalistického a východného. Trojica vrchných sú tri vyššie úrovne vedomia, odhalené a vysvetlené v oboch školách len Zasväteným, nižšia jediná reprezentuje štyri nižšie úrovne – najnižšia bytie našej úrovne, alebo viditeľného Vesmíru.

Týchto sedem úrovní korešponduje so siedmimi stavmi vedomia v človeku. Zostáva mu uviesť do súladu tri vyššie stavy v sebe samom k trom vyšším úrovniam v Kozme. Ale predtým, ako sa môže pokúsiť uviesť do súladu, musí zobudiť trojicu „semien“ do života a činnosti. A ako veľmi sú schopní prinášania seba samých k vždy povrchovému chápaniu Átma-Vidja (Duch-Poznanie), alebo čo je Súfistami nazývané, Rohaní!*** V VII. Sekcii tejto knihy, v Oddieli 3,

Poznámka(y) ———————————————

* Čitateľovi je pripomínané, že Kozmos v našich Strofách často znamená len našu Slnečnú sústavu, nie nekonečný Vesmír.
** To je čisto astronomické.
*** Ruhani, pozn. prekl.


Zväz. 1, Strana  200  TAJNÁ NÁUKA

čitateľ nájde stále jasnejšie vysvetlenie horeuvedeného v Komentároch na Saptaparna - človek-rastlina. Pozri sa tiež na Sekciu toho názvu v Časti II.

Poznámka(y) k diagramu ———————————————

* Arupa alebo “beztvarý,” tam kde forma prestane existovať, na objektívnej úrovni.
** Slovo “archetypálny” nesmie byť brané v zmysle, v akom ho chápali Platonici, t.j., ako svet existujúci v Mysli Božstva; ale v ktorej svet urobilo ako prvý model, riadený a zlepšený svetmi, ktoré mali úspech fyzicky – i keď chátrajúce v čistote.
*** Toto sú štyri nižšie úrovne Kozmického Vedomia, tri vyššie úrovne súc neprístupné ľudskému intelektu ako v súčasnosti vrcholné. Sedem stavov vedomia človeka sa týka úplne inej otázky.

——————————————

(b) „Semená“ sa kontinuálne objavujú a strácajú.” Tu predstavujú „Semená” „zárodok Sveta,” ktorý Veda považuje za hmotné častice vo vysoko zmiernenom stave, ale v Okultnej fyzike za “Duchovné častice,” t.j., super-zmyslovú hmotu, existujúcu v stave prvotnej


Zväz. 1, Strana  201  ŽIADNY TIEŇ, ŽIADNE SVETLO

diferenciácie.* V teogónii je každé Semeno éterickým organizmom, z ktorého sa neskôr vyvinie nebeská bytosť, Boh.

Na „začiatku,” to, čo sa v mystickej frazeológii nazýva „Kozmická Túžba”, sa premieňa na absolútne Svetlo. Takto svetlo bez akéhokoľvek tieňa by bolo absolútnym svetlom — inými slovami, absolútnou temnotou — ako sa snaží dokázať fyzikálna veda. Ten tieň sa objavuje dolu vo forme prvotnej hmoty, alegorizovanej — ak sa to niekomu páči — v tvare Ducha Tvorivého Ohňa alebo Žiary. Ak si veda, odmietajúc poetickú formu a alegóriu, zvolí vidieť v tejto prvotnej Ohni-Hmle, je vítaná, aby tak urobila. Či jedným alebo druhým spôsobom, či Fohat alebo slávna sila Vedy, bezmenné, a tak zložité, čo sa týka definície ako samotný náš Fohat, to Niečo „spôsobilo, že sa Vesmír pohol kruhovým pohybom,” ako to napísal Platón; alebo, ako to vyjadruje Okultné učenie:

Centrálne Slnko spôsobuje, že Fohat zhromažďuje prvotný prach vo forme gúľ, aby ich popohnala k pohybu v zbiehavých líniách a nakoniec aby sa priblížili jedna k druhej a spojili sa.” (Kniha Dzyan) . . . . . “Súc roztrúsené v Priestore, bez poriadku alebo systému, zárodky-sveta prichádzajú do častej kolízie, až do ich konečného nahromadenia, v ktorom sa stanú pútnikmi (Kométami). Potom začnú boje a zápasy. Staršie (telesá) priťahujú tie mladšie, zatiaľ čo iné ich odpudzujú. Mnohé zahynú, zhltnuté ich silnejšími spoločníkmi. Tie, ktoré uniknú, sa stanú svetmi.”**

Poznámka(y) ———————————————

* Aby bolo možné vidieť a oceniť rozdiel — nesmierna rozsadlina, ktorá oddeľuje pozemskú hmotu od jemnejších stupňov super-zmyslovej hmoty — každý astronóm, každý chemik a fyzik by mal byť psychometrom, bez zveličovania; mal by byť schopný vnímať pre seba ten rozdiel, v ktorý teraz odmieta veriť. Pani Elizabeth Denton, jedna z najvzdelanejších, a tiež jedna z najmaterialistickejších a najskeptickejších žien jej doby — manželka profesora Dentona, dobre známeho amerického geológa a autora „Duše vecí” — bola, napriek tomu, pred niekoľkými rokmi jednou z najúžasnejších psychometrov. Toto je to, čo opísala v jednom zo svojich experimentov; s časticou meteoritu umiestnenou na jej čele, v obálke, tá dáma si nebola vedomá, čo obsahuje, povedala:

