Obrázok používateľa CEZ OKNO
PRAXE KDY-KTEROU-JAK: Bdělost k výzvám

Bdělost k výzvám znamená, že jsme bdělí každým okamžikem a že jsme vyvinuli schopnost citlivosti k výzvám k pomoci. To je však dovednost, které se musíme naučit a kterou musíme ovládnout. Avšak jakákoliv naše snaha není zbytečná. Naše úsilí se sčítá a pokaždé, když si vzpomeneme na praxi kdy-kterou-jak, zvýšíme tuto svou schopnost a kapacitu sloužit, stále se pohybujíce směrem k emočnímu sebe-mistrovství.

Rozpoznání výzvy k pomoci je fází praxe kdy. Výzva je jednoduše způsobem vyjádření nějakého životního energetického pole, které potřebuje některou ze šesti ctností srdce.

1. Nedostatek vděčnosti je výzvou.
2. Nedostatek soucitu je výzvou.
3. Nedostatek odpuštění je výzvou.
4. Nedostatek pokory je výzvou.
5. Nedostatek pochopení je výzvou.
6. Nedostatek srdnatosti je výzvou.

Kdo nás vyzývá? Může to být tvá ego-osobnost, může to být jiná lidská bytost nebo skupina lidských bytostí, může to přicházet z přírodního světa. Může to být kombinace všeho zmíněného. Nezáleží na tom, odkud výzva přichází. Mocným elementem, který vyžaduje vyvinutí, je schopnost zůstat přítomný v daném okamžiku, pozorovat a zvyšovat citlivost k srdci a jeho šesti ctnostem.

Než přistoupíme k dalšímu tématu, chtěl bych zdůraznit, že praxe kdy-kterou-jak není závislá na dosažení dokonalosti, co se týká bytí v přítomném okamžiku, pozorování a citlivosti k signálům srdce. Můžeme na všech těchto elementech pracovat najednou. Tyto díly skládačky zapadnou přesně na svá místa většího obrazu praxe kdy-kterou-jak, jak se budeme zdokonalovat ve své praxi.

Pamatujme na to, co bylo řečeno již dříve, že ačkoliv techniky emočního sebe-mistrovství můžou být dosti komplikované, jádro praxe kdy-kterou-jak je jednoduché. Praxe „není souzena podle její dokonalosti nebo analytického mistrovství, ale je praktikována a vedena záměrem.“8

Sebepoznání skrze sledování-ošetření-transformování

V předcházejí sekci jsme si ukázali, že k poznání fáze praxe kdy, potřebujeme vyvinout citlivost a základní uvědomění sebe a svého okolí. Fáze kterou vyžaduje sebe-poznání, poznání druhých a poznání svého vztahu k šesti ctnostem srdce. A obvykle to také znamená studovat šest ctností srdce jako takové. Nakonec v situaci, kterou identifikujeme, že vyžaduje naši bdělou pozornost, musíme vybrat, kterou ctnost nebo ctnosti aplikovat. To vyžaduje, abychom měli přinejmenším základní znalosti o šesti ctnostech srdce.

Dokonce i tehdy, když situace má vztah k druhým, jsme intimně zapojeni k okamžitému výběru přenosu energií srdce k druhému. Můžeme říci, že se přihodilo kvantové zapletení. Je zásadní, abychom se o sobě naučili co nejvíce. Jestliže tak činíme, získáváme neocenitelné poznání o postojích a způsobech chování, o našich silných a slabých stránkách. To je proces učení na cestě emočního sebe-mistrovství. Článek „Život ze srdce“ vysvětluje toto třemi slovy: sledovat, ošetřit, transformovat.

• Sledování znamená, že jedinec může formulovat sebehodnocení svého vývoje v šesti ctnostech srdce v průběhu času a sledovat jejich nárůst či pokles, vidět své sebe-mistrovství vzrůstající s plynutím času.

• Ošetřování znamená, že jedinec během sledování svého vývoje může vidět okamžiky, kdy se dostal do problémů či obtíží, které způsobily jeho vychýlení z kurzu a poté ošetřit tento případ stejně jako lékaři ošetřují úraz či nemoc. Ošetření v tomto případě není odměnou, ale spíše řešením či nápravou problému či emočního selhání.

• Transformace je výsledkem sledování a ošetřování průběhu této cesty a zahrnuje uvědomění, jak jsi transformován do sebe-posílené, duchovně vibrující osoby.9

V tomto popisu je zajímavé, že z těchto tří částí je praxe kdy-kterou-jak obsažena v části Ošetření. Když si uvědomíme kdy je potřeba aplikovat ctnosti srdce a vybereme si kterou ctnost projevit a jak ji projevit, ve skutečnosti ošetřujeme situaci či setkání. Po nějakém čase můžeme sledovat svůj vývoj a pozorovat svou transformaci.

