Obrázok používateľa CEZ OKNO
PRAXE KDY-KTEROU-JAK: Definice ctností

Definice ctností16

Ctnost/Popis

Vděčnost
• Prvotní Zdroj (Vyšší Inteligence) obklopuje naše spolubytosti jako pole vědomí …
• Toto vědomí nás sjednocuje …
• Toto uvědomění, nebo dokonce jen víra, posunuje naši pozornost od malých záležitostí našich osobních životů k vizím našeho účelu jako druhu.
• Na praktické úrovni vyjadřuje vděčnost sama sebe malými gesty vděku, které podporují přátelství, oddanost a propojení.

Soucit
V kontextu nové inteligence, která se usazuje na naší planetě, je soucit aktivní potřebou pomáhat druhým spojit se s novými poli inteligence, která se manifestuje ve tří-dimenzionálním světě, spojenou s uvědoměním, že potřeby a schopnosti druhých jsou pokřiveny jejich sociálním podmíněním, které nedostatečně odráží jejich inteligenci, duchovní sklony nebo účel.

Odpuštění
• Odpuštění je ve skutečnosti vnějším vyjádřením pochopení a soucitu bez zatěžující duality (tj. dobra a zla), která typicky provází odsouzení.
• Jde o neutrální vyjádření s jediným účelem – uvolnit se ze sevření času.
• Jestliže osoba pracuje z platformy ctností srdce a jejich bohatých autentických frekvencí, odpuštění je přirozeným stavem přijetí.

Pokora
• Pokora je pochopením, že srdce, mysl a duše se mísí v eleganci Vyšší Inteligence či Tvůrčí Síly a že jejich existence je udržována tímto spojením bezpodmínečnou láskou.
• Pokora je vyjádřením těchto frekvencí lásky s vědomím, že jsou odvozeny z něčeho, co již existuje ve vyšších dimenzích.

Pochopení
Pochopení je aspektem inteligence srdce, který chápe, že ztráta spojení s láskou je nutnou součástí většího plánu, který se na planetě realizuje. (Viz Univerzální Matrice).

Srdnatost
Srdnatost je aspektem tvé lásky, který brání její přítomnost při setkáních s křivkou, jak je měřena sociálním řádem.

Bližší zkoumání definicí v této tabulce jasně ukazuje spojení mezi šesti ctnostmi srdce, které je skryto pod jejich vnějšími významy. Tyto definice odhalují vnitřní společný zdroj, ze kterého vyvěrají. V důsledku toho mohou být ctnosti srdce nazřeny jako neodlučitelné součásti univerzální matrice.

Univerzální Matrice (Prvotní plán průzkumu)

Koncept Univerzální Matrice je obsažen v článku „Prvotní plán průzkumu“. To je filosofie Tvůrců Křídel ze třetí komnaty projektu Ancient Arrow. Nehodlám se zde zabývat hlubokou analýzou tohoto článku, ale zároveň tento koncept není snadné vysvětlit jednou nebo dvěma větami. Abych však uvedl ctnosti srdce do správného kontextu, musíme se tímto tématem do určité míry zabývat.

Základní myšlenkou, která souvisí s naší praxí, je to, že jsme nesmrtelné vesmírné bytosti podílející se na Plánu (Matrici) Průzkumu stanoveného Bohem či Prvotním Zdrojem. Naše role je zkoumat světy časoprostoru, tj. dimenze s velkou hustotou. Tento sestup do hmoty vyžaduje oddělení od jednoty s Prvotním Zdrojem. Proces individualizace, separace a snahy o přežití vytváří v každém jedinci jeho jedinečnost – vtělenou osobnost duše.

