Obrázok používateľa CEZ OKNO
Robert Schoch, Ph.D.: JE SLNKO VEDOMÉ? II.

“Ako však môže mať Slnko a hviezdy vedomie, keď nie sú ani živými organizmami, prinajmenšom nie v zmysle bunkových tvorov založených na báze uhlíka ako my? Všeobecný názor (čo neznamená, že aj správny – všeobecné názory a ”zdravý rozum” sa veľmi často mýlia) je taký, že vedomie a vôľa (aspoň v prírode) sa môžu vyskytovať iba u živých organizmov založených na báze uhlíka, a mnohí ľudia by obmedzili pojem vedomia na ”pokročilé” živé organizmy, ako sú stavovce, cicavce alebo, podľa niektorých názorov, iba ľudské bytosti. Mnohí vedci však tvrdia, že vedomie môže vzniknúť na kvantovej úrovni a nemusí sa obmedzovať len na dôverne známe živé organizmy podobné nám.”

Vedomé Slnko?


V posledných rokoch moja manželka Catherine (Katie) Ulissey vykonáva pravidelné – zvyčajne každodenné – pozorovanie Slnka. Zo slnečných škvŕn môže vybuchnúť slnečná žiara a sprievodné výrony koronárnej hmoty (CME). Slnečné škvrny a ich aktivita sú teda potenciálnym krátkodobým indikátorom hroziaceho veľkého výbuchu, ktorý by mohol spôsobiť masové zničenie našej modernej technologickej spoločnosti, tak ako by sa to mohlo stať, keby nás zasiahla slnečná erupcia v júli 2012.

Katie mi často hovorí, že prudká aktivita týchto, inak veľmi aktívnych, slnečných škvŕn, sa zvláštne znižuje a produkuje tak menšie slnečné záblesky a tak ďalej, alebo slnečné škvrny, keď čelia Zemi, dokonca vyzerajú, akoby boli dočasne latentné a ukončili svoju činnosť. Potom, keď sa pohybujú po bočnej a zadnej strane Slnka (pri pozorovaní zo Zeme; Slnko sa otáča okolo svojej osi a Zem sa, samozrejme, točí okolo Slnka), tie isté slnečné škvrny začnú znova žiariť a výrazne zvýšia svoju aktivitu. Vyzerá to, akoby Slnko vedelo o prítomnosti Zeme a pokúšalo sa vyhnúť tomu, aby vychrlilo veľký solárny výbuch (či už slnečnú žiaru, CME, alebo iný typ slnečnej erupcie) priamo na nás.

Katie nie je jediná, ktorá, ktorá neoficiálne komentovala tento očividný jav;9 aj iní pozorovatelia naznačili, nezávisle od nej, možno len zo žartu, že naše Slnko sa vedome pokúša chrániť nás pred zasiahnutím mohutným solárnym výbuchom. Predstavte si pre porovnanie niekoho, kto sa chystá kýchať, ale dokáže sa chvíľu ovládnuť, kým sa otočí, aby nekýchol na niekoho iného.

Môže nám to pripadať ako veľmi chabý základ pre úvahy, že naše Slnko má vlastnosť ako vedomie, ale existujú aj ďalšie dôkazy. Slnko je dosť typická hviezda a zistilo sa, že hviezdy sa správajú nezvyčajným spôsobom, ktorý sa nedá jednoducho vysvetliť teóriami štandardnej fyziky.

Ako vyjadril fyzik Gregory Matloff (New York City College of Technology),10 hviezdy sa podľa všetkého nepohybujú podľa predpovedí štandardných teórií, ako sú formulácie založené na Newtonovej teórii gravitácie. Hviezdy sa typicky pohybujú okolo stredu galaxie, v ktorej sa nachádzajú. Štandardná teória predpovedá, že hviezdy, ktoré sú najbližšie ku galaktickému centru, by sa mali otáčať rýchlejšie ako tie, ktoré sú ďalej od stredu (rovnako ako Merkúr putuje okolo Slnka rýchlejšie ako Saturn, ktorý je od Slnka oveľa vzdialenejší). Ukázalo sa však, že tomu tak nie je. Všeobecne sa hviezdy vzdialenejšie od galaktického centra pohybujú rýchlejšie ako hviezdy, ktoré sú k nemu bližšie; akoby všetky hviezdy boli pripevnené na obrovské otočné koleso. Ďalší problém so štandardnou teóriou spočíva v tom, že hmotnosť zhlukov galaxií (jej najlepší možný výpočet, aký môžeme získať na základe našich pozorovaní) nie je dostatočne veľká na to, aby sa zoskupenia držali pri sebe gravitačne. Pre riešenie týchto problémov bol navrhnutý koncept ”temnej hmoty”. Jednoducho povedané, temná hmota, o ktorej jej obhajcovia tvrdia, že tvorí väčšinu hmoty vo vesmíre, je v podstate nezistiteľný, s výnimkou jej gravitačných účinkov na viditeľnú hmotu a radiáciu. Predpokladá sa, že temná hmota môže vysvetliť nezvyčajné pohyby hviezd a zhlukovanie galaxií.