Poznamenávám, že ačkoliv je tento systém zaměřen na náš vlastní vývoj, je také měřítkem naší efektivnosti při ošetření druhých. Vlastně jsi ty a „ti druzí“ spojeni, protože všichni plaveme ve stejném bazénu emocí. To je základna našeho individuálního lidského energetického pole (IHEF) a jeho příspěvku do kolektivního lidského energetického pole (CHEF). Posouvající se míra naší individuální praxe nevyhnutelně zasahuje posouvající se míru našich příspěvků do kolektivního pole.

Než se podíváme blíže na šest ctností srdce, chtěl bych dát jednoduchý příklad toho, jak můžeme pracovat se ctnostmi srdce v našich každodenních situacích. Zkusíme jednoduché cvičení, kdy si položíš dvě otázky:

1. Na kterou ctnost jsem nejvíce naladěn?
2. Kterou ctnost cítím nejméně?

Odpověď na tyto dvě otázky může být chápána jako položení základního kamene při sledování. Například cítíš-li se nejvíce naladěn na vděčnost, jak ji projevuješ ve svých životních zkušenostech? Tabulka na str. 25 poskytuje stručný popis šesti ctností srdce. Vděčnost je popsána dvěma způsoby. První se týká globální kolektivní úrovně, druhý se týká osobní úrovně.

Použijeme-li první popis, cítíme hluboký smysl spojení se všemi věcmi a decentralizovaný pocit jáství. Můžeme se dívat na svět kolem sebe a prožívat pocity úcty a údivu nad krásou a složitostí spojení všeho života na myriádách úrovní, od mikrokosmického rozměru atomárních částic po galaxie rotující v nezměrnosti vesmíru. To vytváří pocit radosti ze skutečnosti, že všechno toto se děje v přítomném okamžiku a že si to uvědomujeme, že žijeme a můžeme mít tuto zkušenost.

Na osobní úrovni cítíme hlubokou rezonanci s rodinou a přáteli. Cítíme teplý milující pocit přicházející do mysli a cítíme jak srdce má mnoho faset, kterými můžeme vnímat druhé duše a mít radost z toho, že spolu sdílíme stejný čas a prostor. Je mystériem, proč jsme spolu zde, odkud přicházíme, a jestliže věříš v reinkarnaci – jestli a jak jsme se znali i v minulosti. V tom všem leží pocit vděčnosti – ve větším a širším účelu spojení duší, který leží za našimi schopnostmi chápání – avšak podivuhodný svým vlastním způsobem.

Budeme-li pokračovat v našem příkladu, řekněme, že ctností, která je vnímána nejméně, je odpuštění. Co cítíme, jestliže toto slovo přichází do našich myslí a srdcí? Právě zde, v „oblasti menšího spojení“, musíme být k sobě upřímní. Musíme si uvědomit naše pocity a myšlenky a zjistit důvody, proč právě tato ctnost je „slabší“ než druhé. Tímto způsobem se o sobě můžeme mnoho naučit.

Odpuštění má vždy vztah k času. Nevyžaduje více mozkové kapacity, abychom zjistili, kde jsme chybovali, co se týká odpuštění. Uvězňujeme všechny osoby (včetně sebe) v daném časovém rámci, jestliže někomu křivdíme. Vytváříme osobní časoprostorovou skutečnost, ve které uzamykáme sebe (a obrazy druhých) pokaždé, když znovu vytváříme událost, ve které nám někdo křivdí.

Jak bylo zmíněno dříve, duše a srdce pracuje mimo čas a prostor, takže potud, pokud jako egoosobnost nedokážeme odpustit, nemáme přístup k srdci a tím pádem nemůžeme kontaktovat duši a čerpat z její moudrosti. Zůstáváme odděleni. Jestliže zkoumáme tuto situaci hlouběji, možná odhalíme, že vlastně rádi skáčeme v našich časových nástrojích a navštěvujeme hologramy minulosti. Ve skutečnosti můžeme být závislí na negativních emocích spojených s těmito minulými událostmi.