Klíčovou záležitostí k pochopení je, že jsme nikdy nebyli opuštěni naší duší či Prvotním Zdrojem. Energetické srdce je s námi od začátku našeho průzkumu, leží však pod prahem našeho vědomí potud, pokud inkarnovaná ego-osobnost shromažďuje příliš mnoho zkušeností z průzkumu časoprostoru. V jistém okamžiku začne duše prostřednictvím energetického srdce probouzet své nižší jáství (ego) ke své přítomnosti (duši). To je fáze, kdy energetické srdce – vyslanec duše – se představí ego-osobnosti. Všechna světová náboženství a mytologie mají své vlastní popisy a metafory vztahující se k této fázi života duše. Téměř vždy to znamená vnitřní změnu jedince, který se náhle probudí do uvědomění, že je velmi vzdálen od svého domova a potřebuje se vydat na cestu zpět ke svému zdroji. Jedná se o cestu ve vědomí vedoucí ke znovu-sjednocení mezi plně vědomou duší dlící ve „vyšších“ dimenzích mimo čas a prostor, a fragmentem vědomí, který je vtělen do „nižších“ časoprostorových dimenzí.

Takže jak to souvisí s definicí pochopení? Tento velký obraz, který Prvotní Plán Průzkumu vytváří, nám připomíná, že všichni jedinci, které potkáváme ve svých všedních dnech, jsou našimi spolu-průzkumníky. Všichni jsme součástí tohoto Plánu Průzkumu. Jinými slovy, můžeme použít tento popis reality, abychom viděli svět a lidi v něm z úhlu pohledu duše. Z tohoto úhlu pohledu, z této úrovně chápeme lidskou situaci, cítíme soucit a odpuštění. (Viz definice Odpuštění).

Podobně je tomu tehdy, cítíme-li podráždění, frustraci či hněv kvůli chování a názorům druhých. Jsme tímto vyzýváni, abychom uviděli větší obraz a pochopili, že všichni pracujeme na svém příspěvku našeho jedinečného průzkumu ve vztahu k Univerzální Matrici Prvotního Zdroje. Avšak v důsledku obtíží, tvořených podmíněním tří-dimenzionálního prostředí, se téměř všichni průzkumníci ztratí, mají problémy, chybné záměry, dělají chyby a způsobují škodu sobě a druhým. Toto vše přispívá k přetékajícímu pocitu chaosu a zmatku ve světě. Schopnost být shovívavý a chápat toto jako projev duše je o praktikování emočního sebe-mistrovství. Dokážeme-li přistoupit k šesti ctnostem srdce z vyšší perspektivy duše, formují tyto novou skutečnost. Použijme výše uvedené definice a pojďme je prozkoumat jako celek.

Právě jsme si ukázali, že pochopení je založeno na Prvotním Plánu Průzkumu stanoveném Prvotním Zdrojem. Pohybujeme-li se v tomto kontextu, zbylých pět ctností srdce pasuje do tohoto úžasného vzorce vytvořeného pro duše – transcendovat čas a prostor.

Duše chápe, že každý z nás je na průzkumné cestě a že se nalézáme na různých místech jediné cesty. Jako duše musíme ukázat svůj soucit k sobě a druhým při tápání ve tmě, která nás na naší cestě potkala. Víme, že někdy je tma nutným podnětem, který nás nutí vyvinout schopnosti a zdroje pro přežití a růst. Velmi často je tma vlastní tvorbou jako následek nevědomosti a sobectví. Podobně máme soucit pro tato omezení a můžeme rozvinout odpuštění sobě a druhým. Ve světle odpuštění nás opouští zášť; osvobozujeme sami sebe a své bratry a sestry z utrpení vytvořeného časem. Kdo by mohl na své cestě pokročit, vezmeme-li v potaz velké zatížení a omezující spoutání vinou a hanbou? Ve světle neutrality duše žije odpuštění, které ví, že spravedlnost je součástí harmonizujícího principu multivesmíru.

Když toto všechno víme, dostáváme se ke vlivu pokory. Tato ctnost zvětšuje náš smysl pro úměrnost ve vztahu k druhým bytostem. Jestliže nás odpuštění osvobozuje z času, pokora nás osvobozuje z prostoru. Dává nám svobodu zlepšit svou pozici vůči všem věcem. Jsme osvobozeni od hledání správných vztahů ke hmotě. Pokora v tomto smyslu může být přirovnána k čínskému umění a filosofii Feng Sui. Pokora je Feng Sui srdce. Znát svoje místo v božském plánu tvorby věcí znamená mít svobodu posunu do další úrovně. Je to poznání vytvářející pocit správného směru, protože víme, kde je naše místo v životě.

appreciation – vděčnost, compassion – soucit, forgiveness – odpuštění, humility – pokora, understanding – pochopení, valor – srdnatost


›› VEĽKÝ OBRÁZOK

Toto vše nám dává pocit vděčnosti za nezměrnou jednotnou skutečnost, ve které jsme, žijeme a pohybujeme se. Jsme naplněni vděkem za toto poznání. Cítíme vděčnost za fakt, že toto můžeme chápat, že můžeme cítit soucit, že můžeme odpouštět a znát svou důležitou roli, kterou hrajeme pro druhé duše, se kterými cestujeme na naší cestě skrz čas a prostor.