„Aký rozdiel medzi tým, čo rozpoznáme ako hmotu tu, a čo sa zdá byť ako hmotou tam! Za prvé, elementy sú také hrubé a také hranaté, čudujem sa, že to všetko dokážeme vydržať, navyše, že túžime pokračovať v našich súčasných vzťahoch k tomu; za ďalšie, všetko elementy sú také jemné, sú tak slobodné od tých veľkých, hrubých hranatostí, ktoré charakterizujú elementy, ktoré sú tu, avšak že si to dokážem všímať oveľa viac, než túto, reálnu existenciu.” (Zväz. III. s. 345-6.)
** Pri starostlivej analýze a uvažovaní bude toto považované za tak vedecké, akým by to Veda dokázala učiniť, dokonca v našom nedávnom období.


Zväz. 1, Strana  202  TAJNÁ NÁUKA

Boli sme uistení, že existuje niekoľko moderných diel špekulatívneho vkusu o takých bojoch o život v hviezdnom nebi, obzvlášť v nemeckom jazyku. Tešíme sa, že to počujeme, pretože naše Okultné učenie sa stratilo v temnote archaických dôb. Pojednávame o tom úplne v „Odhalená Izis,” a predstava evolúcie podobná darwinistickej, boja o život a najvyššiu moc, a „prežitia tých najvhodnejších” medzi vojskami hore, ako vojskami dole, sa vinie obidvomi zväzkami nášho skoršieho diela, napísaného v roku 1876 (Pozrite si Index v “Odhalenej Izis” slovami “Evolúcia” — “Darwin” — “Kapila” — “Boj o Život,” atď. atď.) Ale tá idea nebola naša, je predstavou staroveku.

Dokonca puranickí spisovatelia vynaliezavo pretkali alegóriu s Kozmickými faktami a ľudskými dejinami. Ktorýkoľvek symbológ dokáže rozlíšiť astro-kozmickú narážku, hoci nedokáže uchopiť celý význam. Veľké „Vojny v Nebi,” v Puránach; vojny Titanov, v Hesiodovi a iných klasických autoroch; tie „zápasy,” tiež v egyptskej legende medzi Osirisom a Typhonom, a dokonca tie v škandinávskych legendách, všetky odkazujú na ten istý predmet. Severská mytológia na to odkazuje ako na boj Plameňov, synov Muspela, ktorý bojoval na poli Wigred. Všetky tieto sa vzťahujú na Nebo a Zem, a majú dvojitý a často trojitý význam, a ezoterické aplikovanie na veci hore, ako na veci dole. Vzťahujú sa jednotlivo na astronomické, teogonické a ľudské zápasy; na upravenie orbov, a najvyššiu moc medzi národmi a kmeňmi. „Zápasy o existenciu” a „Prežitie tých najvhodnejších” vládli nadradene od momentu, kedy sa Kozmos manifestoval do bytia, a sotva by mohlo uniknúť oku pozorovateľa starovekých Mudrcov. Z toho dôvodu nepretržité boje Indru, boha Oblohy, s Asurmi — degradovanými z vysokých bohov na Kozmických démonov; a s Vritriami alebo Ah-hi; boje, ktoré prebiehali medzi hviezdami a súhvezdiami, medzi Mesiacom a planétami — neskôr inkarnovanými ako králi a smrteľníci. Z toho dôvodu, tiež Vojna v Nebi, Michaela a jeho Vojska proti Drakovi (Jupiter a Lucifer-Venuša), keď tretina hviezd rebelantského vojska bola mrštená dolu do Priestoru, a „jeho miesto sa už viac nenachádzalo v Nebi.” Ako bolo povedané dávno — „Toto je základný a fundamentálny kameň tajných cyklov. Ukazuje, že Brahmíni a Tanaim . . . špekulovali o stvorení a vývoji sveta úplne darwinistickým spôsobom, obaja predvídajúc jeho a svoje zaškolenie v prirodzenom výbere druhov, prežití najsilnejšieho,


Zväz. 1, Strana  203  ZRODENIE SVETOV

a transformácie. . . . Existovali staré svety, ktoré zahynuli, porazené novými,” atď., atď. („Odhalená Izis,” Zväz. II., s. 260.) Tvrdenie, že všetky svety (Hviezdy, planéty atď.) — hneď ako je jadro v prvotnej substancii v laja (nediferencovanom) stave informované slobodnými princípmi práve zosnulého hviezdneho telesa — sa najprv stanú kométami, a potom Slnkami, aby chladli na obývateľné svety, je učenie tak staré ako Rišiovia.

Takže Tajné Knihy zreteľne učia, ako vidíme, astronómiu, ktorá by nebola odmietnutá, dokonca ani moderná špekulácia by tým neskôr dôkladne pochopila jej učenie.

