Obrázok používateľa CEZ OKNO
PRAXE KDY-KTEROU-JAK: Koncepční rámec

PRAXE KDY-KTEROU-JAK

Toto je cíl praxe kdy-kterou-jak: přivést tvou duši k zážitku mysli-těla a umožnit ji vést projev tvého života v doméně časoprostoru. Je to právě záměr srdce, co je uschopňující silou k tomuto cíli.18

Koncepční rámec

V závěru předcházející sekce jsme si povídali o definicích šesti ctností srdce z pohledu Plánu Průzkumu. To je zorný úhel velkého obrazu, který umísťuje žití ze srdce a emoční sebe-mistrovství a jeho praktikování do kontextu cesty duše multivesmírem. Jedna ze zastávek na této cestě je planeta Země. To je místo, kde zažíváme oddělenost od duše a jejího sjednoceného stavu s Prvotním Zdrojem. Učit se žít ze srdce je proces integrace vyšší jednotné podstaty duše s unikátní individualizovanou osobností, kterou jsme vyvinuli v časoprostoru. To můžeme nazvat absolutním koncepčním rámcem, který vytváří transcendentální pozadí všech našich zkušeností.

Článek „Život ze srdce“ zmiňuje jiný koncepční rámec, který je více spojen s naší praxí. To je základní struktura, ve které řídíme svou praxi kdy-kterou-jak. Praxe stojí na vzniku soudržnosti.

Umění ryzosti je praxí soudržnosti mezi hlubším probuzením ctností srdce v každém z nás a jejich věrného vyjádření ve světech forem. Jedinci, kteří jsou probuzeni ve vnitřních frekvencích energetického srdce a praktikují – podle svých nejlepších momentálních schopností – vyjádření těchto frekvencí ve svém chování a činech, praktikují svůj nejvyšší účel.

Hledají způsob, jak zvýšit stupeň souladu mezi tím, co chápou jako své ctnosti srdce a tím, jak tyto ctnosti vyjádřit s ryzostí.19

To je přímý proces. Čteme nebo slyšíme o ctnostech srdce. Pohlédneme na jejich významy, jak jim rozumíme v kontextu našeho sociálního postavení. Začneme o nich přemýšlet hlouběji ve smyslu, že tyto ctnosti jsou aspekty božské lásky; že pocházejí z nesmrtelného vědomí duše; že jsou obsaženy v našem energetickém těle a v srdci. Na základě toho všeho začneme vytvářet své vlastní představy o těchto ctnostech. To na nás udělá větší dojem a my je začneme projevovat ve svém vlastním chování a postojích. Pohybujeme se od intelektuální úrovně k praktické úrovni. Hlavním faktorem je skutečnost, že používáme náš záměr, aby aktivoval to, co je obsaženo v našich srdcích a myslích, prostřednictvím vyjádření šesti ctností srdce v našich životech. To je soudržnost, která je založená na originálnosti a ryzosti.20 Celý tento proces je založen na koncepčním rámci.

Existuje vzestupný spirálový vývoj této praxe... Jedinec musí být zakořeněn v koncepčním rámci, což může být učiněno studiem zdarma uvolněného článku „Umění ryzosti: duchovní nutnost“ a kontemplováním o jeho významu.21

Diagram, který jsem za tímto účelem vložil (na následující stranu) je souhrnem, který z mojí perspektivy popisuje základní „koncepční rámec“ uvedený v článku „Umění ryzosti: duchovní nutnost“. Proces popsaný v diagramu není dokonalý, jde jen o náčrtek, ale věřím, že nám může pomoci pochopit koncepční rámec dostatečně dobře na to, abychom mohli začít praktikovat kdykterou-jak. Článek „Umění ryzosti“ může být dále studován aby bylo dosaženo kompletnějšího pochopení umění ryzosti.


›› VEĽKÝ OBRÁZOK

Horní část diagramu zobrazuje duši, která přijímá božskou lásku z Domény Jednoty. Poté ji přeposílá energetickému srdci ve formě šesti polí inteligence, jež jsou nazývána ctnostmi srdce.