Když toto všechno víme, pak díky významu těchto pěti ctností se dostaneme k srdnatosti, která asistuje ostatním ctnostem při zpracování sil, jež zabraňují našim snahám postavit se do světla duše. Pochopíme, že naše vlastní ego-osobnost je nejčastěji onou blokující silou, která znemožňuje vyzařování lásky plynoucí z našich srdcí. Jsme odvážní, protože, tak jako slavným hrdinům minulosti, je nám dána moc na naší dobrodružné cestě multivesmírem skrze světy času a prostoru.

Toto uvědomění nebo dokonce pouhá víra posouvá naši pozornost z malých záležitostí našich osobních životů k vizím účelu druhu jako celku.17

Prvotní Zdroj je Božská Láska. Tato láska provázející svých šest ctností může být zobrazena, jak naplňuje a prostupuje Neodvozenou Informační Strukturu na všech úrovních multivesmíru. Udělal jsem chabý pokus to ilustrovat (viz výše). Jednoduše řečeno (pokud to vůbec jde), naše osobní praxe šesti ctností srdce je mikrokosmickým odrazem makrokosmického vyjádření božské lásky Inteligence Prvotního Zdroje.

Kdykoliv tedy praktikujeme kdy-kterou-jak, aktivujeme své energie srdce na individuální, mikrokosmické úrovni, která je ovšem v rezonanci (souznění) s dalšími obrovskými kosmickými procesy energetických přenosů, které se nepřetržitě odehrávají v celém multivesmíru. Takto hrajeme svůj part a přispíváme k většímu dobru.

Souhrnně řečeno, definice šesti ctností srdce podané v „Životě ze srdce“ jsou vlastně vodítkem, jak žít v Prvotním Plánu Průzkumu neboli Univerzální Matrici. Jestliže založíme naše projevy a chování na těchto jednoduchých a přímých pravidlech, naše srdce k nám promluví hlasem duše a my budeme vedeni inteligentním světlem lásky skrze naše časoprostorové odyssey.

Tyto vnitřní hlasy zní z dimenze reality, která obklopuje dimenzi našeho časoprostoru. Tato všeobsahující realita je oceánem lásky vyjadřujícím sama sebe skrze šest ctností srdce. Můžeme si představit tyto ctnosti jako vlny vytvořené setkáním oceánu s pobřežím tří-dimenzionálních ostrovů časoprostoru. Představ si tento děj na všech úrovních, ve všech měřítcích multivesmíru. Důležitá věc k zapamatování je, že energie projevená těmito vlnami je všude stejná; jediný rozdíl je velikost ostrova a jeho umístění v oceánu.

Jestliže Bůh je tímto oceánem, pak my jsme kapkou. Jako takoví neseme po všechny časy frekvenci lásky v sobě. Jestliže vědomě zařazujeme tuto praxi, doručíme miniaturní kapku Prvotního Zdroje do světa ve formě ctností srdce. Praktikujeme-li kdy-kterou-jak, jsme jako vlny oceánu lásky lámající se o pobřeží ostrovů našich každodenních událostí.

John Berges

Poznámky

16 Všechny definice jsou převzaty ze „Života ze srdce“, Příloha A, str. 42-45. Definice Pokory obsahuje termín „frekvence lásky“. To je vysvětleno následovně: „ctnosti srdce, ryzí intelekt kontemplující mysli, spolu-tvůrčí snaha srdce, mysli a duše.“ Jinými slovy, láska se vyjadřuje prostřednictvím třech prvků lidského nástroje – emocí, mysli, fyzického těla.
17 „Život ze srdce“, str. 40.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


október 05, 2018 00:39 dopoludnia

 

 

Top