Pretože archaická astronómia, a staroveké, fyzikálne a matematické vedy, vyjadrené názory, identické s názormi modernej vedy, a mnohé z oveľa závažnejších, majú význam. „Boj o život“ ako „prežitie toho najsilnejšieho” vo svetoch hore, ako na našej planéte tu dolu, sa zreteľne učia. Toto učenie, avšak, hoci by to nebolo „celkom odmietnuté” Vedou, sa isto má odmietnuť ako integrálny celok. Pretože tvrdí, že existuje len sedem Seba-zrodených „bohov”, vyžarovaných z trojicového jedného. Inými slovami, znamená to, že všetky svety hviezdnych telies (vždy v striktnej analógii) sa formujú jeden z druhého, po prvotnej manifestácii na začiatku dokončenia „Veľkého Veku”. Zrodenie nebeských telies v Priestore sa prirovnáva k davu alebo veľkému počtu „pútnikov” na festivale „Ohňov.” Sedem askétov sa objavuje na prahu chrámu so siedmimi rozsvietenými vonnými tyčinkami. Pri svetle týchto si prvý rad pútnikov rozsvieti svoje vonné tyčinky. Potom si každý askéta začne krútiť svojou tyčinkou okolo hlavy v priestore, a zaopatrí zvyšok ohňom. Takto je to s nebeskými telesami. Centrum laya sa osvetlí a prebudí k životu prostredníctvom ohňov ďalšieho „pútnika,” potom sa nové „centrum” ponáhľa do priestoru a stane sa kométou. Je to len po strate jej rýchlosti, a z toho dôvodu jej ohnivý chvost, a že sa „Ohnivý Drak” usadí k tichému a stabilnému životu ako pravidelný, rešpektovaný občan hviezdnej rodiny. Preto sa hovorí: —

Zrodené v nezmerateľných hĺbkach Priestoru, mimo homogénneho Elementu nazvaného Duša Sveta, každé jadro Kozmickej hmoty, náhle vymrštené do bytia, začíne život za tých najnepriateľskejších okolností. Cez série nespočetných vekov, musí prekonávať


Zväz. 1, Strana  204  TAJNÁ NÁUKA

samostatne miesto v nekonečnostiach. Krúži okolo a okolo medzi hustejšími a už upevnenými telesami, pohybujúc sa prostredníctvom trhnutí, a ťahajúc sa smerom k nejakému danému bodu alebo stredu, ktorý ho priťahuje, pokúšajúc sa vyhnúť, ako loď ťahaná do kanála, s bodovými útesmi a potopenými skalami, inými telesami, ktoré ho striedavo ťahajú a odpudzujú; mnohé zahynú, ich hmota sa rozloží prostredníctvom silnejších hmôt, a keď sa zrodí v rámci systému, hlavne v rámci neukojiteľných žalúdkov rôznych Sĺnc. (Pozrite si Kom. k Strofe IV). Tie, ktoré sa pohybujú pomalšie a sú poháňané do elipsovitého kurzu, sú skôr či neskôr odsúdené k zániku. Iné, pohybujúc sa v parabolických krivkách, všeobecne unikajú deštrukcii, kvôli svojej rýchlosti.

Niektorí veľmi kritickí čitatelia si snáď predstavia, že toto učenie, čo sa týka kometárneho stupňa, ktorým prechádzali všetky nebeské telesá, je v protiklade s vyhláseniami, ktoré boli práve učinené ohľadom mesiaca, súc matkou zeme. Možno si budú predstavovať, že je potrebná intuícia pre harmonizovanie tých dvoch. Ale po pravde sa nepožaduje žiadna intuícia. Čo vie veda o Kométach, ich genéze, raste a definitívnom správaní? Nič — absolútne nič! A čo je na tom také nemožné, že centrum laja — hromada kozmickej protoplazmy, homogénna a latentná, keď je náhle oživená alebo keď vzplanie — by sa malo ponáhľať zo svojho lôžka v Priestore a víriť cez bezodné hĺbky, aby posilnilo svoj homogénny organizmus prostredníctvom akumulácie a pridania diferencovaných elementov? A prečo by sa taká kométa nemala usadiť v živote, žiť a stať sa obývanou guľou!

„Príbytkov Fohat je mnoho,” hovorí sa. „Umiestňuje svojich štyroch ohnivých (elektro-pozitívnych) Synov do „Štyroch kruhov”; tieto Kruhy sú Rovník, Ekliptika, a dve paralely deklinácie, alebo tropické pásmo — dozerajúce na podnebia, z ktorých sú umiestnené Štyri mystické Entity. Potom znovu: „Ďalších sedem (synov) je poverených, aby dozerali na sedem horúcich, a sedem chladných lók (peklá ortodoxných Brahmínov) na dvoch koncoch Vajca Hmoty (naša Zem a jej póly). Sedem lók sa tiež nazýva „Prstence“, niekde inde, „Kruhy.” Pradávni učinili z polárnych kruhov sedem namiesto dvoch, ako robia Európania; pretože o hore Meru, ktorá je Severným pólom, sa hovorí, že má sedem zlatých a sedem strieborných schodov, ktoré k nej vedú.

