Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pyramidy - Mars - Sirius 18: Využití energoinformačních polí ve spojení PYRAMIDY - MARS - SIRIUS

V bájích, ve starých rukopisech, ale i v současné literatuře se popisují některé události geologického plánu jako jsou potopy, zemětřesení potopení se do moře celých ostrovů i pevniny. Také popisují různé stavby - například pyramidy a také sfingy. Doba jejich stavby a její trvání však nejsou známy. Autor zkusil řešit tyto otázky pomocí dotazů v „Informačním poli“. Odhad doby pak odvozoval pomocí biolokačního rámečku (Parapsychologie a psychofyzika č. 3/15/1994 str. 9-21 N. N. Sočevanov, Informační pole, jeho charakteristiky a zvláštnosti.) a to při určení času té které události v řádu jednoho sta až dvou set roků a jeho pokračování 10-20 roků.Bylo vybráno 15 událostí. Prvním a nejstarším případem jsou katastrofy, které zahubily Atlantidu. Zmínka o tomto státě je u Platona („Timaios a Kritius“), H. P. Blavatské („Tajná doktrína“) a Rerich („Agni jóga“). Všichni tito autoři ujišťují, že zánik Atlantidy proběhl ve čtyřech fázích ničivého zemětřesení. Další dva autoři (T. N. Drozdová a E. T. Jurkinová v knize „Hledání obrazu Atlantidy“ ve strojopise 1992, 310 stran) probírají dvě hypotézy:

a) Umístění Atlantidy v Atlantickém oceánu

b) Středozemní mořská adresa Atlantidy

Následná bádání je přivedla k názoru, že mimo hlavních ostrovů, které ležely v Atlantickém oceánu, náležely k Atlantidě ještě i kolonie, které se nalézaly v Evropě i Africe. Důkazů o existenci celých zatopených měst v Atlantiku je mnoho a jsou to jak snímky z letadel za jasného počasí, tak i z práce podvodních archeologických expedic.

1) Na pobřeží Venezuely na mořském dnu se táhne stěna, která je dlouhá 160 km a je postavena z mnohatunových kvádrů.

2) V roce 1968 pilot Braut nedaleko ostrova Bimini – v Bahamském souostroví nalezl jakési zbraně a expedice profesora Valenteina zde objevila nejen chrám, ale i různé cesty na dně moře.

3) F. Morgan na dně jezera RON nedaleko Medisonu v USA z letadla uviděl zatopené pyramidy.

To jsou jen tři z mnoha příkladů. Datum zániku hlavního města Atlantidy Poseidonie a jejího ponoření se do mořských hlubin se pohybuje zhruba 10 – 20 tisíc roků př. n. l. Údaje o době tří prvních katastrof, které způsobily rozpad jediné pevniny Atlantů na oddělené ostrovy však v literatuře chybí. Některé údaje týkající se druhé hypotézy – a tou je nález Atlantidy ve Středozemním moři, ji dělají hodnověrnou při zkoumání údajů a různých vyobrazení na planině Nazka. Na tato vyobrazení se mnoho badatelů dívá jako na pozůstatky existence Atlantů. Planina Nazka se nachází u pobřeží Tichého oceánu v Peru. A samotný komplex obsahuje na 13 tisíc různých linií, 100 spirál, 700 geometrických náměstíček a víc jak 30 obrázků různých zvířat. Podle výzkumu A. Belokoně bylo třeba ke zhotovení celého komplexu alespoň jedno sto pozemských roků.

Velmi zajímavé pro hodnocení středozemské hypotézy Atlantidy je široké pásmo na samém okraji planiny. Když se tento pruh prodlouží, odhalí se v severozápadní Africe kresba člověka podobná těm z Nazka. V současnosti tato linie prochází Portugalskem, Španělskem, Marokem, Alžírem a Mali. Pokud se zhotovením těchto linií skutečně zabývali Atlanťané, pak je možné mimo jiné tvrdit, že jejich vliv se rozprostíral na jihu Evropy a také na severu Afriky.

Č. Popisovaný fenomén Počátek stavby v tis. létech Trvání stavby v létech
1 Atlantida - 1. potopení 116,20 110
2 Atlantida - 2. potopení 82,30 120
3 Atlantida - 3. potopení 72,20 100
4 Atlantida - 4. potopení 11,60 40
5 Egyptská Sfinga 44,20 1200
6 Egyptské Pyramidy 32,30 150
7 Celosvětová potopa (Noe) 24,30 -
8 Sochy na Velikonočním ostrově 17,60 350
9 Obrázky na planině Nazca 17,10 230
10 Mexické Pyramidy 16,50 340
11 Železný sloup v Indii 15,30 3500
12 Dolmeny 11,50 3500
13 Mars - Velké Pyramidy (5 kusů) 32,300 450
14 Mars - Malé Pyramidy (20 kusů) 25,200 320
15 Mars - Sfinga 24,500 420

Z této tabulky, kterou vypracoval Akademik Akademie Energo-informačních věd N. N. Sočevanov v roce 1995 vyplývá, že Egyptská Sfinga se budovala dříve, než pyramidy a ještě dříve, než proběhla potopa popisovaná v Bibli a za života biblického Noa. A doba stavby Sfingy byla víc jak před tisíci léty. Řádky uvedené pod čísly 5-11 této tabulky spadají do doby 30 tisíc roků, které odpovídají době mezi třetím a čtvrtým potopením Atlantidy. Sochy Velikonočního ostrova prostudoval Thor Heyerdal, ale doba stavby i jejich autor zůstávají neznámí.