Hlavním důvodem tohoto cvičení je identifikovat naše silné a slabé stránky, co se týká šesti ctností srdce, protože to jsou metaforické barometry našich nahromaděných životních zkušeností. Signalizují linie nejmenšího odporu našich ego-osobností. Jestliže nějaká ctnost vytváří pocit blokády nebo disharmonie ve tvém mentálním/emočním těle, je to hodnotný záchytný bod, který tě může vést k prvotní příčině blokády. Na druhé straně můžeš cítit hlubokou rezonanci s jistou ctností, tato linie nejmenšího odporu může také být sledována zpět ke svým kořenům a vydat důležité informace, které vrhnou světlo na celou tvou praxi.

Naše vnitřní reakce na těchto šest ctností srdce můžou být sledovány v průběhu času a tak nám můžou poskytnout přehled po krajině naší ego-osobnosti. Sledování této subjektivní krajiny odhaluje vzorce chování a postojů, které přispívají k nevyváženosti a chaotičnosti světa egoosobnosti. Sledování nám poskytuje informaci, kterou potřebujeme ošetřit a transformovat omezenost jejich vzorců. Kdy-kterou-jak jsou nástroje pro úpravu tohoto osobního území, které používáme za účelem jeho kultivace, tvarování a zkrášlování. Tím ho transformujeme do harmonického a uzdravujícího prostředí. Zkušenost a poznání, které získáváme prací na své vlastní transformaci, nás dále povede při pomoci druhým. Obvykle musíme být schopni pomoci nejdříve sami sobě, než dokážeme pomoci druhým.

Nejlepší způsob, jak se něco dozvědět o ctnostech srdce, je s nimi pracovat. Nepotřebujeme být dokonalými mistry, abychom mohli začít praktikovat. Je to nazváno praxí, protože skrze praxi učíme sami sebe. Nemusíme složit žádný test, abychom mohli začít praktikovat, protože složení testu spočívá v započetí praxe. Budeme-li na toto pamatovat, potřebujeme ještě na úvod trochu pochopení jednotlivých ctností srdce. Takže, abychom toto téma dokončili, pojďme se podívat blíže na definice ctností, které jsou podány v „Životě ze srdce“.

Šest ctností srdce – bližší pohled

Jestliže nasměrujeme naši pozornost na tyto ctnosti srdce, začínáme praktikovat jejich vyjádření, a to dokonce i tehdy, pokud o nich pouze přemýšlíme. Jestliže si představíme jejich plnost – jejich energetické struktury – praktikujeme je na nové mocnější úrovni. Praxe není pouze jejich projevováním; jde také o kontemplaci a studium.10

Mělo by být jasné, že skutečně klademe důraz na praktikování ctností srdce, nikoliv na sezení v meditaci po mnoho hodin a kontemplování o jejich komplexnosti. Nicméně materiály, které nám byly nabídnuty, mají vyvážený přístup. Ano, my potřebujeme být aktivní ve vyjadřování našich ctností srdce, protože „dům hoří“ a je potřeba konat. Později, když nebezpečí pomine, můžeme obrátit svou pozornost na směr, kterým se ubíráme a zjistit, jestli je to směr, kterým chceme jít. Takže jsme pobízeni, abychom začali praktikovat ve svých všedních životech, ale také jsme pobízeni, abychom nějaký čas věnovali studiu našeho umění. To vyžaduje, aby nějaký klidný čas byl věnován meditaci a studiu.

Není na mě, abych ti říkal, jak často máš studovat či meditovat. Jsi-li upřímný, co se týká této práce a cítíš-li, že je důležité ji praktikovat, najdeš oblasti své praxe, které potřebují zlepšení. Sebepozorování a vnitřní hlas tvého srdce tě povede v detailech, jak zlepšit svou praxi tak, aby světlo duše mohlo svítit s větší jasností a mocí ve tvém životě a v životech tvých spolu-bytostí.

Článek „Život ze srdce“ obsahuje meditační cvičení nazvané „Technika Kruhu ctností“. Velmi ji doporučuji jako efektivní metodu prohloubení tvého poznání a spojení se šesti ctnostmi srdce. Při této praxi je dobré mít po ruce poznámkový blok, abys mohl zaznamenávat vhledy, které obdržíš. Z mé vlastní zkušenosti ti můžu říci, že mnoho vhledů se z „meditativní“ mysli vytratí brzy poté, co seance skončí. Je to podobné tomu, když se mnoho našich snů rozplyne poté, co se ráno probudíme. Proto je poznámkový blok neocenitelným pomocníkem při jakémkoliv subjektivním cvičení. Také můžeš použít možnosti osobních poznámek na webu Event Temples, jestliže chceš mít své poznámky pohromadě. Ať tak či tak, deníček emočního sebe-mistrovství je důležitým nástrojem.