Zvláštne vyhlásenie učinené v jednej zo Strof: „Synovia Fohat a jeho Synovia boli žiariví ako skombinované poludňajšie Slnko a Mesiac;” a že štyria Synovia na strednom štvornásobnom


Zväz. 1, Strana 205  VIDIAC ZVUK, POČUJÚC FARBY

Kruhu “videli piesne svojho otca a počuli jeho Solárne-selénové žiarenie;” je vysvetlené v Komentári týmito slovami: „Chvenie Fohatických Síl na dvoch chladných koncoch (Severný a Južný Pól) Zeme, ktorého následkom je viacfarebné žiarenie v noci, majú v sebe niekoľko vlastností Akaša (Éter) farbu a tiež zvuk.” . . . . . . „Zvuk je charakteristický pre Akašu (Éter): generuje vzduch, vlastnosťou ktorého je Dotyk; ktorý sa (trením) stáva produktívnym a produkuje Farbu a Svetlo.” . . . . . . (Višnu Purána.)

Snáď to hore uvedené sa bude považovať za archaický nezmysel, ale lepšie sa to pochopí, ak si čitateľ pamätá Auroru Borealis a Australis, z ktorých sa obidve vyskytli v samých stredoch pozemských elektrických a magnetických síl. O dvoch póloch sa hovorí, že sú skladmi, nádobami a osloboditeľmi, zároveň majú Kozmickú a pozemskú Vitalitu (Elektrinu); z ktorej prebytku Zem, ak by nebolo týchto dvoch prirodzených „bezpečnostných ventilov,” by sa bola roztrhla na kusy pred dávnou dobou. Zároveň je teraz teóriou, že sa nedávno stalo zásadou, že fenomén polárnych svetiel sprevádzajú silné zvuky, ako pískanie, syčanie a praskanie. (Ale pozrite si diela Profesora Trumholdta ohľadom Aurory Borealis, a jeho korešpondenciu týkajúcu sa tejto spornej otázky.)

———————

STANZA VI. — Pokračovanie

7. UROB SVOJE VÝPOČTY, Ó UČEŇ, AK BY SI SA NAUČIL KORIGOVAŤ VEK SVOJHO MALÉHO KOLESA (reťazec). JEHO ŠTVRTÝ HOVORIL, ŽE JE NAŠA MATKA (Zem) (a). DOSIAHNI ŠTVRTÉ „OVOCIE“ ŠTVRTEJ CESTY VEDOMOSTÍ, KTORÉ VEDÚ K NIRVÁNE A TY POCHOPÍŠ, PRE TEBA BUDE VIDITEĽNÉ (b).

(a) “Malé koleso” je náš reťazec gúľ, a štvrtý lúč je naša Zem, štvrtá v reťazci. Je jednou z tých, na ktorú „horúci (pozitívny) dych Slnka“ má priamy efekt.*

Poznámka(y) ———————————————

* Sedem fundamentálnych transformácií zemegúľ alebo božských gúľ, alebo skôr ich podstatná čiastočka hmoty, je opísaná ako nasledovník: (1) homogénna; (2) plynná a žiariaca (prehriata); (3) Tvarohu podobná (hmlovinná); (4) Atómová, Éterická [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 206  TAJNÁ NÁUKA

Vypočítať jeho vek však keďže žiak je pozvaný v Strofe, je skôr ťažké, odvtedy čo sme nestanovili čísla Veľkej Kalpy a nesmú sa uverejniť tie z našich malých Júg, okrem približného trvania týchto. „Staršie kolesá sa otáčajú pre jednu Večnosť a jednu polovicu Večnosti,” hovorí sa. Vieme, že pri „Večnosti“ siedma časť 311,040,000,000,000 rokov, alebo znamená vek Brahmu. Ale čo z toho? Vieme tiež, že, najskôr s, ak pokladáme náš základ nad číslami, máme predovšetkým odstrániť zo 100 rokov Brahmu (alebo 311,040,000,000,000 rokov) dva roky boli vzaté hore Sandhjami (súmraky), ktoré zanechali 98, tak to musíme priniesť k mystickej kombinácii 14 x 7. Ale my nemáme žiadne vedomosti presne v akom čase! Preto je nemožné vyrátať jeho vek, iba ak čas, ktorý je daný od jeho narodenia – čo učitelia odmietajú robiť, zatiaľ. Na konci tejto knihy a v Knihe II., avšak niektoré chronologické rady budú dané. A čo viac, musíme mať na pamäti, že zákon Analógie platí pre svety, rovnako ako pre človeka; a to ako „JEDNO (Božstvo) sa stáva DVOMI (Déva alebo Anjel), a Dva sa stane Tromi (alebo človekom),“ atď., atď., a tak sme sa učili, že Tvaroh (svet-látka) sa stáva pútnikmi, (Kométami) tieto sa stanú hviezdami a hviezdy (centrá vírov) naše slnko a planéty – stručne povedané.*