Mexické pyramidy, jejichž kvalita je skutečně veliká (byly částečně zasypány), mají na rozdíl od Egyptských pyramid seseknutou špičku s vytvořenou plošinou a na jejich stavbu bylo třeba víc jak 3 století. Sloup z nerezavějícího železa, který stojí v Indii se dobou výroby velmi blíží sochám z Velikonočního ostrova, kresbám na planině Nazca i pyramidám v Mexiku. Dolmeny - ideální kruhové stavby z uspořádaných horských balvanů. Jejich rozměry jsou od jednoho do několika desítek metrů a jsou na mnoha místech naší planety. Tyto kameny jsou z různých druhů hornin. Jejich tvorba a lhůta, kterou bylo třeba k jejich vytvoření se počítá snad i na několik tisíciletí a jsou velmi kvalitní.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat řádku 13-15 této tabulky. Jsou to stavby odhalené pomocí tisíců fotografií, které byly získány při letech automatické sondy USA okolo Marsu. Analýza fotografií potvrdila specialistům to, co se zdálo být fantazií. Na fotografiích je pět velkých a 20 malých pyramid naprosto stejných jako jsou v Egyptě i se Sfingou. I na Marsu je sfinga - na obrázcích je zřetelná tvář ležící (asi postavy) na zádech a dívající se do nebe. Rozměry všech staveb na Marsu jsou mnohem větší než na Zemi. Nos u marťanské sfingy je o 300 m výše od základu sochy a délka tváře je několik kilometrů.

Posloupnost staveb se však od pozemských liší. Na Zemi byla nejprve postavena sfinga a potom pyramidy. Na Marsu byly nejprve postaveny pyramidy a potom před dvanácti tisíci léty byla postavena sfinga. Stavba pyramid na Zemi i na Marsu se shoduje s přesností do 100 let. Kdo byl budovatelem staveb na Marsu? Není vyloučeno, že to byli Atlanťané mezi jejich 3. -4. katastrofou. Tím víc, že je v literatuře zmínka o tom, že Atlanťané měli létající stroje, které jim dovolovaly létat do kosmu.

Procesy zemětřesení, zkáza a zánik pevniny se v geologické chronologii podobá alpskému vrásnění. Cifry, které jsou uvedeny v tabulce jsou prověřovány 2 - 3x v nezávislém pozorování na první výsledek, ale i tak se otevírá možnost chyby ve stanovení správného trvání či prodloužení času. Proto je velmi důležité pochopení časové posloupnosti výše popsaných událostí. V tabulce je uveden čas začátku posuzované události v tisíci letech před naším letopočtem a jeho trvání je uvedeno v počtu let.

ENERGOINFORMAČNÍ SPOJENÍ: PYRAMIDY - MARS – SIRIUS

Komplex pyramid v Gíze byl postaven podle jediného projektu vysoce rozvinutou civilizací – k tomuto závěru došel moskevský vědec Sergej Proskurjakov. Sergej Proskurjakov sestavil matematický modul Cheopsovy pyramidy a poodhalil informační tajemství tohoto divu světa. Fragmenty matematického modulu mnohokrát demonstrovaly jeho výzkum na mezinárodních sympoziích a výstavách v mnoha městech a měly mezi vědci obrovský úspěch. Nedávno vydal badatel S. Proskurjakov knihu „Po stopách Nostradama“ a knihu “Budovatelé pyramid ze souhvězdí Velkého psa“. V základech komplexu v Gíze je uvedena veličina PI - metrický desítkový systém a fundamentální veličina PI - proporce zlatého průřezu a univerzální konstanta Slunečního systému - píše S. Proskurjakov.

Jeho výpočty ukázaly, že Slunce, Země a Měsíc jsou spojeny se Síriem. Architektem celého komplexu pak jsou představitelé civilizace ze souhvězdí Velkého Psa. Ale to neznamená, že pyramidy jsou postaveny mimozemskými. Kosmický kvartet Sírius - Slunce - Země - Měsíc jsou v klasických matematických závislostech a naše Sluneční soustava v klasickém měřítku vchází do souhvězdí Velkého psa.

V celkovém geometrickém objemu tří velkých pyramid je zašifrovaný planetární systém Síria a planetární stavba Sluneční soustavy, zemská skupina, obři Jupiter - Saturn i nejvzdálenější od slunce planeta X. V podobě velké Sfingy je pak zvěčněn architekt Chemiun. A faraón Cheops? Mumie faraóna Cheopse na věky odpočívá pod pyramidou stejného jména v úctyhodné hloubce 27 metrů.

PYRAMIDA - to je gigantický hierarchický žebřík zbudovaný ze čtyř fundamentálních stupňů Plánu světového budování a bytí (neboli existence či života.). Kosmos – Sluneční soustava – Země – Smrt v kosmickém měřítku, ztělesňuje pak čtveřice Sírius - Slunce - Země - Měsíc.

Při stavbě Gízského komplexu jsou využity technologie, jejichž tajemství jsou do dnešní doby neobjasněná. Proskurjakov přináší sedm diagramů ze série jednoty prostoru a času v souhrnu s matematickým základem „Egyptského kruhu“ a současně přiznává, že neodhalil celé tajemství prvního divu světa. Dokonce stále zůstává velkým tajemstvím proč a kým byly pyramidy postaveny.

Zdroj: Will Landa, „Vesmírná tajemství pyramid a Atlantidy“

Čerpané z: Matrix-2001.cz


november 23, 2008 22:22 popoludní

 

 

Top