Majú hviezdy vlastnú vôľu?

Existuje aj ďalšie vysvetlenie, ktoré by mohlo objasniť anomálne správanie hviezd, vysvetlenie, ktoré nemusí brať do úvahy nezistiteľnú temnú hmotu: hviezdy majú vedomie a pohybujú sa podľa vlastnej vôle alebo želania. V jednom zo svojich článkov Gregory Matloff definuje „vedomú entitu ako schopnosť vôle – má dostatočné sebauvedomenie na to, aby sa mohla rozhodnúť, či akceptuje alebo neakceptuje určitú činnosť.” Teda „vedomá hviezda sa môže rozhodnúť zmeniť svoj pohyb, aby sa mohla zúčastniť veľkého hviezdneho tanca, kým hviezdy obiehajú okolo stredu svojich galaxií. Takáto hviezda nemusí mať ľudské alebo božské vedomie. Stačí obyčajný sociálny inštinkt.”11 Existencia takéhoto vedomia u hviezd, ktoré sledujú svoj sociálny inštinkt (podobne ako pre ryby plávajúce v hlúčiku alebo pre vtáky, ktoré spolu letia v kŕdli), by primerane vysvetlili tieto inak neobvyklé pohyby hviezd. Je toto vysvetlenie jednoduchšie ako úvahy o temnej hmote?

Matloff tiež diskutoval niekoľko potenciálnych mechanizmov, ktorými môžu hviezdy vyjadriť svoju vôľu a vedome zmeniť svoje trajektórie. Najlepším zavedeným mechanizmom je použitie lúčov z materiálu, ktorý hviezda vyžaruje. Mladé hviezdy vyžarujú intenzívne lúče materiálu, ktoré sú často bipolárne, ale nemusia byť vždy symetrické. Asymetrické lúče vysielané mladými hviezdami by bolo možné použiť na prednostné zmeny a prispôsobenie ich trajektórií. Staršie hviezdy, ako napríklad naše Slnko, vyžarujú ”slnečný vietor”, ktorý obsahuje elektricky nabité častice. Zmeny v intenzite slnečného vetra v rôznych smeroch by mohli zmeniť dráhu hviezdy.Ako zdôrazňuje Matloff, nemali by sme zabudnúť na to, že zmena trajektórie hviezdy, ktorá môže byť ”významná” pre hviezdu počas jej dlhej životnosti miliónov alebo miliárd rokov (vek nášho Slnka sa odhaduje na takmer päť miliárd rokov), nám môžu pripadať triviálne alebo nepostrehnuteľné. Ak naše Slnko využíva lúče a zmeny slnečného vetra na vyjadrenie svojej vôle a želaní, mohlo by to zároveň znamenať, že naše Slnko sa môže vedome pokúsiť vyhnúť vrhaniu slnečných erupcií smerom k Zemi – a ak je to tak, znamená to tiež, že Slnko by sa mohlo v určitej chvíli vedome rozhodnúť, že zasiahne Zem s mohutným solárnym výbuchom. Je možné, že práve toto sa stalo na konci poslednej doby ľadovej, v období približne 9700 pred n.l.? Alebo bol slnečný výbuch v tej dobe len ”nehodou”?

Matloff pokusne navrhuje dva ďalšie mechanizmy, ktorými môže naše Slnko alebo akákoľvek vedomá hviezda teoreticky zmeniť svoju trajektóriu: 1) Zmeny v tlaku elektromagnetického žiarenia, ktoré hviezda vyžaruje, vrátane viditeľného svetla; a 2) psychokinézu. Tlak elektromagnetického žiarenia vyzerá ako pravdepodobná možnosť, hoci sa zatiaľ nevykonalo veľa práce na poli modelovania toho, ako veľká by zmena mala byť pre dosiahnutie zmeny trajektórie hviezdy. Možné zmeny v elektromagnetickom žiarení by hviezdy mohli využiť pre iné účely, napríklad pre vzájomnú komunikáciu. Som rád, že sa dokázalo, že medzi živými organizmami, ako sú ľudia, existuje psychokinéza (známa aj ako telekinéza alebo „myseľ hýbe hmotou”).12 Či psychokinéza môže existovať (alebo či existuje) u iných vedomých entít, ako napríklad u hviezd, zatiaľ nie je známe, aj keď nevidím žiaden teoretický dôvod, prečo by nemohla.