(b) Existujú štyri stupne zasvätenia, ktoré sú spomenuté v exoterických dielach, ktoré sú známe jednotlivo v Sanskrite ako „Srotapanna,” „Sagardagan,” „Anagamin” a „Arhan” — štyri cesty k Nirváne, v tomto našom štvrtom Kruhu, nesúc tie isté pomenovania. Arhan, hoci dokáže vidieť Minulosť, Prítomnosť a Budúcnosť, nie je ešte najvyšším Zasvätencom; pretože samotný Adept, zasvätený kandidát, sa stáva čélom (žiakom) na vyššieho Zasvätenca. Tri ďalšie vyššie stupne musí prekonať Arhan, ktorý by dosiahol vrchol rebríka Arhatstva. Existujú takí, ktorí ho dosiahli, dokonca v tejto našej piatej rase, ale schopnosti potrebné pre dosiahnutie týchto vyšších

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] (začiatok pohybu, teda diferenciácie); (5) Zárodočná, ohnivá, (diferencovaná, ale zložená len zo zárodkov Elementov, v ich najskorších stavoch, majúc sedem stavov, keď sa úplne vyvinú na našej zemi); (6) Štvor-vrstvová, hmlová (budúca Zem); (7) Chladná a závislá (od Slnka pre život a svetlo).
* Toto nemôže byť tak veľmi nevedecké, keďže Descartes si tiež myslel, že „planéty sa otáčajú okolo svojej osi, pretože boli kedysi jasnými hviezdami, centrami Vírov.”


Zväz. 1, Strana 207  STROM, Z KTORÉHO VYRASTAJÚ ADEPTI

stupňov sa úplne vyvinie v priemernom askétovi len na konci tejto Koreňovej Rasy, a v Šiestej a Siedmej. Takže stále budú existovať Zasvätenci a Svetskí ľudia, až do konca tejto menšej Manvantara, prítomného životného cyklu. Arhati z „ohňovej hmly” siedmeho zvonenia sú jedinými odstránenými z Koreňovej Základne ich Hierarchie — najvyšší na Zemi, a našom Pozemskom reťazci. Táto „Koreňová Základňa” má názov, ktorý sa dá preložiť do angličtiny len niekoľkými zloženými slovami” — „vždy-žijúci-ľudský-Banjan.” Táto „Úžasná Bytosť” zostúpila z „vysokej oblasti,” ako sa hovorí, v skorej časti Tretieho Veku, pred oddelením pohlaví Tretej Rasy.

Táto Tretia Rasa sa niekedy nazýva súhrnne „Synovia Pasívnej Jógy,” t.j., bolo to tvorené nevedome prostredníctvom druhej Rasy, o ktorej, keďže bola intelektuálne neaktívna sa predpokladá, že bola sústavne ponorená do určitého druhu prázdnej alebo abstraktnej kontemplácie, ako to vyžadujú podmienky stavu Jógy. V prvej alebo skoršej časti existencie tejto tretej rasy, zatiaľ čo bola ešte v stave čistoty, „Synovia Múdrosti,” ktorí, ako bude vidno, sa inkarnovali do tejto Tretej Rasy, produkovali prostredníctvom Krijašakti potomstvo nazvané „Synovia Adu” alebo „Ohňa-Hmly,” „Synovia Vôle a Jógy,” atď. Boli vedomou tvorbou, keďže časť rasy už bola oživená božskou iskrou duchovnej, vyššej inteligencie. Nebola to Rasa, toto potomstvo. Bola to spočiatku úžasná Bytosť, nazvaná „Iniciátor“ a po ňom skupina polo-božských a polo-ľudských bytostí. „Oddelení” v Archaickej genesis na určité účely, sú to tí, v ktorých, ako sa hovorí, sa inkarnovali najvyšší Dhjániovia, „Muniovia a Rišiovia z predchádzajúcich Manvantara” — aby vytvorili školiace miesto pre budúcich ľudských adeptov, na tejto zemi a počas súčasného cyklu. Títo „Synovia Vôle a Jógy”, zrodení, takpovediac, nepoškvrneným spôsobom, zostali, ako je vysvetlené, celkom bokom od zvyšku ľudstva.

BYTOSŤ” práve spomenutá, ktorá musí zostať neznáma, je Stromom, z ktorého sa v nasledujúcich vekoch odpojili všetci veľkí historicky známi Mudrci a Hierofanti, ako Riši Kapila, Hermes, Enoch, Orfeus atď., atď. Ako objektívny človek, on je tou mysterióznou (pre svetského človeka — vždy neviditeľnou), predsa vždy prítomnou Osobnosťou, o ktorej sú na Východe hojné legendy, obzvlášť medzi Okultistami a študentmi Posvätnej Vedy. Je to on, ktorý mení formu, predsa zostáva vždy tým istým. A je to opäť on, kto drží duchovnú vládu nad