Střední část diagramu zobrazuje subjektivní mentálně-emoční sféru, ve které vytváříme své myšlenky a pocity. V této části diagramu prezentuje srdce náš emoční stav. Jsme-li orientováni na sociální podmínění, srdce je vzhledem k duši a šesti ctnostem srdce oslabeno. Jsme-li orientováni na duši, srdce je vzhledem k duši a šesti ctnostem srdce posíleno.

Myšlenky a emoce vytvářené sociálním podmíněním vytvářejí ego-osobnost a následující nesoudržnost a chaos v Individuálním Energetickém Poli (IHEF). To přispívá k celkovému chaosu a nesoudržnosti v Kolektivním Lidském Energetickém Poli (CHEF). Jak je ukázáno v diagramu, podléhání sociálnímu řádu se prolíná s vnímáním šesti ctností srdce a jejich vyzařováním z duše přes energetické srdce. Také poznamenávám, že v tomto případě mysl přeposílá myšlenky emocím. Zde ego-mysl přeposílá myšlenky a nápady do oblasti emocí, jež nejsou založeny na srdci. Tím se vytváří kruhy zla, které posilují strukturu ego-osobnosti.

Pravá strana diagramu ukazuje jiný scénář. Zde je šest ctností srdce přenášeno emočním polem bez interference (ideálně). To vytváří duši-osobnost a odpovídající soudržnost v našem Individuálním Energetickém Poli (IHEF). To přispívá akumulaci soudržnosti v Kolektivním Lidském Energetickém Poli. Tato soudržnost je udržována uměním projevu šesti ctností srdce. To je praxe kdy-kterou-jak. Nyní emoční pole založené na srdci přeposílá své energie do mysli. (Všimni si, že situace je, co se týká emocí a mysli, opačná.) Mysl ve spojení s emocemi založenými na srdci, je nyní schopna vytvářet myšlenky a koncepty přenášené energetickým srdcem a vyjadřující duši. To vytváří kruh ctností, který posiluje strukturu duše-osobnosti.

Spodní část diagramu jednoduše ukazuje objektivní tří-dimenzionální výsledky našich projevů – odvozené od našeho společenského chování na straně jedné a od probuzení k Doméně Jednoty duše na straně druhé. Na levé straně diagramu projevujeme sociální řád a na pravé straně projevujeme umění ryzosti (nejde o slovní hříčku). Také bych rád poukázal na to, že projevování sociálního řádu nemusí být nutně špatné nebo neetické. Jedná se o výlučné praktikování sociálního řádu – bez duchovní dimenze energetického srdce a duše – což vytváří podmínění materialismem, separatismem, nedůvěrou a strachem.

„Protiklady“ ctností srdce jsou mojí vlastní interpretací. Můžeš věnovat trochu času uvažování o svých vlastních interpretacích protikladů ctností, protože jejich přítomnost, ať v tobě či druhých, je ukazatelem kdy projevit odpovídající ctnost srdce. Většina z nás zřejmě dobře zná protiklady ctností srdce, a proto mohou sloužit jako mosty ke ctnostem samotným. Než abychom se dívali na tyto protiklady jako na „špatné“, podívejme se na ně jako na podvyživené stromy, které jsou metaforicky zbavené výživy slunečními paprsky duše v důsledku znečištěné emoční atmosféry. Záměrným zářením světla duše na tyto oslabené a zakrslé stromy můžeme vyčistit atmosféru a přivést tyto stromy ke zdraví.

John Berges

Poznámky

18 „Život ze srdce“, str. 12.
19 „Umění ryzosti: duchovní nutnost“, str. 4.
20 Ibid., str. 3.
21 „Život ze srdce“, str. 6.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


© www.WingMakers.com český překlad, 2007, Ondřej Průzračný

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/


PDF tohto textu nájdete na tejto adrese.


Slovenské stránky Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese.


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tvorca (Úvod od Jamesa)
https://www.cez-okno.net/clanok/tvorcovia-kridel/tvorca-uvod-od-jamesa

James Mahu BLOG
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-james-mahu-blog

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca


október 17, 2018 22:57 popoludní

 

 

Top