Ako však môže mať Slnko a hviezdy vedomie, keď nie sú ani živými organizmami, prinajmenšom nie v zmysle bunkových tvorov založených na báze uhlíka ako my? Všeobecný názor (čo neznamená, že aj správny – všeobecné názory a ”zdravý rozum” sa veľmi často mýlia) je taký, že vedomie a vôľa (aspoň v prírode) sa môžu vyskytovať iba u živých organizmov založených na báze uhlíka, a mnohí ľudia by obmedzili pojem vedomia na ”pokročilé” živé organizmy, ako sú stavovce, cicavce alebo, podľa niektorých názorov, iba ľudské bytosti. Mnohí vedci však tvrdia, že vedomie môže vzniknúť na kvantovej úrovni a nemusí sa obmedzovať len na dôverne známe živé organizmy podobné nám.

Napríklad britský fyzik Sir Roger Penrose (Oxfordská univerzita) a anesteziológ Stuart Hameroff (univerzita Arizonského medicínskeho centra) vyvinuli na vysvetlenie toho, ako vzniká vedomie, teóriu riadenej objektívnej redukcie. Stručne povedané, riadené súvislé série kvantových redukcií (pri ktorých sa zrúti vlnová funkcia) vedú k momentom a sekvenciám vedomia a voľby alebo rozhodovania.13 Vyzerá to tak, že podľa takýchto analýz môžu u hviezd nastať podmienky, ktoré vedú k prejavovaniu vedomia. Na základnej úrovni môže byť vedomie prirodzeným prejavom hmoty a existovať v celom vesmíre, pričom väčšina vedomých bytostí bude mať inú podobu ako ”živé organizmy”, ale my sami ako forma života založená na uhlíku môžeme mať problémy rozoznať vedomie u iných foriem hmoty. Fyzik Max Tegmark (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA) naznačuje, že vedomie môže byť ”stav hmoty” (”perceptronium”)14 – možno práve toto je stav hmoty, ktorý naše Slnko, a vo všeobecnom zmysle hviezdy, vlastnia.

-pokračovanie-


›› ROBERT M. SCHOCH, Ph.D., čestný profesor Námornej akadémie Nikola Vaptsarova a člen vedenia fakulty na Bostonskej univerzite, získal titul Ph.D. v geológii a geofyzike na univerzite v Yale. Dr. Schoch je známy svojou ›› prácou na re-datovaní Veľkej Sfingy v Egypte. Na základe svojich geologických štúdií zistil, že pôvod Sfingy sa datuje tisícky rokov pred dynastickým obdobím. Dr. Schoch je autorom technických aj populárnych kníh, vrátane “Forgotten Civilization: The Role of Solar Outbursts in Our Past and Future” (2012). Webová stránka: www.robertschoch.com

Poznámky

9. Ten očividný jav je spomenutý i v diele Bena Davidsona, Observing the Frontier: Eyes Open, No Fear, 2015, Space Weather News, LLC, 68-71.
10. Greg Matloff, 2012, “Stars That Wander, Are You Bright: Are Stars Conscious?”:
www.baen.com/starsconscious, article dated 2012, accessed 29 October 2016; see also, Gregory L. Matloff, 2012, “Star Consciousness: An Alternative to Dark Matter”, available at www.centauri-dreams.org/?p=23203, posted 13 June 2012 by Paul Gilster, accessed 29 October 2016; Greg Matloff (introduced by Paul Gilster), 2015, “Greg Matloff: Conscious Stars Revisited”, available at www.centauri-dreams.org/?p=33995, dated 18 September 2015, accessed 29 October 2016.
11. Matloffov citát z www.baen.com/starsconscious, accessed 29 October 2016; italics in the original.
12. Viď diskusiu, články a odkazy v: Robert M. Schoch and Logan Yonavjak, The Parapsychology Revolution: A Concise Anthology of Paranormal and Psychical Research, Tarcher/Penguin, 2008.
13. Viď moju diskusiu jeho práce v: Robert M. Schoch, 2014, “Life, Death, and Raymond: Exploring the Nature of Death and Consciousness”, Darklore, vol. 8, 189-212.
14. Max Tegmark, 2015, “Consciousness as a State of Matter”:
https://arxiv.org/abs/1401.1219
https://arxiv.org/pdf/1401.1219v3.pdf, accessed 29 October 2016 (original paper dated 6 January 2014, revised version of 18 March 2015 consulted).

Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/

Preklad: Chrysemis

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Robert Schoch
http://www.cez-okno.net/robert-schoch

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda


Sekcie: 
jún 20, 2017 23:26 popoludní

 

 

Top