Zväz. 1, Strana 208  TAJNÁ NÁUKA

zasvätenými Adeptmi po celom svete. On je, ako sa hovorí, „Neznámy Jeden”, ktorý má tak veľa mien, a predsa ktorého mená a ktorého skutočná povaha sú neznáme. On je tým „Iniciátorom,” nazvaným „VEĽKÁ OBETA.” Pretože, sediac na prahu SVETLA, pozerá sa do neho zvnútra kruhu Temnoty, ktorý neprekročí; ani neopustí svoje miesto, až do posledného dňa tohto životného cyklu. Prečo samotný Strážca zostáva na svojom mieste, ktoré si sám zvolil? Prečo sedí pri fontáne prvotnej Múdrosti, z ktorej už viac nepije, keďže sa nemá čo naučiť, čo by nevedel — ba, ani na tejto Zemi, ani v nebi? Pretože tí osamelí, pútnici s boľavými nohami na svojej ceste naspäť do svojho domova si nikdy nie sú istí do posledného momentu, či nestratili svoju cestu v tejto bezhraničnej púšti ilúzie a hmoty nazvanej pozemský život. Pretože by ochotne ukázal cestu do tej oblasti slobody a svetla, z ktorej je on sám dobrovoľným vyhnancom, každému väzňovi, ktorý sa dokázal oslobodiť z pút tela a ilúzie. Pretože, skrátene, on obetoval samého seba v záujme ľudstva, hoci len niekoľko Vyvolencov môže mať z tej VEĽKEJ OBETY zisk.

Je to pod priamym, tichým vedením tohto MAHA — (veľkého) — GURU, že všetci ďalší menej božskí Učitelia a inštruktori ľudstva sa stali, od prvého prebudenia ľudského vedomia, sprievodcami skorého Ľudstva. Je to prostredníctvom týchto „Synov Boha”, že nedospelé ľudstvo získalo svoje prvé predstavy všetkého toho umenia a vied, ako aj spirituálnych znalostí; a sú to oni, ktorí položili prvý základný kameň tých starovekých civilizácií, ktoré sú pre našu modernú generáciu študentov a učencov takým rébusom.*

Poznámka(y) ———————————————

* Vysvetlime tým, ktorí pochybujú o tomto vyhlásení, objasnime záhadu výnimočných vedomostí, ktorými oplývali pradávni — ktorí sa údajne vyvinuli z nižších a zvieracích - tak ako divosi, jaskynných ľudí Paleolitickej doby — z akýchkoľvek ďalších, rovnako dostatočných dôvodov. Nechajme ich, aby sa obrátili k takým dielam, ako sú diela Vitruvia Pollia z Augustovej doby, o architektúre, napríklad, v ktorej všetky pravidlá proporcie sú tými, ktoré sa vyučujú ako za dávnych časov pri zasväteniach, ak by sa oboznámil so skutočne božským umením, a pochopil by hlboký ezoterický význam, ukrytý v každom pravidle a zákone proporcie. Žiadny človek pochádzajúci z Paleolitického obyvateľa jaskýň by nikdy nedokázal vyvinúť takú vedu bez pomoci, dokonca v miléniách myslenia a intelektuálneho vývoja. Sú to žiaci tých inkarnovaných Rišiov a Dévov tretej Koreňovej Rasy, ktorí odovzdávali svoje znalosti z jednej generácie na ďalšiu, do Egypta a Grécka so svojím, nateraz strateným princípom proporcie; tak ako Učeníci Zasvätencov zo 4., Atlanťania, ktorí ho odovzdali svojim Kyklopom, „Synom Cyklov” alebo „Nekonečna,” z ktorých meno prešlo na predsa neskoršie generácie Gnostických kňazov. „Je to kvôli božskej dokonalosti [[Poznámka pokračuje na nasledujúcej strane]]


Zväz. 1, Strana 209  POSVӒTNÝ OSTROV

Hoci tieto záležitosti boli sotva naznačené v „Odhalenej Izis,” bude dobré pripomenúť čitateľovi, o čom sa hovorilo v Zväz. I., s. 587 až 593, týkajúce sa istého Posvätného Ostrova v Strednej Ázii, a odkázať naň pre ďalšie detaily ku kapitole v Knihe II. o „Synoch Boha a Posvätnom Ostrove.” Avšak zopár ďalších vysvetlení, hoci vychrlených v zlomkovitej forme, môže pomôcť študentovi zazrieť uvedené mystérium.

Aby sme uviedli aspoň jeden detail týkajúci sa týchto záhadných „Synov Boha” jasnými slovami. Je to od nich, týchto Brahmaputrov, že vysokí Dwijaovia, zasvätení Brahmíni starého, plným právom vymáhaného pôvodu, zatiaľ čo moderní Brahmíni, majúci tie najnižšie kasty, veria doslovne, že pochádzajú priamo z úst Brahmu. To je ezoterické učenie, ktoré pridáva a čo viac, ktoré, hoci títo potomkovia (duchovne, samozrejme) „synovia Vôle a Jógy,” sa časom stanú rozdelenými na opačné pohlavia, ako sa ich „Krijašakti” predkovia neskôr sami rozdelili; predsa si dokonca ich degenerovaní potomkovia zachovali do dnešných dní uctievanie a rešpekt pre tvorivú