V „Životě ze srdce“ James píše:

Odolával jsem pokušení definovat šest ctností srdce podrobně, ale poskytnu určitou počáteční úroveň jejich definicí, kterou můžeš dále rozvádět v souladu se svými vlastními zkušenostmi a vhledy.11

James poskytl hodnotné vhledy do hlubších významů ctností srdce. Jeho popis nám dává širší perspektivu těchto slov; slov, která jsou známá většině lidí. Nejedná se o technické pojmy, ale jsou známé ve smyslu, že většina lidí je chápe v kontextu svých vlastních životů. To je důvod, proč jsou tak užitečné v emočním sebe-mistrovství – jsou přístupné a dosažitelné téměř každému. V jistém smyslu jsou jejich významy páteří morálky a etiky většiny kultur, náboženství a filosofií. Jsou v nás zakořeněny jak vědomě tak podvědomě. Z toho důvodu se většinou cítíme dobře, když s nimi můžeme strávit nějaký čas.

Zatímco tyto názvy jsou jako skořápky, které v sobě ukrývají svůj skutečný význam (z energetického pohledu), přibližují způsob, kterým je každý z nás obklopen duchem Prvotního Zdroje.12

Nyní mě má vlastní slova vedou k poukázání na fascinující vlastnost těchto šesti „obyčejných“ slov – jsou inteligentními energetickými poli. Každému z nás byla dána kompletní sada těchto inteligencí jako součást vybavení duše. Tato inteligentní energetická pole jsou naším spojením s Bohem či Prvotním Zdrojem – jak to nazývá Lyricus.

Tato pole jsou energetickými ekvivalenty otisku Prvotního Zdroje na individuální duši.13

Tato spojení existují tak dlouho, jak existuješ ty. Nejsou nově vytvořena. Spíše jsou nově zapomenuta.14

Naše touha být ve spojení s těmito „slovy“ může být vnímána jako znovu-seznámení se svými dobrými starými přáteli, na které jsme zapomněli, že je máme, a kteří jsou od začátku vlídní, srdeční a dosažitelní. Ve skutečnosti jsou:

Vděční, Soucitní, Odpouštějící, Pokorní, Chápající a Srdnatí.

Jak se s nimi dále seznamujeme, trávíme s nimi více času, objevujeme, že mají také hlubší, moudřejší a milující inteligenci. Můžeme o nich dokonce uvažovat jako o průvodcích, rádcích či poradcích naší duše.

Součástí této praxe je vnímat, jak se tvé chápání těchto názvů či popisů rozšiřuje a posunuje ruku v ruce s tím, jak cvičíš svou představivost.15

S tímto postojem v srdci a mysli jsem rozvinul části Jamesových definicí šesti ctností srdce. Jejich pečlivé čtení odhaluje interpretace, které se liší od tradičních definicí, které většina z nás zná. Věřím, že jeho koncepty poskytují záchytný bod v postojích a pohledech, které musíme přijmout, abychom dosáhli emočního sebe-mistrovství. To neznamená, že se musíme držet přesných definicí daných Jamesem. Myslím, že to si James nikdy nepřál. Myslím, že to vlastně není ani tak o těchto definicích jako o žití našich životů jako osobností duše namísto ego-osobností.

Všechno to nakonec směřuje ke kontaktování, integrování a přenosu světla duše – které je světlem lásky. Energetické srdce je portálem vnímání a integrace tohoto světla do našich lidských energetických polí – lidských nástrojů. Energetické srdce, s pomocí mysli, je kombinovaný nástroj distribuce a přenosu světla lásky do světa, který nás obklopuje.

Věřím, že se toto stane více zřejmým, jestliže blíže zkoumáme definice šesti ctností srdce. Poté, co jsme o nich obdrželi vstupní informaci, můžeme zvolit měřítko odpovídající našim vlastním životům, ve kterých vyvíjíme schopnosti praktikování kdy-kterou-jak.

Jestliže jsou základní definice šesti ctností srdce dány dohromady, objeví se koncepční rámec naší praxe. Uspořádal jsem tyto definice do tabulky za účelem snadnějšího odkazování.

John Berges

Poznámky

8 „Život ze srdce“, str. 15.
9 „Život se srdce“, str. 6.
10 „Umění ryzosti: duchovní nutnost“, str. 6.
11 „Život ze srdce“, str. 40. Viz také „Umění ryzosti“, str. 7-10.
12 „Umění ryzosti: duchovní nutnost“, str. 6.
13 Ibid., str. 5.
14 Ibid., str. 5.
15 Ibid., str. 6.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


september 27, 2018 00:58 dopoludnia

 

 

Top