Poznámka(y) ———————————————

[[Poznámka pokračuje z predchádzajúcej strany]] tých architektonických proporcií, že Pradávni mohli vybudovať tie divy všetkých následných vekov. Ich Chrámy, Pyramídy, Jaskynné chrámy, Kromlechy, Mohyly, Oltáre, dokazujúce, že mali sily strojov a znalosti mechaniky, proti ktorým sa zdajú byť moderné zručnosti ako detská hra, a ku ktorej tá schopnosť odkazuje na seba ako „diela storukých obrov.’” (Pozrite siKniha Boha,” od Kenealyho.) Moderní architekti možno vcelku nezanedbali tie pravidlá, ale pridali ešte dostatok empirických inovácií k zničeniu tých správnych proporcií. Je to Vitruvius, kto dal potomkom pravidlá konštrukcie gréckych chrámov postavených nesmrteľným bohom; a desať kníh Marca Vitruvia Pollia o Architektúre, z ktorých jedna, v skratke, ktorý bol zasvätencom, sa môže študovať len ezotericky. Druidské kruhy, Dolmeny, Chrámy Indie, Egypta a Grécka, Veže a 127 miest v Európe, ktoré boli nájdené ako „pôvodom Kyklopské” Francúzskym Inštitútom, sú všetky dielom zasvätených Kňazov-Architektov, potomkovia tých, ktorých pôvodne učili „Synovia Boha,” plným právom nazývaní „Stavitelia.” Toto je to, čo uznanliví potomkovia hovoria o tých následníkoch. „Nepoužívali maltu ani lepidlo, oceľ ani železo, s ktorými by rezali kamene; a predsa boli tak obratne opracované, že na mnohých miestach spoje nie sú vidieť, hoci mnohé z kameňov, ako v Peru, sú 18 stôp hrubé a v stenách pevnosti Cuzco sú kamene stále väčšej veľkosti.” (Acosta, vi., 14.) „Múry Syene, postavené pred 5400 rokmi, keď to miesto bolo presne pod obratníkom, čo teraz už nie je, boli tak skonštruované, že na poludnie, v presnom momente slnovratu, bol videný celý disk Slnka ako odraz na povrchu — dielo, ktoré by spojené zručnosti všetkých astronómov Európy teraz neboli schopné vykonať.” — (Kenealy, “Kniha Boha.”)


Zväz. 1, Strana 210  TAJNÁ NÁUKA

činnosť, a stále to sledujú vo svetle náboženského obradu, zatiaľ čo civilizovanejšie národy to považujú za obyčajnú animálnu činnosť. Porovnajte západné pohľady a skúsenosť v týchto záležitostiach s Inštitúciami Manu s ohľadom na zákony Grihasta a manželského života. Pravý Brahmín je takto naozaj „tým, ktorého siedmi praotcovia pili nektár mesačnej rastliny (Soma),” a ktorý je „Trisuparna,” pretože porozumel tajomstvu Véd.

A dodnes, takí Brahmíni vedia, že počas svojich skorých začiatkov, psychický a fyzický intelekt, súc spiacim a vedomie stále nevyvinutým, duchovné predstavy tej rasy boli úplne nespojené s jej fyzickým okolím. Ten božský človek prebýval vo svojej zvieracej — hoci externe ľudskej — forme; a ak v ňom bol inštinkt, žiadne seba-uvedomenie neprišlo, aby osvietilo temnotu latentného piateho princípu. Keď Páni Múdrosti, pohnutí zákonom Evolúcie, do neho vliali iskru vedomia, prebudilo to prvý pocit k životu a aktivite, zmysel pre solidaritu, jednoty s jeho duchovnými stvoriteľmi. Ako prvý pocit dieťaťa je pre jeho matku a ošetrovateľku, takže prvé túžby prebúdzajúceho sa vedomia v primitívnom človeku boli pre tých, ktorých element cítil vnútri seba, a ktorý bol predsa vonku, nezávisle od neho. Z toho pocitu vznikla ODDANOSŤ, a stala sa prvým a najprednejším motorom v jeho povahe; pretože je to to jediné, čo je prirodzené v našom srdci, čo je v nás vrodené, a čo považujeme za rovnaké u ľudského dieťaťa a mláďaťa zvierat. Tento pocit nepotlačiteľnej, inštinktívnej túžby u primitívneho človeka je krásne, a niekto by mohol povedať, že intuitívne, popísaný u Carlyleho. „Veľké staroveké srdce,” vykríkol, „ako srdce dieťaťa vo svojej prostote, ako srdce človeka vo svojej opravdivej vážnosti a hĺbke! Nebo je nad ním, kamkoľvek ide alebo kde stojí na zemi; učiniac pre neho celú zem mystickým chrámom, pozemskou záležitosťou sú všetky druhy velebenia. Záblesky svetlých stvorení prebleskujú v bežnom slnečnom svetle; anjeli sa vznášajú, prinášajúc Božie posolstvá medzi ľudí . . . . . Div, zázrak, obklopuje človeka; žije v elemente zázraku* . . . . Veľký zákon povinnosti, vysoký ako tieto dve nekonečnosti (nebo a peklo), prevyšujúci všetko ostatné, ničiaci všetko ostatné — bola to realita, a je to jedno: odev

Poznámka(y) ———————————————

* To, čo bolo prirodzené v pohľade primitívneho človeka, sa stalo len teraz zázračným pre nás; a to, čo bolo pre neho zázrakom, by nikdy nebolo možné vyjadriť v našom jazyku.


Zväz. 1, Strana 211  SYNOVIA MÚDROSTI

len jeho je mŕtve; podstata toho prežije po všetky časy a celú večnosť!”

Žije nepopierateľne, a usadil sa v celej svojej nevykoreniteľnej sile a moci v Ázijsko Árijskom srdci z Tretej Rasy priamo cez jej prvých „mysľou-zrodených” synov, — plody Krijašakti. Ako čas plynul, svätá kasta Zasvätencov produkovala, ale zriedka, a od veku k veku, také dokonalé stvorenia: bytosti oddelené, vnútorne, hoci tie isté ako tí, ktorí ich produkovali, navonok.

Zatiaľ čo v detstve tretej primitívnej rasy: —

  „Stvorenie ušľachtilejšieho druhu
  Je už potrebné, a preto bol navrhnutý;
  Vedomé myšlienky, objemnejšia hruď
  Pre ríšu formy a hodiace sa pre vládu nad zvyškom. . . . .”

Bolo privolané do bytia, pripravené a dokonalé vozidlo pre inkarnujúcich sa naturalizovaných cudzincov z vyšších sfér, ktorí prevzali ihneď svoje príbytky v týchto formách zrodených z Duchovnej VÔLE a prirodzenej božskej sily v človeku. Bolo to dieťa čistého Ducha, mentálne nezmiešané s nejakým nádychom elementu zeme. Jeho fyzická kostra samotná bola z času a života, ako pritiahol svoju inteligenciu priamo zhora. Bol to živý strom božskej múdrosti; a preto sa môže prirovnať k Svetskému Stromu Nórskej Legendy, ktorý nemôže vyschnúť a umrieť, pokým je posledný boj o život bojovaný, zatiaľ čo jeho korene po celý čas hlodá drak Nidhogg; pretože presne tak, telo prvého a svätého Syna Krijašakti hlodal zub času, ale korene jeho vnútornej bytosti zostali navždy neporušené a silné, pretože rástli a rozširovali sa v nebi, nie na zemi. Bol prvým z PRVÝCH, a bol semenom všetkých ostatných. Boli ďalší „Synovia Krijašakti”, ktorých vyprodukovalo druhé Duchovné úsilie, ale ten prvý zostal do dnešného dňa Semenom božského Poznania, Jedným a Najvyšším spomedzi pozemských „Synov Múdrosti.” O tomto predmete nemôžeme povedať viac, okrem dodania, že v každom veku — vždy, dokonca v našom vlastnom — boli veľké intelekty, ktoré porozumeli úlohe správne.

Ako prichádza naše fyzické telo do stavu dokonalosti, v ktorom sa teraz nachádza? Počas miliónov rokov evolúcie, samozrejme, predsa nikdy prostredníctvom, alebo zo zvierat, ako to učí materializmus. Pretože, ako hovorí Carlyle: — „. . . Podstata nášho bytia, mystérium v nás, ktoré sa nazýva „Ja,“ — aké slová máme pre takéto veci? — je to dych Neba,


Zväz. 1, Strana 212  TAJNÁ NÁUKA

najvyššia Bytosť sa odhaľuje v človeku. Toto telo, tieto schopnosti, tento náš život, nie je všetko ako odev pre NEMENOVANÉHO?”

Dych neba, alebo skôr dych života, nazvaný v Biblii Nefeš, je v každom zvierati, v každom oživenom fliačiku a rovnako v každom atóme minerálu. Ale žiadny z týchto nemá tak ako človek, vedomie tej povahy, ako je povaha najvyššej Bytosti,* keďže žiadny nemá vo svojej forme tú božskú harmóniu, ktorú má človek. Teraz je, ako povedal Novalis, a odvtedy to nikto nepovedal lepšie, ako to zopakoval Carlyle: —

„Existuje jediný chrám vo vesmíre, a je ním telo človeka. Nič nie je svätejšie ako tá vysoká forma . . . . Dotýkame sa neba, keď položíme ruku na ľudské telo!” „Toto znie ako ozajstná pýcha alebo tiráda,” dodáva Carlyle, „ale nie je to tak. Ak o tom správne premýšľate, vykľuje sa z toho vedecký fakt; vyjadrenie . . . skutočnej pravdy. Sme zázrakom zázrakov, — veľkým nevyspytateľným Mystériom.”

Poznámka(y) ———————————————

* Nie je žiadny taký národ na svete, v ktorom by pocit oddanosti alebo náboženského mysticizmu bol viac rozvinutý a významný, ako v hindských ľuďoch. Pozrite sa, čo hovorí Max Muller o tejto idiosynkrázii (jedinečnosti, pozn. prekl.) a národnej črte vo svojich dielach. Toto je priame dedičstvo od prvotných vedomých ľudí Tretej Rasy.

———————

[[Pokračovanie v nasledujúcej časti]]


Preklad: PH; Korektúry: Sokol

© 2014 CEZ OKNO, Všetky práva vyhradené

Vydané s láskavým dovolením THEOSOPHICAL UNIVERSITY PRESS

Zdroj: The Secret Doctrine

Tajná Náuka: Komentáre k siedmim strofám a ich termínom v súlade s ich číslovaním, v strofách a veršoch - STROFA VI. (pokračovanie 3)

exkluzívne.cez.okno

december 24, 2014 18:18 popoludní

 

 

Top